Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter 50 mg /12,5 mg, filmomhulde tabletten

Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter 50 mg /12,5 mg, filmomhulde tabletten
Toelatingslandnl
VergunninghouderLaboratori Alter
ATC-codeC09DA01
Farmacologische groepenAngiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Kaliumlosartan+HCTZ LabAlter is een combinatie van een angiotensine II-receptorantagonist (losartan) en een diureticum (hydrochloorthiazide). Angiotensine II is een in het lichaam geproduceerde stof die zich bindt aan receptoren in de bloedvaten waardoor deze vernauwen. Dit veroorzaakt een verhoogde bloeddruk. Losartan voorkomt de binding van angiotensine II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten verwijden en zo de bloeddruk wordt verlaagd. Hydrochloorthiazide zorgt ervoor dat de nieren extra water en zouten uitscheiden. Dit helpt ook om de bloeddruk te verlagen.

Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter is aangewezen voor de behandeling van essentiële hypertensie (hoge bloeddruk).

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor losartan, hydrochloorthiazide of voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere van de sulfonamiden afgeleide geneesmiddelen (bv. andere thiaziden, bepaalde antibacteriële geneesmiddelen zoals cotrimoxazol); als u dat niet zeker weet, overleg dan met uw arts
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter te vermijden aan het begin van de zwangerschap, zie 'Zwangerschap')
 • als uw lever erg slecht werkt
 • als uw nieren erg slecht werken of geen urine produceren
 • als de concentratie kalium of natrium in uw bloed laag is of de concentratie calcium in uw bloed hoog is en dit niet met behandeling kan worden gecorrigeerd

• als u jicht heeft.

Wees extra voorzichtig met Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter

Vertel het uw arts als u denkt dat uw zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Het gebruik

van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en mag niet worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie rubriek

'Zwangerschap').

Het is in de volgende gevallen belangrijk dat u met uw arts overlegt voordat u Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ /

gebruikt:

 • als u ooit zwelling van het gezicht, de lippen, keel of tong heeft gehad
 • als u diuretica (plaspillen) gebruikt
 • als u een zoutarm dieet volgt
 • als u last heeft of heeft gehad van ernstig braken en/of diarree
 • als u hartfalen heeft
 • als uw lever niet goed werkt (zie rubriek 2 'Gebruik Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / niet')
 • als de bloedvaten naar uw nieren vernauwd zijn (nierarteriestenose) of als u maar één werkende nier heeft, of als u pas een niertransplantatie heeft ondergaan
 • als uw slagaders vernauwd zijn (arteriosclerose) of als u angina pectoris heeft (pijn op de borst door een slechte hartfunctie)
 • als uw hartkleppen niet goed functioneren 'aorta- of mitralisklepstenose' (vernauwing van de hartkleppen) of als u hypertrofische cardiomyopathie heeft (ziekte waarbij de hartspier dikker wordt)
 • als u suikerziekte heeft
 • als u jicht heeft gehad
 • als u een allergische aandoening, astma of een aandoening met pijn in de gewrichten, uitslag en koorts (systemische lupus erythematodes) heeft of heeft gehad
 • als u veel calcium of weinig kalium in het bloed heeft of als u een kaliumarm dieet volgt
 • als u verdoofd moet worden (ook bij de tandarts) of voordat u een operatie ondergaat, of als de bijschildklier bij u onderzocht gaat worden, moet u de arts of het medisch personeel zeggen dat u tabletten met kaliumlosartan en hydrochloorthiazide gebruikt
 • als u aan primair hyperaldosteronisme lijdt (een syndroom met een hogere afgifte van het hormoon aldosteron door de bijnier, als gevolg van een afwijking in de klier).

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Diuretica zoals het hydrochloorthiazide in Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Geneesmiddelen met lithium (bij manisch depressiviteit) mogen niet samen met Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / worden gebruikt zonder zorgvuldige controle door uw arts.

Het kan nodig zijn dat er speciale voorzorgsmaatregelen (bv. bloedonderzoeken) worden genomen als u de volgende geneesmiddelen gebruikt: kaliumsupplementen, zoutvervangers met kalium of kaliumsparende geneesmiddelen, andere diuretica ('plaspillen'), bepaalde laxerende geneesmiddelen, geneesmiddelen voor de behandeling van jicht, geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen of tabletten of insuline voor de behandeling van suikerziekte (diabetes).

Het is ook belangrijk dat uw arts weet of u andere geneesmiddelen gebruikt, zoals:

 • andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen
 • corticosteroïden (hormoonmiddelen van de bijnierschors)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van kanker
 • pijnstillers
 • geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties
 • geneesmiddelen voor de behandeling van reuma
 • harsen tegen een hoog cholesterol, zoals colestyramine
 • geneesmiddelen die uw spieren ontspannen
 • slaaptabletten
 • zeer sterke pijnstillers (opiaten), zoals morfine
 • pressoramines, zoals adrenaline of andere geneesmiddelen uit dezelfde groep
 • orale bloedsuikerverlagende geneesmiddelen voor diabetes of insulines.

Vertel uw arts dat u Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / gebruikt als u een radiografisch onderzoek moet ondergaan, waarbij er bij u contrastvloeistoffen met jodium gebruikt gaan worden.

Gebruik van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / met voedsel en drank

Aangeraden wordt bij gebruik van deze tabletten geen alcohol te drinken. Alcohol en

Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / tabletten kunnen elkaars effect versterken. Grote hoeveelheden zout in de voeding kunnen het effect van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / tabletten tegenwerken. Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / voordat u

zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / een ander geneesmiddel te gebruiken. Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en mag niet worden gebruikt als u meer dan

3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben als u het in die periode gebruikt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen.

Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven.

Gebruik bij kinderen en jongeren

Er is geen ervaring met het gebruik van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / bij kinderen. Daarom moet Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruik bij ouderen

Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / werkt bij de meeste ouderen even goed als bij jongvolwassenen en wordt even goed verdragen. De meeste oudere patiënten hebben dezelfde dosis nodig als jongere patiënten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u begint met de behandeling met dit geneesmiddel moet u geen taken verrichten die speciale aandacht nodig kunnen hebben (bv. autorijden of gevaarlijke machines bedienen), totdat u weet hoe u het geneesmiddel verdraagt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ /

Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het innemen van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / nauwgezet het advies van uw arts. Uw arts zal besluiten welke dosis Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / goed is voor u, afhankelijk van uw aandoening en of u andere geneesmiddelen gebruikt. Het is belangrijk dat u Cozaar

Plus/ / blijft gebruiken zolang als uw arts dat voorschrijft voor een constante verlaging van uw bloeddruk.

Hoge bloeddruk

De gebruikelijke dosis Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / voor de meeste patiënten met hoge bloeddruk is één tablet 50 mg/12,5 mg per dag om de bloeddruk 24 uur lang te verlagen.

Dit kan worden verhoogd met tabletten losartan/hydrochloorthiazide 50 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten per dag of veranderd naar één tablet met losartan/hydrochloorthiazide 100 mg/25 mg filmomhulde tablet per dag (hogere sterkte). De maximale dosis is twee tabletten losartan/hydrochloorthiazide 50 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten of één tablet losartan/hydrochloorthiazide 100 mg/25 mg filmomhulde tablet per dag.

Wat u moet doen als u meer van Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem bij een overdosering direct contact op met uw arts, zodat u snel onder medische behandeling gesteld kunt worden. Een overdosering kan een plotselinge verlaging van de bloeddruk, hartkloppingen, langzame hartslag, veranderingen in de samenstelling van het bloed en vochtverlies veroorzaken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / in te nemen

Probeer Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / elke dag volgens voorschrift in te nemen. Maar neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga gewoon door met uw gebruikelijke schema.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u een van de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik van

Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / tabletten en raadpleeg direct uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

een ernstige allergische reactie (uitslag, jeuk, zwelling van gezicht, lippen, mond of keel mogelijk met moeilijk slikken of ademen).

Dit is een ernstige maar zeldzame bijwerking die optreedt bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten. Het kan zijn dat u spoedeisende medische zorg nodig heeft of moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Vaak (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten):

 • Hoest, bovensteluchtweginfectie, neusverstopping, voorhoofdsholteontsteking, aandoening van de voorhoofdsholtes
 • Diarree, buikpijn, misselijkheid, verstoorde spijsvertering
 • Spierpijn of –kramp, pijn in de benen of rug
 • Slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid
 • Zwakte, vermoeidheid, pijn op de borst
 • Verhoogde concentratie kalium (dat mogelijk hartritmestoornissen veroorzaakt), minder hemoglobine
 • Veranderingen in de nierfunctie, waaronder nierfalen
 • Te laag bloedsuiker (hypoglykemie).

Soms (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten):

 • Bloedarmoede, rode of bruinachtige vlekken op de huid (soms vooral op de voeten, benen, armen en billen, met pijn in gewrichten, zwelling van de handen en voeten en maagpijn), blauwe plekken, minder witte bloedcellen, problemen met de bloedstolling, minder bloedplaatjes
 • Minder eetlust, meer urinezuur in het bloed of jicht, een hoger bloedsuiker, abnormale hoeveelheden zouten in het bloed
 • Angst, nervositeit, paniek (terugkerende paniekaanvallen), verwarring, depressie, abnormaal dromen, slaapstoornissen, slaperigheid, slecht geheugen
 • Prikkend gevoel of soortgelijke gewaarwordingen, pijn in armen of benen, trillen,

migraine, flauwvallen

 • Wazig zien, branden of prikken van de ogen, bindvliesontsteking aan het oog (conjunctivitis), slechter zien, dingen geel zien
 • Rinkelende, zoemende, harde of klikkende geluiden in de oren, duizeligheid (vertigo)
 • Lage bloeddruk, soms in samenhang met verandering van houding (licht gevoel in het hoofd of zwakte als u opstaat), angina (pijn op de borst), afwijkende hartslag, cerebrovasculair accident (TIA of mini-beroerte), hartaanval, hartkloppingen
 • Ontsteking van bloedvaten, vaak in samenhang met huiduitslag of blauwe plekken
 • Keelpijn, kortademigheid, bronchitis, longontsteking, vocht achter de longen (dat moeilijk ademen veroorzaakt), bloedneus, loopneus, verstopte neus
 • Verstopping (constipatie, obstipatie), winderigheid, maag van streek, maagkramp, braken, droge mond, ontsteking van een speekselklier, tandpijn
 • Geelzucht (geel worden van ogen en huid), ontsteking van de alvleesklier
 • Netelroos, jeuk, ontsteking van de huid, uitslag, roodheid van de huid, gevoeligheid voor licht, droge huid, overmatig blozen, zweten, haarverlies
 • Pijn in de armen, schouders, heupen, knieën of andere gewrichten, gezwollen gewrichten, stijfheid, spierzwakte
 • Vaak plassen, ook 's nachts, abnormale nierfunctie waaronder ontsteking van de nieren, urineweginfectie, suiker in de urine
 • Minder zin in seks, impotentie
 • Zwelling van het gezicht, plaatselijke zwelling (oedeem), koorts.

Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten):

• Hepatitis (ontsteking van de lever), afwijkende resultaten van leverfunctietesten.

Niet bekend:

 • Griepachtige symptomen
 • Onverklaarbare spierpijn met donkere (theekleurige) urine (rabdomyolyse)
 • Lage concentraties natrium in het bloed (hyponatriëmie)
 • Een algeheel minder goed gevoel (malaise).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter/ / niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter beneden 30 °C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Kaliumlosartan+HCTZ LabAlter

De werkzame bestanddelen zijn kaliumlosartan en hydrochloorthiazide.

Kaliumlosartan+HCTZ LabAlter 50 mg/12,5 mg

Elke tablet bevat 50 mg kaliumlosartan dit is gelijk aan 45,8 mg losartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

Kaliumlosartan+HCTZ LabAlterKaliumlosartan + HCTZ LabAlter 100 mg/25 mg

Elke tablet bevat 100 mg kaliumlosartan dit is gelijk aan 91.6 mg losartan en 25 mg hydrochloorthiazide.

De andere bestanddelen zijn Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter : microkristallijne cellulose (E 460a),
lactosemonohydraat, gepregelatineerd maïszetmeel, natriumzetmeelglycollaat type A,
magnesiumstearaat (E 572), hydroxypropylcellulose (E 463), hypromellose 6cp (E 464),
Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter titaandioxide (E 171).      
Hoe ziet Kaliumlosartan+HCTZ LabAlter er uit en wat is de inhoud van de verpakking    

50 mg/12,5 mg: witte, langwerpige, biconvexe tabletten met een afmeting van ongeveer 13,7 × 6,7 mm en een breukstreep op beide kanten.

100 mg/25 mg: witte, langwerpige, biconvexe tabletten met een afmeting van ongeveer 15,3 × 6,7 mm en een breukstreep op beide kanten.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

De Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter tabletten worden geleverd in PVC/PE/PVDC/Aluminium doordrukstrips.

Verpakkingsgrootten: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60Kaliumlosartan + HCTZ LabAlter, 90, 98 of 112 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Laboratori Alter S.r.l

Via Egadi, 7,

20144 Milaan

Italië

Fabrikant

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 123 51 Athene

Griekenland

Ingeschreven in het register onder RVG 101809 & 101810.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Kaliumlosartan+HCTZ LabAlter 50 mg/12,5 mg, filmomhulde tabletten
  Kaliumlosartan+HCTZ LabAlter 100 mg/25 mg, filmomhulde tabletten
Italië: Losartan e Idroclorotiazide Alter 50 mg/12, 5 mg compresse rivestite con film
  Losartan e Idroclorotiazide Alter 100 mg/25 mg compresse rivestite con film

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio