Advertentie

Auteur: Pekana


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Toepassingen

INFRAGIL SPAG. PEKANA® Is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke thera- peutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Wanneer mag u INFRAGIL SPAG. PEKANA* niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u INFRAGIL SPAG PEKANA® niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met INFRAGIL SPAG. PEKANA*?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met INFRAGIL SPAG. PEKANA® moet zijn.

Gebruik van INFRAGIL SPAG. PEKANA* in combinatie met voedsel en drank

Gebruik INFRAGIL SPAG. PEKANA® liever niet In combinatie met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebnjikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebnji- ken naar venwachting niet beïnvloed.

INFRAGIL Bpck NL V2.qxd 2 8 . 0 6 . 2 0 7:29 Uhr Seite 2
Qetirvilk van INFRAQIL SPAG. PEKANA* In combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven:

\A)h«assenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

Kinderen (2-6 jaar); 3 maal daags 5 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een peri- ode van maximaal 2 uur, 3 druppels.

INFRAGIL SPAG. PEKANA® bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maal- tijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water ver- mengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten vrordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van INFRAGIL SPAG. PEKANA* heeft ingenomen?

Vblgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijweri<ingen te venwachten.

Wat U moet doen vranneer u bent vergeten INFRAGIL SPAG. PEKANA* in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van INFRAGIL SPAG. PEKANA® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met INFRAGIL SPAG. PEKANA* wordt gestopt

Bij het stoppen van de behandeling met INFFiAGIL SPAG. PEKANA* treden geen speciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen In plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcofiol), minder dan 100 mg per

10 druppels.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van INFRAGIL SPAG. PEKANA® geen bijweri<ingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ern- stig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in originele verpakking, beneden 25 °G.

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten.

INFRAGIL SPAG. PEKANA* buiten bereik en zicht van kinderen houden!
Uiterste gebruiksdatum

Gebnjik INFFiAGIL SPAG. PEKANA® niet meer na de datum op de verpakking en het eti- ket achter "niet te gebruiken na" (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier vol- gende het jaartal).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2012.

008/nl-V2

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK