Frisium 10, tabletten 10 mg

ATC-Code
N05BA09
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sanofi
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psycholeptika
Farmacologische groep Anxiolytika
Chemische groep Benzodiazepin-derivate
Stof Clobazam

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van Frisium, clobazam, behoort tot een speciale groep van de benzodiazepines, de 1,5 benzodiazepines.

Naast een angst-oplossende (anxiolytische) werking heeft clobazam ook een anti-epileptisch effect. Frisium werkt dus ontspannend bij angst en is een extra hulp bij epilepsie samen met andere geneesmiddelen.

Frisium kan om twee redenen worden voorgeschreven. De eerste is dat uw arts bij u overmatige angst heeft geconstateerd, waardoor u zeer gespannen bent.

Een tweede reden is dat u behandeld wordt voor epilepsie, maar dat de resultaten niet bevredigend zijn en dat u nog een ander geneesmiddel erbij nodig heeft.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Frisium niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor clobazam of voor één van de andere bestanddelen van Frisium.
  • als u lijdt aan een bepaalde spierzwakte (myasthenia gravis)
  • als u lijdt aan het zogenaamde slaap-apneu syndroom (korte perioden van niet ademhalen tijdens uw slaap).
  • als u ernstige problemen met uw ademhaling heeft
  • als uw lever onvoldoende werkt

Wees extra voorzichtig met Frisium

Bij langdurig gebruik van benzodiazepine-preparaten, dus ook van Frisium, kan gewenning en verslaving ontstaan. Frisium mag daarom niet langer dan enige maanden worden gebruikt in geval van behandeling van angst.

Bij gewenning kan na enkele weken gebruik het rustgevende effect verminderen. Als na het ontstaan van gewenning de behandeling wordt gestaakt, zullen onthoudingsverschijnselen optreden. Deze

Frisium BSL feb11

kunnen bestaan uit: hoofd- en spierpijn, hevige angst en spanning, slaapstoornissen, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen kan dit zelfs leiden tot twijfel aan de eigen persoonlijkheid, gevoel van onwerkelijkheid, verhoogde gevoeligheid voor scherpe geluiden, doof gevoel en tintelingen in armen en benen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, waarneming van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en epileptische aanvallen.

De kans op onthoudingsverschijnselen is het grootst na plotseling ophouden met de behandeling en na langdurig gebruik van hoge doseringen. Het is daarom altijd beter de behandeling langzaam te beëindigen door de dosering geleidelijk te verlagen.

Het eerste teken dat gewenning optreedt, is meestal dat de klachten, waarvoor Frisium werd voorgeschreven, in hevige mate terugkomen. U dient dan in ieder geval uw arts te raadplegen. Deze zal waarschijnlijk de dosering geleidelijk verlagen en na enige tijd beoordelen of de behandeling kan worden hervat of niet. U mag niet zomaar zelf de dosering veranderen.

Ook kan na staken van de behandeling de angst in verhevigde vorm enige tijd terugkomen, waarvoor juist de behandeling was begonnen: zg ‘rebound-angst’. Hierbij kunnen ook stemmingswisselingen, slaapstoornissen en rusteloosheid optreden.

Indien Frisium wordt voorgeschreven voor de behandeling van epilepsie dient u er rekening mee te houden dat gewenning kan optreden. Raadpleeg dan uw arts om het doseringsschema te laten aanpassen.

Enkele uren na inname kan een bepaalde vorm van geheugenverlies optreden (amnesie). Dit gaat soms samen met onaangepast gedrag. Het is verstandig als u 7-8 uur onafgebroken kunt doorslapen.

Vooral bij kinderen en oudere patiënten kunnen zogenaamde paradoxale reacties voorkomen:

dit zijn onrust, opwinding, prikkelbaarheid, woedeaanvallen en waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) (zie ook onder: 4: Mogelijke bijwerkingen).

Bij oudere patiënten en bij patiënten met een afwijking aan de nieren of de lever en ook bij chronische ademhalingsproblemen zal de arts een lage dosering voorschrijven. Deze dosering mag u zelf niet veranderen. Bij langdurig gebruik dient de werking van lever en nieren regelmatig te worden gecontroleerd.

Grote voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten die te veel alcohol of drugs gebruiken of hebben gebruikt en bij personen met ernstige depressies en neiging tot zelfdoding.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is mogelijk dat de werking van Frisium wordt versterkt door gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die een remmende invloed op de functie van het centrale zenuwstelsel hebben zoals b.v. slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen pijn en depressie en alcoholische dranken. De werking kan ook worden versterkt door cimetidine (gebruikt bij teveel aan maagzuur) en orale contraceptiva (de ‘pil’).

Bij gelijktijdig gebruik van Frisium en pijnstillers met een verdovende werking, kan een extra sterk verslavend effect optreden.

Bij behandeling van epilepsie zal de arts regelmatig controleren of de gebruikte geneesmiddelen elkaar beïnvloeden. Eventueel zal dan de dosering worden aangepast.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap mag Frisium uitsluitend worden gebruikt in overleg met uw arts.

Als u met Frisium wordt behandeld voor epilepsie en zwanger bent of wilt worden, zal uw arts een afweging maken: het voordeel voor moeder en kind om epileptische aanvallen te voorkómen tegen het risico op complicaties tijdens of na de geboorte bij het kind. Bij de geboorte kunnen o.a. ademhalingsproblemen bij de baby optreden. Als de moeder langere tijd benzodiazepines heeft

Frisium BSL feb11

gebruikt aan het eind van de zwangerschap, kan het kind na de geboorte onthoudingsverschijnselen vertonen.

Als u met Frisium wordt behandeld voor angst en/of spanning en zwanger bent of wilt worden, zal uw arts mogelijk de behandeling aanpassen.

Omdat clobazam in de moedermelk terecht komt, mag Frisium niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Frisium kan invloed hebben op de reactiesnelheid, en de waakzaamheid. Dit kan verschillen per persoon. Verder kan sufheid, vergeetachtigheid en gebrekkige spierbeheersing optreden. Als u van deze (of andere) bijwerkingen last heeft, kunt u beter niet auto rijden of machines gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Frisium

Frisium bevat o.a. lactose.Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Frisium nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De arts bepaalt tevens de duur van de behandeling.

De tabletten kunnen het beste in hun geheel met wat vloeistof worden doorgeslikt. De gebruikelijke dosering is alsvolgt:

Bij behandeling van angst en spanning:

Volwassenen:

De gebruikelijke dosis is 1 tablet Frisium 10 per keer, 2 tot 3 x per etmaal. Een totale dagdosis tot 20 mg kan in één keer, bij voorkeur in de avonduren, worden ingenomen.

De maximale dosering is 60 mg per dag; deze moet u verdeeld over de dag innemen.

Bij ouderen is meestal de laagste dagdosering reeds voldoende werkzaam.Bij afwijkingen in het functioneren van de nieren of de lever zal een lagere dosering worden voorgeschreven.

De duur van de behandeling zal zo kort mogelijk worden gehouden. Na een aantal weken zal uw arts beoordelen of de behandeling moet worden voortgezet. Meestal duurt de behandeling 2 tot 3 maanden. Dit is inclusief de periode dat u het gebruik van Frisium langzaam afbouwt. U mag niet in één keer stoppen met de behandeling. Hiermee voorkomt u het ontstaan van onthoudingsverschijnselen (zie ook onder ‘wees extra voorzichtig met Frisium’) .

Kinderen en jongvolwassenen:

Frisium is niet geschikt om angst en spanning in kinderen en jongvolwassenen te behandelen.

Bij behandeling van epilepsie (in combinatie met één of meer andere middelen tegen epilepsie):

Volwassenen:

De startdosering is over het algemeen 5 tot 15 mg per dag. Deze dosering mag geleidelijk worden verhoogd tot maximaal 80 mg per dag; deze moet u verdeeld over de dag in nemen.

Kinderen vanaf 6 jaar en ouder:

De startdosering is over het algemeen 5 mg per dag. Daarna is een onderhoudsdosering van 0,3 mg tot 1,0 mg per kg lichaamsgewicht per dag meestal voldoende.

Na 4 weken zal de arts beoordelen of de behandeling moet worden voortgezet. Als de behandeling wordt beëindigd, moet u de dosering Frisium geleidelijk afbouwen om onthoudingsverschijnselen te voorkómen (zie ook onder ‘wees extra voorzichtig met Frisium’) .

Frisium BSL feb11

Wat u moet doen als u meer van Frisium heeft ingenomen dan u zou mogen

Het gebruik van een te grote hoeveelheid Frisium zal meestal niet levensgevaarlijk zijn. Toch moet u altijd direct een arts waarschuwen, omdat de mogelijkheid bestaat dat er meerdere geneesmiddelen zijn ingenomen, eventueel in combinatie met alcohol. Het is van belang dat de patiënt vrij kan blijven ademen en dat zo snel mogelijk deskundige hulp wordt geboden.

Wanneer teveel is ingenomen kan slaperigheid, verwardheid, geheugenverlies optreden.

Bij ernstige overdosering kunnen coördinatiestoornissen, spierzwakte, bloeddrukdaling, ademhalings- problemen, coma en zeer zelden de dood optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Frisium in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Frisium

Stop nooit op eigen initiatief de behandeling.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen, kan Frisium bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Een enkele keer kunnen zich bij gevoelige patiënten, vooral de eerste dagen van de behandeling met Frisium, één of meer van de volgende verschijnselen voordoen:

Zenuwstelselaandoeningen

Sufheid, verminderde waakzaamheid/ reactiesnelheid, slaperigheid, verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang, en bevingen (vingers); geheugenverlies kan optreden enige uren na inname van benzodiazepines (anterograde amnesie), dubbelzien, dwangstand van de ogen (nystagmus), verminderd bewustzijn, vertraagde spraak, onduidelijke spraak, instabiele gang, vermindering van andere motorieke functies.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Moeite met ademhalen, vooral bij hoge doseringen. Bij patiënten met bestaande ademhalings- problemen, zoals b.v. asthma, of met hersenletsel, kan daarom benauwdheid optreden of verergeren.

Maagdarmstelselaandoeningen

Droge mond, verstopping, misselijkheid, braken, slikstoornissen, diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Huiduitslag (exantheem), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Frequente spierspasmen en spierzwakte.

Voedings-en stofwisselingsstoornissen

Opwekking van de eetlust, vermindering van de eetlust, gewichtstoename.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Gewenning.

Immuunsysteemaandoeningen

Ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema

Frisium BSL feb11

multiforme); ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/ vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse).

Psychische aandoeningen

Afvlakking van het gevoel, verminderde zin in vrijen/seks, moeite met in slaap komen of te lang doorslapen; maar ook rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, angst, agressief gedrag, wanen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties); ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord (psychosen); onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen (zelfmoordgedachten).

Psychische en lichamelijke afhankelijkheid, zeker bij langdurig gebruik; depressie.

De kans op onthoudingsverschijnselen/ reboundsymptomen is groot na plotseling beëindigen van de behandeling. Zie ook onder 2: ‘wees extra voorzichtig met Frisium’.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Het in te nemen tablet dient kort voor het gebruik door de aluminiumfolie te worden gedrukt.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Frisium niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos/ de blisterverpakking na ‘exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Frisium

  • Het werkzame bestanddeel is clobazam
  • De andere bestanddelen zijn lactose, maïszetmeel, talk (E553b), colloïdaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Frisium er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Frisium 10 en Frisium 20 zijn witte, ronde tabletten .

Frisium 10 en 20 zijn verpakt in doordrukstrips à 10 tabletten; in doosjes à 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van vergunning sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant

Sanofi Winthrop Industrie Route de Choisy Au Bac 60200 Compiègne – France

Frisium BSL feb11

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland:

Frisium 10, tabletten 10 mg RVG 09600
Frisium 20, tabletten 20 mg RVG 09601

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2011

Frisium BSL feb11

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.