Euphorbium comp. H druppels

Illustratie van Euphorbium comp. H druppels
Stof(fen) Zilvernitraat Maghrebinische Säulenwolfsmilch (Euphorbia resinifera) Kwik(II) jodide
Toelating Nederland
Producent Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 19.09.2002

Vergunninghouder

Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Euphorbium comp. H druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Dit middel bevat 178 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels (36 % m/v). De hoeveelheid per 10 druppels van dit middel komt overeen met minder dan 5 ml bier of 2 ml wijn.

Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Euphorbium comp. H druppels nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties met andere medicijnen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit medicijn in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloed dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Euphorbium comp. H druppels bevat alcohol

Dit middel bevat 178 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels (36 % m/v). De hoeveelheid per 10 druppels van dit middel komt overeen met minder dan 5 ml bier of 2 ml wijn.

Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit middel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Er zijn van Euphorbium comp. H druppels geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum

Na opening van flesje is dit homeopathische geneesmiddel nog 6 maanden houdbaar.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

  • De werkzame bestanddelen in 100 g oplossing zijn: Euphorbia resinifera D4, Pulsatilla pratensis D4, Luffa operculata D6, Mercurius iodatus ruber D12, Argentum nitricum D10 telkens 1 g.
  • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn: alcohol, water.

Hoe ziet Euphorbium comp. H druppels eruit en wat zit er in een verpakking?

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

Glazen flesje met polypropyleen/polyethyleen schroefdop met druppelteller, in kartonnen doos. Bestaat in verpakkingen van 30 ml en 100 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium NV Booiebos 25

9031 Drongen (Gent) België

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. Wilhelminastraat 54-56

4571 JN Axel Tel.: 0115 563 200

e-mail: info@heelbv.nl

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVH 93706

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2022.

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 01.09.2022

Bron: Euphorbium comp. H druppels - Bijsluiter

Stof(fen) Zilvernitraat Maghrebinische Säulenwolfsmilch (Euphorbia resinifera) Kwik(II) jodide
Toelating Nederland
Producent Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 19.09.2002

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.