Imipenem/Cilastatine Sandoz 500mg/500mg, poeder voor oplossing voor infusie

Imipenem/Cilastatine Sandoz 500mg/500mg, poeder voor oplossing voor infusie
Toelatingslandnl
VergunninghouderSandoz
ATC-codeJ01DH51
Farmacologische groepenAndere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Imipenem/Cilastatine Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die carbapenemantibiotica worden genoemd. Het doodt een breed spectrum van bacteriën (bacillen) die bij volwassenen en kinderen van 1 jaar en ouder infecties in verschillende delen van het lichaam veroorzaken.

Behandeling

Uw arts heeft Imipenem/Cilastatine Sandoz voorgeschreven omdat u een (of meerdere) van de volgende soorten infecties heeft:

 • gecompliceerde infecties in de buikholte
 • infectie van de longen (pneumonie)
 • infecties die u tijdens of na de bevalling kunt krijgen
 • gecompliceerde urineweginfecties
 • gecompliceerde infecties van de huid en de zachte weefsels.

Imipenem/Cilastatine Sandoz kan worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met te weinig afweercellen in het bloed en met koorts die vermoedelijk wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie.

Imipenem/Cilastatine Sandoz kan worden gebruikt voor het behandelen van een bacteriële infectie in het bloed die gepaard kan gaan met een bovengenoemde soort infectie.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor andere antibiotica zoals penicilline, cefalosporine of carbapenem.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel uw arts over alle aandoeningen die u heeft of heeft gehad, waaronder:

 • allergieën voor geneesmiddelen waaronder antibiotica (bij plotselinge levensbedreigende allergische reacties is directe medische behandeling vereist)
 • ontsteking van de dikke darm (colitis) of een andere aandoening van de maag of de darmen
 • een aandoening aan het centraal zenuwstelsel, zoals plaatselijke bevingen of epileptische aanvallen (insulten)
 • problemen met lever, nieren of met plassen.

U kunt positief reageren op een zogenaamde Coombs-test, die wijst op de aanwezigheid van antilichamen die rode bloedcellen kunnen vernietigen. Uw arts zal dit met u bespreken.

Als u de geneesmiddelen valproïnezuur of natriumvalproaat gebruikt, moet u dat uw arts vertellen (zie Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? hieronder).

Kinderen

Imipenem/Cilastatine Sandoz wordt niet aanbevolen bij kinderen die jonger zijn dan 1 jaar of kinderen met nierproblemen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Imipenem/Cilastatine Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u ganciclovir gebruikt voor de behandeling van bepaalde virusinfecties, moet u dat uw arts vertellen.

U moet het uw arts ook vertellen als u valproïnezuur of natriumvalproaat gebruikt (voor de behandeling van epilepsie, bipolaire aandoening, migraine of schizofrenie) of bloedverdunners zoals warfarine.

Uw arts zal bepalen of u Imipenem/Cilastatine Sandoz in combinatie met deze geneesmiddelen mag gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Imipenem/Cilastatine Sandoz is niet bij zwangere vrouwen onderzocht. Imipenem/Cilastatine Sandoz mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt tenzij uw arts vindt dat het mogelijke voordeel opweegt tegen het mogelijke risico op de ontwikkeling van uw ongeboren baby.

Wilt u borstvoeding geven of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Er kunnen kleine hoeveelheden van dit geneesmiddel in de moedermelk komen en dit kan van invloed zijn op de baby. Daarom zal uw arts bepalen of u Imipenem/Cilastatine Sandoz mag gebruiken tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuigen en gebruik geen machines of gereedschap, want dit geneesmiddel kan bijwerkingen hebben (zoals het zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn, duizeligheid, slaperigheid en een draaierig gevoel) die van invloed kunnen zijn op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines (zie rubriek 4).

Imipenem/Cilastatine Sandoz 250 mg/250 mg bevat ongeveer 0,82 mmol (ongeveer 18,7 mg) natrium per dosis van 250 mg. Patiënten op een natriumarm dieet moeten hier rekening mee houden.

Imipenem/Cilastatine Sandoz 500 mg/500 mg bevat ongeveer 1,63 mmol (ongeveer 37,6 mg) natrium per dosis van 500 mg. Patiënten op een natriumarm dieet moeten hier rekening mee houden.

Hoe wordt het gebruikt?

Imipenem/Cilastatine Sandoz wordt door uw arts of een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg klaargemaakt en toegediend. Uw arts bepaalt hoeveel Imipenem/Cilastatine Sandoz u nodig heeft.

Volwassenen en adolescenten

De gebruikelijke dosering Imipenem/Cilastatine Sandoz voor volwassenen en adolescenten is 500 mg/500 mg om de 6 uur of 1000 mg/1000 mg om de 6 of 8 uur. Als u problemen met de nieren heeft of minder dan 70 kg weegt, kan de arts de dosis verlagen.

Kinderen

De gebruikelijke dosering voor kinderen van 1 jaar of ouder is 15/15 of 25/25 mg/kg/dosis om de 6 uur. Imipenem/Cilastatine Sandoz wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 1 jaar en kinderen met nierproblemen.

Wijze van toediening

Imipenem/Cilastatine Sandoz wordt intraveneus (in een ader) gedurende 20-30 minuten toegediend voor een dosis ≤ 500 mg/500 mg of 40-60 minuten voor een dosis > 500 mg/500 mg.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Symptomen van een overdosering kunnen zijn insulten (stuipen), verwarring, bevingen, misselijkheid, braken, lage bloeddruk en langzame hartslag. Als u bang bent dat u te veel Imipenem/Cilastatine Sandoz heeft gekregen, neem dan direct contact op met uw arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bang bent dat u een dosis heeft overgeslagen, neem dan direct contact op met uw arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van de onderstaande mogelijke bijwerkingen is op de volgende manier gedefinieerd:

zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

soms: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Vaak

 • misselijkheid, braken, diarree. Misselijkheid en braken lijken vaker voor te komen bij patiënten met minder witte bloedcellen
 • zwelling en roodheid langs een ader die bij aanraking uitermate gevoelig is
 • uitslag
 • afwijking aan de lever die door bloedonderzoek kan worden vastgesteld
 • toename van bepaalde witte bloedcellen.

Soms

 • plaatselijke roodheid van de huid
 • plaatselijke pijn en vorming van een stevige knobbel op de injectieplaats
 • jeuk aan de huid
 • netelroos
 • koorts
 • aandoening van cellen in het bloed, meestal vastgesteld door bloedonderzoek (verschijnselen kunnen vermoeidheid, bleekheid en langdurige blauwe plekken na letsel zijn)
 • afwijkingen aan de nieren, lever en het bloed, vastgesteld door bloedonderzoek
 • bevingen en ongecontroleerde samentrekkingen van de spieren
 • toevallen/stuipen
 • psychische stoornissen (zoals wisselende stemming en slecht beoordelingsvermogen)
 • dingen zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties)
 • verwarring
 • duizeligheid, slaperigheid
 • lage bloeddruk.

Zelden

 • allergische reacties, waaronder uitslag, zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel (met moeilijk ademen of slikken), en/of lage bloeddruk. Als deze bijwerkingen optreden terwijl of nadat u Imipenem/Cilastatine Sandoz krijgt, moet het geneesmiddel worden stopgezet en moet u direct contact opnemen met uw arts
 • loslatende huid (toxische epidermale necrolyse)
 • ernstige huidreacties (Stevens-Johnson-syndroom en erythema multiforme)
 • ernstige huiduitslag met loslaten van de huid en het haar (exfoliatieve dermatitis).
 • schimmelinfectie (candidiasis)
 • verkleuring van tanden en/of tong
 • ontsteking van de dikke darm met ernstige diarree
 • veranderingen in smaakgewaarwording
 • lever kan niet meer normaal functioneren
 • ontsteking van de lever
 • nieren kunnen niet meer normaal functioneren
 • veranderingen in de hoeveelheid urine, andere kleur van de urine
 • aandoening van de hersenen, tintelend gevoel, plaatselijke bevingen
 • gehoorverlies.

Zeer zelden

 • ernstige achteruitgang van de leverfunctie door ontsteking (fulminante hepatitis)
 • ontsteking van de maag of de darmen (gastro-enteritis)
 • ontsteking van de darmen met bloederige diarree (hemorragische colitis)
 • rode gezwollen tong, de tong krijgt een harige aanblik, zuurbranden, keelpijn, meer speekselvorming
 • maagpijn
 • een draaierig gevoel (vertigo), hoofdpijn
 • oorsuizen (tinnitus)
 • pijn in meerdere gewrichten, zwakte
 • onregelmatige hartslag, het hart slaat krachtig of snel pijn op de borst, moeilijk ademen, abnormaal snel en oppervlakkig ademen, pijn in het bovenste deel van de wervelkolom
 • blozen (flush), blauwachtige verkleuring van gezicht en lippen, veranderingen in structuur van de huid, buitensporig zweten
 • jeuk aan de schaamlippen bij vrouwen
 • veranderingen in aantal bloedcellen
 • verergering van een zeldzame aandoening in samenhang met spierzwakte (verergering van myasthenia gravis).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de injectieflacon en het doosje na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De injectieflacons Imipenem/Cilastatine Sandoz met droog poeder moeten beneden 25ºC bewaard worden. De container moeten in de buitenverpakking bewaard worden tot net vlak voor gebruik ter bescherming tegen licht. Het bereide geneesmiddel moet onmiddellijk gebruikt worden.

Voor de bewaarcondities van het bereide product zie: “De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg” aan het eind van deze bijsluiter.

Uw arts of apotheker weet hoe ze dit middel moeten bewaren. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn:

Imipenem/Cilastatine Sandoz 250 mg/250 mg, poeder voor oplossing voor infusie imipenemmonohydraat overeenkomend met 250 mg imipenem en cilastatinenatrium overeenkomend met 250 mg cilastatine.

Imipenem/Cilastatine Sandoz 500 mg/500 mg, poeder voor oplossing voor infusie imipenemmonohydraat overeenkomend met 500 mg imipenem en cilastatinenatrium overeenkomend met 500 mg cilastatine.

De andere stof in dit middel is natriumwaterstofcarbonaat.

Hoe ziet Imipenem/Cilastatine Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Poeder voor oplossing voor infusie

Imipenem/Cilastatine Sandoz 250 mg/250 mg, poeder voor oplossing voor infusie is beschikbaar in type I (20 ml) heldere glazen injectieflacons met steriel wit tot lichtgeel poeder.

Imipenem/Cilastatine Sandoz 500 mg/500 mg, poeder voor oplossing voor infusie is beschikbaar in type I (20 of 100 ml) heldere glazen injectieflacons met steriel wit tot lichtgeel poeder.

1, 5, 10, 20 en 25 injectieflacons.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

Imipenem/Cilastatine Sandoz 250 mg/250 mg is in het register ingeschreven onder RVG 107489.

Imipenem/Cilastatine Sandoz 500 mg/500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 107492.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk: Imipenem/Cilastatin 250/250mg Powder for Solution for Infusion Imipenem/Cilastatin 500/500mg Powder for Solution for Infusion

Oostenrijk: Imicil 500 mg/500 mg - Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Bulgarije: Imipenem/Cilastatin sodium Sandoz

Tsjechië: Imipenem/Cilastatin Sandoz 500 mg / 500 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku

Estland: Imipenem/Cilastatin Sandoz

Spanje: Imipenem/Cilastatina Sandoz 250/250 mg polvo para solución para perfusión EFG

Imipenem/Cilastatina Sandoz 500/500 mg polvo para solución para perfusión EFG

Frankrijk: IMIPENEM CILASTATINE SANDOZ 250 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion

IMIPENEM CILASTATINE SANDOZ 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion

Hongarije: Imipenem/Cilastatin Sandoz 500/500 mg por oldatos infúzióhoz Italië: IMIPENEM / CILASTATINA SANDOZ 250 mg + 250 mg polvere

per soluzione per infusione

IMIPENEM / CILASTATINA SANDOZ 500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione

Litouwen: Imipenem/Cilastatin Sandoz 500mg/500mg milteliai infuziniam tirpalui

Nederland: Imipenem/Cilastatine Sandoz 250mg/250mg, poeder voor oplossing voor infusie

Imipenem/Cilastatine Sandoz 500mg/500mg, poeder voor oplossing voor infusie

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Dosering

De aanbevolen doseringen van Imipenem/Cilastatine Sandoz hebben betrekking op de hoeveelheid toe te dienen imipenem/cilastatine.

De dagelijkse dosering van Imipenem/Cilastatine Sandoz hangt af van het type en de ernst van de infectie, het (de) geïsoleerde pathogene organisme(n), de nierfunctie en het lichaamsgewicht van de patiënt (zie ook rubrieken 4.4 en 5.1).

Volwassenen en adolescenten

Voor patiënten met een normale nierfunctie (creatinineklaring van > 70 ml/min/1,73 m2) zijn de aanbevolen doseringsschema’s:

500 mg/500 mg om de 6 uur OF

1000 mg/1000 mg om de 8 uur OF om de 6 uur

Het is aan te bevelen om infecties waarvan vermoed of aangetoond wordt dat deze veroorzaakt zijn door minder gevoelige bacteriespecies (zoals Pseudomonas aeruginosa) en zeer ernstige infecties (bijvoorbeeld. bij neutropene patiënten met koorts) te behandelen met 1000 mg/1000 mg om de 6 uur.

Dosisverlaging is nodig als:

 • de creatinineklaring ≤ 70 ml/min/l,73 m2 is (zie tabel 1) of
 • het lichaamsgewicht <70 kg is. De proportionele dosis voor patiënten < 70 kg wordt berekend met de volgende formule:

Feitelijk lichaamsgewicht (kg) X standaarddosis 70 (kg)

De maximale totale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 4000 mg/4000 mg per dag.

Nierfunctiestoornis

Om de verlaagde dosis voor volwassenen met een gestoorde nierfunctie vast te stellen:

 1. Kies de totale dagdosering (dus 2000/2000, 3000/3000 of 4000/4000 mg) die gewoonlijk voor een patiënt met een normale nierfunctie gebruikt zou worden.
 2. Kies uit tabel 1 het toe te passen lagere doseringsschema op basis van de creatinineklaring van de patiënt. Voor infusietijden zie Wijze van toediening.

Tabel 1: Verlaagde dosis bij volwassenen met een nierfunctiestoornis en een gewicht ≥ 70 kg*

Totale dagdosering voor Creatinineklaring (ml/min/1,73 m2)
patiënten met normale 41-70 21-40 6-20
nierfunctie (mg/dag)
  dosis in mg (interval in uren)
2000/2000 500/500 (8) 250/250 (6) 250/250 (12)
3000/3000 500/500 (6) 500/500 (8) 500/500 (12)**
4000/4000 750/750 (8) 500/500 (6) 500/500 (12**

* Voor patiënten met een lichaamsgewicht < 70 kg moet de dosis naar verhouding verder worden verlaagd. De proportionele dosis voor patiënten < 70 kg wordt berekend door het feitelijke lichaamsgewicht van de patiënt (in kg) te delen door 70 kg en te vermenigvuldigen met de respectievelijke dosis die in tabel 1 wordt aanbevolen.

**Bij gebruik van de dosis 500 mg/500 mg bij patiënten met een creatinineklaring van 6 tot 20 ml/min/1,73 m2 kan het risico op insulten vergroot zijn.

Patiënten met een creatinineklaring van ≤ 5 ml/min/1,73 m 2

Deze patiënten moeten geen Imipenem/Cilastatine Sandoz krijgen tenzij binnen 48 uur hemodialyse wordt ingesteld.

Patiënten op hemodialyse

Houd bij behandeling van hemodialysepatiënten met creatinineklaringen van ≤ 5 ml/min/1,73 m2 de doseringsaanbevelingen voor patiënten met creatinineklaringen van 6-20 ml/min/1,73 m2 aan (zie tabel 1).

Zowel imipenem als cilastatine wordt tijdens hemodialyse uit de bloedsomloop geëlimineerd. De patiënt dient Imipenem/Cilastatine Sandoz te krijgen na hemodialyse en met tussenpozen van 12 uur gerekend vanaf het einde van de dialyse. Dialysepatiënten, vooral die met een bijkomende aandoening van het centrale zenuwstelsel, dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd. Imipenem/Cilastatine Sandoz wordt bij hemodialysepatiënten alleen aanbevolen als het voordeel ervan opweegt tegen het mogelijke risico van insulten (zie rubriek 4.4).

Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om de toepassing van Imipenem/Cilastatine Sandoz bij patiënten die peritoneale dialyse ondergaan, te kunnen aanbevelen.

Leverfunctiestoornis

Voor patiënten met een verminderde leverfunctie hoeft de dosis niet te worden aangepast (zie rubriek 5.2).

Ouderen

Voor oudere patiënten met een normale nierfunctie hoeft de dosis niet te worden aangepast (zie rubriek 5.2).

Pediatrische populatie ≥ 1 jaar oud

Bij pediatrische patiënten ≥ 1 jaar oud is de aanbevolen dosis 15/15 of 25/25 mg/kg/dosis om de 6 uur toegediend.

Het is aan te bevelen om infecties die vermoedelijk of bewezen veroorzaakt zijn door minder gevoelige bacteriespecies (zoals Pseudomonas aeruginosa) en zeer ernstige infecties (bv. bij neutropene patiënten met koorts) te behandelen met 25/25 mg/kg om de 6 uur toegediend.

Pediatrische populatie < 1 jaar oud

De klinische gegevens zijn onvoldoende om een dosering voor kinderen jonger dan 1 jaar aan te bevelen.

Pediatrische populatie met een nierfunctiestoornis

De klinische gegevens zijn onvoldoende om een dosering voor pediatrische patiënten met een nierfunctiestoornis (serumcreatinine > 2 mg/dl) aan te bevelen. Zie rubriek 4.4.

Bereiding van intraveneuze oplossing

De volgende tabel kan van dienst zijn bij de bereiding van Imipenem/Cilastatine tot intraveneuze infusie.

Sterkte Volume toegevoegde Geschatte concentratie
  verdunningsmiddel (ml) imipenem (mg/ml)
Imipenem/Cilastatine 250 50 5
mg/250 mg    
Imipenem/Cilastatine 500 100 5
mg/500 mg    

Reconstitutie van de 20 ml injectieflacon

De inhoud van de flacon moet worden opgelost en overgebracht in 50 ml (voor de 250 mg) of 100 ml (voor de 500 mg) van een geschikte infusieoplossing. Een mogelijke procedure is om ongeveer 10 ml van de geschikte infusieoplossing (zie: “Verenigbaarheid en stabiliteit”) aan de flacon toe te voegen. Na goed schudden het mengsel overbrengen naar de infusie-oplossing.

LET OP: DE SUSPENSIE IS NIET BEDOELD VOOR RECHTSTREEKSE INFUSIE.

Herhaal dit met opnieuw 10 ml van de infusieoplossing voor een volledige overbrenging van de inhoud van de flacon naar de infusieoplossing. Schud het resulterende mengsel tot het helder is.

Reconstitutie van de 100 ml injectieflacon:

De inhoud van elke flacon moet worden gereconstitueerd in 100 ml van een geschikte infusie-oplossing

De bereide oplossing dient vrij te zijn van zichtbare deeltjes en verkleuringen voordat kan worden toegediend. Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Verenigbaarheid en stabiliteit

In overeenstemming met richtlijnen voor goed klinisch en farmaceutisch handelen, dient Imipenem/Cilastatine Sandoz te worden toegediend als een versbereide oplossing in één van de volgende verdunningsmiddelen:

Oplosmiddelen Concentratie [mg/ml] Gebruiksperiode/
    Bewaarcondities
0,9% natriumchloride 5 Het gereconstitueerde
injectie   product dient onmiddellijk
    gebruikt te worden

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio