Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg, tabletten

ATC-Code
R06AE03
Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg, tabletten

Producent: ETOS

Toelating: Nederland

Stof(fen)
Cyclizine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Alles om te weten

Vergunninghouder

ETOS

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Cyclizine is een antihistaminicum (middel wat effecten van histamine tegengaat) met zwak kalmerende, zwak atropine-achtige en sterk braakonderdrukkende werking.

Te gebruiken bij

Cyclizine wordt gebruikt ter voorkoming en behandeling van misselijkheid en braken ten gevolge van di- verse oorzaken.

Cyclizine wordt tevens gebruikt ter voorkoming en behandeling van reisziekte.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg niet

  • Bij bekende overgevoeligheid voor cyclizine.
  • Wanneer u last heeft van verhoogde oogboldruk, berustend op een nauwe voorste oogkamerhoek.

Wees extra voorzichtig met Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg

Voorzichtigheid is geboden bij een vergrote prostaat, vernauwing van de maaguitgang, vallende ziekte, hart/vaat aandoeningen en verhoogde bloeddruk.

Het middel kan door pupilverwijding de oogboldruk verhogen en een acute aanval van verhoogde oog- boldruk veroorzaken.

Het dempende effect op het centrale zenuwstelsel van cyclizine wordt versterkt bij gelijktijdig gebruik van alcohol, slaapmiddelen en andere kalmeringsmiddelen.

Bij ernstige hartzwakte dient cyclizine met voorzichtigheid te worden gebruikt. Bij patiënten met hartzwak- te kan cyclizine een vermindering van de uitgepompte hoeveelheid bloed uit het hart gepaard gaande met een toename van de hartslag, bloeddruk in de slagaders en bloedvaten van longen veroorzaken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Gelijktijdig gebruik van alcohol en andere stoffen met een dempende werking op het centraal zenuwstel- sel kan de centraal dempende werking van cyclizine versterken.

MAO-remmers (middelen tegen depressies) kunnen de atropine-achtige werking van cyclizine verlengen en versterken. Antihistaminica (middelen die de werking van histamine tegengaan) kunnen de verschijn- selen van gehoorbeschadiging, die kunnen optreden als bijwerkingen van middelen die schadelijk zijn voor het gehoor zoals cisplatine, salicylaten, vancomycine en paromomycine, maskeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Er zijn geen gegevens bekend over de uitscheiding van cyclizine in de moedermelk. Niet gebruiken in de zwangerschap tenzij op uitdrukkelijk advies van de arts.

In de periode van borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van het middel kan leiden tot sufheid en slaperigheid en daardoor tot een verminderd reactie- en concentratievermogen.

Het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van machines wordt ontraden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is:

Bij misselijkheid en braken:

Volwassenen en kinderen boven 12 jaar: 50 mg (1 tablet), zonodig driemaal per dag. Kinderen 6 - 12 jaar: 25 mg (½ tablet), zonodig driemaal per dag.

Bij reisziekte:

Volwassenen en kinderen boven 12 jaar: 50 mg (1 tablet), 1 - 2 uur voor vertrek, zonodig driemaal per dag.

Kinderen 6 - 12 jaar: 25 mg (½ tablet), 1 - 2 uur voor vertrek, zonodig driemaal per dag.

Indien de klachten binnen 14 dagen na het begin van het gebruik van dit geneesmiddel niet verdwijnen moet u alsnog een huisarts raadplegen. Hij kan u verder adviseren omtrent de behandeling van uw aan- doening.

Wijze van innemen

De tabletten innemen met een ½ glas water.

Wat u moet doen wanneer u meer van Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg heeft ingeno- men dan u zou mogen

De belangrijkste verschijnselen van een overdosering met cyclizine zijn slaperigheid, duizeligheid, spier- slapte, coördinatiestoornissen, stuipen en verminderde ademhaling. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt dient u een arts te waarschuwen. Laat de arts de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg in te ne- men

Indien u vergeten bent uw tablet in te nemen, dan dient u dit alsnog te doen. Als de tijd tot de volgende dosering in verhouding kort is dan kunt u de volgende dosering beter overslaan. Neem nooit 2 doseringen kort na elkaar.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en slechte spiersamenwerking kunnen optreden. Ook stimulatie van het centrale zenuwstelsel, zich uitend in slapeloosheid, geïrriteerdheid, bevingen, nachtmerries, zinsbe- goocheling kan voorkomen.

Verder zijn gemeld droge mond, gezichtsstoornissen, stoornissen in de urinelozing. Soms maagdarm- stoornissen en geelzucht met galstuwing.

Zelden zijn gemeld huidreacties, bewegingsstoornissen gekenmerkt door onwillekeurige, maar samen- hangende rukkende bewegingen, leverontsteking door overgevoeligheid en ernstige bloedbeeldafwijkin- gen.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter "Niet te gebruiken na".

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg

Het werkzaam bestanddeel is cyclizine hydrochloride.

De andere bestanddelen zijn: lactose, maiszetmeel, povidon K90 (E1201), talk (E553b), watervrij colloi- daal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg is een ronde, wit tot gebroken witte tablet met een diameter van 7 mm en aan één zijde een breukstreep.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

RVG nummer

In het register ingeschreven onder:

RVG 26861=52988, Etos Reisziektetabletten Cyclizine HCl 50 mg, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2011.