Flammacerium, crème

ATC-Code
D06BA51
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sinclair
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Dermatika
Therapeutische groep Antibiotika und chemotherapeutika zur dermatologischen anwendung
Farmacologische groep Chemotherapeutika zur topischen anwendung
Chemische groep Sulfonamide
Stof Sulfadiazin-silber, kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sinclair

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stoffen van Flammacerium zijn zilversulfadiazine en cerium (III) nitraat. Deze stoffen bestrijden de groei van bacteriën en verschillende schimmels.

Flammacerium wordt gebruikt om huidinfecties bij ernstige brandwonden te voorkomen en te genezen.

Flammacerium behoort tot de antimicrobiële middelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Flammacerium niet wanneer u

Flammacerium mag niet gebruikt worden door:

• Mensen die overgevoelig zijn voor zilversulfadiazine, cerium (III) nitraat of één van de andere bestanddelen van de crème.

Wees extra voorzichtig met Flammacerium

Let vóórdat u Flammacerium gaat gebruiken op de onderstaande punten en vertel uw arts:

 • als u overgevoelig bent voor sulfonamiden
 • als u een bloedafwijking heeft gekregen na het eten van tuinbonen of na het gebruik van medicijnen
 • als u zwanger bent
 • als u borstvoeding geeft
 • als u een slecht werkende nier heeft
 • als u een beschadigde lever heeft

Uw arts moet uw bloed regelmatig onderzoeken als:

 • de wonden een groot deel van uw huidoppervlak beslaan
 • u overgevoelig bent voor sulfonamiden
 • u infecties krijgt (dit kan duiden op een te kort aan witte bloedlichaampjes)

Mogelijk levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse) is gemeld bij het gebruik van sulfadiazine. Dit verschijnt aanvankelijk als roodachtige stipjes of ronde vlekken, vaak met blaren in het midden.

Andere tekenen waarop dient gelet te worden zijn onder meer zweertjes in de mond, keel, neus, op de geslachtsdelen en rode en gezwollen ogen (conjuctivitis).

Deze mogelijk levensbedreigende huiduitslag wordt vaak vergezeld van griepachtige symptomen. De uitslag kan zich verder ontwikkelen tot uitgebreide blaarvorming of schilfering van de huid.

Het risico op het ontwikkelen van ernstige huidreacties is het grootst in de eerste weken van behandeling.

Als u tijdens het gebruik van Flammacerium Stevens-Johnsonsyndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld, dan mag u Flammacerium in geen geval opnieuw gebruiken.

Als u huiduitslag of deze huidreacties ontwikkelt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts en vertel hem/haar dat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend, kan Flammacerium zonder bezwaar in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden.

Zonlicht kan de met Flammacerium behandelde huid grijs doen verkleuren en daarom moeten behandelde lichaamsdelen tegen (fel) zonlicht beschermd worden. Als u brandwonden heeft wordt zonnebaden afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van Flammacerium tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend. Overleg altijd eerst met uw arts. Er is na de bevalling een kleine kans op kernicterus (ernstige geelzucht bij de pasgeboren baby ) indien u kort voor de bevalling of tijdens het geven van borstvoeding Flammacerium heeft gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Flammacerium heeft voor zover bekend geen invloed op het (auto)rijden of het gebruik van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe u Flammacerium moet gebruiken

Uw arts zal u aanwijzingen geven voor het gebruik van Flammacerium.

Bedek de wond met een laag van 2-3 mm Flammacerium. Hierover kunt u een steriel gaas of verband doen.

Voordat u een nieuwe crèmelaag aanbrengt, verwijdert u de oude crèmelaag met steriel gaas en water of bij voorkeur een verdunde zoutoplossing (fysiologisch zout).

Een verpakking mag slechts door één patiënt gebruikt worden.

Hoeveel Flammacerium u moet gebruiken

Volg altijd het voorschrift van de arts:

 • De aanbevolen dosering is tenminste één maal per dag een laag van 2-3 mm over de gehele wond
 • De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend en hangt af van de grootte van de wond

Wat u moet doen als u meer Flammacerium gebruikt heeft dan u zou mogen

Een laag van 2-3 mm is voldoende, een dikkere laag heeft geen extra effect. U kunt overtollige crème voorzichtig verwijderen met een steriel gaasje. Let op dat u daarbij de wond niet aanraakt.

Wat u moet doen als een keer vergeten bent Flammacerium te gebruiken

Breng alsnog een laag crème aan op het moment dat u eraan denkt. Daarna gaat u op de gebruikelijke manier door met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen, kan Flammacerium bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
 • Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
 • Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

De bijwerkingen bij gebruik van Flammacerium kunnen zijn:

Vaak voorkomend: Onder invloed van zonlicht kan de huid grijs kleuren.

 • Soms komen huidreacties, zoals huiduitslag, branderig gevoel of pijn voor.
 • Soms voorkomend: Bij uitgebreide brandwonden is er een kleine kans dat de hoeveelheid bloedkleurstof in uw bloed verhoogt raakt (methemoglobinemie).
 • Zeer zelden voorkomend: Mogelijk levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse) (zie rubriek 2).
 • Zeer zelden voorkomend: Twee bestanddelen in de crèmebasis kunnen na langer gebruik van Flammacerium een allergische reactie veroorzaken.

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik van kinderen

 • Bewaren tussen 2 en 25 °C
 • Donker en in de originele verpakking

Niet meer gebruiken na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”. Lever na beëindiging van de behandeling de aangebroken pot in bij uw apotheker.

Anvullende Informatie

Wat bevat Flammacerium

De werkzame bestanddelen zijn: 10 mg zilversulfadiazine en 22 mg cerium (III) nitraathexahydraat per gram crème.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polysorbaat 60, polysorbaat 80, glycerylmonostearaat, cetylalcohol, vloeibare paraffine, propyleenglycol en gezuiverd water.

Hoe ziet Flammacerium eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Flammacerium: witte crème, in potten van 500 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sinclair Pharmaceuticals Ltd

Office Village

Chester Business Park

CH4 9QZ

Verenigd Koninkrijk

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

ADOH Pharma Services Postbus 38121 6503AC Nijmegen

Tel: 024-3792936 Email: office@adoh.nl

Fabrikant

Recipharm Parets S.L. Ramon y Cajal 2

08150-Parets del Vallès (Barcelona) Spanje

Flammacerium is in het register ingeschreven onder RVG 09707.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2012

Informatie voor de arts over Flammacerium

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.