Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Klyx behoort tot de groep van geneesmiddelen die de stoelgang bevorderen (laxantia).

Dit middel wordt gebruikt

 • bij symptomatische behandeling ( = behandeling van de verschijnselen zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden) van tijdelijke verstopping (obstipatie)
 • om de darmen te ledigen voor een inwendig darmonderzoek
 • wanneer u een groot klysmavolume met een fysiologisch zoutoplossing niet kan verdragen.

KLYX klysma

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor natriumdocusaat, sorbitol of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • u heeft last van aambeien
 • u heeft kloven rond de anus
 • u heeft een bloederige ontsteking van de endeldarm of andere darmontstekingen
 • u heeft buikpijn zonder duidelijke oorzaak
 • u heeft afsluiting van de darm zonder duidelijk oorzaak.

Een verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.

Zoals alle laxeermiddelen mag Klyx niet langdurig toegediend worden (zie rubriek 3 ´Hoe wordt Klyx gebruikt?´)

De kans op leverbeschadiging kan toenemen wanneer dit product gecombineerd wordt met andere middelen die schadelijk voor de lever zijn.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Klyx kan de opname van sommige geneesmiddelen versterken en mag niet samen met andere middelen die schadelijk voor de lever zijn gebruikt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Klyx bevat methylparahydroxybenzoaat (E 218) en propylparahydroxybenzoaat (E 216)

Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze stoffen kunnen (wellicht vertraagd) allergische reacties veroorzaken.

KLYX klysma

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 klysma (120 ml) per keer. Meestal zult u na ongeveer 15 minuten uw ontlasting hebben. Als u na 30 minuten nog geen ontlasting heeft gehad, kan een tweede klysma worden gebruikt.

Wijze van gebruik

Klyx is bestemd voor toediening in de anus (rectaal gebruik).

 1. De klysmaflacon met één hand vasthouden.
 2. Met de andere hand de sluiting aan het uiteinde van de lange hals afdraaien.
 3. Het uiteinde van de katheter bevochtigen door er met lichte druk enkele druppels van de vloeistof uit te knijpen. Vervolgens de hals van de klysma voorzichtig via de anus inbrengen.
 4. De inhoud langzaam uitknijpen totdat de flacon leeg is.
 5. Houd de flacon samengeknepen. Dit voorkomt dat de vloeistof wordt teruggezogen.
 6. Trek de katheter in samengeknepen toestand uit de anus.

Er zijn geen gevallen van overdosering bekend.

Wanneer u teveel van Klyx heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u een dosis gemist hebt, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Maag en darmen

Pijn in buik en lichte buikkrampen kunnen optreden.

Zeer zelden: diarree.

Soms: onverwachte verstopping (obstipatie).

Bij langdurig gebruik kan irritatie van het darmkanaal optreden en verlies van elektrolyten.

KLYX klysma

Lever en gal

De kans op leverbeschadiging kan toenemen wanneer Klyx gecombineerd wordt met andere middelen die schadelijk zijn voor de lever.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn natriumdocusaat en sorbitol
 • De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat (E 218) propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumhydroxide (E524), gezuiverd water.

De klysma is een heldere kleurloze vloeistof.

Klyx is verpakt in een 120 ml en 240 ml flacon.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder

RVG 05128

KLYX klysma

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

0112.5v.LU

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK