Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lacidipine Teva bevat een geneesmiddel dat lacidipine wordt genoemd. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die ‘calciumkanaalblokkers’ worden genoemd. Lacidipine Teva helpt bij het ontspannen van uw bloedvaten, zodat deze wijder worden. Hierdoor stroomt het bloed gemakkelijker en wordt de bloeddruk verlaagd. Regelmatige inname van Lacidipine Teva tabletten volgens het voorschrift van uw arts, zal helpen bij het verlagen van uw bloeddruk (voor de behandeling van verhoogde bloeddruk).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor lacidipine, andere calciumkanaalblokker-geneesmiddelen of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u lijdt aan ‘ernstige aorta-stenose’. Dit is een vernauwing van een hartklep, waardoor de bloedstroom wordt gehinderd.

LACIDIPINE 2 MG TEVA LACIDIPINE 4 MG TEVA filmomhulde tabletten

Neem Lacidipine Teva niet in als een van het bovenstaande op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Lacidipine Teva inneemt.

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Lacidipine Teva inneemt als:

 • U een onregelmatige hartslag heeft of andere hartaandoeningen
 • U een leveraandoening heeft of heeft gehad
 • U in de afgelopen maand een hartaanval heeft gehad of als u pijnen op de borst krijgt (angina).

Kinderen en adolescenten

Lacidipine Teva wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar.

Gebruikt u naast Lacidipine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor kruidengeneesmiddelen.

De reden hiervoor is dat Lacidipine Teva de werking van enkele andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Omgekeerd kunnen andere geneesmiddelen de werking van Lacidipine Teva beïnvloeden. In het bijzonder moet u uw arts of apotheker informeren als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • geneesmiddelen voor verhoogde bloeddruk
 • geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties
 • geneesmiddelen voor het regelen van uw hartslag (zogenoemde ‘anti-aritmica’)
 • geneesmiddelen voor neerslachtigheid (depressie) die ‘tricyclische antidepressiva’ worden genoemd
 • antibiotica (bijv. rifampicine)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (vallende ziekte)
 • cimetidine – gebruikt bij maagproblemen
 • ciclosporine (immuunsysteemonderdrukkend geneesmiddel dat bijv. wordt gegeven aan ontvangers van donororganen na een transplantatie)
 • corticoïden of tetracosactide voor de behandeling van ontsteking van de darmen (‘Inflammatory Bowel Disease (IBD)), ziekte van Crohn, artritis en osteo-artritis.

Als u uw bloed moet laten onderzoeken, moet u de persoon die het bloed afneemt laten weten dat u dit geneesmiddel inneemt. De reden hiervoor is dat Lacidipine Teva bepaalde leveruitslagen kan beïnvloeden.

U kunt dit geneesmiddel op een lege maag of zonder voedsel innemen.

Neem dit geneesmiddel niet in met grapefruitsap.

LACIDIPINE 2 MG TEVA LACIDIPINE 4 MG TEVA filmomhulde tabletten

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Neem Lacidipine Teva niet in als u zwanger bent, als u zwanger wilt worden of als u borstvoeding geeft tenzij uw arts aangeeft dat u dit wel moet doen.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat watervrij lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het is belangrijk dat u de juiste hoeveelheid tabletten op het juiste tijdstip van de dag inneemt.

 • De gebruikelijke startdosis is 2 mg per dag, bij voorkeur in te namen in de ochtend met of zonder een maaltijd.
 • Na 3-4 weken mag dit verhoogd worden tot elke ochtend 4 mg.
 • Indien noodzakelijk mag de dosis opnieuw verhoogd worden tot elke ochtend 6 mg. Dit is de maximale dagelijkse dosis.
 • Neem de tabletten heel in met wat water.
 • Niet innemen met grapefruitsap.

Als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u mocht, neem dan contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis. Neem deze bijsluiter, overgebleven tabletten en de verpakking mee naar het ziekenhuis of de arts, zodat zij weten welke tabletten zijn ingenomen. Medische behandeling kan noodzakelijk zijn.

Een overdosis zal waarschijnlijk effecten als onregelmatige hartslag, snelle oppervlakkige ademhaling, verlaagde bloeddruk, koude klamme huid of een duizelig gevoel, flauwvallen, zwakte of misselijkheid veroorzaken.

Als u een dosis gemist heeft dan moet u deze alsnog innemen zodra u het zich op dezelfde dag herinnert. Als het echter bijna tijd is voor de volgende tablet, dan moet u de gemiste dosis overslaan en

LACIDIPINE 2 MG TEVA LACIDIPINE 4 MG TEVA filmomhulde tabletten

uw volgende tablet zoals gebruikelijk innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van de volgende bijwerking: - pijn op de borst (angina) inclusief pijn op de borst die erger wordt

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Vaak(bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • blozen
 • snelle hartslag (tachycardie) of onregelmatige hartslag (hartkloppingen)
 • maagpijn of misselijkheid
 • huiduitslag
 • verhoogde productie van urine (polyurie)
 • zwak gevoel (asthenie)
 • zwelling (oedeem), in het bijzonder van de enkels
 • veranderingen in bloedtestuitslagen voor uw lever

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):

 • pijn op de borst (angina) inclusief pijn op de borst die erger wordt
 • lage bloeddruk (hypotensie)
 • flauwvallen
 • zwelling van het tandvlees (tandvleeshyperplasie)

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten):

 • angio-oedeem (allergische reactie die zwelling in het gelaat veroorzaakt)
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (netelroos/urticaria)
 • spierkrampen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • trillen
 • depressie

LACIDIPINE 2 MG TEVA LACIDIPINE 4 MG TEVA filmomhulde tabletten

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • trillen of tics en veranderingen in de spierspanning en vertraagde beweging

Als u een bijwerking krijgt, praat dan met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De blisterverpakking in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is lacidipine.

Lacidipine 2 mg Teva, filmomhulde tabletten: een tablet bevat 2 mg lacidipine.

Lacidipine 4 mg Teva, filmomhulde tabletten: een tablet bevat 4 mg lacidipine.

 • De andere stoffen in dit middel zijn

Tabletkern: povidon K-30, lactose-anhydraat, natriumzetmeelglycolaat Type A, magnesiumstearaat. Filmomhulling: titaniumdioxide (E171), hydroxypropylmethylcellulose (E464), Arabische gom (E414), lactosemonohydraat, talk (E553b). De 2 mg tabletten bevatten daarnaast ook geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

De Lacidipine 2 mg Teva filmomhulde tabletten zijn: beige, biconvexe, ronde filmomhulde tabletten, bedrukt met “2LC” aan een zijde en glad aan de andere zijde.

De Lacidipine 4 mg Teva filmomhulde tabletten zijn: witte, biconvexe, ovale filmomhulde tabletten de ene zijde bedrukt met aan de ene kant van de breukstreep “4” en aan de andere kant van de breukstreep “LC” en de andere zijde glad. De tablet kan in gelijke helften gedeeld worden.

LACIDIPINE 2 MG TEVA LACIDIPINE 4 MG TEVA filmomhulde tabletten

De tabletten worden verpakt in aluminium blisterverpakkingen.

Lacidipine Teva tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakkingen van 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 en 98 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305

747 70 0pava, Komárov Tsjechië

TEVA Pharmaceutical Works Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Teva Operations Poland Sp.z.o.o

Ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Polen

LACIDIPINE 2 MG TEVA LACIDIPINE 4 MG TEVA filmomhulde tabletten

In het register ingeschreven onder

RVG 105980, Lacidipine 2 mg Teva, filmomhulde tabletten

RVG 105981, Lacidipine 4 mg Teva, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken Lacidipin Teva
Estland Lacidipine Teva
Spanje Lacidipino Teva 4 mg comprimidos efg
Italië Lacidipina Teva 2 mg, 4 mg compresse rivestite con film
Lithouwen Lacidipine Teva 4 mg plevele dengtos tablets,
Nederland Lacidipine 2 mg, 4 mg Teva, filmomhulde tabletten
Slovenië Lacidipin Teva 4 mg filmsko obložene tablete,
Slowakije Lacidipin Teva 2 mg, 4 mg tablety
Verenigd Koninkrijk Lacidipine 2 mg, 4 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012

0912.6v.ES

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK