FML Liquifilm 0,1%, oogdruppels, suspensie

ATC-Code
S01BA07
FML Liquifilm 0,1%, oogdruppels, suspensie

Allergan

Stof(fen)
Fluorometholone
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Allergan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

FML Liquifilm is een oogdruppel. Het bevat een corticosteroïd en wordt gebruikt voor de behandeling van oogontstekingen, die niet het gevolg zijn van infecties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor benzalkoniumchloride of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
  • U heeft een bacteriële, virale of schimmelinfectie van het oog.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Gebruik FML Liquifilm niet langer dan een week, tenzij uw arts of oogspecialist anders adviseert. Langdurig gebruik kan leiden tot een verhoogde druk in het oog (intraoculaire druk), wat zou kunnen leiden tot glaucoom, schade aan de oogzenuw (in zeldzame gevallen), wazig zien, staar, vertraging van de wondgenezing, of de ontwikkeling van een ooginfectie. De druk in het oog zal daarom regelmatig gecontroleerd moeten worden.

Als u al eerder voor herpes simplex bent behandeld, gebruik FML Liquifilm dan alleen onder nauwlettend toezicht van uw arts.

Gebruik van het flesje door meer dan één persoon kan infectie verspreiden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast FML Liquifilm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

1/4 12/2011

Als u FML Liquifilm samen met een andere oogdruppel gebruikt, wacht dan ten minste 5 minuten tussen het inbrengen van FML Liquifilm en de andere druppels.

Kinderen

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen van 2 jaar en jonger zijn niet vastgesteld.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uw arts zal beslissen of u FML Liquifilm tijdens de zwangerschap of borstvoeding moet gebruiken. Gewoonlijk wordt het niet aanbevolen voor gebruik.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

FML Liquifilm kan tijdelijk een wazig zicht veroorzaken. Indien dit voorkomt, wacht tot dit voorbij is voordat u weer gaat rijden of machines bedient.

FML Liquifilm bevat benzalkoniumchloride

FML Liquifilm bevat benzalkoniumchloride als bewaarmiddel en hiervan is bekend dat het zachte contactlenzen verkleurt en oogirritatie kan veroorzaken. Als u zachte contactlenzen draagt, doe deze dan uit voordat u FML Liquifilm oogdruppels toedient en wacht dan ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen in doet.

Vraag uw arts of apotheker om advies, voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 of 2 druppel(s) FML Liquifilm in elk te behandelen oog 2 tot 4 maal daags of vaker als uw arts dat voorschrijft. Gedurende de eerste 24 tot 48 uur van de behandeling kan uw arts u adviseren om elk uur 2 druppels te gebruiken.

Instructies voor gebruik

U moet de fles niet gebruiken wanneer de verzegeling om de hals van de fles al verbroken is voordat u het voor het eerst gebruikt.

Schud de fles voor gebruik. Was uw handen voordat u de fles open maakt.

Gebruik de oogdruppels als volgt:

  1. Houd uw hoofd achterover en kijk naar het plafond.
  2. Trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag tot er een zakje ontstaat.
  3. Keer de fles om en knijp er zachtjes in om 1 of 2 druppels te laten vallen in het te behandelen oog.
  4. Laat het onderste ooglid los en sluit uw oog gedurende 30 seconden.
  5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor het andere oog, als dit ook behandeld moet worden.

Wanneer een druppel uw oog mist, probeer het dan opnieuw.

2/4 12/2011

Om besmetting te voorkomen dient de punt van de fles niet in contact te komen met het oog of iets anders. Plaats de dop terug op de fles en sluit de fles direct na gebruik goed af. Veeg de vloeistof die op uw wang terecht is gekomen met een schoon (zak)doekje weg.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer FML Liquifilm heeft gebruikt dan u zou mogen, zal dit waarschijnlijk niet schadelijk zijn. Als u teveel druppels in uw oog heeft gedaan, spoel het oog dan uit met water of een normale zoutoplossing. Gebruik uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Heeft u per ongeluk dit middel gedronken?

Als iemand per ongeluk FML Liquifilm heeft gedronken, zal dit waarschijnlijk niet schadelijk zijn. Drink dan vloeistoffen om te verdunnen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis vergeet, gebruik FML Liquifilm dan zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Ga dan door met uw volgende dosering op de gebruikelijke tijd.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Om op de juiste wijze werkzaam te zijn moet FML Liquifilm volgens voorschrift van uw arts gebruikt worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Effecten op de ogen

Vaak: verhoogde druk in uw oog

Niet bekend: oogirritatie, roodheid van het oog, oogpijn, verminderd gezichtsvermogen, gevoel dat er iets in het oog zit, gezwollen ooglid of oog, wazig zien, ooguitvloeiing, jeuk aan het oog, verhoogde tranenvloed, pupilverwijding, staar (afname van de transparantie van de ooglens met gedeeltelijk of volledig verlies van het gezichtsvermogen). Zweer of zweren op het oogoppervlak, scheurtjes in het oogoppervlak, gezichtsvelddefecten, secundaire infecties.

Effecten op het lichaam

Niet bekend: uitslag, abnormale smaakgewaarwording

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en op het doosje na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

3/4 12/2011

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast of de vriezer.

U moet de fles 28 dagen nadat u het voor het eerst heeft geopend weggooien, zelfs als er nog enige druppels over zijn. Schrijf, om u hieraan te helpen herinneren, de datum, waarop u de fles heeft geopend in de ruimte op het doosje. De fles zorgvuldig gesloten houden om besmetting te voorkomen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is fluormetholon, 1 mg/ml;
  • De andere stoffen in dit middel zijn polyvinylalcohol, benzalkoniumchloride (bewaarmiddel), dinatriumedetaat, natriumchloride, dinatriumwaterstoffosfaat heptahydraat, natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat, polysorbaat 80, natriumhydroxide (om de pH in te stellen) en gezuiverd water.

Hoe ziet FML Liquifilm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

FML Liquifilm is een witte suspensie in een kunststof container met druppelpipet en met een schroefdop.

De fles bevat 5 ml suspensie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Ierland

Voor inlichtingen en correspondentie:

Allergan n.v.

Terhulpsesteenweg 6D

B-1560 Hoeilaart

België

FML Liquifilm is in het register ingeschreven onder: RVG 06539

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012

4/4 12/2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.