Advertentie

Auteur: Lamberts Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lamberts Duivelsklauw Tabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor de symptomatische behandeling van milde gewrichtspijn. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Elke filmomhulde tablet bevat 450 mg droog extract van de wortel van

Harpagophytum procumbens DC en/of Harpagophytum zeyheri Decne (Duivelsklauw) (3.5-5:1). Extractiemiddel: ethanol 60% (v/v).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • bij overgevoeligheid voor Harpagophytum soorten of voor één van de hulpstoffen (zie onder 6)
  • wanneer u een maag- en/of darmzweer heeft
  • wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft
  • wanneer u onder de 18 jaar bent
  • wanneer u last heeft van hart- en vaatziekten en dit middel wilt gaan gebruiken
  • indien de gewrichtspijn gepaard gaat met roodheid en zwelling van de gewrichten dient voor gebruik een arts te worden geraadpleegd

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lamberts Duivelsklauw Tabletten beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Alleen voor oraal gebruik.

Volwassenen:

Tweemaal daags (in de morgen en in de avond) 1 tablet innemen. De tabletten zonder te kauwen, met voldoende water of een andere vloeistof, innemen.

Als de klachten verergeren of wanneer na 4 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, moet een arts worden geraadpleegd.

Houdt u aan de aangegeven dosering.

Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijwerkingen of ongewenste effecten te verwachten. Neem indien gewenst contact op met uw arts of apotheker en neem deze bijsluiter met u mee.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Vervolg de behandeling gewoon met de inname van de adviesdosering.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Gemeld zijn:

  • Gastro-intestinale aandoeningen: diarree, misselijkheid en buikpijn.
  • Aandoeningen van het Centrale Zenuwstelsel: hoofdpijn en duizeligheid.
  • Huidaandoeningen: allergische huidreacties.

De frequentie van deze bijwerkingen is onbekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.

Houd uw tablet in de verpakking totdat het tijd is om ze in te nemen.

Droog en koel (< 25°C) bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en de blisterstrip. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel in dit middel is:

Eén filmomhulde tablet bevat 450 mg droog extract van de wortel van

Harpagophytum procumbens DC en/of Harpagophytum zeyheri Decne (Duivelsklauw) (3.5-5:1). Extractiemiddel: ethanol 60% (v/v)

De hulpstoffen in dit middel zijn:

Voor het extract: maltodextrine, silica (colloïdaal watervrij)

Voor de tablet: maltodextrine, microkristallijne cellulose, sodium crosscarmellose, stearinezuur, magnesiumstearaat, silica (colloïdaal watervrij)

Voor de coating: hypromellose, glycerol

De ovale, bruin gespikkelde, tabletten zijn groen gecoat.

Het product is verpakt in PVC/PVDC doordrukstrips van 15 tabletten in een kartonnen verpakking van 30, 60 of 90 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Lamberts Healthcare Limited, 1 Lamberts Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EH, Verenigd Koninkrijk.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 112635

Wenst u meer informatie over dit product of wilt u een grote print, braille of audio- versie van deze bijsluiter dan kunt u contact opnemen met:

Holland Pharma, Bosberg 41, 7271 LE Borculo. Tel: 0545251075

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

(http://www.cbg-meb.nl).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK