Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg

Illustratie van Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code C

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Inspra behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staat als selectieve aldosteronantagonisten. Deze antagonisten remmen de werking van aldosteron, een stof die in het lichaam wordt gemaakt en die uw bloeddruk en hartfunctie controleert. Een hoog gehalte aan aldosteron kan echter veranderingen in uw lichaam veroorzaken die kunnen leiden tot hartfalen.

Inspra wordt gebruikt om uw hartfalen te behandelen om verergering te voorkomen en ziekenhuisopnames te verminderen als u:

 1. recent een hartaanval hebt gehad. Inspra wordt dan in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt om uw hartfalen te behandelen, of
 2. aanhoudende, lichte symptomen van hartfalen hebt ondanks de behandeling die u tot nu toe hebt gekregen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • als u een te hoog kaliumgehalte in uw bloed heeft (hyperkaliëmie)
 • als u geneesmiddelen neemt die helpen een overmatige hoeveelheid lichaamsvocht uit te scheiden (kaliumsparende diuretica) of “zouttabletten” (kaliumsupplementen) inneemt
 • als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft
 • als u een ernstige leverfunctiestoornis heeft
 • als u geneesmiddelen inneemt om schimmelinfecties te behandelen (ketoconazol of itraconazol)
 • als u antivirusgeneesmiddelen inneemt om HIV te behandelen (nelfinavir of ritonavir)
 • als u antibiotica inneemt om bacteriële infecties te behandelen (claritromycine of telitromycine)
 • als u nefazodon inneemt om een depressie te behandelen
 • als u tegelijkertijd geneesmiddelen inneemt om bepaalde hartaandoeningen of hoge bloeddruk te behandelen (zogenaamde angiotensine-converting enzymremmers [ACE-remmers] en angiotensinereceptorblokkers [ARB’s])

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

 • als u een lever- of nierfunctiestoornis heeft (zie ook “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”)
 • als u lithium inneemt (gewoonlijk gebruikt bij een manisch-depressieve stoornis die ook wel bipolaire stoornis wordt genoemd)
 • als u tacrolimus of ciclosporine inneemt (gebruikt om huidaandoeningen zoals psoriasis of eczeem te behandelen en om afstotingsreacties na een transplantatie te voorkomen)

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid van eplerenone bij kinderen en adolescenten zijn niet vastgesteld.

Gebruikt u naast Inspra nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De volgende geneesmiddelen mogen niet samen met Inspra worden ingenomen (zie de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”):

 • Itraconazol of ketoconazol (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen), ritonavir, nelfinavir (antivirusgeneesmiddelen om HIV te behandelen), claritromycine, telitromycine (gebruikt om bacteriële infecties te behandelen) of nefazodon (gebruikt bij depressies), omdat deze geneesmiddelen de afbraak van Inspra verminderen en daarbij het effect op het lichaam verlengen.
 • Kaliumsparende diuretica (geneesmiddelen die u helpen een overmatige hoeveelheid lichaamsvocht uit te scheiden) en kaliumsupplementen (zouttabletten) omdat deze middelen het risico van een te hoog kaliumgehalte in uw bloed doen toenemen.
 • Angiotensine-converting enzymremmers (ACE-remmers) en angiotensinereceptorblokkers (ARB’s) samen (deze middelen worden gebruikt om hoge bloeddruk, hartaandoeningen of bepaalde nieraandoeningen te behandelen), omdat deze geneesmiddelen het risico op een hoog kaliumgehalte in uw bloed kunnen doen toenemen.

U dient uw arts op de hoogte te stellen van het gebruik van één of meer van de volgende geneesmiddelen:

 • Lithium (gewoonlijk gegeven voor de behandeling van een manisch-depressieve stoornis, ook wel bipolaire stoornis genoemd). Gebruik van lithium samen met diuretica en ACE-remmers (gebruikt om hoge bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen) kan ten gevolge hebben dat het gehalte van lithium in het bloed te hoog wordt, wat bijwerkingen kan veroorzaken als verlies van eetlust, visusstoornis, vermoeidheid, spierzwakte, spierschokken;
 • Ciclosporine of tacrolimus (gebruikt om huidaandoeningen zoals psoriasis of eczeem te behandelen en om afstotingsreacties na een transplantatie te voorkomen); deze middelen kunnen nierproblemen veroorzaken en daardoor het risico van een te hoog kaliumgehalte in uw bloed doen toenemen;
 • Niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s - bepaalde pijnstillers zoals ibuprofen, gebruikt om pijn, stijfheid en ontstekingen te verlichten); deze middelen kunnen de nierfunctie verzwakken en daardoor het risico van een te hoog kaliumgehalte in uw bloed doen toenemen;
 • Trimethoprim (gebruikt bij de behandeling van bacteriële infecties) kan het risico van een te hoog kaliumgehalte in uw bloed doen toenemen;
 • Alfa-I-blokkers, zoals prazosine of alfuzosine (gebruikt om verhoogde bloeddruk en bepaalde prostaatafwijkingen te behandelen) kunnen een sterke bloeddrukdaling en duizeligheid bij opstaan veroorzaken;
 • Tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline of amoxapine (voor de behandeling van depressie),

antipsychotica (ook bekend als neuroleptica) zoals chloorpromazine of haloperidol (voor de

behandeling van psychiatrische stoornissen), amifostine (gebruikt tijdens chemotherapie) en baclofen (gebruikt om spierkrampen te behandelen). Deze geneesmiddelen kunnen een sterke bloeddrukdaling en duizeligheid bij het opstaan veroorzaken;

 • Glucocorticosteroïden, zoals hydrocortison of prednison (gebruikt om ontstekingen en bepaalde huidaandoeningen te behandelen) en tetracosactide (voornamelijk gebruikt om stoornissen in het functioneren van de bijnierschors te onderzoeken en te behandelen) kunnen het bloeddrukverlagende effect van Inspra verminderen;
 • Digoxine (gebruikt bij de behandeling van hartaandoeningen). Het gehalte van digoxine in het bloed kan worden verhoogd als het gelijktijdig met Inspra wordt gebruikt;
 • Warfarine (gebruikt om de bloedstolling te vertragen): voorzichtigheid is geboden bij het innemen van warfarine omdat hoge gehaltes warfarine in het bloed het effect van Inspra op het lichaam kunnen veranderen;
 • Erytromycine (gebruikt bij de behandeling van bacteriële infecties), saquinavir (antivirusgeneesmiddel om HIV te behandelen), fluconazol (een antischimmelgeneesmiddel), amiodaron, diltiazem en verapamil (geneesmiddelen gebruikt bij hartaandoeningen en verhoogde bloeddruk) verminderen de afbraak van Inspra en verlengen daarbij het effect van Inspra op het lichaam;
 • Sint-janskruid (een plantaardig geneesmiddel), rifampicine (gebruikt bij de behandeling van bacteriële infecties), carbamazepine, fenytoïne en fenobarbital (onder andere gebruikt bij de behandeling van epilepsie), kunnen de afbraak van Inspra verhogen en daarmee de werking verminderen.

Inspra kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De werking van Inspra tijdens de zwangerschap bij mensen is niet onderzocht.

Het is niet bekend of eplerenone wordt uitgescheiden in de moedermelk bij de mens. U dient met uw arts een beslissing te nemen om te stoppen met borstvoeding of te stoppen met het geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig voelen nadat u Inspra hebt ingenomen. Mocht dit gebeuren, vermijd dan het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Inspra bevat lactosemonohydraat

Inspra bevat lactosemonohydraat (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inspra tabletten mogen samen met voedsel of op een nuchtere maag worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel met veel water door.

Inspra wordt gewoonlijk toegediend samen met andere geneesmiddelen voor hartfalen, bijvoorbeeld bètablokkers. De gebruikelijke startdosis is één tablet van 25 mg éénmaal daags, na ongeveer 4 weken oplopend tot 50 mg éénmaal daags (één tablet van 50 mg of twee tabletten van 25 mg). De maximale dosering is 50 mg per dag.

Het kaliumgehalte in uw bloed dient bepaald te worden voordat gestart kan worden met de behandeling met Inspra, in de eerste week van de behandeling en een maand na het starten van de behandeling of na een wijziging van de dosis. De dosis kan door uw arts worden aangepast afhankelijk van het kaliumgehalte in uw bloed.

Als u een lichte nierfunctiestoornis hebt, moet uw behandeling gestart worden met één tablet van 25 mg per dag. Als u een matige nierfunctiestoornis hebt, moet uw behandeling gestart worden met één tablet van 25 mg om de dag. Deze doses kunnen aangepast worden als uw dokter dat aanraadt en afhankelijk van het kaliumgehalte in uw bloed. Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis, is Inspra niet aanbevolen.

Bij patiënten met lichte tot matige leverfunctiestoornis is geen aanpassing van de aanvangsdosis nodig. Indien u lever- of nierproblemen heeft is het mogelijk dat er vaker testen worden uitgevoerd om het kaliumgehalte in uw bloed te bepalen (zie ook “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Voor ouderen: er is geen aanpassing van de startdosering nodig.

Voor kinderen en adolescenten: gebruik van Inspra wordt niet aanbevolen.

Wanneer u meer Inspra heeft ingenomen dan zou moeten, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Als u te veel van uw geneesmiddel heeft ingenomen zijn de meest waarschijnlijk voorkomende symptomen hiervan een lage bloeddruk (zich uitend in een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, zwakte, plotseling verlies van bewustzijn) of hyperkaliëmie, een te hoog kaliumgehalte in het bloed (zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid of hoofdpijn).

Als het al bijna tijd is voor de volgende tablet, neem dan de vergeten tablet niet meer in en neem op de gebruikelijke tijd uw volgende tablet in.

Neem anders de tablet in zodra u zich dit herinnert, aangenomen dat het nog meer dan 12 uur duurt voordat u uw volgende tablet moet innemen. Ga vervolgens verder met het innemen van uw geneesmiddel zoals u dat normaal zou doen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u uw tabletten Inspra blijft innemen zoals ze zijn voorgeschreven, behalve als uw arts u zegt dat u met de behandeling moet stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U dient onmiddellijk medische hulp te zoeken als u een van de volgende verschijnselen ervaart:

 • gezwollen gezicht, tong of keel
 • moeilijkheden bij het slikken
 • netelroos en ademhalingsmoeilijkheden

Dit zijn de symptomen van angioneurotisch oedeem.

Andere gemelde bijwerkingen zijn:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van elke 100 patiënten):

 • hartaanval
 • verhoogd kaliumgehalte in uw bloed (met verschijnselen als spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid of hoofdpijn)
 • duizeligheid
 • flauwvallen
 • infectie
 • hoesten
 • obstipatie
 • lage bloeddruk
 • diarree
 • misselijkheid
 • abnormale nierfunctie
 • huiduitslag
 • jeuk
 • spierspasmen en spierpijn
 • verhoogd ureumgehalte in het bloed

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 1.000 patiënten):

 • eosinofilie (toename van bepaalde witte bloedcellen)
 • uitdroging
 • verhoogde hoeveelheid cholesterol of triglyceriden (vetten) in uw bloed
 • verlaagd natriumgehalte in het bloed
 • slapeloosheid (moeite met slapen)
 • hoofdpijn
 • hartklachten, bijvoorbeeld onregelmatige hartslag, snelle hartslag en hartfalen
 • ontsteking van de galblaas
 • verlaging van de bloeddruk, die duizeligheid kan veroorzaken bij het opstaan
 • trombose (bloedstolsel) in het been
 • zere keel
 • winderigheid
 • braken
 • verminderde schildklieractiviteit
 • verhoogd bloedglucosegehalte
 • verminderde tastzin
 • toegenomen zweten
 • rugpijn
 • zich zwak voelen en algemeen gevoel van onwelzijn
 • toegenomen gehalte aan creatinine in het bloed, wat kan duiden op nierproblemen
 • nierontsteking
 • borstvergroting bij mannen
 • veranderingen in de resultaten van sommige bloedtesten

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de doos na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is eplerenone. Elke tablet bevat 25 of 50 mg eplerenone.

De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijn cellulose (E460), natriumcroscarmellose (E468), hypromellose (E464), natriumlaurylsulfaat, talk (E553b) en magnesiumstearaat (E470b).

De opadry gele omhulling van Inspra 25 en 50 mg filmomhulde tabletten bevat hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, polysorbaat 80 (E433), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

De Inspra 25 mg tablet is een gele, filmomhulde tablet. Deze is aan één zijde gemerkt met “Pfizer” en aan de andere zijde met “NSR” boven “25”.

De Inspra 50 mg tablet is een gele, filmomhulde tablet. Deze is aan één zijde gemerkt met “Pfizer” en aan de andere zijde met “NSR” boven “50”.

Inspra 25 en 50 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in PVC/AL blisterverpakkingen met 20, 28 of 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Pfizer PGM

Zone Industrielle-29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse,

Frankrijk of

Pfizer Pharmaceuticals LLC Caguas

Puerto Rico

In het register ingeschreven onder  
RVG 108629//29963 Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg (Griekenland)
RVG 33488//29963 Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg (Groot-Brittannië)
RVG 112049//29963 Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg (Polen)
RVG 108628//29964 Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg (Griekenland)
RVG 33489//29964 Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg (Groot-Brittannië)
RVG 112035//29964 Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg (Polen)

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Griekenland: Inspra

Groot-Brittannië: Inspra

Nederland: Inspra

Polen: Inspra

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 220813-0813

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code C

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.