Elmex Fluid 10 mg/g, oplossing voor dentaal gebruik

ATC-Code
A01AA03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Gaba
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Stomatologika
Farmacologische groep Stomatologika
Chemische groep Mittel zur kariesprophylaxe
Stof Olaflur

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Gaba

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wordt u klacht na een aantal dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw tandarts.

Farmaceutische vorm:

Oplossing voor dentaal gebruik.

Verpakt in polyethyleen-flacon met polypropyleen-druppelaar à 50 ml. De flacon is verpakt in een doos.

Geneesmiddelengroep:

Elmex Fluid verhoogt het fluoridegehalte in het tandglazuur, waardoor de weerstand van het tandglazuur tegen tandbederf (cariës) wordt vergroot.

Te gebruiken bij:

  • ter voorkoming van tandbederf (cariës), opzichzelfstaand of optredend ten gevolge van andere oorzaken;
  • de behandeling van beginnend tandbederf (cariësbeschadigingen) (remineralisatie);
  • de behandeling van overgevoelige tandhalzen;
  • voor refluoridering van het tandglazuur.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. of
  • U bent een kind jonger dan 6 jaar, aangezien de slikreflex nog sterk aanwezig is
  • U kunt de slikreflex niet controleren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • Bij patiënten met een te hoog gehalte fluor in het bot (bot-fluorosis) dient het gebruik van dit middel vermeden te worden.
  • Wanneer u dit middel gebruikt, mag u dit niet inslikken.
  • Dit middel mag niet worden toegepast op tanden, welke zijn voorbereid voor met kleefstof te bevestigen materialen (zoals keramische kroon).

Neem contact op met uw tandarts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Elmex tandgel nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken of innemen? Vertel dat dan uw tandarts of apotheker.

Indien u aluminium (geneesmiddelen die bij maagklachten gebruikt worden {antacida}) inneemt, kan dit de werking van dit middel verminderen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Om vermindering van het effect van de behandeling te voorkomen, dient u tot 30 minuten na de behandeling niets te eten of te drinken.

Indien u calcium, magnesium (o.a. in melk) en aluminium (geneesmiddelen die bij maagklachten gebruikt worden {antacida}) inneemt, kan dit de werking van dit middel verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw tandarts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Met betrekking tot fluoride als dentale applicatievloeistof zijn geen gegevens bij de mens beschikbaar over gebruik tijdens zwangerschap. In dierproeven is geen risico aangetoond voor de foetus.

Bij gebruik volgens voorschrift kan Elmex Fluid worden toegepast tijdens de zwangerschap. Bij gebruik van Elmex Fluid kan de borstvoeding worden gehandhaafd.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw tandarts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw tandarts of apotheker.

De applicatievloeistof dient te worden aangebracht door een tandarts of mondhygiëniste door middel van een wattenstaafje. Er moet voor worden gezorgd dat, waar mogelijk, het contact tussen Elmex Fluid en het tandvlees vermeden wordt. Geadviseerd wordt dit middel aan het einde van een tandheelkundige behandeling toe te passen. Gebieden van de tanden aan de rand van vullingen worden daardoor extra beschermd tegen secundaire tandbederf (cariës).

De behandeling van het tandoppervlak wordt normaliter één of twee keer per jaar uitgevoerd.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Elmex Fluid heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw tandarts, arts of apotheker.

Bij gebruik volgens de bijsluiter zijn tot op heden geen gegevens over overdoseringen bekend.

Na een inname van hoeveelheden van 100 mg fluoride kunnen er verschijnselen als misselijkheid, braken en diarree optreden. Ook kan er in zeldzame gevallen vermoeidheid en bleekheid optreden.

Deze verschijnselen treden hoofdzakelijk binnen 1 uur na toepassing op en verdwijnen na 3-6 uur weer.

Bij ernstige overdosering dient men een arts te waarschuwen.

In geval van een lichte overdosering (minder dan 150 mg fluoride) en in afwachting van medische hulp bij een ernstige overdosering is het aan te raden dat de patiënt melk drinkt.

Bij langdurige dagelijkse inname van meer dan 2 mg fluoride in de periode dat de tanden ontwikkelen tot een leeftijd van 6-7 jaar, kunnen afwijkingen in de glazuurontwikkeling en de mineralisatie van de tanden ontstaan. Dit te hoog tandglazuur-fluor-gehalte (glazuur-fluorosis) vermindert niet de algemene kwaliteit van het glazuur, maar is zichtbaar als vlekken op het glazuur en als zodanig cosmetisch ongewenst.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Elmex Fluid kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw tandarts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Incidenteel is waargenomen een scherpe smaak, roodheid en zwelling van het mondslijmvlies en het tandvlees (gingiva), blaren, aften, keel- en maagpijn.

In dergelijke gevallen dient het gebruik van Elmex Fluid gestaakt te worden. Indien noodzakelijk dient het residu verwijderd en de mond gespoeld te worden.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw tandarts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 C.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en de flacon achter “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is Fluoride.

Dit is aanwezig in de vorm van een organisch fluoridemengsel Olafluor/Dectafluor 132,8 mg:

121,26 mg olafluor en 11,5 mg dectafluor, samen overeenkomend met 10 mg fluor per gram oplossing (10 mg/g), 1g=1ml.

De andere stoffen in dit middel zijn gezuiverd water, saccharine (E 954), vanilline, kruizemuntolie, pepermuntolie, menthol en anijsolie.

Hoe ziet Elmex Fluid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De oplossing is licht geel en doorzichtig.

De oplossing zit in een flacon met 50 ml inhoud.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

GABA GmbH, Berner Weg 7, 79539 Lörrach, Duitsland

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG-nummer: 05327 – Elmex Fluid 10 mg/g, oplossing voor dentaal gebruik.

Voor inlichtingen en correspondentie:

Colgate-Palmolive Nederland B.V., Leeuwenveldseweg 3F, 1382 LV Weesp

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2013.

Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg- meb.nl).

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.