Advertentie

Auteur: Ipsen


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Eziclen bevat drie verschillende werkzame stoffen: natriumsulfaat, magnesiumsulfaat en kaliumsulfaat.

Eziclen wordt bij volwassenen gebruikt om de darmen te reinigen voordat u een darmonderzoek of darmoperatie moet ondergaan.

Eziclen is niet geschikt als behandeling voor obstipatie (verstopping van de darmen).

Eziclen dient vóór gebruik te worden verdund met de hoeveelheid water die is aangegeven bij de wijze van toediening (zie rubriek 3).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor natriumsulfaat, magnesiumsulfaat of kaliumsulfaat, of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft één van de volgende maag- of darmstoornissen:
  • een bekende of mogelijke darmobstructie (afsluiting);
  • een geperforeerde darmwand;
  • verstoorde maaglediging (zoals gastroparese oftewel vertraagde maaglediging);
  • verlamming van de darmspieren (paralytische darm);
  • toxische colitis of toxisch megacolon (ziektebeeld t.g.v. acute ontsteking van de dikke darmwand);
  • zeer vaak braken.
 • U bent ernstig uitgedroogd.
 • U heeft een ernstige hartstoornis (congestief hartfalen).
 • U heeft ascites (waterbuik; ophoping van vocht in de buikholte).
 • U heeft een ernstige nierstoornis (ernstige nierinsufficiëntie).
Eziclen – PL – V08 maart 2013 (QRD templates v2.0 - 08/2011 Rev.1, 10/2011) 1/7

 U heeft een actieve inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).

Twijfelt u of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Neem voordat u Eziclen gebruikt contact op met uw arts indien:

 • U bent uitgedroogd (de klachten zijn onder andere droge mond, dorst, hoofdpijn, duizeligheid, minder plassen dan normaal, extreme moeheid, hartkloppingen en verwardheid).
 • U heeft ooit een abnormaal gehalte natrium of kalium in uw bloed gehad.
 • U heeft een hartstoornis. Eziclen kan het hartritme beïnvloeden door veranderingen in het zoutgehalte in het bloed. Uw arts vindt het misschien noodzakelijk om u tijdens uw behandeling regelmatig te controleren.
 • U heeft een nierstoornis.
 • U heeft een leverstoornis.
 • U heeft een ‘urinezuur’-stoornis (jicht of een andere stoornis).
 • U heeft moeite met slikken.
 • U heeft last van ‘reflux’ waarbij het maagzuur in uw slokdarm terecht komt.
 • U heeft een slechte lichamelijke conditie of een zwakke gezondheid.
 • U heeft een verminderde peristaltiek (bewegelijkheid) in het maag-darmkanaal (hypomotiliteit).
 • U heeft een voorgeschiedenis van medische aandoeningen of gastro-intestinale (maag-darm) chirurgische ingrepen waardoor u vatbaar bent voor hypomotiliteit.

Als u zwak of op leeftijd bent (65 jaar of ouder), een ernstige nier-, lever- of hartaandoening heeft of als u een verhoogd risico heeft op veranderingen van het zoutgehalte in uw lichaam (stoornissen van de elektrolytenbalans), kan uw arts eventueel besluiten zowel vóór als na uw onderzoek/operatie specifieke controles uit te voeren. Lees de aanbevelingen die in deze rubriek van de bijsluiter evenals in de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’ en ‘Hoe gebruikt u dit middel?’ worden gegeven zorgvuldig door.

Als u last heeft van hevig braken of als u uitdrogingsverschijnselen bemerkt (bijv. droge mond, dorst) nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts die maatregelen zal treffen om uw vochtbalans te herstellen.

Twijfelt u of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Nadat u dit middel heeft ingenomen, zult u veel dunne ontlasting hebben. Dit is normaal en geeft aan dat het middel werkt. Zorg ervoor dat u in de buurt van een toilet blijft totdat dit effect van het middel is uitgewerkt.

U dient de instructies voor het gebruik van Eziclen nauwkeurig op te volgen en zo veel water of heldere dranken te drinken als nodig is om te voorkomen dat u uitdroogt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Eziclen is niet geschikt voor gebruik bij patiënten onder de 18 jaar. De veiligheid en werkzaamheid ervan zijn nog niet vastgesteld bij deze populatie.

Gebruikt u naast Eziclen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn en kruiden geneesmiddelen.

Eziclen – PL – V08 maart 2013 (QRD templates v2.0 - 08/2011 Rev.1, 10/2011) 2/7

Als u andere geneesmiddelen gebruikt moet u deze tenminste innemen 1 tot 3 uur voordat u Eziclen gebruikt of ten minste 1 uur na het einde van het reinigingsproces van uw darmen. De diarree die wordt veroorzaakt door Eziclen kan de geneesmiddelen namelijk weer uit het lichaam spoelen waardoor deze geneesmiddelen niet werken zoals wordt verwacht.

U moet vooral voorzichtig zijn met:

 • geneesmiddelen die het vochtgehalte of zoutgehalte in het bloed veranderen (zoals een behandeling met diuretica/plaspillen, calciumkanaalblokkers of lithium) en met geneesmiddelen die het hartritme beïnvloeden;
 • geneesmiddelen die u regelmatig oraal inneemt: bijvoorbeeld orale anticonceptiemiddelen, geneesmiddelen voor epilepsie of diabetes, antibiotica, levothyroxine (een hormoon dat wordt gebruikt voor de behandeling van een verminderde werking van de schildklier) of digoxine (voor de behandeling van hartproblemen). Eziclen kan de absorptie van deze orale geneesmiddelen namelijk vertragen of geheel voorkomen waardoor ze minder of helemaal niet meer werken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u borstvoeding geeft, mag u uw kind gedurende 48 uur na inname van de tweede dosis Eziclen niet de borst geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Eziclen is niet of nauwelijks van invloed op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om gereedschap of machines te gebruiken.

Eziclen bevat natrium en kalium

Als u een dieet heeft dat zout (natrium of kalium) beperkt moet u weten dat iedere flacon Eziclen 5,683 gram (247,2 mmol) natrium en 1,405 gram (35,9 mmol) kalium bevat.

 • Neem dit geneesmiddel via de mond (oraal) in.
 • De dag voor uw onderzoek/operatie kunt u een licht ontbijt nemen. Na dit ontbijt mag u totdat uw onderzoek/operatie is uitgevoerd uitsluitend heldere dranken drinken; u mag verder geen middag-, avond- of overige maaltijden nemen. Drink geen rode of paarse dranken, melk of alcoholische dranken.
 • Eziclen wordt geleverd in een verpakkingsdoos met twee flacons en een beker waarin u het geneesmiddel verdunt en waaruit u het geneesmiddel drinkt. U heeft voor uw behandeling alles nodig wat in de verpakking zit.
 • Drink niet de hele inhoud van beide flacons in een keer op.
 • U mag de inhoud van de flacons niet drinken voordat u de vloeistof heeft verdund.
 • Vergeet niet om de extra hoeveelheid water of toegestane heldere drank te drinken.
 • Uw arts geeft u een formulier mee waarop u de tijd noteert dat u met de behandeling bent begonnen en de hoeveelheid vocht die u heeft gedronken tijdens de voorbereiding voor het reinigen van de darmen.
Eziclen – PL – V08 maart 2013 (QRD templates v2.0 - 08/2011 Rev.1, 10/2011) 3/7

U moet de instructies precies opvolgen en net zoveel water of heldere dranken drinken als u nodig heeft om ervoor te zorgen dat u niet uitdroogt.

 • Heldere dranken zijn water, thee, koffie (geen melk of koffiecreamer), (koolzuurhoudende) frisdranken, gezeefde vruchtensappen zonder vruchtvlees (niet rood of paars van kleur), heldere soep of gezeefde soep waaruit de vaste voedseldelen zijn verwijderd. U mag geen alcoholische dranken drinken.

Eziclen kan zowel worden gebruikt voor een ‘tweedaags’ of ‘eendaags’ behandelplan. Uw arts besluit welk behandelplan u moet volgen en op welke tijden u het middel moet innemen. U moet de behandeling minimaal 1 uur voor uw onderzoek/operatie afronden.

Tweedaags behandelplan

De toediening is verdeeld over de avond vóór uw onderzoek/operatie en de ochtend waarop uw onderzoek/operatie plaatsvindt.

De dag voor uw onderzoek/operatie:

 begin vroeg in de avond (d.w.z. niet later dan 18.00 uur) met het eerste deel van de behandeling (eerste flacon).

De dag van uw onderzoek/operatie:

 begin vroeg in de ochtend, 10 tot 12 uur na de eerste inname (eerste flacon) met het tweede deel van de behandeling (tweede flacon).

De toediening begint op de avond vóór uw onderzoek/operatie en wordt ook die avond afgerond.

De dag voorafgaand aan uw onderzoek/operatie:

 • begin vroeg in de avond (d.w.z. niet later dan 18.00 uur) met het eerste deel van de behandeling (eerste flacon).
 • begin ongeveer 2 uur na het eerst deel van de behandeling (eerste flacon) met het tweede deel van de behandeling (tweede flacon).

Welk schema uw arts ook voor u kiest, de volgende stappen dienen zowel voor het eerste als het tweede deel van de behandeling te worden gevolgd:

1) Open de flacon door op de dop te drukken en tegen de klok in te draaien.

Eziclen – PL – V08 maart 2013 (QRD templates v2.0 - 08/2011 Rev.1, 10/2011) 4/7
 1. Giet de inhoud van één flacon Eziclen in de beker.
 2. Voeg water aan het geneesmiddel toe tot aan de streep op de beker.
 3. Neem de tijd (minimaal een half uur tot een uur) om de volledige inhoud van de beker op te drinken.
 4. BELANGRIJK: Drink twee (2) of meer bekers water of een heldere drank. Vul de beker telkens tot aan de streep met water of een heldere drank.
 5. Neem de tijd (langer dan een half uur) om de volledige inhoud van elke beker op te drinken.

Stap 1 t/m 6 nemen ongeveer 2 uur in beslag en dienen bij het tweede deel van de behandeling te worden herhaald.

Welk behandelplan u ook volgt, u dient het behandelplan minimaal één uur voor uw onderzoek/operatie af te ronden.

 • Als u denkt dat u te veel van dit middel heeft ingenomen of het middel niet goed heeft verdund of niet genoeg extra water heeft gedronken moet u contact opnemen met uw arts. U moet voldoende water of andere heldere dranken drinken om ervoor te zorgen dat u niet uitdroogt.
 • Als u een dosis vergeet in te nemen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts omdat dit kan betekenen dat het geneesmiddel niet werkt zoals wordt verwacht.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Eziclen – PL – V08 maart 2013 (QRD templates v2.0 - 08/2011 Rev.1, 10/2011) 5/7

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bij gebruik van dit geneesmiddel kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Stop direct met het gebruik van Eziclen en bezoek onmiddellijk een arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:

 • Een allergische reactie – de symptomen zijn onder andere huiduitslag of roodheid, jeuk, moeite met ademhalen of een opgezwollen keel.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen):

 • Algehele malaise (ziektegevoel)
 • Misselijkheid of braken
 • Opgeblazen gevoel in de maag of maagpijn

Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen):

 • Rillingen
 • Droge mond
 • Hoofdpijn
 • Pijn bij het plassen (urineren)
 • Ongemakkelijk gevoel in uw anus of rectum (endeldarm)
 • Verandering in het gehalte van bepaalde stoffen in uw bloed. Voorbeelden zijn: verhoging van ‘aspartaataminotransferase’, ‘creatinefosfokinase’, ‘lactaatdehydrogenase’, ‘fosfor’, ‘bilirubine’ of ‘urinezuur’ en verlaging van ‘natrium’, ‘kalium’, of ‘calcium’.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de flacon na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Dit geneesmiddel hoeft niet bij een speciale temperatuur te worden bewaard.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Na het openen van de flacon en/of verdunning met water moet de oplossing onmiddellijk worden gebruikt.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn: watervrij natriumsulfaat, magnesiumsulfaat-heptahydraat en kaliumsulfaat. Elke flacon met ongeveer 176 ml concentraat bevat 17,510 gram watervrij natriumsulfaat, 3,276 gram magnesiumsulfaat-heptahydraat en 3,130 gram kaliumsulfaat.
Eziclen – PL – V08 maart 2013 (QRD templates v2.0 - 08/2011 Rev.1, 10/2011) 6/7

De totale hoeveelheid van opgeloste elektrolyten is als volgt:

  Hoeveelheid in gram Hoeveelheid in mmol
  1 flacon 2 flacons 1 flacon 2 flacons
Natrium* 5,683 11,366 247,2 494,4
Kalium 1,405 2,81 35,9 71,8
Magnesium 0,323 0,646 13,3 26,6
Sulfaat 14,844 29,688 154,5 309,0

*afkomstig uit natriumsulfaat (werkzame stof) en natriumbenzoaat (hulpstof).

 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumbenzoaat (E211), watervrij citroenzuur, appelzuur, sucralose, gezuiverd water en fruitcocktail-aroma (dit bevat natuurlijke en synthetische smaakstoffen, propyleenglycol E1520, ethylalcohol, azijnzuur en benzoëzuur E210).
 • Dit geneesmiddel is een concentraat voor drank, het concentraat is helder of licht troebel.
 • Het wordt geleverd in een verpakkingsdoos met 2 flacons van elk 176 ml met een beker met een inhoud van ongeveer een halve liter. De beker wordt gebruikt voor het verdunnen van het geneesmiddel en als drinkbeker voor het geneesmiddel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33b

2132 LS Hoofddorp Nederland

Tel.: 023 554 1600

Fax: 023 554 1609

Fabrikant

Beaufour Ipsen Industrie

rue Ethé Virton – 28100 Dreux Frankrijk

In het register ingeschreven onder RVG 110863.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk : Izinova
België, Tsjechië, Estland, Duitsland, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen,
Portugal, Roemenië, Spanje : Eziclen

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013

Eziclen – PL – V08 maart 2013 (QRD templates v2.0 - 08/2011 Rev.1, 10/2011) 7/7

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK