Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie). Het geneesmiddel bevat twee werkzame bestanddelen: enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide.

 • Enalaprilmaleaat behoort tot de groep van geneesmiddelen die angiotensine converting enzym (ACE)-remmers wordt genoemd. ACE-remmers zorgen ervoor dat bloedvaten verwijden, waardoor het bloed er makkelijker doorheen kan stromen. ACE-remmers worden gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).
 • Hydrochloorthiazide behoort tot de groep van geneesmiddelen die plasmiddelen (diuretica) wordt genoemd. Diuretica zorgen ervoor dat de nieren meer urine produceren. Ze worden gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF wordt gebruikt bij patiënten wiens bloeddruk onvoldoende gecontroleerd wordt door alleen enalaprilmaleaat of alleen hydrochloorthiazide. Daarom dienen eerst andere geneesmiddelen met één werkzame stof geprobeerd te worden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF niet:
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor:
 • als u in het verleden plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem) heeft gehad na het gebruik van een ACE-remmer of vanwege andere of onbekende oorzaken
 • als een bloedverwant plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem) heeft gehad (omdat deze aanleg in de familie kan heersen)
 • als u een sterk verminderde werking van de nieren heeft en/of gedialyseerd moet worden
 • als u anurie heeft (passage van minder dan 100 ml urine in 24 uur)
 • als u een sterk verminderde werking van de lever heeft
 • als u meer dan drie maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF aan het begin van de zwangerschap te vermijden - zie ook ’zwangerschap’).
Wees extra voorzichtig met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF:

Wees extra voorzichtig en informeer uw arts

 • als u risico loopt op een sterke bloeddrukdaling omdat u te weinig zout en/of lichaamsvocht heeft, bijvoorbeeld als u met urineproductie verhogende geneesmiddelen (plasmiddelen) behandeld wordt, een zoutarm dieet volgt of als gevolg van heftige of langdurige diarree of braken
 • als de hartkleppen van de linkerhartkamer vernauwd zijn of als de uitstroom van de linkerhartkamer door andere oorzaken wordt geblokkeerd
 • als u last heeft van een hartziekte waarbij de bloedstroom in de hartslagaders verstoord is (ischemische hartziekte)
 • als u last heeft van verstoringen in de bloedstroom in de hersenen (cerebrovasculaire aandoening)
 • als de werking van uw nieren matig verstoord is
 • als u een vernauwing van de nierslagaders heeft
 • als u onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan
 • wanneer de hoeveelheid leverenzymen stijgt of als u geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus) ontwikkelt
 • als het aantal witte bloedcellen vermindert (leukopenie) of als het aantal van een bepaald soort witte bloedcellen sterk afneemt, waarbij u vatbaarder wordt voor infecties en er ernstige algemene klachten ontstaan (agranulocytose)
 • als u last heeft van een bindweefselziekte (collagenose) waarbij de bloedvaten betrokken zijn
 • wanneer u behandeld wordt met middelen die de afweer onderdrukken
 • wanneer u allopurinol (een middel tegen jicht) of procaïnamide (een middel tegen hartritmestoornissen) gebruikt
 • als u suikerziekte (diabetes) heeft
 • als u last heeft van jicht
 • als u last krijgt van een hardnekkige, droge hoest
 • als u risico loopt op toename van de hoeveelheid kalium in het bloed
 • wanneer de bloeddrukverlaging onvoldoende krachtig is, samenhangend met de etnische groep waartoe u behoort (dit geldt vooral voor personen met een donkere huid).

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘zwangerschap’).

Waarschuw onmiddellijk uw arts als u één van de volgende klachten ontwikkelt:

 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem)
 • gele verkleuring van huid en slijmvliezen
 • koorts, gezwollen lymfeklieren en/of keelontsteking

Stop in deze gevallen met het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF. Uw arts zal de noodzakelijke maatregelen nemen.

Klachten zoals een droge mond, dorst, zwakheid, slaapzucht (lethargie), spierpijn of spierkrampen, hartkloppingen, duizeligheid, misselijkheid, overgeven en verminderde urineproductie kunnen tekenen zijn van een verstoorde vocht- of mineraalbalans. Raadpleeg in dit geval uw arts.

Wanneer u een allergieverminderende kuur (desensibilisatiekuur) moet ondergaan voor insectenvergif (bijvoorbeeld voor bijen- of wespensteken), moet uw arts Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF tijdelijk vervangen door een geschikt geneesmiddel uit een andere geneesmiddelenklasse. Anders kunnen levensbedreigende overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld bloeddrukverlaging, ademloosheid, overgeven, allergische huidreacties) optreden. Dergelijke reacties kunnen ook optreden na een insectensteek (bijvoorbeeld van bijen of wespen).

Verschijnselen als een rood gezicht, misselijkheid en braken kunnen optreden indien u met goudinjecties wordt behandeld terwijl u Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF mg gebruikt.

Als u tijdens de behandeling nierspoelingen (dialyse) ondergaat waarbij bepaalde dialysemembranen (high-flux membranen) gebruikt worden, of als u een bepaalde behandeling krijgt voor een sterk verhoogde hoeveelheid bloedvetten (LDL-aferese met dextraansulfaat absorptie), kunnen ernstige overgevoeligheidsreacties optreden zoals een levensbedreigende shock.

Daarom moet uw arts u overzetten op een ander geschikt geneesmiddel (geen ACE-remmer) voordat dialyse, hemofiltratie of LDL-aferese begonnen wordt, of een ander dialysemembraan gebruiken. Vertel uw arts dat u Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF gebruikt of dat u afhankelijk bent van dialyse, zodat uw arts hier rekening mee kan houden tijdens de behandeling.

Als u een operatie moet ondergaan of verdoofd moet worden (ook bij de tandarts), moet u ervoor zorgen dat de artsen weten dat u Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF gebruikt, omdat de bloeddruk plotseling kan dalen tijdens de verdoving.

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel dient u regelmatig gecontroleerd te worden door een arts. Houd u daarom aan alle onderzoeken en laboratoriumcontroles die de arts voorschrijft.

De hydrochloorthiazide in dit geneesmiddel kan een positieve uitslag geven bij dopingonderzoek.

Gelijktijdig gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF met lithium (een middel voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen) wordt niet aangeraden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen, kruidenmiddelen, gezondheidsproducten of supplementen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

U moet uw arts op de hoogte brengen en extra voorzichtig zijn als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen (antihypertensiva), waaronder vaatverwijders en bètablokkers
 • plasmiddelen (diuretica), vooral kaliumsparende plasmiddelen (bijvoorbeeld spironolacton, triamtereen en amiloride), lisdiuretica en thiaziden
 • geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in het bloed kunnen verhogen (bijvoorbeeld heparine)
 • kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers
 • lithium en andere geneesmiddelen voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen (antipsychotica) of voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie) (tricyclische antidepressiva)
 • bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID), bijvoorbeeld acetylsalicylzuur, indomethacine en naproxen
 • carbenoxolon (een ander middel tegen ontsteking)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van jicht (bijvoorbeeld allopurinol, benzbromaron)
 • middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken (immunosuppressiva) zoals cyclosporine (dat wordt gebruikt om afstoting van een getransplanteerd orgaan tegen te gaan)
 • amfotericine B (een middel voor de behandeling van schimmelinfecties)
 • middelen voor de behandeling van kanker (bijvoorbeeld cyclofosfamide, fluorouracil, methotrexaat)
 • middelen voor de behandeling van suikerziekte (diabetes), waaronder insuline en middelen die via de mond ingenomen worden en die het suikergehalte in het bloed verlagen
 • calcium en vitamine D
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hartfalen (afgenomen vermogen van het hart om voldoende bloed in het lichaam rond te pompen: hartglycosiden, zoals digoxine) of voor de behandeling van hartritmestoornissen (antiaritmica, zoals procaïnamide, kinidine, amiodaron, sotalol)
 • corticosteroïden of corticotropine (ACTH), die gebruikt worden bij ontstekingen zoals reuma
 • gejodeerde contrastmedia (stoffen die gebruikt worden voor het maken van een bepaald soort röntgenfoto; uw arts is hiermee bekend)
 • geneesmiddelen die de aanmaak van prostaglandines remmen (vetverbindingen met belangrijke functies in het hele lichaam)
 • slaapmiddelen (bijvoorbeeld barbituraten)
 • spierverslappers (middelen die tijdens een operatie gebruikt worden; de anesthesist is hiermee bekend)
 • narcosemiddelen en sterk werkende pijnstillers (narcotische analgetica) (bijvoorbeeld opiaten)
 • middelen met een krachtige stimulerende werking, zoals epinefrine
 • middelen die de stoelgang bevorderen (laxantia) door stimulatie van de darmspieren, zoals senna
 • sympathicomimetica (middelen met een stimulerend effect die bijvoorbeeld bij de behandeling van astma gebruikt worden)
 • colestyramine en colestipol (middelen die gebruikt worden om de hoeveelheid cholesterol in het bloed te verlagen). Colestyramine en cholestipol verlagen de opname van de hydrochloorthiazide component van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF uit de darmen. Neem geen Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF in gedurende 1 uur voor of 4-6 uur na inname van deze geneesmiddelen.

Alcohol versterkt de bloeddrukverlagende werking van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF.

Bloedonderzoek en andere onderzoeken

Hydrochloorthiazide (zoals in Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF) kan de bentiromidetest beïnvloeden (een onderzoek naar de werking van de alvleesklier).

Thiaziden kunnen een verlaging van eiwitgebonden jodium (PBI) in het serum veroorzaken. Jodium is belangrijk voor de schildklier, maar schildklierproblemen kunnen zonder zichtbare tekenen optreden.

Gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF met voedsel en drank

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF kan met of zonder voedsel ingenomen worden.

Vermijd overmatig gebruik van keukenzout (natriumchloride) aangezien dit de werking van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF kan verminderen. Vertel het uw arts voordat u kalium

bevattende voedingssupplementen of zout vervangende middelen die kalium bevatten gaat gebruiken. Alcohol versterkt het bloeddrukverlagende effect van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF. Als alcohol genuttigd wordt tijdens het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF, kan de bloeddruk bij het opstaan zakken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF een ander geneesmiddel te gebruiken. Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Het geven van borstvoeding aan pasgeboren baby’s (de eerste weken na de geboorte), en met name aan vroeggeboren baby’s, wordt niet aanbevolen tijdens gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF.

Als het kind wat ouder is, dient uw arts u te adviseren over de voordelen en risico’s van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF tijdens borstvoeding in vergelijking met andere behandelingen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wees ervan bewust dat sommige mogelijke bijwerkingen (zie 4. “Mogelijke bijwerkingen”) uw rijvaardigheid en vermogen om machines te bedienen kan beïnvloeden, vooral bij het begin van de behandeling of bij dosisverhoging. Sommige patiënten kunnen last krijgen van vermoeidheid of duizeligheid (vertigo) tijdens de behandeling met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF. Als u merkt dat u last heeft van deze symptomen, mag u geen auto besturen of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF bevat lactose (melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel kan gebruikt worden ter vervanging van behandeling met enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide ingenomen als aparte tabletten.

Dosering

Uw arts zal bepalen hoeveel Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF u moet innemen. Na aanvang van de behandeling, kan de dosering verhoogd of verlaagd worden afhankelijk van de verandering van uw bloeddruk.

Volwassenen

De gebruikelijke dosering bedraagt 1 tablet per dag.

Als u een nieraandoening heeft, zal uw arts de dosering Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF zorgvuldig controleren. De laagst mogelijke dosering Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF dient te worden gebruikt en uw arts zal de werking van uw nieren in de gaten houden. Als u een ernstige nieraandoening heeft, zal uw arts u geen Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF voorschrijven (zie 2. “Gebruik Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF niet”).

Indien u andere plastabletten gebruikt voordat u begint met de behandeling met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF, zal uw arts u vragen om 2 tot 3 dagen voordat u begint met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF te stoppen met de andere plastabletten.

Kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF is niet bij kinderen onderzocht. Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF dient niet bij kinderen te worden gebruikt.

Ouderen

In klinische studies is aangetoond dat de werkzaamheid van behandeling met enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide bij ouderen even goed is als bij jongere volwassenen. Ook verdragen ouderen de behandeling met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF even goed. De werking van de nieren neemt meestal met de leeftijd af; in dat geval is de aanbevolen aanvangsdosering een halve tablet eenmaal per dag.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis. Denk eraan om de verpakking, deze bijsluiter en overgebleven tabletten mee te nemen. Indien u meer tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukverlaging, een verminderd bewustzijn (stupor) en andere ernstige bijwerkingen (zie 4. “Mogelijke bijwerkingen”).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF in te nemen

Indien u een dosis vergeten bent in te nemen, neem dan de volgende dosis in op het normale tijdstip en ga daarna door met het gebruikelijke schema. Neem geen dubbele dosis (of een hogere dosis) om een vergeten dosis in te halen. Indien u zich zorgen maakt, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Als u stopt met het innemen van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF

Stop niet met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF zonder dit eerst met uw arts overlegd te hebben.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 • U moet stoppen met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF en onmiddellijk contact zoeken met uw arts als er bij u symptomen van angioneurotisch oedeem ontstaan tijdens uw behandeling, zoals:

o opgezwollen gezicht, tong of keel o slikproblemen

 1. huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en problemen met ademhalen

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF kan een tekort aan witte bloedlichaampjes, gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) of gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie) veroorzaken. Dit kan uw weerstand tegen infectie verlagen. Als u last krijgt van een infectie met klachten zoals koorts en ernstige afname van uw algemene conditie, of koorts met plaatselijke infectieklachten zoals een zere keel, strottenhoofd of mond of problemen met plassen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Er zal bloedonderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een mogelijke afname van witte bloedcellen (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert dat u Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF gebruikt.

De beoordeling van bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:

Zeer vaak bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak bij minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 patiënten
Soms bij minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1.000 patiënten
Zelden bij minder dan 1 op de 1.000, maar meer dan 1 op de 10.000 patiënten
Zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Niet bekend de frequentie kan niet bepaald worden aan de hand van de beschikbare
  gegevens
Zeer vaak:
 • duizeligheid
 • wazig zien
 • hoesten
 • braken
 • algehele zwakte
Vaak:
 • veranderingen in het bloed: een verhoging/verlaging in de hoeveelheid kalium (hyperkaliëmie/hypokaliëmie) of creatinine, toename van de hoeveelheid cholesterol and triglyceriden (vetzuren), een verhoging van het urinezuurgehalte in het bloed
 • flauwvallen (syncope), vermoeidheid, depressie
 • hoofdpijn
 • veranderde smaak
 • lage bloeddruk (hypotensie), waaronder een bloeddrukdaling die optreedt bij het aannemen van een staande houding met verschijnselen zoals duizeligheid of flauwvallen (orthostatische hypotensie)
 • een onregelmatige hartslag (dysritmie) of een snelle hartslag (tachycardie)
 • beklemmend pijnlijk gevoel op de borst ten gevolge van een bloedtekort en derhalve zuurstoftekort van de hartspier (angina pectoris)
 • kortademigheid
 • diarree
 • buikpijn
 • huiduitslag
 • (allergische) overgevoeligheidsreacties en angio-oedeem
 • spierkrampen

• pijn op de borst

Soms:
 • veranderingen in het bloed: afname van het aantal rode bloedlichaampjes (aplastische en hemolytische anemie, ofwel bloedarmoede), lage natriumspiegel (hyponatriëmie), lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) en lage magnesiumspiegel (hypomagnesiëmie), een toename van de ureumspiegel in het bloed
 • gezwollen gewrichten (jicht)
 • verwardheid, slaperig zijn (somnolentie), slaperigheid, moeite om in slaap te vallen (insomnia), zenuwachtigheid
 • waarnemingen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • draaierigheid in het hoofd, duizeligheid (vertigo)
 • minder zin in sex
 • oorsuizen (tinnitus)
 • roodheid van het gelaat/blozen
 • hartkloppingen (palpitaties)
 • sterke daling van de bloeddruk die kan leiden tot een hartaanval (myocardinfarct) en/of beroerte (cerebrovasculair accident)
 • loopneus (rhinorroe)
 • zere keel en heesheid van de stem
 • astma/bronchospasmen (beklemd gevoel op de borst dat ademhalingsmoeilijkheden en een piepende ademhaling veroorzaakt)
 • afgenomen darmbewegingen (ileus)
 • alvleesklierontsteking (pancreatitis)
 • braken en/of zuurbranden (dyspepsie)
 • verstopping (constipatie)
 • afgenomen eetlust (anorexie)
 • irritatie van de maag en/of maagzweer
 • droge mond
 • winderighid (flatulentie)
 • abnormaal zweten (diaforese)
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • haaruitval (alopecia)
 • gewrichtspijn
 • veranderde nierwerking of nierfalen
 • eiwit in de urine (proteïnurie)
 • impotentie
 • beroerd voelen
 • koorts
 • spierkramp
Zelden:
 • afname van de hoeveelheid van een bepaald type witte bloedcellen (neutropenie, leukopenie en agranulocytose), de hoeveelheid hemoglobine, het totale volume van de rode bloedlichaampjes (laag hematocriet), de bloedplaatjes (trombocytopenie) of alle type bloedcellen (pancytopenie)
 • beenmergdepressie (als het beenmerg niet genoeg bloedcellen kan aanmaken)
 • zwelling van de lymfeklieren (lymfadenopathie)
 • ziekten ten gevolge van immuunreacties tegen een deel van het lichaam (auto-immuunziekten)
 • verhoging van de bloedglucose
 • abnormaal dromen en/of abnormale slaappatronen (dyssomnie)
 • verminderde beweging (paresis)
 • syndroom van Raynaud (verschijnselen die de handen aantasten)
 • veranderingen op de röntgenfoto’s van de longen (longinfiltraten)
 • allergische (overgevoeligheids) reacties in de longen (allergische alveolitis) of eosinofiele pneumonie (een longziekte)
 • rhinitis (ontsteking in de neus)
 • ernstige longproblemen (inclusief longontsteking en vocht in de longen)
 • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis) of zweren in de mond
 • zere tong (glossitis)
 • abnormale werking van de lever, beschadiging van de lever (hepatische necrose)
 • een toename van de leverenzymen (een bloedtest om de werking van de lever te bestuderen) of van de bilirubinespiegel in het bloed
 • leverziekte (hepatitis; wat geassocieerd kan zijn aan geelzucht (een gele verkleuring van de huid))
 • abnormale afscheiding van gal door de lever, waaronder geelzucht
 • onsteking van de galblaas (met name bij patiënten met galstenen)
 • ernstige huidaandoeningen met blaarvorming, roodheid en afschilfering, waaronder erythema multiforme, Stevens-Johnson syndroom, exfoliatieve dermatitis, toxische epidermale necrolyse, purpura, cutane lupus erythematosus (een immuunziekte die ontsteking van de huid veroorzaakt), pemphigus en erythroderma (roodheid van de huid)
 • een afname van de urineproductie (oligurie)
 • interstitiële nefritis (een nierafwijking)
 • borstgroei bij mannen (gynaecomastie)
 • een groep van verschijnselen waaronder sommige of alle van de volgende: koorts, serositis (ontsteking in de lichaamsholten zoals de borst- en de buikholte), vasculitis (ontsteking van de bloedvaten), spierpijn of ontsteking van de spieren, gewrichtspijn of ontsteking van de gewrichten, veranderde bloedwaarden (positieve antinucleaire antilichamen (ANA), verhoogde bezinkingssnelheid erytrocyten (BSE)), een toename van het aantal witte bloedcellen (eosinofilie, leukocytose), huiduitslag, overgevoeligheid van de huid voor licht (fotosensibiliteit) en andere huidafwijkingen.
Zeer zelden:
 • zwelling van de wand van de darmen (intestinaal angio-oedeem)
 • verhoogde calciumspiegel in het bloed.
Niet bekend:
 • syndroom van inadequate antidiuretische hormoonsecretie (overmatig vrijkomen van een hormoon wat kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en ziek zijn
 • ontsteking van een speekselklier (sialoadenitis)
 • ontsteking van een bloedvat (necrotiserende angiitis, vasculitis, cutane vasculitis)
 • ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties)
 • rusteloosheid, licht gevoel in het hoofd
 • gele verkleuring van het zicht
 • suiker in de urine (glucosurie).

Onthoud: Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking na Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF

De werkzame bestanddelen van het geneesmiddel zijn enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide. Eén tablet bevat 20 mg enalaprilmaleaat en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel, talk, natriumwaterstofcarbonaat, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, ronde tabletten, plat met afgeschuinde kanten en een breukstreep aan één kant.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF wordt geleverd in verpakkingen met 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200 en 250 tabletten in (Aluminium/gelamineerde OPA/PVC) doordrukstrips.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Sanico N.V.

Veedijk 59, Industriezone IV

2300 Turnhout

Begië

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterfoard Road

Clonmel, Co. Tipperary

Ierland

Aliud Pharma GmbH&Co. KG

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

D-89150 Laichingen

Duitsland

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Oostenrijk

STADApharm GmbH

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Duitsland

KRKA , d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovenië

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide CF 20/12,5 mg, tabletten is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 28048.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK