HAL Allergy Prick Test Positieve Controle 10mg/ml, oplossing voor huidpriktest

ATC-Code
V04CL
HAL Allergy Prick Test Positieve Controle 10mg/ml, oplossing voor huidpriktest

HAL Allergy

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere diagnostische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

HAL Allergy

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch gebruik. Het is bedoeld als positieve controle bij huidpriktesten met allergenen waarmee wordt vastgesteld voor welke stoffen u allergisch (overgevoelig) bent. Het positieve controlemiddel bevat histamine, de stof die afgegeven wordt als u allergisch reageert en die huidreacties veroorzaakt. Deze stof geeft dus altijd een reactie. Het positieve controlemiddel wordt op uw huid gedruppeld en ingeprikt. Dit veroorzaakt roodheid en zwelling.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik dit middel niet:

  • als u lijdt aan een ernstige ziekte die uw algehele conditie nadelig beïnvloedt.
  • als de huid op de testplaats beschadigd is.
  • als u bètablokkers (bepaalde groep middelen tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten en verhoogde oogdruk) gebruikt.
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor histamine of een van de andere stoffen in dit middel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

De test mag niet worden uitgevoerd bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Versie 4.0 Datum 03-2013 Pagina 1 van 4

1.3.1 Definitieve PIL

HAL Allergy B.V.

Leiden, Nederland

Andere geneesmiddelen en HAL Allergy Prick Test Positieve Controle.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Het is erg belangrijk dat uw arts weet of u geneesmiddelen gebruikt tegen allergische klachten (zoals antihistaminica, mestcelstabilisatoren of corticosteroïden) of geneesmiddelen met een antihistamine-effect. Deze geneesmiddelen kunnen de huidreactie onderdrukken en leiden tot een onjuiste testuitslag. Overleg met uw arts en gebruik deze geneesmiddelen niet gedurende ten minste 48 uur voor de huidpriktest. Het is ook belangrijk dat uw arts weet of u langwerkende antihistaminica gebruikt, omdat deze geneesmiddelen nog 8 weken na het laatste gebruik het testresultaat kunnen beïnvloeden. U mag wel doorgaan met inhalatiecorticosteroïden en corticosteroïden in lage dosering.

Vertel het uw arts ook als u bètablokkers gebruikt. Bètablokkers kunnen problemen geven bij de behandeling van shock (toestand met als kenmerken sterke daling van de

bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de huidpriktest tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. Een huidpriktest wordt bij voorkeur niet uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Een huidpriktest mag wel worden uitgevoerd tijdens de borstvoedingsperiode.

Hoe gebruikt u dit middel?

Een arts of verpleegkundige voert de test uit op de binnenkant van de onderarm of de huid van uw rug.

Een speciale voorbereiding van de huid is niet nodig. Als het testgebied schoongemaakt wordt met bijvoorbeeld water of alcohol, moet u daarna 2 minuten wachten.

Het positieve controlemiddel wordt meestal getest in combinatie met de verschillende allergeenoplossingen en een negatief controlemiddel (oplosmiddel).

Met de druppelaar wordt van elke van de testoplossingen een druppel op de huid aangebracht, op vooraf gemerkte plaatsen. De afstand tussen deze plaatsen is minimaal 4 centimeter.

Met een naald of lancet wordt de huid door de testoplossing heen ingeprikt, zodat de testoplossing in de huid terechtkomt. Voor elke testoplossing wordt een nieuwe naald of lancet gebruikt.

Na ongeveer 15 tot 20 minuten wordt het testresultaat afgelezen.

Versie 4.0 Datum 03-2013 Pagina 2 van 4

1.3.1 Definitieve PIL

HAL Allergy B.V.

Leiden, Nederland

Bij een positieve huidreactie ziet u een lichtgeel bultje, omgeven door een rode kring. Dit houdt in dat het positieve controlemiddel heeft gewerkt. De test is alleen betrouwbaar als de diameter van het gele bultje van het negatieve controlemiddel kleiner is dan 3 mm en het bultje van het positieve controlemiddel groter is dan 3 mm.

Als de HAL Allergy Prick Test Positieve Controle bij u is uitgevoerd

Niet wrijven of krabben op het testgebied tijdens of na de huidpriktest.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms treedt er op de plaats van de huidpriktest een zeer sterke huidreactie (zwelling, roodheid en vaak jeuk) op. Dit komt voor bij maximaal 1 op de 100 gebruikers. Als de zwelling erg groot is of als deze pas na enkele uren optreedt, neem dan contact op met uw arts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Uw arts zal de HAL Allergy Prick Test Positieve Controle op de juiste manier voor u bewaren. Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en het flesje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na de eerste opening van het flesje is de houdbaarheid 2 maanden.

Anvullende Informatie

De werkzame stof van de HAL Allergy Prick Test Positieve Controle is histaminedihydrochloride.

De andere bestanddelen van de HAL Allergy Prick Test Positieve Controle zijn: natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, fenol, glycerol en water voor injectie.

Eén ml oplossing voor huidpriktest bevat 10 mg histaminedihydrochloride, gelijkwaardig aan 6 mg histamine.

Versie 4.0 Datum 03-2013 Pagina 3 van 4

1.3.1 Definitieve PIL

HAL Allergy B.V.

Leiden, Nederland

Een bruin glazen flesje met 3 ml priktestoplossing, afgesloten met een schroefdop met geïntegreerde druppelaar, of een helder glazen flesje met 3 ml oplossing, afgesloten door een afneembare aluminium ring en een rubber dop. Bij de laatstgenoemde verpakking wordt een plastic druppelaar geleverd, die apart verpakt is in een steriel, gelamineerd zakje. Deze druppelaar mag alleen worden gebruikt in combinatie met de HAL Allergy Prick Test Positieve Controle.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

HAL Allergy Benelux B.V.

J.H. Oortweg 15-17

2333 CH Leiden, Nederland

Tel. +31 (0)88 – 19 59 000

Fax +31 (0)88 – 19 59 001

Fabrikant

HAL Allergy B.V.

J.H. Oortweg 15-17

2333 CH Leiden, Nederland

Tel. +31 (0)88 – 19 59 000

Fax +31 (0)88 – 19 59 001

In het register ingeschreven onder RVG 16820

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

België: Histamine di HCl HAL Allergy 10 mg/ml, oplossing voor huidpriktest / Histamine di HCl HAL Allergy 10 mg/ml, solution pour prick-test

Duitsland: HAL Allergy Prick Test Positiv Kontrolle 10 mg/ml, Pricktestlösung

Griekenland: HAL Allergy θετικος 'Eλέγχος 10 mg/ml, Διάλυμα για έλεγχο με νύξη του δέρματος

Italië: Istamina HAL Allergy

Nederland: HAL Allergy Prick Test Positive Control 10 mg/ml, oplossing voor huidpriktest Oostenrijk: HAL Allergy Prick Test Positiv Kontrolle 10 mg/ml, Pricktestlösung

Portugal: Histamine di HCl HAL Allergy 10 mg/ml, Solução para teste cutâneo em picada Roemenië: Dichlorhidrat de histaminã HAL Allergy 10 mg/ml, Soluţie pentru testul prin înţepare Slovenië: Histaminijev dihidroklorid HAL Allergy 10 mg/ml, Raztopina za kožni vbodni test

Spanje: Control Positivo de HAL Allergy Prick Test

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

Versie 4.0 Datum 03-2013 Pagina 4 van 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.