Lanvis 40 mg, tabletten

ATC-Code
L01BB03
Medikamio Hero Image

Dr. Fisher Farma

Stof
Tioguanine
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antimetabolieten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lanvis is een geneesmiddel dat de celdeling remt; het is een cytostaticum. Aangezien zich snel vermenigvuldigende cellen het meest gevoelig zijn voor dit soort geneesmiddelen, is Lanvis bestemd voor de behandeling van bepaalde soorten celwoekeringen.

Tioguanine is een cytostaticum, d.w.z. een middel dat de celgroei remt. Lanvis is bestemd voor de behandeling van bepaalde bloedziekten:

 • acute myeloïde leukemie
 • acute lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie.

Bij deze ziekten is sprake van een ontregeling van de bloedvormende cellen. Deze uit zich als een overmatige productie van vooral witte bloedcellen. In het geval van de myeloïde vormen is vooral het beenmerg aangedaan; bij de lymfatische vorm worden witte bloedcellen in diverse organen aangetroffen. De aanduidingen acuut en chronisch hebben betrekking op uiterlijke kenmerken van de cellen en het beloop van de ziekte.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor tioguanine of voor één van de andere bestanddelen van de Lanvis tabletten
 • als u borstvoeding geeft (zie de rubriek ‘zwangerschap en borstvoeding’).
Wees extra voorzichtig met Lanvis
 • Lanvis wordt niet aanbevolen voor onderhoudsbehandeling of vergelijkbare langdurige continue behandeling vanwege het hoge risico op levertoxiciteit.
 • Om te voorkomen dat anderen dan de patiënt zelf met de inhoud van de tablet in aanraking komen, dient deze niet te worden fijngemaakt of gebroken.
 • De arts zal in het algemeen geen behandeling met Lanvis voorschrijven aan patiënten die een te laag aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes hebben (zie ook onder “ Welke bijwerkingen zijn er bekend").
 • Raadpleeg bij ziek voelen, bleekheid, keelpijn, tandvleesontstekingen, bloedingen, blauwe plekken, koorts en bij alle ongewone verschijnselen tijdens de behandeling steeds uw arts.
 • Patiënten met het syndroom van Lesch-Nyhan (patiënten missen een bepaald enzym) dienen de behandelende arts hiervan op de hoogte te stellen omdat de werkzaamheid van tioguanine hierdoor kan verminderen.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden.

Patiënten met een erfelijke tekort van het enzym TPMT (thiopurinemethyltransferase) dienen bij gebruik van tioguanine en gelijktijdig gebruik van tioguanine en de volgende geneesmiddelen: olsalazine, mesalazine of sulphasalazine (geneesmiddelen gebruikt bij darmontstekingen) voor het gebruik van deze middelen eerst met de behandelende arts contact op te nemen.

Als gevolg van de behandeling kunt u een verhoogde vatbaarheid voor infecties hebben. Het wordt daarom afgeraden te vaccineren met levende vaccins (zie ook onder "Wanneer moet u extra opletten").

Behalve dat Lanvis voor de behandeling met andere geneesmiddelen kan worden gecombineerd, kunnen tevens middelen worden voorgeschreven die de soms door de behandeling veroorzaakte bijwerkingen moeten voorkomen of tegengaan. Tijdens een behandeling kunnen als gevolg van de afbraak van cellen grote hoeveelheden urinezuur in het bloed komen. Dit kan leiden tot nierbeschadiging en jicht. Om dit te voorkomen kan de arts besluiten het geneesmiddel allopurinol (Zyloric) voor te schrijven.

Bij gelijktijdig gebruik van Lanvis met Puri-Nethol of het geneesmiddel Imuran (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken) dient de dosering van Lanvis aangepast te worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik van Lanvis tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Omdat het gebruik van Lanvis tijdens de zwangerschap mogelijk misvormingen veroorzaakt, moeten zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten tijdens het gebruik van Lanvis een goed voorbehoedsmiddel gebruiken. Indien tijdens het gebruik van Lanvis een zwangerschap optreedt, dient onmiddellijk contact met de behandelend arts te worden opgenomen.

Tijdens het gebruik van Lanvis mag geen borstvoeding worden gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over de invloed van tioguanine op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lanvis

Lanvis is een actief giftig geneesmiddel voor cellen (cytotoxisch middel) en u mag dit middel alleen gebruiken onder supervisie van een arts die ervaring heeft met toediening van dergelijke middelen.

Om het resultaat van de behandeling te kunnen beoordelen en om de juiste hoeveelheid geneesmiddel te kunnen bepalen, zal de arts zowel vóór, tijdens als na de behandeling regelmatig bloed (laten) afnemen voor onderzoek.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Lanvis nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

In het algemeen worden de dosis en de duur van de behandeling voor iedere patiënt individueel vastgesteld door de arts. De arts kan zich daarbij laten leiden door de resultaten van bijv. bloedonderzoek. De dosis is ook afhankelijk van de aard en de dosis van andere geneesmiddelen, die tegelijkertijd met Lanvis gebruikt worden.

Voor een volwassene kan dit betekenen dat bij het begin van de behandeling de dagelijkse dosis bijv. 6 tabletten is; voor kinderen is dit minder.

Bij bejaarde patiënten en bij mensen met een gestoorde werking van de lever of de nieren kan de arts een lagere dosis voorschrijven. Zie de op de verpakking (het etiket) vermelde, voor u bestemde, aanwijzingen. Het aantal keren per dag, dat u Lanvis moet innemen, is afhankelijk van het door de arts gehanteerde behandelingsschema.

Wat u moet doen als u meer van Lanvis heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u meer Lanvis tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lanvis te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lanvis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Houdt u steeds aan de voorgeschreven hoeveelheid. Gewoonlijk wordt Lanvis in combinatie met andere middelen, die de celdeling remmen, toegepast. Om deze reden is het niet altijd mogelijk om bijwerkingen aan één specifiek geneesmiddel toe te schrijven.

Bij de toepassing van Lanvis samen met andere middelen zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

 • onderdrukking van de bloedcel vorming in het beenmerg (beenmergonderdrukking)
 • levertoxiciteit indien Lanvis wordt gebruikt bij de niet aanbevolen langdurige en onafgebroken therapie.
Vaak optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), het niet kunnen verdragen van geneesmiddel of bepaalde stof in het maagdarmkanaal (gastro-intestinale intolerantie)
 • levertoxiciteit indien Lanvis wordt gebruikt bij kortdurende cyclische therapie. De verschijnselen behorende bij levertoxiciteit verdwijnen na staken van de therapie.
Zelden optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen

 • afsterving van weefsel (intestinale necrose) en doorboring (perforatie) van de darm
 • afsterving van leverweefsel (centrilobulaire hepatisch necrose) is gemeld, bij patiënten die behandeld worden met verschillende geneesmiddelen (combinatietherapie), orale voorbehoedsmiddelen (contraceptiva) en hoge dosering van Lanvis en alcohol gebruiken.

Als u weet of als is gebleken dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Lanvis tabletten mag u deze tabletten niet (meer) gebruiken. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen van Lanvis plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen oogleden of lippen, huiduitslag of galbulten. Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Lanvis niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik Lanvis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het

Dr. Fisher Farma etiket na "Exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Gebruik Lanvis tabletten na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is tioguanine.

De andere bestanddelen zijn: lactose, aardappelzetmeel,

Arabische gom (E 414), stearinezuur (E 570), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Lanvis eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Lanvis is een geneesmiddel in tabletvorm. De tabletten zijn rond van vorm en wit van kleur met een breukstreep;

 • RVG 107760 // 07070 staat op de zijde met de breukstreep T40 vermeld
 • RVG 111675 // 07070 staat aan een zijde “WELLCOME U3B" vermeld.

Lanvis tabletten zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar in een verpakking met 25 tabletten in een glazen flacon.

Fabrikant
 • Excella GmbH, Nürnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Duitsland
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polen
Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer  
Lanvis 40 mg, tabletten  
RVG 107760 // 07070 L.v.h.: België
Lanvis 40 mg, tabletten  
RVG 111675// 07070 L.v.h.: Tsjechië

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

BS12043 / 04 / 20 maart 2013 (Herziening: december 2011)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.