Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm 20 mg/12,5 mg, tabletten

ATC-Code
C09BA02
Medikamio Hero Image

ratiopharm

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Ace remmers, combinaties

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm 20 mg/12,5 mg bevat twee actieve stoffen, enalapril en hydrochloorthiazide, die zorgen voor een daling van de bloeddruk middels twee verschillende mechanismen. Enalapril behoort tot een groep geneesmiddelen die remmers van angiotensine- converterend enzym (ACE-remmers) genoemd worden en verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten wijder te maken. Hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die “plasmiddelen” (diuretica) genoemd worden en verlaagt de bloeddruk door de uitscheiding van urine te vergroten.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm 20 mg/12,5 mg wordt gebruikt voor de behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie) bij patiënten die beide actieve stoffen in dezelfde verhouding als afzonderlijke geneesmiddelen krijgen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor enalaprilmaleaat, andere ACE-remmers, thiaziden (geneesmiddelen die de urineproductie verhogen), sulfonamidenderivaten (bepaalde antibiotica en geneesmiddelen voor suikerziekte) of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten (deze stoffen kunt u vinden onder punt 6)
 • als u of iemand in uw familie eerder onder welke omstandigheden dan ook, zwelling van de handen,

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

voeten, gezicht, lippen, keel, mond of tong (angio-oedeem) heeft gehad

 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie rubriek Zwangerschap)
 • als u ernstige nier- of leverproblemen heeft
 • als u moeite heeft met plassen.

De arts die dit geneesmiddel heeft voorgeschreven, dient zich bewust te zijn van het volgende:

 • als u diuretica gebruikt (plastabletten)
 • als u een zoutarm dieet volgt of als u momenteel of gedurende de behandeling last heeft van ernstige diarree of braken
 • als u abnormale hoeveelheden water en mineralen in het lichaam heeft (verstoorde vloeistof/elektrolytenbalans)
 • als u lijdt aan hartfalen
 • als u lijdt aan een vernauwing van de slagaderen, aderverkalking (atherosclerose) of een cerebrovasculaire aandoening (zoals een beroerte)
 • als u lijdt aan een ziekte van de hartspier (hypertrofe cardiomyopathie), vernauwing van de grootste slagader die het bloed uit het hart voert, de aorta (aortastenose) of andere vormen van een hartziekte die uitstroom obstructie wordt genoemd
 • als u een LDL-aferese moet ondergaan (het verwijderen van cholesterol uit het bloed door middel van een apparaat)
 • als u nierproblemen heeft, of een vernauwing van de slagaderen naar de nieren (nierarteriestenose) of maar één werkende nier heeft, of als u dialyse ondergaat
 • als u onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan
 • als u suikerziekte (diabetes) heeft
 • als u bepaalde ziekten van uw bloedvaten (collageen vaataandoeningen) heeft, zoals systemische lupus erythematodes (SLE) of scleroderma, of als u behandeld wordt met immunosuppressiva (afweer- onderdrukkende middelen), allopurinol of procaïnamide, of een combinatie van beide.
 • als u een verminderde leverwerking heeft of andere leverproblemen
 • als u een desensibilisatietherapie ondergaat voor bepaalde vormen van insectengif
 • als u allergische problemen of astma heeft
 • als u gedurende de behandeling een operatie moet ondergaan, omdat sommige anesthetica die gebruikt worden tijdens de operatie in combinatie met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm een extreme daling in de bloeddruk kunnen veroorzaken
 • als u een hoog gehalte aan kalium in uw bloed heeft of een te hoog zuurgehalte in uw bloed.

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook “Zwangerschap”).

Plotselinge zwelling van de lippen, gezicht en hals, mogelijk ook de handen en voeten, een piepende ademhaling of heesheid. Deze aandoening wordt angio-oedeem genoemd. Dit kan op ieder moment tijdens

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

de behandeling optreden. ACE-remmers veroorzaken een hoger risico op angio-oedeem bij negroïde patiënten dan bij blanke patiënten.

Kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar dienen Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm niet te gebruiken. Er is beperkte informatie met betrekking tot de veiligheid en werkzaamheid van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm bij kinderen.

Nieren

Als u slecht werkende nieren heeft, is het belangrijk om geen kaliumbevattende supplementen of kaliumbesparende diuretica te gebruiken tijdens de behandeling met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm, omdat dit de kaliumspiegels in uw lichaam extreem kan verhogen.

Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen kan de werkzaamheid en veiligheid van dit geneesmiddel beïnvloeden. Anderzijds kan Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm de werkzaamheid en veiligheid van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Gebruikt u naast Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, kruidenpreparaten of vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Vertel uw arts dat u Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm gebruikt als hij/zij u een ander geneesmiddel voorschrijft tijdens de behandeling of kort daarna.

Het is vooral belangrijk uw arts te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • kaliumsparende diuretica (plasmiddelen), zoals spironolacton, triamtereen of amiloride, kalium- of calciumbevattende supplementen, of dieet- of zout supplementen die kalium of calcium bevatten. De combinatie kan leiden tot gevaarlijk hoge kalium of calcium spiegels in uw bloed.
 • andere antihypertensieve middelen of diuretica (plasmiddelen) in hoge doseringen. De combinatie kan uw bloeddruk gevaarlijk laag laten dalen.
 • allopurinol (middel bij jicht), procaïnamide (middel tegen hartritmestoornissen), cytostatica (middelen toegepast bij kanker), immunosuppressiva (middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken, zoals ciclosporine)
 • lithium (geneesmiddel voor de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen). De combinatie kan een opstapeling van teveel lithium in het lichaam veroorzaken en daardoor het risico op bijwerkingen vergroten.
 • antipsychotica, bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie (tricyclische antidepressiva), of geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel stimuleren
 • bepaalde narcosemiddelen, barbituraten (slaapmiddelen) of sterk werkende pijnstillers. De combinatie kan ertoe leiden dat u zich duizelig voelt bij het opstaan.
 • trimethoprim (antibiotica voor de behandeling van urineweginfecties)
 • ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID´s)
 • carbenoxolon (middel om een zweer te verzachten), corticosteroïden, corticotropine (ACTH, voor de behandeling van epilepsie) of stimulerende laxeermiddelen. De combinatie kan leiden tot abnormale water-en mineralenspiegels in uw lichaam, in het bijzonder een gebrek aan kalium.

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

 • hartglycosiden (zoals digitoxine) of tubocurarine (spierverslapper). De werking van deze geneesmiddelen kan worden versterkt.
 • prostaglandinesynthetaseremmers. De combinatie kan de werking van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm verminderen.
 • insuline of orale geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte
 • colestyramine en colestipol (cholesterolverlagende middelen)
 • jodiumhoudende contrastmiddelen (radiografische vloeistof)
 • natriumaurothiomalaat (injecteerbaar goud). De combinatie kan zelden tot blozen, misselijkheid, braken en hypotensie leiden
 • noradrenaline, epinefrine. Het effect van deze middelen kan verlagen.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm tabletten kunnen worden ingenomen met wat vloeistof op een lege maag of met voedsel. U dient zich ervan bewust te zijn dat het drinken van alcohol de werking van dit geneesmiddel kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm een ander geneesmiddel te gebruiken. Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Het geven van borstvoeding aan pasgeboren baby's (de eerste weken na de geboorte) en met name aan vroeggeboren baby's, wordt niet aanbevolen tijdens gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm. Als het kind wat ouder is, dient uw arts u te adviseren over de voordelen en risico´s van het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm tijdens borstvoeding in vergelijking met andere behandelingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens de behandeling met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm kan duizeligheid en vermoeidheid optreden. Dit kan uw vermogen om een voertuig te besturen of een machine die speciale zorg vereist beïnvloeden

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit product bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag.

Dosering bij onvoldoende nierwerking:

De dosering is afhankelijk van de mate van onvoldoende nierwerking. Volg de instructies van uw arts. Gebruik Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm niet als uw ernstige nieraandoeningen heeft.

Eerdere behandeling met een plasmiddel:

Behandeling met andere plasmiddelen dan hydrochloorthiazide, dienen 2 tot 3 dagen voor het begin van de behandeling met Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm te worden gestaakt. Volg de instructies van uw arts.

Verander of stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder dit eerst met uw arts te overleggen.

Wanneer u te veel van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem altijd onmiddellijk contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis wanneer u meer heeft ingenomen dan u zou mogen (overdosis). Een overdosis kan vermoedelijk lage bloeddruk veroorzaken, een extreem snelle of langzame hartslag, hartkloppingen (een gevoel van een overdreven snelle of onregelmatige hartslag), shock, snelle ademhaling, hoesten, zich ziek voelen en ziek zijn, krampen, duizeligheid, slaperig en verward of angstig gevoel, overmatig urineren of niet kunnen plassen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

De behandeling van hypertensie is een langdurige behandeling, het onderbreken van de behandeling dient u te bespreken met uw arts. Het onderbreken of staken van de behandeling kan een verhoging van uw bloeddruk veroorzaken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

Als u last krijgt van de volgende verschijnselen, stop dan met het innemen van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide ratiopharm en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • Een ernstige allergische reactie, angio-oedeem genaamd (uitslag, jeuk, zwelling van de ledematen, het gezicht, de lippen, mond of keel wat moeite met slikken of ademhalen kan veroorzaken). Dit is een ernstige bijwerking die vaak voorkomt (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten). U heeft mogelijk dringend medische behandeling of ziekenhuisopname nodig.
 • Geelzucht (geel worden van de huid en het oogwit). Dit is een mogelijk ernstige bijwerking, die zelden voorkomt (bij meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1000 patiënten) en wijst op een ontsteking van de lever. U heeft mogelijk dringend medische behandeling of ziekenhuisopname nodig.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • Duizeligheid.
 • Wazig zien.
 • Ziek voelen.
 • Hoest.
 • Zwakte.

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • Hoofdpijn.
 • Vermoeidheid.
 • Pijn op de borst.
 • Flauwvallen.
 • Versnelde en/of onregelmatige hartslag .
 • Hartaanval of cerebraal vasculair accident (beroerte) (voornamelijk bij patiënten met een lage bloeddruk).
 • Lage bloeddruk, inclusief orthostatische hypertensie (lage bloeddruk bij opstaan) met bijbehorende verschijnselen (duizeligheid, zwakte, wazig zien).
 • Diarree.
 • Verandering of vermindering van de smaakbeleving.
 • Buikpijn.
 • Exantheem (huiduitslag).
 • Spierkramp.
 • Wijziging van kalium in de bloedspiegels.
 • Toename van creatinine in de bloedspiegels.
 • Hoge urinezuur bloedspiegels.
 • Depressie.
 • Ademhalingsmoeilijkheden.

Soms: (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten)

 • Verstopping van de darmen, ontsteking van de alvleesklier wat ernstige pijn in de buik en rug kan veroorzaken (pancreatitis), braken, spijsverteringsstoornissen, obstipatie, verlies van eetlust, irritatie van de maag, droge mond, maagzweer, winderigheid.

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

 • Nierproblemen, eiwit in de urine.
 • Impotentie.
 • Vermindering van het aantal rode bloedcellen, wat de huid bleek kan maken en zwakte of kortademigheid kan veroorzaken (bloedarmoede).
 • Hartkloppingen (een gevoel van een snelle of bijzonder sterke of onregelmatige hartslag).
 • Hartaanval of mini-beroerte (cerebrovasculair accident) (voornamelijk bij patiënten die een lage bloeddruk hebben)
 • Verwarring, slaperigheid, slapeloosheid, nervositeit, tintelend, prikkelend of verdoofd gevoel van de huid (parasthesie).
 • Duizeligheid (vertigo).
 • Gewrichtspijn, gevoel van onwel zijn, koorts.
 • Rood gezicht, oorsuizen (tinnitus).
 • Jeuk, netelroos, haaruitval.
 • Loopneus, keelpijn en heesheid, piepende ademhaling.
 • Overmatig zweten.
 • Jicht.
 • Een laag natriumgehalte in het bloed, overmatig urinezuur in uw bloed, of een verlaagde bloedsuikerspiegel.
 • Verminderd libido.

Zelden: (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • Vermindering van het aantal witte bloedcellen, waardoor een infectie eerder kan optreden, vermindering van het aantal andere bloedcellen, verandering in de samenstelling van het bloed, een slechte aanmaak van beenmerg, lymfeklierziekte, auto-immuunziekte, waarbij het lichaam zichzelf aanvalt
 • Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), tongontsteking (glossitis)
 • Allergische huidreactie (bijv. erytheem multiforme en de levensbedreigende vorm Stevens-Johnson syndroom, roodheid, schilfering en blaarvorming van de huid, epidermale necrolyse (ernstige aandoening met loslating van de bovenste laag van de huid), puntvormige bloedingen (purpura), huidaandoeningen met rode vlekken op de neus en wangen (lupus erythematosus) .
 • Leverproblemen inclusief ontsteking van de lever en leverfalen.
 • Longproblemen waaronder longontsteking, ontsteking van het neusslijmvlies waardoor de neus gaat lopen (rhinitis)
 • Verminderde urineproductie
 • Ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis)
 • Borstvergroting, ook bij mannen
 • Abnormaal dromen, slaapstoornissen
 • Het fenomeen van Raynaud (verschijnselen hiervan zijn vingers die van kleur veranderen wanneer ze worden blootgesteld aan de kou of wanneer er druk op wordt uitgeoefend, pijn in de vingers of tenen bij koude, tintelingen of pijn bij warmte)
 • Toename van de hoeveelheid enzymen en afvalproducten geproduceerd door de lever
 • Ontsteking van de galblaas, vooral bij patiënten met galstenen
 • Verhoging van de glucoseconcentratie in het bloed.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10000 patiënten):

 • Een aandoening die intestinale angio-oedeem wordt genoemd. Symptomen zijn pijn in de maag met of

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

zonder misselijkheid en braken.

 • Verhoging van de calciumconcentratie in het bloed.

Niet bekend: (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

 • Ontsteking van een speekselklier
 • Toename in de bloedsuiker- vet of urinezuur-spiegel, glucose in de urine, lage natriumspiegels in het bloed
 • Rusteloosheid
 • Licht gevoel in het hoofd
 • Zichtstoornissen
 • Ontsteking van de bloedvaten
 • Anafylactische reacties (overgevoeligheidsreacties welke zich snel ontwikkelen met gegeneraliseerde symptomen)
 • Een aandoening waarbij sommige of alle volgende symptomen voorkomen: hoge temperatuur, ontsteking van de bloedvaten, pijnlijke ontstoken spieren en gewrichten, problemen met het bloed als uitkomst van een bloedtest, uitslag, lichtgevoeligheid, andere effecten op de huid.

Wanneer een van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn 20 mg enalaprilmaleaat en 12,5 mg hydrochloorthiazide
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel, natriumwaterstofcarbonaat, talk en magnesiumstearaat.

Ronde, witte, vlakke tabletten met schuine kant en breukgleuf aan één zijde. Diameter van 8 mm.

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

Enalaprilmaleaat-Hydrochloorthiazide ratiopharm 20 mg/12,5 mg is verpakt in blisterverpakkingen à 14, 20, 28, 28x1, 30, 30x1, 56, 60, 98, 98x1, 100 en 100x1 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 26500

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Portugal: Enalapril + Hidroclorotiazida Mepha 20 mg + 12,5 mg Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012

0612.3v.JK

ENALAPRILMALEAAT/HYDROCHLOORTHIAZIDE RATIOPHARM 20 MG/12,5 MG tabletten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.