Fuca excellent, dragees

ATC-Code
A06AB20
Medikamio Hero Image

MELISANA

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

MELISANA

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fuca Excellent dragees is een geneesmiddel op basis van planten dat de stoelgang bevordert in geval van kortdurende verstopping.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Fuca niet gebruiken

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Bij darmafsluiting, darmvernauwing, gebrek aan darmtonus, inflammatoire aandoeningen van het colon, buikpijn van onbekende oorsprong, ernstige uitdroging met elektrolietverstoringen.
 • Indien u overgevoelig bent voor één van de componenten van de samenstelling.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Bij patiënten met darmverstopping en/of niet gediagnosticeerde acute dan wel chronische klachten van het maagdarm systeem zoals buikpijn, misselijkheid en braken. Tenzij het gebruik van Fuca Excellent dragees werd voorgeschreven door een arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fuca

 • De aangegeven dosering mag niet worden overschreden.
 • Bij bejaarden.
 • Bij patiënten met hartfalen of onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie).
Module 1.3.1.3 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA NV, Kareelovenlaan 1, Fuca excellent dragees, omhulde tabletten
B-1140 Brussel  
Zaaknummer 206800 Pagina 2 van 5
 • Bij patiënten die één van de volgende geneesmiddelen innemen: middelen die de pompkracht van het hart beïnvloeden (hartglycosiden), middelen tegen hartritmestoornissen (antiaritmica), middelen die de QT tijd verlengen, plasmiddelen (diuretica), bijnierschorshormonen (corticosteroïden) en drop.
 • Langdurig gebruik van Fuca excellent dragees kan lijden tot een verminderde darmfunctie en afhankelijkheid. Senna preparaten dienen dan ook alleen te worden gebruikt als het gewenste effect niet kan worden bereikt door middel van dieetmaatregelen of door toediening van bulkvormers.
 • Indien Fuca Excellent dragee wordt gebruikt door incontinente patiënten dienen de incontinentie pads vaker te worden verwisseld ter voorkoming van langdurig contact tussen de huid en de faeces.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Fuca nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Fuca excellent Dragee verandert de doorstroomsnelheid in de darm waardoor de absorptie van andere geneesmiddelen kan worden beïnvloed. Derhalve dienen andere geneesmiddelen 1 a 2 uur voor Fuca Excellent dragee te worden ingenomen.

De absorptie van oraal toegediende geneesmiddelen kan verminderen.

Fuca Excellent dragee verandert de doorstroomsnelheid in de darm waardoor de absorptie van andere geneesmiddelen kan worden beïnvloed. Derhalve dienen andere geneesmiddelen 1 à 2 uur voor Fuca Excellent dragee te worden ingenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Fuca Excellent kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt indien het klinisch noodzakelijk wordt geacht i.e. als alleen een aanpassing van het dieet niet voldoende is.

Borstvoeding

Senna producten kunnen gebruikt worden tijdens de borstvoeding als dit noodzakelijk wordt geacht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in Fuca waarmee u rekening moet houden

Elke omhulde tablet bevat 332 mg lactose of melksuiker en 3,65 mg glucose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat bewaarmiddelen (= natrium methylparahydroxybenzoaat (E219) – natrium propylparahydroxybenzoaat (E217)). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Module 1.3.1.3 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA NV, Kareelovenlaan 1, Fuca excellent dragees, omhulde tabletten
B-1140 Brussel  
Zaaknummer 206800 Pagina 3 van 5

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De optimale individuele dosis is de kleinste hoeveelheid die comfortabele, zachte stoelgang bewerkstelligt.

Met een vol glas water innemen.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 2 tot 3 maal per dag 1 omhulde tablet in zijn geheel innemen met een groot glas water.

Een frequentie van 2 à 3 maal per week is normaliter voldoende voor een goed resultaat.

De behandeling moet zo kort mogelijk zijn. Fuca mag niet langer dan 2 weken ingenomen worden, tenzij onder medisch toezicht. De aangegeven dosis niet overschrijden.

Gebruik bij kinderen

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u te veel van Fuca ingenomen

Wanneer u te veel van Fuca Excellent dragees heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De voornaamste symptomen van een overdosis of verkeerd gebruik zijn hevige pijn en erge diarree met vocht- en elektrolytenverlies.

De behandeling dient ondersteund te worden met een grote hoeveelheid vocht.

De behandeling van een overdosering dient altijd te geschieden onder de supervisie van een arts.

Bent u vergeten Fuca in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Fuca

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fuca bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties (jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), lokale of gegeneraliseerde huiduitslag (exanthema)) kunnen optreden.

Maagdarmstelselaandoeningen

Tijdens behandeling met Fuca Excellent dragees kunnen buikpijn en spasmen en vloeibare ontlasting optreden, in het bijzonder bij patiënten met prikkelbare dikke darm. Echter, deze symptomen kunnen over het algemeen ook optreden als gevolg van individuele overdosering. In dergelijke gevallen is verlaging van de dosering noodzakelijk.

Module 1.3.1.3 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA NV, Kareelovenlaan 1, Fuca excellent dragees, omhulde tabletten
B-1140 Brussel  
Zaaknummer 206800 Pagina 4 van 5

Chronisch gebruik kan aanleiding geven tot overmatig verlies van water en elektrolyten (in het bijzonder kalium), eiwit in de urine (albuminurie), bloed in de urine (hematurie), spierzwakte, gewichtsverlies, en beschadigingen van de zenuwen in de wand van de darmen (plexus myentericus) wat in sommige gevallen kan leiden tot blijvende stoornissen in de darmbeweging (peristaltiek).

Bovendien kan chronisch gebruik verkleuring van het darmslijmvlies (pseudomelanosis coli) veroorzaken, die meestal verdwijnt wanneer de patiënt stopt met het innemen van het middel.

Geel of rood-bruine (pH-afhankelijke) verkleuring van de urine door metabolieten kan optreden tijdens de behandeling. Er is geen pathologische significantie voor dit fenomeen.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, dient een arts of apotheker te worden geraadpleegd.

Rectale bloedingen of het uitblijven van darmmotiliteit na gebruik van een laxeermiddel kunnen duiden op een ernstige aandoening. Stop direct met het gebruik van Fuca Excellent dragee en raadpleeg een arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25° C, buiten invloed van licht en vochtigheid en in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Fuca

 • De werkzame stof in dit middel is: Sennablad droog extract ethanolisch 60% (v/v) (6-12:1) 66,6 mg overeenkomend met 10 mg Sennoside B.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, glycerolbehenaat, magnesiumstearaat, lactosemonohydraat, arabische gom, sacharose, vloeibare glucose, natriumwaterstofcarbonaat, natriummethylparahydroxybenzoaat, natriumpropylparahydroxy- benzoaat, talk, actieve kool, ijzeroxide (bruin), bijenwas (geel).

Hoe ziet Fuca eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Fuca Excellent dragees zijn omhulde tabletten voor orale toediening in blisterverpakking, verpakt in een doos met 30 omhulde tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Module 1.3.1.3 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA NV, Kareelovenlaan 1, Fuca excellent dragees, omhulde tabletten
B-1140 Brussel  
Zaaknummer 206800 Pagina 5 van 5

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Melisana sa-nv

Kareelovenlaan 1

B-1140 Brussel

België

Fabrikant

Packaging Service sa-nv

Zenobe Grammelaan 27-31

B-1030 Brussel

België

In het register ingeschreven onder RVG 03283.

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.