Auteur: Eli Lilly


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

FORSTEO bevat de werkzame stof teriparatide en wordt gebruikt om botten sterker te maken, en het risico van breuken te verminderen door de botaanmaak te stimuleren.

FORSTEO wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij volwassenen. Osteoporose is een ziekte die uw botten dun en breekbaar maakt. Deze aandoening komt met name voor bij vrouwen na de menopauze, maar het kan ook voorkomen bij mannen. Osteoporose komt ook vaak voor bij patiënten die corticosteroïden krijgen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U hebt last van een hoge calcium bloedspiegel (reeds bestaande hypercalciëmie).
 • U hebt last van ernstige nierproblemen.
 • Bij u is ooit de diagnose gesteld van botkanker of een andere kanker, die naar de botten is uitgezaaid (metastasen).
 • U hebt bepaalde botziektes. Indien u een botziekte hebt, vertel dit dan uw arts.
 • U hebt een onverklaarde hoge hoeveelheid alkalische fosfatase in uw bloed, wat kan wijzen op de botziekte van Paget (een aandoening met abnormale veranderingen van het bot). Indien u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.
 • U hebt bestraling gehad van uw botten.
 • U bent zwanger of u geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

FORSTEO kan de hoeveelheid calcium in uw bloed of urine verhogen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat of terwijl u dit middel gebruikt:

 • als u voortdurend misselijk bent, moet braken en last hebt van verstopping, weinig energie of spierzwakte. Dit kunnen tekenen zijn dat er teveel calcium in uw bloed zit
 • als u last hebt van nierstenen of nierstenen gehad hebt
 • wanneer u lijdt aan nierproblemen (matige nierbeschadiging)

Sommige patiënten worden duizelig of krijgen een hoge hartslag na de eerste paar doseringen. Injecteer de eerste dosis FORSTEO op een plaats waar u kunt gaan zitten of languit liggen wanneer u duizelig wordt.

De aanbevolen behandelingsperiode van 24 maanden dient niet overschreden te worden.

FORSTEO dient niet te worden toegepast bij volwassenen die groeien.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

FORSTEO dient niet te worden toegepast bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast FORSTEO nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker omdat andere geneesmiddelen soms een wisselwerking met dit middel kunnen hebben (bijvoorbeeld digoxine/digitalis, een geneesmiddel om hartaandoeningen te behandelen).

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik geen FORSTEO als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u een vrouw bent die zwanger kan worden dan dient u een effectieve methode van anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van FORSTEO. Als u zwanger wordt, moet u het gebruik van FORSTEO staken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige patiënten kunnen zich duizelig voelen na het injecteren van FORSTEO. Als u zich duizelig voelt dient u geen auto te rijden of machines te besturen voordat u zich beter voelt.

FORSTEO bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis. Dit betekent dat het in wezen ‘natrium-vrij’ is.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 20 microgram per dag, gegeven als injectie onder de huid (subcutane injectie) in het dijbeen of de buik. Gebruik uw geneesmiddel iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, dit helpt u het niet te vergeten.

Injecteer FORSTEO elke dag net zolang als uw arts het voor u heeft voorgeschreven. De totale duur van behandeling met FORSTEO dient niet meer dan 24 maanden te zijn. U mag niet vaker dan eenmaal in uw leven gedurende 24 maanden met FORSTEO worden behandeld.

FORSTEO kan worden geïnjecteerd tijdens de maaltijden.

Lees voor instructies hoe de FORSTEO pen te gebruiken de handleiding, die is bijgesloten in de verpakking.

Injectienaalden worden niet bij de pen geleverd. U kunt gebruik maken van Becton Dickinson en Company’s injectienaalden van 29 tot 31 G (diameter 0,25-0,33 mm) en met een lengte van 12,7 of 8 of 5 mm.

U dient uw FORSTEO injectie toe te dienen vlak nadat u de pen uit de koelkast heeft gehaald, zoals beschreven in de handleiding. Leg na gebruik de pen onmiddellijk terug in de koelkast.

Gebruik voor iedere injectie een nieuwe naald en gooi deze na ieder gebruik weg. Bewaar uw pen nooit met de naald er nog op. Deel nooit een FORSTEO-pen met anderen.

Uw arts kan u adviseren om FORSTEO gelijktijdig te nemen met calcium en vitamine D. Uw arts vertelt u hoeveel u dagelijks dient in te nemen.

FORSTEO kan met of zonder voedsel gegeven worden.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

Indien u per ongeluk meer FORSTEO heeft toegediend dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als verschijnselen van overdosering kunt u misselijkheid, braken, duizeligheid en hoofdpijn verwachten.

Bent u vergeten of was u niet in staat om dit middel op het gebruikelijke tijdstip te gebruiken?

Dan dient u dit zo snel mogelijk op die dag te doen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik niet meer dan één injectie per dag. Probeer niet uw gemiste dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u erover denkt te stoppen met de FORSTEO-behandeling, bespreek dat dan alstublieft met uw arts. Uw arts zal u adviseren en besluiten hoe lang u met FORSTEO behandeld moet worden.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn in de ledematen (frequentie is zeer vaak, kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) en misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid (frequentie is vaak).

Als u duizelig wordt (licht gevoel in het hoofd) na uw injectie, dient u te gaan zitten of te gaan liggen totdat u zich weer beter voelt. Als u zich niet beter voelt, dient u uw arts te raadplegen voordat u de behandeling voortzet. Gerelateerd aan het gebruik van teriparatide zijn gevallen van flauwvallen gemeld.

Als u ongemak ervaart zoals roodheid van de huid, pijn, zwelling, jeuk, blauwe plekken of lichte bloeding rond de injectieplaats (frequentie is vaak), moet dit binnen enkele dagen tot weken verdwijnen. Meld dit anders zo spoedig mogelijk aan uw dokter.

Enkele patiënten hebben vlak na injectie allergische bijwerkingen ervaren, die bestonden uit ademnood, zwelling van het gezicht, huiduitslag en pijn op de borst (frequentie is zelden).

Andere bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers

 • toename in bloed cholesterol spiegels
 • depressie
 • zenuwpijn in het been
 • zich flauw voelen
 • onregelmatige hartslag
 • ademnood
 • toegenomen transpiratie
 • spierkramp
 • verlies van energie
 • vermoeidheid
 • pijn op de borst
 • lage bloeddruk
 • zuurbranden (pijnlijk of branderig gevoel vlak onder het borstbeen)
 • overgeven
 • een uitstulping (hernia) van de slokdarm
 • laag hemoglobine of laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede).

Soms: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers

 • toegenomen hartslag
 • abnormaal geluid van het hart
 • kortademigheid
 • aambeien
 • per ongeluk verlies of lekken van urine
 • toegenomen drang om te plassen
 • gewichtstoename
 • nierstenen
 • spierpijn en gewrichtspijn. Sommige patiënten kregen ernstige rugkrampen of rugpijn, welke leidden tot ziekenhuisopname
 • toename van het calciumgehalte in het bloed
 • toename van het gehalte urinezuur in het bloed

Zelden: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers

 • verminderde nierfunctie, waaronder nierfalen
 • zwelling van voornamelijk handen, voeten en benen
 • toename van een enzym, alkalische fosfatase genaamd

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en pen na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

FORSTEO dient altijd te worden bewaard in de koelkast (2°C - 8°C).

U kunt FORSTEO maximaal 28 dagen na de eerste injectie van iedere pen gebruiken, zolang de pen wordt bewaard in de koelkast bij 2°C - 8°C.

FORSTEO niet in de vriezer bewaren. Vermijd het plaatsen van de pen dicht bij het vriesgedeelte van de koelkast om bevriezen te voorkomen. Gebruik FORSTEO niet meer als het bevroren is of bevroren is geweest.

Elke pen dient na 28 dagen te worden weggegooid volgens de gebruikelijke methode, zelfs als de pen niet helemaal leeg is.

FORSTEO bevat een heldere en kleurloze oplossing. Gebruik FORSTEO niet als er vaste deeltjes in de oplossing verschijnen of als de oplossing troebel of gekleurd is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsten of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is teriparatide. Elke milliliter van de oplossing voor injectie bevat 250 microgram teriparatide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: ijsazijnzuur, natriumacetaat (watervrij), mannitol, metacresol en water voor injecties. Ook kunnen zoutzuuroplossing en/of natriumhydroxide- oplossing zijn toegevoegd voor de aanpassing van de zuurgraad.

Hoe ziet FORSTEO eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

FORSTEO is een kleurloze en heldere oplossing. Het wordt geleverd in een patroon in een voorgevulde wegwerp-pen. Elke pen bevat 2,4 ml oplossing voldoende voor 28 doses. De pennen zijn verkrijgbaar in verpakkingen van één of drie pennen. Niet alle verpakkingen zijn in ieder land beschikbaar.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nederland.

Fabrikant

Lilly France S.A.S, Rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Frankrijk.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A. Eli Lilly Benelux S.A.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84
България Magyarország
ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България Lilly Hungária Kft.
тел. + 359 2 491 41 40 Tel: + 36 1 328 5100
Česká republika Malta
ELILILLY ČR, s.r.o. Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 420 234 664 111 Tel: + 356 25600 500
Danmark Nederland
Eli Lilly Danmark A/S Eli Lilly Nederland B.V.
Tlf: + 45 45 26 60 00 Tel: + 31-(0) 30 60 25 800
Deutschland Norge
Lilly Deutschland GmbH. Eli Lilly Norge A.S.
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 Tlf: + 47 22 88 18 00
  25
Eesti Österreich
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Eli Lilly Ges. m.b.H.
Tel: + 3726817280 Tel: + 43-(0) 1 711 780
Ελλάδα Polska
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Τηλ: + 30 210 629 4600 Tel.: + 48 (0) 22 440 33 00
España Portugal
Elanco Valquímica S.A. Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 34-91 623-1732 Tel: + 351-21-4126600
France România
Lilly France SAS Eli Lilly România S.R.L.
Tél: + 33-(0) 1 55 49 34 34 Tel: + 40 21 4023000
Ireland Slovenija
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited. Eli Lilly, farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: + 353-(0) 1 661 4377 Tel: +386 (0)1 580 00 10
Ísland Slovenská republika
Icepharma hf. Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Sími: + 354 540 80 00 Tel: + 421- 220 663 111
Italia Suomi/Finland
Eli Lilly Italia S.p.A. Oy Eli Lilly Finland Ab
Tel: + 39- 055 42571 Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250
Κύπρος Sverige
Phadisco Ltd Eli Lilly Sweden AB
Τηλ: + 357 22 715000 Tel: + 46-(0) 8 7378800
Latvija United Kingdom
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā Eli Lilly and Company Limited
Tel: + 371 67364000 Tel: + 44-(0) 1256 315000
Lietuva  
Eli Lilly Holdings Limited atstovybė  
Tel. + 370 (5) 2649600  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

GEBRUIKERSHANDLEIDING PEN

Forsteo ®

FORSTEO, 20 microgram (µg) 80 microliter oplossing voor injectie, in voorgevulde pen

Instructies voor gebruik

Lees deze rubriek Instructies voor gebruik volledig door voordat u uw nieuwe pen gebruikt. Volg de aanwijzingen zorgvuldig op wanneer u de pen gebruikt.

Lees ook de meegeleverde bijsluiter.

Deel uw pen of uw naalden niet met anderen, omdat dan mogelijk infecties kunnen worden overgedragen.

Uw pen bevat geneesmiddel voldoende voor 28 dagen.

De onderdelen van de Forsteo pen*

Gele schacht

Zwarte injectie knop

Rode streep Blauw omhulsel Geneesmiddel Witte dop  
    Patroon * Naalden niet inbegrepen.
Papieren     Becton, Dickinson and
bescherm-     Company pennaalden (dun),
laagje Naald Grote naaldbeschermer 30 of 31 (dunner) gauge
      (diameter 0,25-0,33mm) en

  12,7 of 8 of 5 mm lengte
Kleine naaldbeschermer kunnen gebruikt worden.
Vraag uw arts of apotheker
  welke naalddikte en -lengte
  voor u het beste is.

Was voorafgaand aan elke injectie altijd uw handen. Maak de injectieplaats schoon volgens de instructies van uw arts of apotheker.

1      
Trek de witte dop      
eraf.      
    Grote  
    naald-  
2   beschermer
Bevestig      
nieuwe      
naald      
Trek papieren Duw de naald recht op Draai de naald erop Trek de grote
beschermlaagje de tot deze stevig vast naaldbeschermer
eraf. geneesmiddelpatroon. zit. eraf en bewaar
      deze.

3 Rode    
Stel de streep Kleine  
dosis in    
    naald  
    bescher-  
    mer  
Trek zwarte Controleer Trek de kleine  
injectieknop uit tot en verzeker u naaldbeschermer  
deze niet verder ervan dat de eraf en gooi deze  
kan. rode streep weg.  
Indien u de zwarte zichtbaar is.    
injectieknop niet      
kunt uittrekken, zie      
Oplossen van Fouten    
Probleem E.      
4      
Injecteer      
de dosis      
Houd een huidplooi van de dij of de buik Druk de zwarte injectieknop in totdat deze
losjes vast en breng de naald recht in de stopt. Houd ingedrukt en tel l-a-n-g-z-a-a-
huid.   m tot 5. Trek dan de naald uit de huid.
  BELANGRIJK    
5 Na beëindiging De gele schacht mag NIET
Bevestig van de injectie: zichtbaar zijn. Indien u deze
de dosis Controleer of de toch ziet, en u heeft al
  zwarte geïnjecteerd, injecteer uzelf
  injectieknop dan niet een tweede keer op
  volledig is dezelfde dag. In plaats
  ingedrukt, zodra daarvan moet u uw
  de naald uit de FORSTEO pen opnieuw
  huid is instellen (zie Oplossen van
  verwijderd. fouten probleem A).
  Indien de gele    

schacht niet meer zichtbaar is, heeft u de injecteerstappen goed volbracht.

6 Grote naald      
Verwijder beschermer      
de naald Plaats de grote Draai de naald Trek de naald eraf en Plaats de witte dop
  naaldbeschermer helemaal los door gooi deze weg zoals er terug op.
  op de naald. de grote door uw arts of Leg de FORSTEO
    naaldbeschermer 3 apotheker is meteen na gebruik in
    tot 5 keer helemaal aangegeven. de koelkast.
    rond te draaien.    

De instructies hoe om te gaan met de naald zijn niet bedoeld als vervanging van lokale gedragslijnen of gedragslijnen van medisch personeel of instellingen.

Forsteo ®

FORSTEO, 20 microgram (µg) 80 microliter

Oplossing voor injectie, in voorgevulde pen

Oplossen van problemen

Probleem

A. De gele schacht is nog zichtbaar nadat ik de zwarte injectieknop heb ingedrukt. Hoe stel ik mijn FORSTEO pen opnieuw in?

Oplossing

Om de FORSTEO pen opnieuw in te stellen, volgt u de volgende stappen.

 1. Indien u al geïnjecteerd heeft, injecteer uzelf dan NIET een tweede keer op dezelfde dag.
 2. Verwijder de naald.
 3. Bevestig een nieuwe naald, trek de grote naaldbeschermer eraf en bewaar deze.
 4. Trek de zwarte injectieknop uit totdat deze stopt. Verzeker u ervan dat de rode streep zichtbaar is.
 5. Trek de kleine naaldbeschermer eraf en gooi deze weg.
 6. Richt de pen met de naald naar beneden in een lege container. Duw de zwarte injectieknop in totdat deze stopt. Houd ingedrukt en tel l-a-n-g-z-a-a-m tot 5. Het kan zijn dat u een klein stroompje of druppel vloeistof ziet. Wanneer u klaar bent, dient de zwarte injectieknop helemaal ingedrukt te zijn.
 7. Indien u nog steeds de gele schacht ziet, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 8. Plaats de grote naaldbeschermer terug op de naald. Draai de naald helemaal los door de naaldbeschermer 3 tot 5 keer helemaal rond te draaien. Trek de naaldbeschermer eraf en gooi weg zoals door uw arts of apotheker aangegeven. Plaats de witte dop er terug op, en leg de FORSTEO pen in de koelkast.

U kunt dit probleem voorkomen door altijd een

  NIEUWE naald te gebruiken voor elke injectie, en
  door de zwarte injectieknop helemaal in te
  drukken en l-a-n-g-z-a-a-m tot 5 te tellen.
B. Hoe weet ik of mijn De FORSTEO pen is ontwikkeld om bij ieder gebruik
FORSTEO pen werkt? elke keer de volledige dosis te injecteren, zoals
  aangegeven in de rubriek Instructies voor Gebruik.
  De zwarte injectieknop is helemaal ingedrukt om aan
  te geven dat de volledige dosis FORSTEO is
  geïnjecteerd.
  Denk er aan om elke keer een nieuwe naald te
  gebruiken, zodat u er zeker van bent dat uw
  FORSTEO goed werkt.
C. Ik zie een luchtbel in Een kleine luchtbel zal de dosis niet beïnvloeden en
mijn FORSTEO pen. het zal u geen schade toebrengen. U kunt doorgaan
  met uw dosis te nemen zoals u gewend bent.
D. Ik krijg de naald er 1) Plaats de grote naaldbeschermer op de naald.
niet af. 2) Gebruik de grote naaldbeschermer om de
  naald los te draaien.
  3) Draai de naald helemaal los door de grote
  naaldbeschermer 3 tot 5 maal helemaal rond
  te draaien.
  4) Indien u de naald er nog steeds niet af krijgt,
  vraag iemand om u te helpen.

E. Wat moet ik doen indien ik de zwarte injectieknop niet kan uittrekken?

Neem een nieuwe FORSTEO pen, zodat u uw dosis kunt toedienen zoals door uw arts of apotheker is aangegeven.

Dit betekent dat u nu al het geneesmiddel hebt gebruikt dat nauwkeurig toegediend kan worden, ook al zou u nog wat geneesmiddel in de patroon kunnen zien zitten.

Schoonmaken en bewaren

Uw FORSTEO pen schoonmaken

 • Veeg de buitenkant van uw FORSTEO pen af met een vochtige doek.
 • Leg de FORSTEO pen niet in het water, was de pen niet af en maak deze niet schoon met een vloeistof.

Uw FORSTEO pen bewaren

 • Leg FORSTEO meteen na gebruik in de koelkast. Lees en volg de instructies in de Bijsluiter over hoe u uw pen moet bewaren.
 • Bewaar uw FORSTEO pen niet met de naald erop bevestigd, aangezien dit luchtbellen kan veroorzaken in de patroon.
 • Bewaar uw FORSTEO pen met de witte dop erop bevestigd.
 • Bewaar FORSTEO nooit in de vriezer.
 • Indien het geneesmiddel bevroren is geweest, moet u de pen weggooien en een nieuwe FORSTEO pen gebruiken.
 • Indien de FORSTEO pen bewaard is geweest buiten de koelkast, gooi dan de pen niet weg. Leg de pen terug in de koelkast en neem contact op met uw arts of apotheker.

Weggooien van pennaalden en pen

Weggooien van Pennaalden en de FORSTEO pen

 • Controleer voordat u uw FORSTEO pen weggooit of de pennaald is verwijderd.
 • Gooi uw FORSTEO pen en de gebruikte naalden weg zoals aangegeven door uw arts of apotheker.
 • Gooi de pen 28 dagen na het eerste gebruik weg.

Andere belangrijke opmerkingen

 • De FORSTEO pen bevat geneesmiddel voldoende voor 28 dagen.
 • Breng het geneesmiddel niet over in een spuit.
 • Noteer uw eerste dag van injectie op een kalender.
 • Lees en volg de instructies uit de Bijsluiter voor het gebruik van het product.
 • Controleer het etiket op de FORSTEO pen, zodat u er zeker van bent dat u het juiste geneesmiddel gebruikt en de vervaldatum niet verstreken is.
 • Neem contact op met uw arts of apotheker indien u één van volgende dingen merkt:
  • De FORSTEO pen lijkt beschadigd
  • De oplossing is NIET helder, NIET kleurloos en NIET vrij van deeltjes
 • Gebruik een nieuwe naald voor elke injectie.
 • Tijdens de injectie kan het zijn dat u één of meerdere klikken hoort – dit is normaal.
 • De FORSTEO pen wordt niet aanbevolen voor gebruik door blinden of slechtzienden zonder de hulp van een persoon die getraind is in het juiste gebruik van de pen.
 • Houd FORSTEO buiten het zicht en bereik van kinderen.

Geproduceerd door Lilly France, F-67640 Fegersheim, Frankrijk voor Eli Lilly and Company.

Deze gebruikershandleiding is voor de laatste keer herzien in {MM/YYY}

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK