Emovate, zalf 0,05%

Illustratie van Emovate, zalf 0,05%
Stof(fen) Clobetasone
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code D07AB01
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Emovate crème 0,5 mg/g, crème Clobetasone GlaxoSmithKline
Emovate zalf 0,5 mg/g, zalf Clobetasone Euro Registratie Collectief
Emovate crème, crème 0,05% Clobetasone Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Emovate zalf is clobetason-17-butyraat. Dit is een corticosteroïde (bijnierschorshormoon) dat er voor zorgt dat de klachten, die veroorzaakt worden door huidaandoeningen, verminderen. Emovate zalf pakt de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen aan.

Uw arts heeft u Emovate zalf voorgeschreven om de huidaandoeningen, waarvan u last heeft, te behandelen. Het gaat hierbij om oppervlakkige aandoeningen die alleen maar goed reageren op matig sterk werkzame corticosteroïden zoals Emovate.

Voorbeelden van deze huidziektes zijn:

 • bepaalde vormen van eczeem
 • contacteczeem door irritatie en/of allergie
 • nabehandeling of onderhoudsbehandeling van huidziekten (dermatosen) die tevoren met een sterker product zijn behandeld

De zalf is bestemd voor droge huidaandoeningen.

Gebruik Emovate zalf niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Emovate zalf;
 • als uw huiduitslag wordt veroorzaakt door infectie met bacteriën, schimmels, parasieten of virussen;
 • bij roodheid, soms met puistjes, in het gezicht (rosacea);
 • op zwerende huidaandoeningen of wonden;
 • op huidaandoeningen die door het gebruik van corticosteroïden zijn ontstaan, zoals streepvormige littekens (striae) en roodachtige uitslag rond de mond (dermatitis perioralis);
 • bij huidafwijkingen zoals jeugdpuistjes (acne), aangeboren huidafwijkingen met hardnekkige schubvorming (ichthyosis), een huidontsteking die bij kinderen voorkomt en zich uit als roodheid en schilfering aan voeten en handpalmen (juveniele plantaire dermatose), dunne bloedvaatjes in de huid (fragiliteit van de huidvaten) of een zeer dun geworden huid (huidatrofie).

Wees extra voorzichtig met Emovate zalf

 • als u Emovate aanbrengt op een beschadigde huid. De kans bestaat dan dat Emovate in het lichaam wordt opgenomen zodat er in het hele lichaam (systemisch) bijwerkingen kunnen optreden. Alle bij het gebruik van Emovate mogelijke bijwerkingen staan vermeld in hoofdstuk 4 van deze bijsluiter (zie verderop).
 • bij het aanbrengen van Emovate op het gezicht of op de geslachtsdelen. Slechts op uitdrukkelijk voorschrift van uw arts mag Emovate op deze plaatsen worden toegepast; in het algemeen is het beter gezicht en huidplooien niet met Emovate te behandelen.
 • indien Emovate onder een afsluitend verband wordt toegepast (onder occlusie). De huid moet gereinigd worden voordat een nieuw verband wordt aangebracht. Dit is om bacteriële infecties te voorkomen.
 • wanneer langdurig Emovate aan een baby of aan een jong kind voorgeschreven wordt. Er is regelmatig bloedonderzoek noodzakelijk omdat de mogelijkheid van bijnierschorsonderdrukking bestaat, zelfs als er geen afsluitend verband wordt toegepast. Gebruik bij baby’s en jonge kinderen is alleen toegestaan op advies van de arts. Ook luiers kunnen als afsluitend verband werken.
 • wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de behandeling van huidklachten. Het is verstandig dit aan uw arts te vertellen. Wanneer u overgevoelig wordt voor Emovate (herkenbaar aan verschijnselen als jeukende uitslag op de handen of voeten, zwelling van de oogleden en het gezicht en problemen met ademhalen of slikken), dient u de toediening onmiddellijk te staken en direct uw arts te raadplegen.

Gebruik Emovate niet op de oogleden wegens het risico van het ontstaan van groene staar (glaucoom) of grijze staar (subcapsulair cataract), indien Emovate in de ogen zou komen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er komt maar weinig van de werkzame stof uit Emovate zalf in het bloed. Het is dus, na gebruik zoals voorgeschreven, niet waarschijnlijk dat de werking van Emovate beïnvloed wordt door andere geneesmiddelen of dat Emovate de werking van andere geneesmiddelen zal beïnvloeden. Het is overigens wel beter geen verschillende middelen voor toepassing op de huid tegelijkertijd op dezelfde plaats aan te brengen (tenzij uw arts anders voorschrijft).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Emovate gebruiken, is het raadzaam dit eerst met uw arts te overleggen. Er zijn beperkte gegevens over toepassing tijdens de zwangerschap bij de mens. Emovate kan veilig toegepast worden op kleine huidoppervlakken in een kortdurende behandeling. Langdurig gebruik of toepassing op grotere of beschadigde huidoppervlakken dient te worden vermeden, tenzij u dat onder strikte begeleiding van uw arts doet.

Emovate kan tijdens de periode van borstvoeding kortdurend en op kleinere huidoppervlakken worden gebruikt. In geval van langdurig gebruik, of bij toepassing op grote of beschadigde huidoppervlakken, wordt het geven van borstvoeding ontraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet te verwachten.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Emovate zalf nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de zalf aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Voor een goede behandeling is het van groot belang, dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt. Normaal gesproken wordt een dun laagje zalf tweemaal per dag aangebracht op de aangedane huid (bijvoorkeur ’s morgens en ’s avonds). In het algemeen mag niet meer dan 30-60 g zalf per week worden gebruikt. Als de klachten verminderen is eenmaal per dag of nog minder vaak voldoende. U kunt de zalf het beste aanbrengen door deze rustig en gelijkmatig in de huid te wrijven. Als u wilt douchen, breng de zalf dan pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten zalf te verwijderen, tenzij het de handen zijn die worden behandeld.

Wat u moet doen als u meer Emovate zalf heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u eens een keer teveel Emovate heeft aangebracht hoeft u zich geen zorgen te maken. Het optreden van een acute overdosering is zeer onwaarschijnlijk. Wanneer u gedurende langere tijd meer of vaker Emovate heeft gesmeerd dan uw arts heeft voorgeschreven, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Als u langere tijd veel Emovate heeft gesmeerd bestaat de mogelijkheid dat u bijwerkingen krijgt op de plaats waar u Emovate heeft gesmeerd.

Er bestaat dan ook een kans op een te hoge concentratie van corticosteroïden in uw lichaam (hypercorticisme), zie ook hoofdstuk bijwerkingen. In dat geval moet de behandeling geleidelijk worden verminderd of worden gestaakt omdat het risico op bijnierschorsonderdrukking bestaat. Het verminderen of het staken van de behandeling moet onder medisch toezicht plaatsvinden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Emovate zalf te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar gebruik de normale hoeveelheid wanneer u tot de ontdekking komt dat u vergeten bent een keer Emovate te smeren. Als het bijna tijd is voor de volgende behandeling, kunt u ook met smeren wachten tot het moment van de volgende behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Emovate zalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen door mensen die Emovate zalf gebruiken.

Systeem/orgaanklasse Bijwerkingen Frequentie
Immuunsysteemaandoeningen * zeer zelden
  overgevoeligheid  
Endocriene aandoeningen remming van de bijnierschors** zeer zelden
Oogaandoeningen verhoging van de druk in het oog zeer zelden
  (intra-oculaire druk)  
  verhoging van de kans op grijze zeer zelden
  staar (cataract)  
Huid- en onderhuidaandoeningen dunner worden van de huid zelden
  (huidatrofie, dikwijls  
  niet omkeerbaar), bloeduitstor-  
  tingen (purpura) en  
  streepvormige littekens  
  die lijken op zwangerschaps-  
  strepen (striae)  
  netelroos (urticaria), roodachtige zeer zelden
  uitslag rond de mond (rosacea-  
  achtige en periorale dermatitis),  
  kleine onderhuidse bloedingen  
  (teleangiectasieën), neiging tot  
  bloeden, verdwijnen van  
  huidpigment (depigmentatie) en  
  overmatige haargroei  
  (hypertrichose)  
Algemene aandoeningen en verergering (exacerbatie) van zeer zelden
toedieningsplaatsstoornissen onderliggende symptomen  
 • Lokale overgevoeligheidsreacties zoals roodheid van de huid (erytheem), vluchtige huiduitslag (rash), jeuk (pruritus), netelroos (urticaria) en overgevoeligheid voor bepaalde stoffen door aanraking (allergisch contacteczeem) kunnen optreden op de plaats van toediening en kunnen lijken op symptomen waarvoor de behandeling wordt toegepast.
 • Met name bij gebruik op grote huidoppervlakten of bij langdurig gebruik, of bij gebruik onder afsluiting (occlusie) is het mogelijk dat sommige patiënten voldoende steroïde absorberen om een tijdelijke remming van de bijnierschors te veroorzaken.

Na langdurige behandeling van chronische huidaandoening (dermatose) met Emovate kunnen zich terugkeer van tevoren door de werking van het geneesmiddel onderdrukte verschijnselen, (reboundverschijnselen) voordoen. Dit kan leiden tot afhankelijkheid van steroïden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Emovate zalf niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Emovate zalf

 • het werkzame bestanddeel is clobetason-17-butyraat (0,05% g/g);
 • de andere bestanddelen zijn: vloeibare paraffine en witte (zachte) paraffine.

Hoe ziet Emovate zalf er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Emovate zalf wordt geleverd in een tube van 25 gram, 30 gram of 100 gram. De inhoud van de tube bestaat uit een homogene grijze gladde doorschijnende zalf.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Glaxo Operations UK Limited / Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road, Barnard Castle

Co. Durkham DL12 8DT

Groot-Brittannië

In het register ingeschreven onder  
RVG 110230//07520 Emovate zalf 0,5 mg/g, zalf (Griekenland)
RVG 25492//07520 Emovate, zalf 0,05% (Groot-Brittannië)
RVG 31698//07520 Emovate, zalf 0,05% (Ierland)

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Griekenland: Rettavate ointment
Groot-Brittannië: Eumovate Ointment
Ierland: Eumovate ointment
Nederland: Emovate zalf 0,5 mg/g

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011.

Euro Registratie Collectief b.v., 170709-0709

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Advertentie

Stof(fen) Clobetasone
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code D07AB01
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.