Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie 50 g/l

Illustratie van Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie 50 g/l
Toelating Nederland
Producent Baxter
Verdovend Nee
ATC-Code B05XX
Farmacologische groep Inv. oplossing additieven

Vergunninghouder

Baxter

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Glucose 5 % is een oplossing van glucose (suiker) in water.

Glucose is een van de energiebronnen van het lichaam. Deze oplossing voor infusie levert 200 kilocalorieën per liter.

Glucose 5 % wordt gebruikt:

 • als bron om vocht en koolhydraten (suiker) toe te dienen.
 • om andere geneesmiddelen die via infusie kunnen worden toegediend, te verdunnen of toe te dienen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag Glucose 5 % NIET toegediend krijgen als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen

 • niet-gecompenseerde diabetes (onvoldoende behandelde diabetes, waardoor uw bloedsuikergehalte kan stijgen tot boven de normale waarden);
 • toestanden waarin glucose niet verdragen wordt, zoals:
  • metabole stress (de stofwisseling van het lichaam werkt niet goed, bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige ziekte);
  • hyperosmolair coma (bewusteloosheid), een vorm van coma die kan optreden als u lijdt aan diabetes en niet voldoende geneesmiddelen toegediend krijgt;
  • hyperglykemie (een te hoog suikergehalte in het bloed);
  • hyperlactatemie (een te hoog lactaatgehalte in het bloed).

Als aan deze oplossing voor infusie een ander geneesmiddel toegevoegd is, lees dan altijd de bijsluiter van het toegevoegde geneesmiddel. Zo kunt u nagaan of u dat geneesmiddel veilig kunt gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Glucose 5 %?

Licht uw arts in als u een van de volgende medische aandoeningen heeft of gehad heeft:

 • hartfalen;
 • ademhalingsinsufficiëntie (longaandoening);
 • zwakke nierfunctie;
 • verminderde urineproductie (oligurie of anurie);
 • watervergiftiging (waterintoxicatie, te veel water in het lichaam);
 • verwonding opgelopen aan het hoofd in de afgelopen 24 uur;
 • hoge druk binnen in de schedel (intracraniale hypertensie);
 • beroerte als gevolg van een stolsel in een bloedvat in de hersenen (aanval van ischemie).

Als u deze oplossing voor infusie toegediend krijgt, neemt uw arts bloed- en urinemonsters om het volgende te controleren en te volgen:

 • uw plasma-elektrolyten (concentraties aan chemicaliën zoals kalium in uw bloed);
 • glucosegehalte (suiker).

Aangezien Glucose 5 % glucose (suiker) bevat, kan de oplossing hyperglykemie (een te hoog suikergehalte in het bloed) veroorzaken. In dat geval kan uw arts:

 • de infusiesnelheid aanpassen.
 • u insuline toedienen om het bloedsuikergehalte te verlagen.
 • u extra kalium toedienen, indien nodig. Dat is vooral belangrijk:
 • als u lijdt aan diabetes.
 • als uw nieren niet normaal werken.
 • als u onlangs een beroerte (acute ischemische aanval) gehad heeft. Een hoog bloedsuikergehalte kan de gevolgen van een beroerte verergeren en het herstel beïnvloeden.

Vanwege het risico op beschadiging of klontervorming van rode bloedcellen mag Glucose 5 % niet met dezelfde naald worden toegediend als waarmee een bloedtransfusie uitgevoerd wordt.

Als u via een infuus voeding in een ader krijgt toegediend (parenterale voeding), houdt uw arts hiermee rekening. Bij langdurige behandeling met Glucose 5 % heeft u mogelijk voedingssupplementen nodig.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Glucose 5 % nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of verpleegkundige.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Vraag uw arts wat u mag eten of drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Licht uw arts in als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Glucose 5 % kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap, bevalling (baring) of borstvoeding.

Als tijdens zwangerschap of borstvoeding een ander geneesmiddel moet worden toegevoegd aan deze oplossing voor infusie, moet u echter uw arts raadplegen en de bijsluiter van het toe te voegen geneesmiddel lezen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Glucose 5 % heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Glucose 5 % wordt door een arts of verpleegkundige toegediend. Uw arts beslist hoeveel u nodig heeft en wanneer het aan u toegediend wordt. Dit is afhankelijk is van uw leeftijd, gewicht, toestand, de reden voor de behandeling en of de oplossing voor infusie gebruikt wordt om een ander geneesmiddel toe te dienen of te verdunnen. De dosering kan ook afhankelijk zijn van andere behandelingen die u tegelijkertijd ondergaat.

Glucose 5 % mag NIET worden toegediend als de oplossing deeltjes bevat of de zak op een of andere manier beschadigd is.

Glucose 5 % wordt doorgaans in een ader toegediend via een plastic slangetje dat bevestigd is aan een naald. Meestal wordt een ader in uw arm gebruikt om de oplossing voor infusie toe dienen. Het is echter mogelijk dat uw arts beslist u het geneesmiddel via een ader op een andere plaats toe te dienen.

Glucose 5 % moet langzaam worden toegediend om te voorkomen dat u te veel urine produceert (osmotische diurese).

Niet-gebruikte oplossing moet worden vernietigd. Glucose 5 % mag NIET worden toegediend uit een gedeeltelijk gebruikte zak.

Hebt u te veel van Glucose 5 % toegediend gekregen?

Als u te veel Glucose 5 % toegediend gekregen heeft (te hoog toegediend volume) of in geval van een te snelle infusie, kunnen de volgende verschijnselen optreden:

 • zwelling als gevolg van vochtophoping in de weefsels (oedeem) of watervergiftiging (waterintoxicatie) met als gevolg een te laag natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie);
 • verhoogde urineproductie (osmotische diurese);
 • het bloed wordt te geconcentreerd (hyperosmolariteit);
 • uitdroging van het lichaam (dehydratie);
 • een te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie);
 • suiker in de urine (hyperglucosurie).

Wanneer een van deze verschijnselen bij u optreedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. De infusie wordt stopgezet en u wordt behandeld afhankelijk van de verschijnselen.

Als een geneesmiddel toegevoegd is aan Glucose 5 % voordat u een te hoog volume toegediend krijgt, kan ook dat geneesmiddel leiden tot verschijnselen. Lees de bijsluiter van het toegevoegde geneesmiddel voor een overzicht van mogelijke verschijnselen.

Als u stopt met het gebruik van Glucose 5 %

Uw arts beslist wanneer deze infusie stopgezet wordt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onder meer de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

 • verstoringen van de elektrolytenbalans (veranderingen in de concentraties aan chemicaliën in het bloed);
 • een te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie);
 • uitdroging van het lichaam (dehydratie);
 • overmatige urinelozing (polyurie);
 • reacties als gevolg van de wijze van toediening:
  • koorts (koortsreactie).
  • infectie op de plaats van infusie.
  • lokale pijn of reactie (roodheid of zwelling op de plaats van infusie).
  • irritatie en ontsteking van de ader waarin de oplossing toegediend wordt (flebitis). Dit kan leiden tot roodheid, pijn of een brandend gevoel en zwelling rond de ader waarin de oplossing toegediend wordt.
  • vorming van een bloedstolsels (veneuze trombose) op de plaats van infusie, wat pijn, zwelling of roodheid veroorzaakt in de omgeving van het stolsel.
  • uittreding van de oplossing voor infusie in de weefsels rond de ader (extravasatie), wat kan leiden tot weefselbeschadiging en littekenvorming.

Als een geneesmiddel toegevoegd is aan deze oplossing voor infusie, kan ook dat toegevoegde geneesmiddel leiden tot bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn afhankelijk van het toegevoegde geneesmiddel. Lees de bijsluiter van het toegevoegde geneesmiddel voor een overzicht van mogelijke verschijnselen.

Als er bij u een bijwerking optreedt die al dan niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige. In geval van bijwerkingen moet de infusie worden stopgezet.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Zakken van 50 ml en 100 ml: Bewaren beneden 30°C.

Zakken van 250 ml, 500 ml en 1000 ml: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Glucose 5 % niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de zak na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsperiode.

Glucose 5 % mag niet worden toegediend als de oplossing deeltjes bevat of de zak op een of andere manier beschadigd is.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Glucose 5 %?

 • Het werkzame bestanddeel is glucose (suiker): 50 g per liter.
 • Het enige andere bestanddeel is water voor injecties.

Hoe ziet Glucose 5 % eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Glucose 5 % is een heldere oplossing die geen zichtbare deeltjes bevat. Het product is verkrijgbaar in zakken van polyolefine/polyamide plastic (Viaflo). Elke zak bevindt zich in een afgesloten plastic beschermverpakking.

De verpakkingsgrootten zijn 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml en 1000 ml.

Verpakkingsgrootten:

 • 50 zakken van 50 ml per doos,
 • 1 zak van 50 ml,
 • 50 zakken van 100 ml per doos,
 • 1 zak van 100 ml,
 • 30 zakken van 250 ml per doos,
 • 1 zak van 250 ml,
 • 20 zakken van 500 ml per doos,
 • 1 zak van 500 ml,
 • 10 zakken van 1000 ml per doos,
 • 1 zak van 1000 ml.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Baxter B.V., Kobaltweg 49, NL-3542 CE Utrecht, Nederland Fabrikanten:

Baxter S.A., Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines, België

Baxter Healthcare Ltd, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, Verenigd Koninkrijk Bieffe Medital S.A., Ctra de Biescas-Senegüé, E-22666 Sabiñánigo (Huesca), Spanje Baxter Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Ierland

Bieffe Medital S.p.A., Via Nuova Provinciale, I-23034 Grosotto (SO), Italië Baxter Manufacturing Sp. z o.o., 42 B Wojciechowska Str., 20-704 Lublin, Polen

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 27516.

Afleveringswijze

Op medisch voorschrift (UR).

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktboer 2012.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Instructies voor verwerking en voorbereiding

Uitsluitend gebruiken als de oplossing helder is en geen zichtbare deeltjes bevat, en de zak onbeschadigd is. Onmiddellijk toedienen na inbrenging van de toedieningsset.

De zak pas vlak vóór gebruik uit de beschermverpakking nemen.

De binnenverpakking zorgt ervoor dat de steriliteit van het product behouden blijft.

Plastic zakken mogen niet in serieverbinding worden gebruikt. Dergelijk gebruik kan leiden tot luchtembolie als gevolg van achterblijvende lucht die uit de eerste zak opgezogen is, voordat de toediening van de vloeistof uit de tweede zak beëindigd is.

De oplossing moet aan de hand van een aseptische techniek worden toegediend met behulp van steriele apparatuur. Deze apparatuur moet worden geprimed met de oplossing om te voorkomen dat lucht binnendringt in het systeem.

Toe te voegen geneesmiddelen kunnen vóór of tijdens de infusie worden toegevoegd via de hersluitende injectiepoort. Wanneer een toe te voegen geneesmiddel gebruikt wordt, moet vóór parenterale toediening de isotoniciteit ervan worden gecontroleerd. Het toegevoegde geneesmiddel moet onder aseptische omstandigheden.grondig en zorgvuldig worden gemengd. Oplossingen met toegevoegde geneesmiddelen moeten onmiddellijk worden gebruikt en mogen niet worden bewaard.

Door de toevoeging van andere geneesmiddelen of een verkeerde wijze van toediening kunnen pyrogenen in de bloedsomloop terechtkomen. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van koorts. In geval van bijwerkingen moet de infusie onmiddellijk worden stopgezet.

Vernietigen na eenmalig gebruik.

Niet-gebruikte oplossing vernietigen.

Gedeeltelijk gebruikte zakken niet opnieuw aansluiten.

a. Neem de Viaflo-zak pas vlak vóór gebruik uit de beschermverpakking.

b. Controleer op de aanwezigheid van kleine lekken door stevig in de binnenverpakking te knijpen. Vernietig de oplossing in geval van lekken, aangezien de steriliteit kan zijn aangetast.

c. Controleer of de oplossing helder is en geen vreemde deeltjes bevat. Vernietig de oplossing als die niet helder is of vreemde deeltjes bevat.

Gebruik steriel materiaal voor de voorbereiding en toediening.

 1. Hang de zak met het oogje omhoog aan de infuusstandaard.
 2. Verwijder de plastic beschermhuls van de uitlaatpoort onderaan in de zak:
 • pak met de ene hand de kleine vleugel op de uitlaatpoort vast;
 • pak met de andere hand de grotere vleugel op de beschermhuls vast en draai die van de uitlaatpoort;
 • de beschermhuls springt los van de uitlaatpoort.
Pas een aseptische techniek toe om de infusie voor te bereiden. Bevestig de toedieningsset. Raadpleeg de volledige gebruiksaanwijzing van de set voor de aansluiting en priming van de set en de toediening van de oplossing.

Waarschuwing: Het is mogelijk dat toe te voegen geneesmiddelen onverenigbaar zijn (zie onderstaande rubriek 5., “Gevallen van onverenigbaarheid met toe te voegen geneesmiddelen”).

Geneesmiddelen toevoegen vóór de toediening

 1. Desinfecteer de injectiepoort.
 2. Gebruik een spuit met een naald van 19 gauge (1,10 mm) tot 22 gauge (0,70 mm) om de hersluitende injectiepoort aan te prikken, en injecteer het toe te voegen geneesmiddel in de zak met oplossing.
 3. Meng de oplossing grondig met het geneesmiddel. In geval van geneesmiddelen met een hoge densiteit zoals kaliumchloride mengt u het geneesmiddel met de oplossing terwijl u voorzichtig op de poorten tikt terwijl u deze rechtop houdt.
 4. Tik voorzichtig op de poorten terwijl die rechtop gehouden worden, en meng het geneesmiddel met de oplossing in geval van geneesmiddelen met een hoge densiteit zoals kaliumchloride.

Opgelet: Zakken met toegevoegde geneesmiddelen niet bewaren.

Geneesmiddelen toevoegen tijdens de toediening

 1. Sluit de klem op de set.
 2. Desinfecteer de injectiepoort.
 1. Gebruik een spuit met een naald van 19 gauge (1,10 mm) tot 22 gauge (0,70 mm) om de hersluitende injectiepoort aan te prikken, en injecteer het toe te voegen geneesmiddel in de zak met oplossing.
 2. Verwijder de zak van de infuusstandaard en/of houd de zak rechtop.
 3. Tik voorzichtig op beide poorten om de aanwezige luchtbellen in de poorten te verwijderen, terwijl de zak rechtop gehouden wordt.
 4. Meng de oplossing grondig met het geneesmiddel.
 5. Hang de zak opnieuw op aan de infuusstandaard, open de klem en ga verder met de toediening.

Vóór gebruik moeten de chemische en fysische stabiliteit van het toe te voegen geneesmiddel worden bepaald bij de zuurgraad van Glucose 5 % in de Viaflo-zak.

Om microbiologische redenen moet het verdunde product onmiddellijk worden gebruikt, tenzij de verdunning uitgevoerd is onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden. Als het verdunde product niet onmiddellijk gebruikt wordt, zijn de bewaartijden en bewaarcondities na opening van de beschermverpakking de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Zoals bij alle parenterale oplossingen, moet de verenigbaarheid van het toe te voegen geneesmiddel met de oplossing in de Viaflo-zak worden gecontroleerd alvorens dit geneesmiddel toe te voegen.

Het is de verantwoordelijkheid van de arts om de onverenigbaarheid van een toe te voegen geneesmiddel met Glucose 5 % vast te stellen, door de oplossing te controleren op een mogelijke kleurverandering en/of mogelijke aanwezigheid van neerslag, niet-oplosbare complexen of kristallen. De gebruiksaanwijzing van het toe te voegen geneesmiddel moet worden geraadpleegd.

Alvorens een geneesmiddel toe te voegen, moet er worden gecontroleerd of het geneesmiddel oplosbaar en stabiel is in water bij de zuurgraad van Glucose 5 %.

Wanneer een verenigbaar geneesmiddel toegevoegd wordt aan Glucose 5 %, moet de oplossing onmiddellijk worden toegediend.

Toe te voegen geneesmiddelen waarvan de onverenigbaarheid vastgesteld is, mogen niet worden gebruikt.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Baxter
Verdovend Nee
ATC-Code B05XX
Farmacologische groep Inv. oplossing additieven

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.