Hiberix, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Illustratie van Hiberix, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code J07AG01
Farmacologische groep Bacteriële vaccins

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hiberix beschermt uw kind tegen ziekten die worden veroorzaakt door de Haemophilus influenzae type b (Hib) bacterie. Ziekten veroorzaakt door Hib kunnen een ernstig beloop hebben. Gevaarlijke ziekten die het meest voorkomen zijn hersenvliesontsteking (meningitis) en ontsteking van het strotteklepje en omgeving. Andere ernstige ziekten zijn ontsteking van onderhuids bindweefsel en gewrichtsontsteking. Door toediening van het vaccin aan uw kind worden door het lichaam afweerstoffen gemaakt, waardoor uw kind tegen deze ziekten veroorzaakt door Hib beschermd wordt.

Hiberix kan slechts bescherming bieden aan infecties die zijn veroorzaakt door de Haemophilus influenzae type b (Hib) bacterie, waartegen het is ontwikkeld. Kinderen met een verzwakt immuunsysteem (zoals bij bijvoorbeeld een HIV infectie) worden mogelijk niet volledig beschermd door Hiberix.

Het vaccin kan niet de ziekte veroorzaken, waar het uw kind tegen beschermd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken?

 • Uw kind is allergisch (overgevoelig) voor Haemophilus influenzae type b (Hib) of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Allergische reacties zijn herkenbaar aan verschijnselen als jeukende uitslag op de handen of voeten, zwelling van de oogleden en het gezicht (angio-oedeem) en problemen met ademhalen of slikken
 • Vaccinatie dient te worden uitgesteld als uw kind een met hoge koorts gepaard gaande infectie heeft. Een lichte infectie zoals een verkoudheid is meestal geen probleem. Meld dit altijd aan de arts of verpleegkundige.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Hiberix mag niet in een ader worden ingespoten
 • In zeldzame gevallen kan er een overgevoeligheidsreactie ontstaan. Daarom dient uw kind na vaccinatie 30 minuten onder medisch toezicht te blijvenHiberix beschermt alleen tegen infecties die door Haemophilus influenzae type b worden veroorzaakt
 • Flauwvallen kan voorkomen (meestal bij adolescenten) na of zelfs voor toediening van een injectie met een naald. Wanneer uw kind bij een eerdere injectie flauwgevallen is, vertel dit dan aan uw arts of verpleegkundige
 • als uw kind een bloedingsprobleem heeft

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt uw kind naast Hiberix nog geneesmiddelen of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst geneesmiddelen gaat gebruiken? Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, of als uw kind onlangs een ander vaccin toegediend heeft gekregen. Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hiberix werkt mogelijk minder goed wanneer uw kind geneesmiddelen gebruikt die de werkzaamheid van het immuunsysteem, het systeem dat infecties bestrijdt, beïnvloedt.

Hiberix kan gelijktijdig met andere vaccins worden gegeven. Elke injectie met vaccin zal op een andere plaats worden gegeven.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe wordt Hiberix toegediend

Hiberix wordt geïnjecteerd in een spier. Dit gebeurt meestal in de dij of bovenarm. Het mag niet in een ader worden ingespoten.

Hoe vaak wordt Hiberix toegediend

Uw kind zal gewoonlijk 3 injecties ontvangen volgens de officiële aanbevelingen (3, 4 en 5 maanden na de geboorte) of er kan een alternatief schema worden gebruikt door de arts/verpleegkundige.

Het is belangrijk de instructies van de arts of verpleegkundige met betrekking tot vervolgbezoeken op te volgen.

 • elke injectie zal met een interval van minimaal een maand worden gegeven
 • de eerste injectie kan vanaf 6 weken worden gegeven
 • als extra injecties of “boosters” na de geboorte nodig zijn, zal de dokter u dit zeggen. U zult te horen krijgen wanneer uw kind terug dient te komen voor de volgende injectie.

Bent u vergeten uw kind een injectie te laten geven?

Als uw kind een injectie mist, is het belangrijk dat u een nieuwe afspraak maakt. Dit is om te bespreken welke stappen er moeten worden genomen om uw kind te beschermen.

Als u stopt met het laten vaccineren van uw kind

Indien u niet de complete vaccinatiekuur van drie injecties afmaakt, krijgt uw kind mogelijk niet de beste bescherming door de kuur.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit vaccin? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk vaccin kan Hiberix bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die tijdens klinisch onderzoek optraden waren:

Allergische (overgevoeligheids) reacties

Zoals met alle injecteerbare vaccins kan uw kind een allergische reactie krijgen. Allergische reacties treden zeer zelden op (deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 mensen).

HiberixGDS7.2

Tekenen van een allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag met jeuk of blaasjesvorming
 • zwellingen van de ogen en gezicht
 • moeilijk kunnen ademen of slikken
 • plotselinge bloeddrukdaling
 • verlies van bewustzijn.

Deze verschijnselen beginnen vaak snel nadat een injectie is gegeven. Breng uw kind direct naar uw dokter als deze verschijnselen optreden na het verlaten van de kliniek.

Ga direct naar uw dokter indien uw kind één van de volgende ernstige bijwerkingen vertoont

 • collapse, bewustzijnsverlies, gebrek aan alertheid en stuipjes.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn

Zeer vaak (deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • pijn op de plaats waar de injectie is toegediend. Ook kan die plek rood worden of opzwellen. Deze reacties verdwijnen echter meestal binnen een paar dagen.
 • koorts
 • gebrek aan eetlust
 • rusteloosheid
 • veel huilen

Vaak (deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • overgeven
 • diarree

Zeer zelden (deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • flauwvallen vanwege de prik
 • stuipen/toevallen (convulsies)
 • slaperigheid
 • galbulten (urticaria), uitslag (rash)
 • grote zwelling van de arm of het been waarin geïnjecteerd is
 • harde bobbel op de injectieplaats
 • bij baby’s die erg vroeg zijn geboren (voor of in de 28ste week van de zwangerschap) kunnen langere pauzes tussen de ademteugen zitten dan normaal gedurende twee tot drie dagen na de vaccinatie (apnoe)
 • overgevoeligheidsreactie (herkenbaar aan verschijnselen als jeukende uitslag op de handen of voeten, zwelling van de oogleden en het gezicht (angio-oedeem)en problemen met ademhalen of slikken). Dergelijke reacties treden doorgaans al vóór het verlaten van de spreekkamer op.

Raadpleeg direct een arts bij deze symptomen

 • Krijgt uw kind veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos achter EXP. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C) in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Niet invriezen

HiberixGDS7.2

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelenmoet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is Haemophilus influenzae type b (Hib) gebonden aan tetanustoxoïd.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose en steriele natriumchlorideoplossing.

Hoe ziet Hiberix er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Hiberix bestaat uit een poeder in een glazen injectieflacon en een oplosmiddel in een aparte ampul of voorgevulde spuit.

Het poeder is wit en de vloeistof is helder en kleurloos.

Na bereiding door de arts/verpleegkundige ontstaat een heldere, kleurloze suspensie voor injectie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

België

Hiberix is ingeschreven in het register onder RVG 19510

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEBRUIKSAANWIJZING

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

HiberixGDS7.2

Het oplosmiddel en het gereconstitueerde vaccin moeten vóór toediening visueel worden gecontroleerd op vreemde deeltjes of ongerechtigheden van het fysieke uiterlijk. Als een dergelijke afwijking wordt geconstateerd, mag het oplosmiddel of het gereconstitueerde vaccin niet meer worden gebruikt.

Instructie voor reconstitutie van het vaccin met oplosmiddel aanwezig in een ampul

Het vaccin moet worden gereconstitueerd door de gehele inhoud van de ampul met oplosmiddel in de injectieflacon met poeder te brengen. Hierna moet het geheel goed worden geschud totdat het poeder volledig is opgelost in het oplosmiddel. Het gereconstitueerde vaccin is een heldere, kleurloze oplossing.

Na reconstitutie dient het vaccin onmiddellijk te worden gebruikt.

Een nieuwe naald moet worden gebruikt om het vaccin toe te dienen.

De gehele inhoud van de injectieflacon moet worden geïnjecteerd.

Instructie voor reconstitutie van het vaccin met oplosmiddel aanwezig in een voorgevulde injectiespuit

Hiberix moet worden gereconstitueerd door de volledige inhoud van de met oplosmiddel voorgevulde injectiespuit toe te voegen aan de injectieflacon met vaccin.

Om de naald aan de voorgevulde spuit te bevestigen kunt u onderstaande figuur raadplegen. Het kan zijn dat de bij Hiberix geleverde voorgevulde spuit iets afwijkt van de spuit in de figuur.

naaldbeschermer

Naald

Voorgevulde spuit

zuiger

romp

dop

 1. houd de romp van de spuit in de ene hand (vermijd het om de zuiger vast te houden), draai het dopje van de spuit door het tegen de klok in te draaien.
 2. om de naald op de spuit te bevestigen, draai de naald met de klok mee op de spuit totdat u een weerstand voelt (zie plaatje).
 3. verwijder de naaldbeschermer, wat soms een beetje stroef kan gaan.

Voeg het oplosmiddel aan het poeder toe. Na het toevoegen van het oplosmiddel aan het poeder moet het mengsel goed worden geschud tot het poeder volledig is opgelost in het oplosmiddel.

Het gereconstitueerde vaccin is een heldere, kleurloze oplossing.

Na reconstitutie dient het vaccin onmiddellijk te worden gebruikt.

Een nieuwe naald moet worden gebruikt om het vaccin toe te dienen.

HiberixGDS7.2

De gehele inhoud van de injectieflacon moet worden geïnjecteerd.

Zoals aangegeven in rubriek 4.5 “Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie”, kan Hiberix worden gemengd met de GlaxoSmithKline producten Infanrix of Tritanrix HB monodose vaccins. In dat geval moet het met Hiberix bijgeleverde oplosmiddel worden vervangen door het vloeibare vaccin.

Controleer of de verpakking van het vaccin bestemd voor het mengen met Hiberix een monodose verpakking is. Verwijder het oplosmiddel uit de Hiberix verpakking.

De gecombineerde vaccins moeten worden gereconstitueerd door het toevoegen van de volledige inhoud van de andere vaccincontainer aan de Hiberix injectieflacon met het witte poeder.

Dit geïmproviseerde combinatievaccin moet op dezelfde manier worden behandeld als het monocomponent gereconstitueerde Hiberix vaccin.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

HiberixGDS7.2

Advertentie

Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code J07AG01
Farmacologische groep Bacteriële vaccins

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.