FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspensie voor injectie | Nederland

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspensie voor injectie

Producent: Baxter

Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Virale vaccins

Alles om te weten

Vergunninghouder

Baxter

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior is een vaccin dat gebruikt wordt ter preventie van de ziekte veroorzaakt door het tekenmeningo-encefalitisvirus (TBE). Het is geschikt voor kinderen ouder dan 1 jaar en jonger dan

16 jaar.

 • Het vaccin stimuleert uw lichaam om zijn eigen bescherming (antistoffen) tegen dit virus aan te maken.
 • Het biedt geen bescherming tegen andere virussen en bacteriën (waarvan sommige ook overgedragen worden door insectenbeten) die soortgelijke verschijnselen kunnen veroorzaken.

Het tekenmeningo-encefalitisvirus kan zeer ernstige infecties veroorzaken van de hersenen of de ruggengraat en het ruggenmergsvlies. Deze infecties starten vaak met hoofdpijn en een hoge lichaamstemperatuur. Bij sommige personen en in de ernstigste gevallen kunnen zij zich verder ontwikkelen en leiden tot bewustzijnsverlies, coma en overlijden.

Teken kunnen drager zijn van het virus dat via tekenbeten overgedragen wordt op de mens. In bepaalde gebieden in Centraal- en Noord-Europa is de kans zeer groot dat u gebeten wordt door teken die drager zijn van het virus. Mensen die in deze gebieden wonen of naar deze gebieden reizen, lopen het meeste gevaar. Teken worden niet altijd herkend op de huid, zodat beten niet kunnen worden opgemerkt.

 • Zoals alle vaccins, kan ook FSME-IMMUN 0,25 ml Junior geen volledige bescherming bieden van iedereen die ingeënt is.
 • Het product biedt geen levenslange bescherming.
 • Het is niet waarschijnlijk dat u met één dosis van het vaccin beschermd bent tegen infecties. U heeft drie doses nodig (zie rubriek 3 voor meer informatie) voor een optimale bescherming.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik FSME-IMMUN 0,25 ml Junior niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel, een van de andere bestanddelen, of neomycine, gentamicine, formaldehyde of protaminesulfaat (gebruikt tijdens het productieproces). U heeft bijvoorbeeld al een van de volgende reacties gehad: huiduitslag, opzwellen van het gezicht en de keel, ademhalingsmoeilijkheden, blauwe verkleuring van de tong of lippen, lage bloeddruk en collaps.
 • als u ooit een ernstige allergische reactie gehad heeft na het eten van eieren of kip.
 • als u een infectie heeft die gepaard gaat met koorts (verhoogde lichaamstemperatuur). In dit geval dient u mogelijk te wachten voordat u ingeënt wordt met FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. Uw arts kan u vragen de injectie uit te stellen tot u zich opnieuw beter voelt.

Wees extra voorzichtig met FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Licht vóór inenting uw arts in:

 • als u lijdt aan een auto-immuunziekte (zoals reumatoïde artritis of multiple sclerose).
 • als u een zwak immuunsysteem heeft (zodat uw lichaam niet goed bestand is tegen infecties).
 • als uw lichaam niet goed antistoffen kan aanmaken.
 • als u geneesmiddelen inneemt ter behandeling van kanker.
 • als u corticosteroïden inneemt (geneesmiddelen die ontstekingen remmen).
 • als u lijdt aan een hersenaandoening.
 • als u een bekende allergie heeft voor latex (rubber).

Als een van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, is het vaccin mogelijk niet geschikt voor u. Uw arts kan echter beslissen u het vaccin toch toe te dienen, maar kan een bloedtest laten uitvoeren om na te gaan of het vaccin gewerkt heeft.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Uw arts informeert u als de inenting met FSME-IMMUN 0,25 ml Junior gelijktijdig met andere vaccins mag worden uitgevoerd. Als u onlangs een ander vaccin toegediend gekregen heeft, bepaalt uw arts plaats en tijdstip van injectie van FSME-IMMUN 0,25 ml Junior.

Licht uw arts in als u ooit een infectie gehad heeft met of ingeënt bent tegen het gelekoorts-, Japanse encefalitis- of denguevirus. In uw bloed kunnen er zich namelijk antistoffen bevinden die kunnen reageren met het tekenmeningo-encefalitisvirus (TBE) en in tests gebruikt worden om uw concentraties aan antistoffen te bepalen. Deze tests kunnen foutieve resultaten opleveren.

Zwangerschap en borstvoeding

Licht vóór injectie uw arts in:

 • als u mogelijk zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.
 • als u borstvoeding geeft.

Uw arts bespreekt samen met u de mogelijke risico’s en voordelen. Het effect van FSME-IMMUN 0,25 ml Junior tijdens zwangerschap of borstvoeding is niet bekend. In geval van een hoog infectiegevaar is het echter mogelijk dat u toch ingeënt wordt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat het vaccin een invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen (op straat spelen of fietsen). U kunt echter gezichtsproblemen hebben of zich duizelig voelen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Kalium en natrium zijn aanwezig in concentraties van minder dan 1 mmol per dosis, d.w.z. dat het geneesmiddel in wezen “kalium- en natriumvrij” is.

Hoe gebruikt u dit middel?

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior wordt doorgaans in de bovenarmspier geïnjecteerd. Bij kinderen jonger dan 18 maanden kan het vaccin worden geïnjecteerd in de dij. Het vaccin mag niet in een bloedvat worden geïnjecteerd. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior mag niet worden toegediend aan personen van 16 jaar en ouder. Voor deze leeftijdsgroep wordt het TBE-vaccin voor volwassenen aanbevolen.

Eerste reeks van injecties

Voor alle kinderen ouder dan 1 jaar en jonger dan 16 jaar wordt dezelfde eerste reeks van injecties uitgevoerd die bestaat uit drie doses FSME-IMMUN 0,25 ml Junior:

 1. Uw arts beslist wanneer de eerste injectie uitgevoerd wordt.
 2. De tweede injectie vindt een tot drie maanden later plaats. De tweede dosis kan ook twee weken na de eerste worden gegeven in geval dringende bescherming vereist is.
 3. De derde injectie wordt vijf tot twaalf maanden na de tweede uitgevoerd.
 • De eerste en tweede dosis krijgt u bij voorkeur tijdens de winter omdat de lente het seizoen is waarin teken actief worden. Zo bouwt u voldoende bescherming op vóór het begin van het tekenseizoen.
 • De eerste reeks van injecties wordt afgesloten door toediening van de derde dosis, die ten vroegste vijf maanden na de tweede dosis of ten laatste vóór het begin van het volgende tekenseizoen tijdens de zomer of de herfst uitgevoerd wordt. Het vaccin heeft een beschermend effect van maximaal drie jaar.
 • Als u te veel tijd laat tussen de drie doses, is uw lichaam mogelijk niet volledig beschermd tegen een infectie.

Boosterinentingen

De eerste boosterdosis moet maximaal drie jaar na de derde dosis worden toegediend. Bijkomende boosterdoses moeten om de drie tot vijf jaar worden gegeven, afhankelijk van de lokale epidemiologie en nationale aanbevelingen.

Kinderen met een verzwakt immuunsysteem (inclusief zij die behandeld worden met immuunsuppressiva)

Uw arts kan het overwegen om vier weken na de tweede dosis de concentratie aan antistoffen in uw bloed te bepalen en een extra dosis toe te dienen als er op dat moment geen aanwijzingen van een immuunrespons zijn. De derde dosis moet volgens het inentingsprogramma worden toegediend.

Wat u moet doen als u meer van FSME-IMMUN 0,25 ml Junior heeft toegediend gekregen dan u zou mogen

Een overdosering is zeer onwaarschijnlijk omdat de arts per injectie een spuit met één dosis toedient.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit vaccin, vraag dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen, kan FSME-IMMUN 0,25 ml Junior bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

De volgende frequenties worden gebruikt om bijwerkingen te beoordelen:

zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 personen
vaak: bij 1 tot 10 op 100 personen
soms: bij 1 tot 10 op 1000 personen
zelden: bij 1 tot 10 op 10 000 personen
zeer zelden: bij minder dan 1 op 10 000 personen
niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Zoals met alle vaccins, kunnen ernstige allergische reacties optreden. Hoewel deze reacties zeer zeldzaam zijn, moeten maatregelen voor een gepaste medische behandeling en supervisie altijd onmiddellijk voorhanden zijn. Verschijnselen van ernstige allergische reacties zijn:

 • opzwellen van de lippen, mond en keel (met mogelijke moeilijkheden bij het slikken of ademen);
 • huiduitslag en opzwellen van de handen, voeten en enkels;
 • bewustzijnsverlies als gevolg van een daling van de bloeddruk.

Deze tekenen of verschijnselen treden doorgaans zeer snel op na de injectie, terwijl het kind zich nog in het ziekenhuis of bij de arts bevindt. Als een van deze verschijnselen optreedt nadat u het ziekenhuis of de praktijk van de arts verlaten heeft, moet u ONMIDDELLIJK een arts raadplegen.

Bij kinderen kan een hoge lichaamstemperatuur (koorts) optreden. Bij jonge kinderen (van 1 tot 2 jaar) heeft één op drie lichte koorts na de eerste injectie. Bij minder dan 1 op 10 kinderen van 3 tot 15 jaar treedt koorts op. Doorgaans duurt de koorts slechts een tot twee dagen. Koorts treedt minder vaak op na de tweede of derde injectie of na de injectie van een boosterdosis. Indien nodig, kan uw arts preventie of behandeling van koorts aanbevelen.

Bijwerkingen die zeer vaak optreden

 • pijn op de plaats waar de injectie uitgevoerd is;
 • hoofdpijn;
 • koorts (zie boven).

Bijwerkingen die vaak optreden

 • zwelling, hardheid en roodheid op de plaats waar de injectie uitgevoerd is;
 • misselijk gevoel of braken, verlies van eetlust;
 • gevoel van vermoeidheid of onbehagen;
 • rusteloosheid en slecht slapen (bij jongere kinderen);
 • spier- en gewrichtspijn.

Bijwerkingen die soms optreden

• opzwellen van de lymfklieren.

Ook de volgende bijwerkingen, waarvan de frequentie niet bekend is, zijn gemeld

 • allergische reacties (in alle maten van ernst);
 • zich duizelig voelen, tekenen van hersenvliesirritatie zoals nekstijfheid, wankelen, ontstoken zenuwen, convulsies;
 • nekpijn;
 • troebel zicht of gevoeliger zijn voor licht, pijn aan het oog;
 • huiduitslag;
 • roodheid en jeukende huid;
 • koude rillingen en gevoel van vermoeidheid;
 • ontstekingsreacties van de hersenen;
 • toevallen die gepaard gaan met hoge koorts bij kinderen jonger dan 3 jaar;
 • verergering van auto-immuunziekten zoals multiple sclerose of iridocyclitis (soort ontsteking van het oog).

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). De spuit bewaren in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren. Gebruik FSME-IMMUN 0,25 ml Junior niet als u zichtbare tekenen van vreemde deeltjes of lekkage merkt.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik FSME-IMMUN 0,25 ml Junior niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Het werkzame bestanddeel is tekenmeningo-encefalitisvirus (Neudörflstam).

Eén dosis (0,25 milliliter) van het vaccin bevat 1,2 microgram geïnactiveerd tekenmeningo-encefalitisvirus (Neudörflstam), dat geproduceerd wordt in kippenembryocellen.

De andere bestanddelen zijn humane albumine, natriumchloride, dinatriumfosfaatdihydraat, kaliumdiwaterstoffosfaat, sucrose en water voor injecties.

Dit vaccin bevat aluminiumhydroxide (gehydrateerd) als adsorbens. Adsorbentia zijn bestanddelen die bepaalde vaccins bevatten om de beschermende effecten van het vaccin te versnellen, te verbeteren en/of te verlengen.

Hoe ziet FSME-IMMUN 0,25 ml Junior eruit en wat is de inhoud van de verpakking

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior wordt geleverd als een suspensie voor injectie van 0,25 milliliter (één dosis) in een voorgevulde spuit waaraan al dan niet een naald bevestigd is. Verpakkingsgrootten van 1, 10, 20 of 100 voorgevulde spuiten zijn verkrijgbaar. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Na schudden is de suspensie vaalwit en melkachtig.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Wenen, Oostenrijk

Fabrikant:

Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Wenen, Oostenrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 30108.

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift (UR).

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) onder de volgende namen:

België/Belgique/Belgien Magyaroszág
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior FSME-IMMUN Junior vakcina fecskendőben
Česká republika Nederland
FSME-IMMUN 0,25 ml Baxter FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
Danmark Norge
TicoVac Junior TicoVac Junior
Deutschland Österreich
FSME-IMMUN 0.25 ml Junior FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
Eesti Polska
TicoVac 0,25 ml FSME-IMMUN 0.25 ml Junior
France Portugal
TicoVac 0,25 ml Enfants FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
Ireland Slovenija
TicoVac Junior 0.25 ml FSME-IMMUN 0,25 ml za otroke
Ísland Slovenská republika
FSME-IMMUN Junior FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekcna suspenzia
Italia Suomi/Finland
TicoVac 0.25 ml per uso pediatrico TicoVac Junior
Latvija Sverige
TicoVac 0,25 ml FSME-IMMUN Junior
Lietuva United Kingdom
TicoVac 0,25 ml TicoVac Junior 0.25 ml
Luxembourg/Luxemburg  
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior  

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2010.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Het vaccin moet op kamertemperatuur worden gebracht vóór toediening. Vóór toediening moet het vaccin goed worden geschud zodat de vaccinsuspensie grondig gemengd is. Na schudden is FSME-IMMUN

0,25 ml Junior een vaalwitte, opake, homogene suspensie. Het vaccin moet vóór toediening visueel worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vreemde deeltjes en/of een verandering van het uiterlijk. Als een van beide waargenomen wordt, moet het vaccin worden vernietigd.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Voor vaccins met een aan de spuit bevestigde naald verwijdert u de beschermhuls van de naald als volgt:

 1. Neem met de ene hand de spuit vast bij het onderste gedeelte van de beschermhuls, waar die aansluit op het glazen gedeelte van de spuit (figuur 1).
 2. Neem met de andere hand het bovenste gedeelte van de beschermhuls vast tussen duim en wijsvinger. Draai aan de beschermhuls om de verzegeling te verbreken (figuur 2).

3. Verwijder met een verticale beweging het losgekomen gedeelte van de beschermhuls van de naald (figuur 3).

Na verwijdering van de beschermhuls moet FSME-IMMUN 0,25 ml Junior onmiddellijk worden gebruikt.

Om de steriliteit te behouden en/of te voorkomen dat de naald verstopt raakt, mag de naald gedurende een langere periode niet worden bewaard zonder bescherming. Daarom mag de beschermhuls pas na het schudden van het vaccin en onmiddellijk vóór gebruik worden verwijderd.