Advertentie

Auteur: S.A. Alcon-Couvreur


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

DURATEARS oogdruppels wordt gebruikt als kunstmatig traanvocht en zorgt voor de bescherming en de behandeling van uitdrogingsverschijnselen van de ogen. Deze zogenoemde “droge ogen” kunnen ontstaan als gevolg van het syndroom van Sjögren (een bepaalde auto-immuunziekte), een verminderde traanproduktie, bij dreigende uitdroging van het hoornvlies door een beschadiging van de oogleden of in situaties waarin de ogen niet gesloten kunnen worden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor dextran 70, hypromellose of voor één van de andere bestanddelen van DURATEARS.

Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is.

Wees extra voorzichtig met DURATEARS

 • wanneer de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert. De behandeling dient dan gestaakt te worden. Raadpleeg eerst uw arts.
 • Wanneer u contactlenzen draagt. Raadplaag uw arts omtrent het dragen van contactlenzen bij extreme gevallen van droge ogen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Wanneer u meer dan één middel voor uw oog (ogen) gebruikt, moet u 5 minuten wachten tussen het gebruik van het ene en het andere middel. Oogzalven moet u als laatste gebruiken.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

DURATEARS, oogdruppels kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht en de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

2 van 4

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Een beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is niet waarschijnlijk. Alleen rondom het moment van toediening kan tijdelijk wazig zicht optreden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van DURATEARS nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Tenzij anders voorgeschreven, mag naar behoefte telkens één of twee druppels in het oog worden gedruppeld.

OM BESMETTING TE VOORKOMEN MAG DE PUNT VAN HET DRUPPELFLESJE NIET IN AANRAKING KOMEN MET HET OOG OF DE OOGLEDEN!

1 2
 • Noteer, voordat u het flesje voor de eerste keer gebruikt de datum van opening op de daarvoor aangegeven ruimte op het etiket.
 • Pak het flesje DURATEARS en een spiegel.
 • Was uw handen.
 • Draai de dop van het flesje.
 • Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en vingers.
 • Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een 'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De druppel moet hierin vallen (figuur 1).
 • Breng de punt van het flesje dicht bij uw oog. Gebruik hiervoor zo nodig de spiegel.
 • Zorg ervoor dat de druppelaar niet in contact komt met het oog of het ooglid, het gebied rond het oog of andere oppervlakken. Het zou de druppels kunnen besmetten.
 • Druk zachtjes op de bodem van het flesje zodat er één druppel DURATEARS per keer vrijkomt (figuur 2).
 • Druk na het gebruik van DURATEARS met een vinger in de hoek van uw oog, bij de neus. Dit helpt te voorkomen dat DURATEARS zich naar de rest van het lichaam verspreidt.
 • Als u druppels in beide ogen gebruikt, herhaal deze handelingen dan voor het andere oog.
 • Draai direct na gebruik de dop weer stevig op het flesje.

Als een druppel naast uw oog terechtkomt, probeer het dan nog eens.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan DURATEARS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

U kunt last krijgen van de volgende bijwerkingen in uw oog:

Soms (komen voor bij maximaal 1 op elke 100 gebruikers):

wazig zien, oncomfortabel gevoel in het oog, irritatie van het oog (prikken of een branderig gevoel bij toediening), roodheid van het oog.

Een andere bijwerking die voor kan komen bij gebruik van DURATEARS is pijn in het oog.

3 van 4

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik DURATEARS niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en het etiket op het flesje na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25 °C in de goed gesloten verpakking .

Om besmetting te voorkomen, mag u het flesje tot 4 weken nadat u het voor het eerst hebt geopend, gebruiken. Gebruik daarna een nieuw flesje. Noteer de datum van opening op de daarvoor aangegeven ruimte op het etiket van het flesje en het doosje.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame bestanddelen zijn dextran 70 (1 mg/ml) en hypromellose (3 mg/ml)
 • De andere bestanddelen zijn Polyquad (polyquaternium-1), borax, natriumchloride, kaliumchloride, zoutzuur en/of natriumhydroxide (voor het instellen van de zuurgraad) en gezuiverd water.

Hoe ziet DURATEARS er uit en wat is de inhoud van de verpakking

DURATEARS, oogdruppels is een kleurloze, heldere, vloeistof. Het is verpakt in een plastic (polyethyleen) druppelflesje (DROPTAINER®) met een inhoud van 10 ml of 15 ml. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de Fabrikant:
handel brengen en fabrikant ALCON CUSI SA
S.A. ALCON-COUVREUR N.V. Camil Fabra 58
Rijksweg 14 08320 El Masnou, Barcelona
B-2870 Puurs, België Spanje

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:

Alcon Nederland BV Avelingen-West 5 4202 MS Gorinchem

Telefoon: 0183 – 654321

DURATEARS, oogdruppels is in het register ingeschreven onder RVG 10187.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2010.

4 van 4

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK