Advertentie

Auteur: Aventis Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ketek bevat de werkzame stof telithromycine.

Ketek is een antibioticum van het macrolide-type. Antibiotica stoppen de groei van bacteriën die infecties veroorzaken.

Ketek wordt gebruikt voor de behandeling van infecties die veroorzaakt zijn door bacteriën waartegen het geneesmiddel werkt.

 • Bij volwassenen wordt Ketek gebruikt om keelinfecties, ontstekingen van de bijholten (holle ruimten in de beenderen rond de neus) en luchtweginfecties bij patiënten met langdurige ademhalingsmoeilijkheden en longinfectie (pneumonie) te behandelen.
 • Bij jongeren vanaf 12 jaar wordt Ketek gebruikt om keelinfecties te behandelen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor enig macrolide-antibioticum of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts of apotheker.
 • U lijdt aan myasthenia gravis, een zeldzame ziekte die spierzwakte veroorzaakt.
 • U heeft in het verleden een leverziekte (hepatitis en/of geelzucht) gehad terwijl u Ketek ingenomen heeft.
 • U gebruikt andere geneesmiddelen die het QT-interval op het elektrocardiogram (ECG) kunnen verlengen, zoals:
  • terfenadine of astemizol (gebruikt bij allergische problemen)
  • cisapride (gebruikt bij spijsverteringsproblemen)
  • pimozide (gebruikt bij psychiatrische problemen)
  • dronedaron (gebruikt bij voorkamerfibrillatie)
  • saquinavir (anti-HIV-behandeling)
 • U gebruikt andere geneesmiddelen die één van de volgende stoffen bevatten:
   • ergotamine of dihydro-ergotamine (tabletten of inhalator voor migraine)
 • U gebruikt bepaalde geneesmiddelen om het cholesterolgehalte of andere vetstoffen in uw bloed onder controle te houden bijvoorbeeld simvastatine, lovastatine of atorvastatine, want de bijwerkingen van deze geneesmiddelen zouden kunnen verergeren.
 • Van u of van iemand in uw familie is bekend dat u (of hij/zij) een zeldzame afwijking in het ECG heeft, genoemd aangeboren verlengd QT syndroom.
 • Als u nierproblemen heeft (ernstige stoornis van de nierfunctie) en/of leverproblemen (ernstige stoornis van de leverfunctie), neem dan geen Ketek als u ook geneesmiddelen gebruikt die een van de volgende werkzame bestanddelen bevatten:
  • ketoconazol of fluconazol (behandeling van schimmels)
  • een zogenaamde “proteaseremmer” (geneesmiddel tegen HIV)
  • colchicine (voor jicht)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u bepaalde problemen met uw hart heeft zoals coronaire hartziekte, ventriculaire aritmie, bradycardie (veranderingen van het hartritme of in het ECG) of als u bepaalde abnormale uitslagen van bloedonderzoek heeft gehad doordat u last heeft van een lage kaliumspiegel (hypokaliëmie) of een lage magnesiumspiegel (hypomagnesiëmie).
 • Als u aan leverziekte lijdt.
 • Als u gezichtsstoornissen ervaart (wazig zien, niet goed scherp kunnen zien, dubbel zien).
 • Als u flauwvalt (tijdelijk bewustzijnsverlies).

Indien een van deze waarschuwingen voor u van toepassing is of indien u twijfel heeft, meld dit dan

aan uw arts voordat u Ketek inneemt.

Als u tijdens of na het gebruik van Ketek last krijgt van ernstige of langdurige of bloederige diarree, informeer dan onmiddellijk uw arts, omdat de behandeling dan mogelijk gestopt moet worden. Het kan wijzen op een darmontsteking die kan optreden na behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Ketek wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Zie ook de rubrieken “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”, “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” en “Rijvaardigheid en het gebruik van machines”.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ketek nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Deze geneesmiddelen mogen niet samen met Ketek genomen worden:

 • Geneesmiddelen zoals simvastatine, atorvastatine of lovastatine om het cholesterolgehalte of andere vetstoffen in uw bloed onder controle te houden, aangezien de bijwerkingen van deze geneesmiddelen zouden kunnen verergeren.
 • Andere geneesmiddelen die het QT-interval op het elektrocardiogram (ECG) kunnen verlengen, zoals:
  • terfenadine of astemizol (gebruikt bij allergische problemen)
  • cisapride (gebruikt bij spijsverteringsproblemen)
  • pimozide (gebruikt bij psychiatrische problemen)
  • dronedaron (gebruikt bij voorkamerfibrillatie)
  • saquinavir (anti-HIV-behandeling)
 • Andere geneesmiddelen die één van de volgende werkzame stoffen bevatten:
  • ergotamine of dihydro-ergotamine (tabletten of inhalator voor migraine)
 • Als u nierproblemen heeft (ernstige stoornis van de nierfunctie) en/of leverproblemen (ernstige stoornis van de leverfunctie), andere geneesmiddelen die een van de volgende werkzame bestanddelen bevatten:
 • ketoconazol of fluconazol (behandeling van schimmels)
 • een zogenaamde “proteaseremmer” (voor HIV-behandeling)
 • colchicine (voor jicht)

Het is belangrijk om uw arts te informeren indien u de volgende middelen neemt:

 • geneesmiddelen die fenytoïne en carbamazepine bevatten (voor epilepsie)
 • rifampicine (een antibioticum)
 • fenobarbital of Sint-janskruid (kruidengeneesmiddel voor de behandeling van milde depressies)
 • geneesmiddelen zoals tacrolimus, ciclosporine en sirolimus (bij orgaantransplantaties)
 • metoprolol (voor hartziekten)
 • ritonavir (geneesmiddel tegen HIV)
 • geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een effect hebben op de manier waarop uw hart klopt (geneesmiddelen die het QT-interval verlengen). Dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij abnormaal hartritme (antiaritmica zoals kinidine, amiodaron), bij depressie (citalopram, tricyclische antidepressiva), methadon en enkele antipsychotica (fenothiazines), enkele antibiotica (fluorchinolonen zoals moxifloxacin), enkele antimycotica (fluconazol, pentamidine), en enkele antivirale geneesmiddelen (telaprevir)
 • geneesmiddelen die digoxine (voor hartstoornissen) of dabigatran (ter preventie van bloedklonters) bevatten
 • colchicine (voor jicht)
 • enkele calciumantagonisten (bijv. verapamil, nifedipine, felodipine) (voor hartstoornissen).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol ?

Ketek mag zowel met als zonder voedsel ingenomen worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Neem geen Ketek als u zwanger bent, omdat de veiligheid van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap onvoldoende bekend is. Neem geen Ketek als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Beperk rijden en andere gevaarlijke activiteiten terwijl u Ketek neemt. Als u gezichtsstoornissen heeft, flauwvalt of verwardheid of hallucinaties ervaart terwijl u Ketek inneemt, rij dan niet, bedien geen zware machines en begin geen gevaarlijke activiteiten.

Inname van Ketek kan bijwerkingen veroorzaken zoals zichtsstoornissen verwardheid of hallucinaties die het vermogen om bepaalde taken uit te voeren kunnen verminderen. Zeldzame gevallen van flauwvallen (tijdelijk bewustzijnsverlies) die voorafgegaan kunnen worden door een algemeen gevoel van misselijkheid (bijv. braakneigingen, maagklachten), werden gemeld. Deze symptomen kunnen al na de eerste inname van Ketek optreden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal u vertellen hoeveel Ketek tabletten u moet innemen, hoe laat en voor hoe lang.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke behandelingsduur is 5 dagen voor keelinfecties, infecties van de bijholten, luchtweginfecties bij patiënten met langdurige ademhalingsmoeilijkheden, en 7 tot 10 dagen voor longontsteking.

De aanbevolen dosering van Ketek voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder is twee tabletten van 400 mg eenmaal daags (800 mg eenmaal daags).

Als u nierproblemen heeft (een ernstig verminderde nierfunctie), dient u afwisselend een dagdosis van 800 mg (twee 400 mg tabletten) en 400 mg (één 400 mg tablet) te nemen, beginnend met de 800 mg dosis.

Slik de tabletten in zijn geheel door met een glas water.

Het is het beste om de tabletten elke dag om dezelfde tijd in te nemen. Indien mogelijk, neem de tabletten voor het slapengaan om de mogelijke gevolgen van gezichtsstoornissen en bewustzijnsverlies te verminderen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk één tablet teveel heeft ingenomen, zal er waarschijnlijk niets gebeuren. Als u per ongeluk meerdere tabletten teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Neem zo mogelijk de tabletten of de verpakking mee om aan de arts of apotheker te laten zien.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis vergeten bent in te nemen, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende tablet op de juiste tijd in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Maak de kuur af die uw arts heeft voorgeschreven, ook als u zich beter begint te voelen voordat u alle tabletten heeft ingenomen. Als u te vroeg stopt met innemen van de tabletten, kan de infectie terugkomen of uw toestand kan verergeren.

Als u te vroeg stopt met het innemen van de tabletten, kan dit bijdragen aan het optreden van bacteriële resistentie tegen het geneesmiddel.

Als u ernstige last heeft van een bijwerking, vraag dan onmiddellijk advies aan een arts voordat u de volgende dosis inneemt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste zijn mild en voorbijgaand van aard, maar zeer zeldzame gevallen van ernstige leverbijwerkingen en leverfalen, dodelijke gevallen inbegrepen, zijn gemeld.

Als het volgende gebeurt, stop dan met het innemen van Ketek en informeer uw arts onmiddellijk:

 • Allergische of huidreacties zoals opzwellen van het gezicht, algemene allergische reacties inclusief een allergische shock of een ernstige huidaandoening die gepaard gaat met rode vlekken of blaren (frequentie niet bekend).
 • Ernstige, aanhoudende of bloederige diarree die gepaard gaat met buikpijn of koorts. Dit kan een teken zijn van ernstige darmontsteking die kan optreden na behandeling met antibiotica (zeer zeldzaam).
 • Aanwijzingen en symptomen van leverziekte (hepatitis) zoals geel worden van de huid en de ogen, donkere urine, jeuk, verlies van eetlust of buikpijn (soms).
 • Verergering van een aandoening, genaamd myasthenia gravis, een zeldzame ziekte die spierzwakte veroorzaakt (frequentie niet bekend).

De bovengenoemde ernstige bijwerkingen kunnen spoedeisende medische hulp vereisen.

Bij de andere bijwerkingen die hieronder zijn opgesomd wordt een schatting gegeven van hoe vaak ze kunnen voorkomen.

Zeer vaak optredende bijwerkingen (kunnen optreden bij meer dan 1 op 10 personen) Diarree, meestal mild en voorbijgaand van aard

Vaak optredende bijwerkingen (kunnen optreden bij hoogstens 1 op 10 personen)

 • misselijkheid, braken, buikpijn, winderigheid
 • duizeligheid, hoofdpijn, verstoring van de smaak
 • vaginale Candida infectie (schimmelinfectie die gepaard gaat met jeuk, een branderig gevoel en witte afscheiding)
 • verhoging van leverenzymen (die aangetoond kan worden met bloedtesten).

Soms (kunnen optreden bij hoogstens 1 op 100 personen) of zelden (kunnen optreden bij hoogstens 1 op 1.000 personen) optredende bijwerkingen

 • constipatie, verlies van eetlust (anorexia)
 • ontsteking in de mond (stomatitis), schimmelinfectie in de mond (Candida infectie)
 • leveraandoening (hepatitis)
 • huiduitslag, bultjes (urticaria), jeuk, eczeem
 • sufheid, moeite met inslapen (insomnia), nervositeit, vertigo
 • tintelingen van de handen of voeten (paresthesie)
 • gezichtsstoornissen (wazig zien, moeilijk scherp stellen, dubbel zien)
 • opvliegers, flauwvallen (tijdelijk bewustzijnsverlies)
 • veranderingen van het hartritme (bijv. trage hartslag) of afwijkingen in het ECG
 • lage bloeddruk (hypotensie)
 • verhoging van bepaalde witte bloedcellen, die wordt vastgesteld met een bloedbeeldonderzoek (eosinofilie).

Zeer zelden optredende bijwerkingen (kunnen optreden bij hoogstens 1 op 10.000 personen) - verstoring van de reuk, spierkrampen.

Bijkomende bijwerkingen (frequentie niet bekend – kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) die met Ketek kunnen optreden zijn:

 • afwijkingen in het elektrocardiogram (ECG), genoemd QT-interval verlenging
 • ontsteking van de alvleesklier
 • pijn in gewrichten en spieren
 • verwardheid
 • hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn)
 • verlies van smaak en geur
 • leverfalen.

Als één van deze bijwerkingen problemen geeft, ernstig is, of niet verdwijnt naarmate de behandeling vordert, informeer dan uw arts.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is telithromycine. Elke tablet bevat 400 mg telithromycine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, povidon (K25), natriumcroscarmellose en magnesiumstearaat in de tabletkern en talk, macrogol (8000), hypromellose (6 c.p.), titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172) in het tabletomhulsel.

Hoe ziet Ketek eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ketek 400 mg tabletten zijn licht oranje, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten met de opdruk “H3647” aan de ene en “400” aan de andere kant.

Ketek tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen. Elke uitsparing in de blisterverpakking bevat twee tabletten. Ze zijn beschikbaar in verpakkingen van 10, 5 x 2, 14, 20 en 100 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen van Ketek is:

Aventis Pharma S.A.

20 Avenue Raymond Aron F-92160 ANTONY Frankrijk

De fabrikant van Ketek is:

S.C. Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti, cod 032266, Roemenië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Lietuva
Sanofi Belgium UAB sanofi-aventis Lietuva
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 Tel: +370 5 2755224
България Luxembourg/Luxemburg
sanofi-aventis Bulgaria EOOD Ssanofi-aventis Belgium
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)
Česká republika Magyarország
sanofi-aventis s.r.o. sanofi-aventis zrt., Magyarország
Tel: +420 233 086 111 Tel.: +36 1 505 0050
Danmark Malta
sanofi-aventis Denmark A/S sanofi-aventis Malta Ltd.
Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +356 21493022
Deutschland Nederland
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tel: +49 (0)180 2 222010* Tel: +31 (0)182 557 755
*0,06 €/Anruf (dt. Festnetz); max. 0,42 €/min  
(Mobilfunk).  
Eesti Norge
sanofi-aventis Estonia OÜ sanofi-aventis Norge AS
Tel: +372 627 34 88 Tlf: +47 67 10 71 00
Ελλάδα Österreich
sanofi-aventis AEBE sanofi-aventis GmbH
Τηλ: +30 210 900 16 00 Tel: +43 1 80 185 – 0
España Polska
sanofi-aventis, S.A. sanofi-aventis Sp. z o.o.
Tel: +34 93 485 94 00 Tel.: +48 22 280 00 00
France Portugal
sanofi-aventis France Sanofi - Produtos Farmacêuticos Lda
Tél: 0 800 222 555 Tel: +351 21 3589 400
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23  
Hrvatska România
Sanofi-aventis Croatia d.o.o. sanofi-aventis România S.R.L.
Tel : +385 1 600 34 00 Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Ireland Slovenija
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +353 (1) 403 56 00 Tel: +386 1 560 48 00
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33 100 100
Italia Suomi/Finland
sanofi-aventis S.p.A. sanofi-aventis Oy
Tel: +39 02 393 91 Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300
Κύπρος Sverige
sanofi-aventis Cyprus Ltd. sanofi-aventis AB
Τηλ: +357 22 871600 Tel: +46 (0)8 634 50 00
Latvija United Kingdom
sanofi-aventis Latvia SIA sanofi-aventis
Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505 515

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maand JJJJ

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK