ATC-Code: M04AX02

KRYSTEXXA 8 mg concentraat voor oplossing voor infusie

KRYSTEXXA 8 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Pegloticase
Toelating Nederland
Producent Savient
Verdovend Nee
Farmacologische groep Voorbereidingen tegen jicht

Vergunninghouder

Savient

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

KRYSTEXXA bevat de werkzame stof pegloticase. Pegloticase behoort tot de groep van jichtmedicijnen.

Pegloticase wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige, langdurige jicht bij volwassen patiënten die een of meer knobbels (door ophopingen van urinezuurkristallen) onder de huid hebben, waardoor ze hun dagelijkse bezigheden niet goed kunnen uitvoeren, en die niet reageren op andere jichtmedicijnen of andere jichtmedicijnen niet verdragen.

Hoe werkt dit middel?

Mensen met jicht hebben te veel urinezuur in hun lichaam. Het urinezuur hoopt zich als kristallen op in de gewrichten, nieren en andere organen. Dit kan tot heftige pijn, roodheid en zwelling (ontsteking) leiden. KRYSTEXXA bevat een enzym (uricase genaamd) dat urinezuur omzet in een stof (allantoïne genaamd) die gemakkelijk in de urine kan worden uitgescheiden.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor andere uricasen of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U hebt de zeldzame bloedziekte glucose-6-fosfaatdehydrogenase(G6PD)-deficiëntie, ook wel favisme genoemd. Misschien zal uw arts u testen op G6PD, voordat u met KRYSTEXXA begint.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

 • als u al medicijnen gebruikt om de urinezuurspiegel te verlagen;
 • als u is verteld dat u aan hartfalen lijdt;
 • als u ooit is verteld dat u een enzymtekort hebt dat anemie (bloedarmoede) veroorzaakt;
 • als u meer dan 100 kilo weegt;
 • als u al eerder met KRYSTEXXA bent behandeld.

Controle tijdens de behandeling

Uw arts zal elke keer voordat u KRYSTEXXA krijgt de urinezuurspiegel van uw bloed meten, om er zeker van te zijn dat u het geneesmiddel moet blijven gebruiken.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

KRYSTEXXA is niet onderzocht bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Daarom wordt dit geneesmiddel niet aangeraden voor deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast KRYSTEXXA nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts. Vooral als u op dit moment andere geneesmiddelen gebruikt die het urinezuur verlagen (zoals allopurinol of febuxostat) of geneesmiddelen die polyethyleenglycol (PEG) bevatten (zoals gepegyleerd interferon of doxorubicine), is het belangrijk dat u dat aan uw arts vertelt. Deze geneesmiddelen kunnen de kans op een infusiereactie vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik KRYSTEXXA niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, omdat niet bekend is welke invloed dit geneesmiddel op u of uw kind zal hebben.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

KRYSTEXXA heeft weinig of geen invloed op de rijvaardigheid. Als u zich niet goed voelt, duizelig bent, hoofdpijn hebt, of moe bent nadat KRYSTEXXA is toegediend, mag u niet autorijden of een machine bedienen.

KRYSTEXXA bevat natrium

KRYSTEXXA bevat 4,2 mg natrium per dosis. Dit houdt in dat het eigenlijk natriumvrij is.

Hoe gebruikt u dit middel?

KRYSTEXXA moet in een zorginstelling worden toegediend door een arts of verpleegkundige die ervaring heeft met de behandeling van ernstige, chronische jicht.

Hoeveel KRYSTEXXA krijgt u?

De gebruikelijke dosering KRYSTEXXA is 8 mg. Deze dosering wordt niet bijgesteld voor het gewicht, de leeftijd of een nierziekte.

Uw arts zal u misschien adviseren om vóór de behandeling met KRYSTEXX andere medicijnen te gebruiken (zoals een antihistaminicum, paracetamol en een corticosteroïd). Daardoor is het risico kleiner dat tijdens de behandeling infusiereacties optreden. Neem deze geneesmiddelen precies in zoals uw arts u dat heeft verteld.

Hoe wordt dit middel toegediend?

KRYSTEXXA wordt langzaam in een ader geïnjecteerd via een zogenoemde intraveneuze infusie. De infusie duurt 2 uur en soms langer. Als tijdens de infusie een reactie bij u optreedt, zal de arts misschien stoppen met de behandeling of de behandeling bijstellen. Ook zal uw arts u misschien vragen om na de behandeling nog even te blijven, zodat hij of zij kan controleren dat u geen infusiereactie krijgt.

U krijgt KRYSTEXXA eens per 2 weken.

Als u met KRYSTEXXA stopt en er later weer mee begint, kan de kans op een infusiereactie groter zijn. Tot de infusiereacties behoren ook ernstige, acute allergische reacties (anafylaxie). Daarom zal de arts u goed in de gaten houden als u weer met de behandeling begint.

Voordat u de volgende dosis krijgt, zal uw arts de urinezuurspiegel van uw bloed meten, om er zeker van te zijn dat u met KRYSTEXXA moet doorgaan.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De ernstige bijwerkingen die het vaakst zijn gemeld, zijn: ernstige acute allergische reacties (vaak), infusiereacties (zeer vaak) en opvlammingen van de jicht (zeer vaak).

KRYSTEXXA wordt toegediend door een arts of verpleegkundige, die in de gaten zal houden of u tijdens de toediening van KRYSTEXXA en enige tijd erna bijwerkingen krijgt.

Ernstige allergische reacties (komen vaak voor) zijn flauwvallen, een plotselinge verlaging van de bloeddruk en hartstilstand. Allergische reacties treden meestal binnen 2 uur na de infusie op, maar kunnen ook later optreden.

Als u plotseling een of meer van de volgende verschijnselen opmerkt:

 • een opgezette keel of een zwelling van de tong of een ander lichaamsdeel;
 • een dichtgeknepen keel, hese stem of slikproblemen;
 • kortademigheid, piepende ademhaling of ademhalingsproblemen;
 • uitslag, jeuk of galbulten,

moet u dat ONMIDDELLIJK aan de arts of verpleegkundige vertellen, omdat dit verschijnselen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn.

De meest voorkomende klachten en verschijnselen van plaatselijke infusiereacties zijn: roodheid op de injectieplaats, jeuk en uitslag. De meest voorkomende klachten en verschijnselen van algemene infusiereacties zijn: galbulten, kortademigheid, een rood gezicht, zweten, pijn of een vervelend gevoel op de borst, koude rillingen en hoge bloeddruk.

Allergische reacties kunnen vaker voorkomen bij patiënten die meer dan 100 kilo wegen.

Vaak wordt gezien dat de opvlammingen van de jicht toenemen als met de KRYSTEXXA- behandeling wordt begonnen. Misschien zal uw arts u medicijnen voorschrijven om de kans te verkleinen dat na de start van KRYSTEXXA-behandeling opvlammingen optreden.

In geval van een opvlamming van de jicht hoeft niet met KRYSTEXXA te worden gestopt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen): galbulten, huiduitslag, jeukende, droge of geïrriteerde huid, en misselijkheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen): hoge bloedsuikerspiegel, braken, gewrichtszwelling en griepachtige verschijnselen.

Soms voorkomende bijwerkingen: (kunnen bij 1 op de 100 mensen voorkomen): verergering van congestief hartfalen (een hartziekte), huidinfectie en een verhoogde kaliumspiegel in het bloed.

Frequentie niet bekend (kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld): vernietiging van rode bloedcellen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmiddel wordt bewaard in de zorginstelling waar het wordt toegediend.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C).

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk te worden gebruikt. Indien de verdunde oplossing niet onmiddellijk wordt gebruikt, kan ze in de koelkast (2 °C tot 8 °C) worden bewaard. De oplossing dient binnen 4 uur na de verdunning te worden gebruikt.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verdunde oplossing vaste deeltjes bevat of verkleurd is.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is pegloticase. Elke injectieflacon bevat 8 mg pegloticase (8 mg/ml concentraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn dinatrium-waterstoffosfaat-dihydraat, natrium- diwaterstoffosfaat-dihydraat, natriumchloride en water voor injecties.

Hoe ziet KRYSTEXXA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

KRYSTEXXA 8 mg concentraat voor oplossing voor infusie zit in een glazen injectieflacon van 2 ml die 1 ml concentraat bevat. KRYSTEXXA is een heldere tot enigszins opaalachtige, kleurloze oplossing.

Verpakkingsgrootte: 1 injectieflacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Savient Pharma Ireland Limited

Mespil House

Sussex Road

Dublin 4

Ierland

Fabrikant

United Drug, plc

United Drug House

Magna Business Park

Magna Drive, Citywest Road

Dublin 24

Ierland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:

KRYSTEXXA moet als volgt worden bereid:

Instructies voor de bereiding van de oplossing voor infusie:

 • Inspecteer de KRYSTEXXA-injectieflacon vóór de verdunning en toediening visueel op deeltjes en verkleuring. Alleen heldere tot enigszins opaalachtige, kleurloze oplossingen die geen zichtbare deeltjes bevatten, mogen worden gebruikt.
 • Hanteer de juiste aseptische techniek bij de bereiding van het infuus. De injectieflacon niet schudden!
 • Trek uit de injectieflacon 1 ml KRYSTEXXA op in een steriele spuit.
 • Injecteer 1 ml KRYSTEXXA in een zak (250 ml) met een oplossing van natriumchloride 4,5 mg/ml (0,45%) of 9 mg/ml (0,9%) voor injectie of infusie.
 • Keer de infuuszak met de verdunde KRYSTEXXA-oplossing voorzichtig een aantal keren om, zodat de inhoud goed gemengd wordt. De infuuszak met verdunde KRYSTEXXA niet schudden!
 • Zorg ervoor dat de verdunde KRYSTEXXA-oplossing voor de toediening op kamertemperatuur is gekomen. KRYSTEXXA in een injectieflacon of intraveneuze infusievloeistof mag nooit op een kunstmatige manier (bijv. in warm water, magnetron) worden opgewarmd.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.