Auteur: Cassella-med


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kruidengeneesmiddel voor de behandeling van milde tot matige depressieve klachten.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Kira omhulde tabletten niet gebruiken?

 • Als u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u overgevoelig bent voor (zon)licht.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Tijdens de behandeling moet blootstelling aan intensieve UV-straling ( zonnebaden, hoogtezon, solarium) vermeden worden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Kira niet gebruiken bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Kira nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Hypericum perforatum extract versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450 en van de P- glycoproteinepomp. Hierdoor kan de werking van een aantal geneesmiddelen afnemen.

Waargenomen is dat geneesmiddelen met Hypericum perforatum extract de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

 • middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) zoals nortriptyline en amitriptyline;
 • benzodiazepinen toegepast als slaapmiddel (hypnotica) zoals midazolam;
 • diverse triptanen voor neurologische aandoeningen;
 • remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten: ciclosporine, tacrolimus, sirolimus;
 • antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol en fenprocoumon;
 • middelen tegen epilepsie (vallende ziekte) (anti-epileptica): fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine;
 • luchtwegverwijders: theofylline;
 • middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden) bij hartfalen en hartritmestoornissen: digoxine;
 • remmers van het HIV-virus: dit geldt voor zowel de protease remmers, zoals bijvoorbeeld indinavir, als voor non-nucleotide reverse transcriptase remmers zoals efavirenz en nevirapine;
 • simvastatine;
 • middelen toegepast bij kanker (oncolytica) zoals imatinib en irinotecan;

Hypericum perforatum extract kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn paroxetine, sertraline en nefazodon. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden, vanwege een mogelijk ontstaan van het serotoninesyndroom (misselijkheid, braken, angst, rusteloosheid, verwardheid).

Bij gelijktijdig gebruik van Hypericum perforatum extract en de orale anticonceptiepil, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Dit is gebaseerd op meldingen van doorbraakbloedingen en zeer incidenteel van gevallen van zwangerschap.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Kira kan in combinatie met eten en drinken worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebrek aan voldoende gegevens is het raadzaam dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen gegevens beschikbaar.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose, glucose en sucrose: indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is enkel bestemd voor volwassenen.

Neem 1 omhulde tablet 3 maal per dag, met een glas water.

De duur van de behandeling bedraagt minstens vier weken. Indien na deze periode geen verbetering optreedt, raadpleeg dan uw arts.

De behandeling voortzetten heeft weinig zin.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Kira heeft gebruikt of ingenomen moet u blootstelling aan zonlicht en UV-straling vermijden gedurende de eerstvolgende 2 weken. Raadpleeg ook onmiddellijk uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u Kira gebruikt samen met hoger vermelde geneesmiddelen (beschreven onder punt 2), mag u de behandeling niet plots stoppen. Deze middelen kunnen dan sterker of minder sterk gaan werken. Overleg altijd met uw arts of apotheker, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Kira bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Maag- en darmklachten, allergische huidreacties, vermoeidheid en onrust kunnen voorkomen. Hoe frequent ze voorkomen is niet bekend.

Er kunnen - vooral bij personen met een zeer lichte huid - door verhoogde overgevoeligheid van de huid voor intensieve UV-straling (zonnebaden, hoogtezon, solarium) zonnebrandachtige huidreacties (jeuk, pijn en gevoeligheid voor kou) van de bestraalde huidgebieden optreden (fotosensibiliteit).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

300 mg Hypericum perforatum L., droog extract (3-6:1), geëxtraheerd met methanol (80% v/v) en bevat aan totaal hypericine, uitgedrukt als hypericine: 0,36 – 0,84 mg/omhulde tablet.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: Lactose monohydraat, cellulose in poedervorm, magnesiumstearaat.

Omhulling: Ricinusolie, hypromellose, Macrogol 6000, sucrose, glucose, talk, Arabische gom, watervrij colloïdaal silicium, povidone, geel ijzer oxide (E172), titaandioxide (E171), carnauba was, gele bijenwas.

Hoe ziet Kira omhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Doos met 30 of 60 omhulde tabletten in blisterverpakking van PVC/PVDC/ALU.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Cassella-Med GmbH & Co.KG

Gereonsmuehlengasse 1 D-50670 Köln

Duitsland

Fabrikant

Kosterfrau Berlin GmbH

Motzener Strasse 41

D-12277 Berlin

Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 110305

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK