Firazyr 30 mg oplossing voor injectie, in voorgevulde spuit | Nederland

Firazyr 30 mg oplossing voor injectie, in voorgevulde spuit

Producent: Shire

Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Andere cardiale preparaten

Alles om te weten

Vergunninghouder

Shire

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Firazyr bevat de werkzame stof icatibant.

Firazyr wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van erfelijk angio-oedeem (HAE) bij volwassen patiënten.

Bij HAE is de hoeveelheid van de stof bradykinine in uw bloed verhoogd, en dit leidt tot verschijnselen als zwelling, pijn, misselijkheid en diarree.

Firazyr blokkeert de werking van bradykinine en voorkomt daardoor een verdere verergering van de verschijnselen van een HAE-aanval.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt:

 • sommige van de bijwerkingen die met Firazyr worden geassocieerd, lijken op de symptomen van uw aandoening. Als u merkt dat de symptomen van de aanval verergeren nadat u Firazyr kreeg toegediend, zeg dit dan onmiddellijk aan uw arts
 • als u lijdt aan angina pectoris (verminderde bloedstroom naar de hartspier)
 • als u onlangs een beroerte heeft gehad Ook geldt dat:
 • u getraind moet zijn in subcutane (onderhuidse) injectietechniek voordat u Firazyr bij uzelf injecteert;
 • onmiddellijk nadat u Firazyr bij uzelf injecteert of uw zorgverlener Firazyr bij u injecteert wanneer u een laryngeale aanval heeft (belemmering van de doorgang naar de bovenste luchtwegen), u medische hulp in een ziekenhuis moet zoeken;
 • als uw symptomen niet verdwenen zijn na één door uzelf toegediende injectie van Firazyr, u medische hulp moet zoeken voor extra injecties Firazyr. Per 24 uur kunnen maximaal 2 extra injecties worden toegediend.

Kinderen en adolescenten

Firazyr wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar omdat het nog niet in deze leeftijdsgroep is onderzocht.

Gebruik van Firazyr met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Firazyr nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor

nodig heeft.

Van Firazyr is niet bekend dat het een wisselwerking vertoont met andere geneesmiddelen. Als u om uw bloeddruk te verlagen of om een andere reden een angiotensineconverterendenzymremmer (ACE- remmer) gebruikt (bijvoorbeeld captopril, enalapril, ramipril, quinapril, lisinopril), moet u uw arts hierover informeren voor u Firazyr krijgt toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u Firazyr gebruikt.

Als u borstvoeding geeft, mag u tot 12 uur na de laatste toediening van Firazyr geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Neem niet deel aan het verkeer en bedien geen machines als u moe of duizelig bent als gevolg van uw HAE-aanval of na toediening van Firazyr.

Firazyr bevat een kleine hoeveelheid natrium

De oplossing voor injectie bevat minder dan 1 mmol (23 milligram) natrium en is dus in wezen ‘natriumvrij’.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. Als u nooit eerder Firazyr heeft gekregen, dan zal uw eerste dosis Firazyr altijd door uw arts of verpleegkundige worden geïnjecteerd. Uw arts zal u zeggen wanneer u veilig naar huis kunt gaan.

Nadat u dit besproken heeft met uw arts of verpleegkundige en nadat u een training heeft gekregen in subcutane (onderhuidse) injectietechniek, kunt u Firazyr bij uzelf injecteren of kan uw zorgverlener Firazyr bij u injecteren wanneer u een HAE-aanval heeft. Het is belangrijk dat Firazyr subcutaan (onderhuids) wordt geïnjecteerd zodra u merkt dat u een HAE-aanval krijgt. Uw behandelend arts zal u en uw zorgverlener leren hoe u Firazyr veilig injecteert op basis van de instructies in de bijsluiter.

Wanneer en hoe vaak moet Firazyr worden toegediend?

 • Uw arts heeft de exacte dosis Firazyr vastgesteld en hij/zij zal u zeggen hoe vaak deze dosis moet worden toegediend. De aanbevolen dosis Firazyr is één injectie (3 ml, 30 mg) die subcutaan (onder de huid) wordt toegediend zodra u de aanval van erfelijk angio-oedeem opmerkt (bijvoorbeeld sterkere zwelling van de huid, met name van gezicht en hals, of verergering van buikpijn). Als na 6 uur geen verlichting van de verschijnselen optreedt, moet u medische hulp zoeken voor extra injecties Firazyr. Per 24 uur kunnen maximaal 2 extra injecties worden toegediend.

U mag binnen een periode van 24 uur niet meer dan 3 injecties krijgen en als u per maand meer dan 8 injecties Firazyr nodig heeft, moet u medische hulp zoeken.

Hoe moet Firazyr worden toegediend?

Firazyr is bedoeld voor subcutane injectie (onder de huid). Elke naald mag slechts eenmaal worden gebruikt.

Firazyr wordt met een korte naald in het vetweefsel onder de huid van de buik geïnjecteerd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De volgende stapsgewijze instructies zijn uitsluitend bedoeld voor zelftoediening

De instructies omvatten de volgende hoofdstappen:

 1. Belangrijke algemene informatie
 2. Klaarmaken van de spuit en naald voor injectie
 3. Klaarmaken van de injectieplaats
 4. Injecteren van de oplossing
 5. Verwijderen van het injectiemateriaal

Stapsgewijze instructies voor injectie

 1. Belangrijke algemene informatie
Was uw handen met water en zeep voordat u begint Open de blisterverpakking door de folie naar achteren te trekken Neem de voorgevulde spuit uit de blisterverpakking Verwijder het beschermkapje van het uiteinde van de voorgevulde spuit door het los te draaien Nadat het beschermkapje is verwijderd, leg de voorgevulde spuit neer

2) Klaarmaken van de spuit en naald voor injectie

 • Verwijder de naald in de beschermhuls uit de blisterverpakking
 • Verwijder de folie van de beschermhuls (de naald moet in de beschermhuls blijven)
 • Houd de spuit stevig vast. Bevestig de naald voorzichtig op de voorgevulde spuit met de kleurloze oplossing
 • Schroef de voorgevulde spuit op de naald, terwijl de naald nog in de beschermhuls zit
 • Verwijder de naald uit de beschermhuls door aan de spuit te trekken. Trek niet aan de zuiger van de spuit.
 • De spuit is nu klaar voor injectie

3) Klaarmaken van de injectieplaats

 • Kies de injectieplaats. De injectieplaats moet een huidplooi zijn aan de zijkant van de buik, ongeveer 5-10 cm onder uw navel. Deze plaats moet minstens 5 cm verwijderd zijn van littekens. Kies geen plaats die gekwetst, gezwollen of pijnlijk is
 • Maak de injectieplaats schoon door er met een alcoholdoekje over te wrijven en laat drogen
 1. Injecteren van de oplossing
 • Houd de spuit tussen twee vingers van één hand, met uw duim aan de onderzijde van de zuiger
 • Zorg ervoor dat er geen luchtbel in de spuit zit, door de zuiger in te drukken totdat de eerste druppel vloeistof op de punt van de naald verschijnt

4) Injecteren van de oplossing (vervolg)

 • Houd de spuit in een hoek van 45 tot 90 graden tegen de huid aan, waarbij de naald naar de huid is gericht
 • Houd de spuit in één hand en gebruik uw andere hand om voorzichtig een huidplooi op te nemen tussen uw duim en vingers op de reeds gedesinfecteerde injectieplaats
 • Houd de huidplooi vast, breng de spuit tegen de huid en breng de naald met een snelle beweging in de huidplooi
 • Druk de zuiger van de spuit met vaste hand langzaam in, totdat al de oplossing in de huid is geïnjecteerd en er geen oplossing meer in de spuit over is
 • Druk langzaam, zodat dit ongeveer 30 seconden duurt
 • Laat de huidplooi los en trek de naald voorzichtig terug
 1. Verwijderen van het injectiemateriaal
 • Gooi de spuit, de naald en de beschermhuls weg in de container voor scherpe voorwerpen, bestemd voor het verwijderen van afval dat schade kan berokkenen indien het niet correct wordt verwerkt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bij vrijwel alle patiënten die Firazyr toegediend krijgen, is sprake van een reactie op de plaats van de injectie (zoals huidirritatie, zwelling, pijn, jeuk, erytheem en een branderig gevoel). Deze effecten zijn doorgaans licht van aard en gaan zonder aanvullende behandeling over.

De zeer vaak optredende bijwerkingen (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn:

extra reacties op de injectieplaats (gevoel van druk, blauwe plekken, minder gevoel en/of doof gevoel, huiduitslag met jeukende bultjes en een warm gevoel).

De vaak optredende bijwerkingen (kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 mensen) zijn: Misselijkheid

Hoofdpijn

Duizeligheid Koorts

Jeuk Huiduitslag

Roodheid van de huid Abnormale leverfunctietest

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u merkt dat de symptomen van uw aanval verergeren nadat u Firazyr heeft toegediend gekregen.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die op het etiket staat vermeld na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25 ºC. Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet als de verpakking van de injectiespuit of de naald beschadigd is, of als er sprake is van zichtbare tekenen van bederf, bijvoorbeeld als de oplossing troebel is, als er vaste deeltjes in rondzweven of als de kleur van de oplossing is veranderd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Wat bevat Firazyr

Het werkzame bestanddeel is icatibant. Elke voorgevulde injectiespuit bevat 30 milligram icatibant (als acetaat). De andere bestanddelen zijn natriumchloride, ijsazijnzuur, natriumhydroxide en water voor injectie.

Hoe ziet Firazyr eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Firazyr wordt gepresenteerd als een heldere, kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde glazen spuit van 3 ml. Een naald voor hypodermale injectie is meegeleverd in de verpakking.

Firazyr is beschikbaar als eenheidsverpakking met een voorgevulde spuit en een injectienaald of als multiverpakking met drie voorgevulde spuiten en drie injectienaalden.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Duitsland

Fabrikant

Shire Human Genetic Therapies AB Åldermansgatan 13

227 64 Lund Zweden

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in MM/JJJJ

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu. Hier vindt u ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en hun behandelingen.