Infludo

Infludo

Weleda

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Weleda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Infludo® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Infludo® niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in Infludo® zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Infludo®?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Infludo® moet zijn.

Gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar

Het gebruik van Infludo® door zuigelingen en kinderen onder de 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Infludo® nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen of beperkte gegevens over het gebruik van Infludo® bij zwangere vrouwen en tijdens de periode van borstvoeding. Daarom, en ook vanwege het alcoholgehalte, wordt u afgeraden Infludo® te gebruiken indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Infludo® druppels invloed hebben op het autorijden of bij het werken met werktuigen of machines.

Infludo® bevat alcohol

Dit geneesmiddel bevat 65% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 152 mg per dosis, hetgeen overeenkomt met 3,85 ml bier of 1,60 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoho- lisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een lever- aandoening of epilepsie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tot 4 maal daags 5-8 druppels. In acute gevallen om de 2 uur 5-8 druppels (maximaal 12 maal per dag).

Wijze van gebruik:

De druppels bij voorkeur een half uur voor de maaltijd in wat water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Duur van de behandeling:

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Infludo® in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het cor- recte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Infludo® om de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Krijgt u toch last van een bijwer- king neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C.

Gebruik Infludo® niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en buitenverpakking na“EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Infludo®?  
Per 100 gram bevat Infludo®:  
Aconitum napellus, planta tota D3 10,0 g
Bryonia cretica, radix D2 6,0 g
Eucalyptus globulus, folium D2 5,0 g
Eupatorium perfoliatum, herba D2 4,0 g
Phosphorus D4 10,0 g
Sabadilla, semen D3 10,0 g

De andere stoffen in Infludo® zijn alcohol en water. Alcoholgehalte ca. 65% (v/v) alcohol.

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder

Weleda Benelux SE

Platinastraat 161 2718 SR Zoetermeer Tel: 079-3631313 Fax: 079-3631303 Email: info@weleda.nl

Fabrikant

Weleda AG Möhlerstrasse 3

73525 Schwäbisch Gmünd Duitsland

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84701

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2012

26288200 / 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.