Advertentie

Auteur: Dr. Fisher Farma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lariam is een geneesmiddel ter voorkoming en behandeling van malaria.

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een parasiet (Plasmodium), een klein organisme dat zijn leven begint in een mug (de malariamug, Anofeles). Besmetting van de mens vindt plaats door de steek van een mug, die de parasiet eerder bij het steken van een malarialijder naar binnenkreeg en deze via het speeksel bij zijn volgende slachtoffer deponeert. De mug komt vooral voor in tropische en subtropische streken.

De eerste verschijnselen, die op zijn vroegst een week na de steek optreden, kunnen zijn: hoofdpijn, braakneiging, diarree, gebrek aan eetlust, vermoeidheid en algemeen gevoel van onbehagen. Deze verschijnselen kunnen gemakkelijk verward worden met die van griep.

Daarna ontwikkelen zich de malaria-aanvallen, die meestal gepaard gaan met: aanvallen van heftige koude rillingen die gevolgd worden door hoge koorts, hoofdpijn, zweten, een algemeen gevoel van onbehagen en spierpijnen. Vaak treedt een miltvergroting op. De koortsaanvallen komen meestal na één of enkele dagen terug; de duur hangt af van het type parasiet. Er zijn verschillende parasieten bekend zoals Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae en Plasmodium ovale.

Als malaria niet op tijd wordt behandeld, kunnen verschijnselen optreden zoals verwardheid, stuipen en bewusteloosheid. Uiteindelijk kan blijvende beschadiging van organen ontstaan; zelfs de dood kan intreden.

Lariam wordt voorgeschreven voor:

Behandeling van malaria.

Lariam wordt gebruikt voor de behandeling van malaria, in het bijzonder in die gebieden waar Plasmodium falciparum stammen aanwezig zijn die ongevoelig zijn voor andere antimalariamiddelen.

Lariam kan ook worden toegepast voor de behandeling van malaria, veroorzaakt door Plasmodium vivax en bij gemengde malaria.

Het komt regelmatig voor, dat de malariaparasiet Plasmodium falciparum ongevoelig is voor antimalariamiddelen. Dit is tot op heden een uitzondering bij Lariam.

Voorkoming van malaria

U krijgt Lariam voorgeschreven om malaria te voorkomen als u naar een gebied reist waar Plasmodium falciparum stammen aanwezig zijn die ongevoelig zijn voor andere antimalariamiddelen.

Het voordeel hiervan is dat de kans op het krijgen van malaria aanzienlijk wordt verkleind en dat de dosering van Lariam veel lager is dan de dosering die nodig is om malaria te behandelen.

Begin met het innemen van Lariam ter voorkoming van malaria vóórdat u vertrekt naar het betreffende gebied. Zie bij "Hoe gebruikt u dit middel?".

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor mefloquine of voor één van de hulpstoffen in Lariam, of voor verwante stoffen als kinine en kinidine.
 • ter voorkoming van malaria als u een depressie heeft of psychische problemen heeft gehad
 • ter voorkoming van malaria als u stuipen of toevallen heeft gehad
 • ter voorkoming van malaria als u een ernstig verminderde leverfunctie heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • als u lijdt aan epilepsie, omdat de kans op aanvallen toeneemt tijdens het gebruik van Lariam. Daarom mag Lariam bij patiënten met epilepsie uitsluitend ter behandeling van malaria worden gebruikt als de toestand van de ziekte dit noodzakelijk maakt.
 • als u voor malaria met Lariam wordt behandeld, is het beter geen activiteiten te ondernemen die een fijne coördinatie en een goed ruimtelijk onderscheidingsvermogen vereisen.
 • als tijdens het gebruik van Lariam ter voorkoming van malaria acute angst, depressiviteit, rusteloosheid of verwardheid optreden, stop dan met innemen en neem contact op met uw arts. Er kunnen ook bijwerkingen optreden als u al gestopt bent met het gebruik van Lariam, omdat het lang in uw lichaam blijft.
 • als uw leverfunctie licht tot matig is gestoord, vertel dit dan aan uw arts, omdat Lariam in dat geval met voorzichtigheid moet worden gebruikt en er meer kans is op bijwerkingen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lariam nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zowel bij de behandeling van malaria als de voorkoming van malaria met Lariam geldt dat bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen (ook geneesmiddelen zonder recept) het kan voorkomen dat zij elkaars werking beïnvloeden. Gebruik Lariam bijvoorbeeld niet tegelijk met kinine of van kinine afgeleide middelen, zoals kinidine en chloroquine, want bij deze combinatie is er meer risico op het ontstaan van stuipen of toevallen.

Het gebruik van halofantrine (een ander geneesmiddel ter behandeling van malaria) tijdens het gebruik van Lariam voor voorkoming of behandeling van malaria of binnen 15 weken na de laatste dosis van Lariam veroorzaakt een onregelmatigheid op het hartfilmpje (verlenging van het QTc-interval). Bij patiënten met bepaalde hartritmestoornissen kan hierdoor een hartstilstand ontstaan. Daarom moet halofantrine niet gebruikt worden gelijktijdig met Lariam of als u Lariam kort geleden heeft ingenomen.

Bij gelijktijdig gebruik van ketoconazol (een middel tegen schimmelinfecties) met Lariam neemt de plasmaspiegel van Lariam toe en blijft Lariam langer in de bloedbaan. Hierdoor kan ook bij gelijktijdig gebruik van ketoconazol met Lariam voor de voorkoming of behandeling van malaria of binnen 15 weken na de laatste dosis Lariam verlenging van het QTc-interval verwacht worden.

Als u rifampicine (een middel tegen tuberculose en lepra) lange tijd gebruikt, neemt de plasmaspiegel van Lariam af en blijft Lariam minder lang in de bloedbaan. Dit kan leiden tot een verminderde werking van Lariam.

Bij patiënten die middelen tegen epilepsie gebruiken (bijv. valproïnezuur, carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne) kan gelijktijdig gebruik van Lariam de kans op epileptische aanvallen vergroten. Een doseringsaanpassing van deze middelen kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn.

Het wordt aangeraden, indien mogelijk, vóór het vertrek naar een (sub)tropisch land het effect van Lariam op eventuele andere geneesmiddelen te controleren. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten die antistollingsmiddelen of middelen tegen suikerziekte gebruiken.

Als Lariam wordt ingenomen tegelijkertijd of kort voor de toediening van levend tyfusvaccin, dat via de mond wordt toegediend, kan verzwakking van de met dit vaccin bereikte bescherming niet worden uitgesloten.

Daarom dient een dergelijke vaccinatie te worden beëindigd ten minste drie dagen voorafgaand aan de eerste inname van Lariam, waarbij men rekening dient te houden met het feit dat de eerste dosis Lariam ter voorkoming van malaria één week voor vertrek naar een malariagebied moet worden ingenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Lariam tabletten dienen te worden ingenomen met voldoende vloeistof en niet op een lege maag.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter om Lariam niet in de eerste drie maanden van de zwangerschap te gebruiken. Doe dat alleen als uw arts heeft aangegeven dat dit echt nodig is.

Gaat u als vrouw in de vruchtbare leeftijd naar een malariagebied en gebruikt u Lariam ter voorkoming van malaria, zorg er dan voor dat u een doeltreffend middel ter voorkoming van zwangerschap gebruikt tijdens het gebruik van Lariam en in de drie maanden daarna.

Als u al zwanger bent, kunt u met het gebruik van Lariam ter voorkoming van malaria eventueel beginnen vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Overleg dit met uw arts.

Mefloquine (het werkzaam bestanddeel in Lariam) wordt voor een gering deel in de moedermelk uitgescheiden, maar tot nu toe is niet gebleken dat de melk van moeders, die Lariam gebruiken, schadelijk is voor zuigelingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u Lariam krijgt voor behandeling van malaria, vermijd dan activiteiten die een nauwgezette coördinatie en ruimtelijk onderscheidingsvermogen vereisen zoals het besturen van voertuigen, vliegtuigen of het bedienen van machines tijdens de behandeling en tot ten minste 3 weken daarna.

Lariam kan duizeligheid en evenwichtsstoornissen veroorzaken en/of invloed uitoefenen op de geestesgesteldheid.

Als u Lariam krijgt ter voorkoming van malaria, hou dan ook rekening met deze verschijnselen. Wees voorzichtig bij het besturen van voertuigen, vliegtuigen en het bedienen van machines tot drie weken na het gebruik van Lariam ter voorkoming van malaria.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Lariam tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Lariam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten dienen te worden ingenomen met ten minste één glas vloeistof en niet op een lege maag.

Lariam heeft een bittere en enigszins branderige smaak.

Voor toediening aan kleine kinderen en personen die niet in staat zijn een hele tablet in te slikken kunnen de tabletten worden gebroken en opgelost in een beetje water, melk of een andere drank.

Behandeling van malaria

Voor de behandeling van malaria bedraagt de aanbevolen dosering 20 tot

25 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Bij mensen die al een gedeeltelijke bescherming tegen malaria hebben verworven kan een dosering van 15 milligram per kilogram lichaamsgewicht voldoende zijn.

Het onderstaande schema kan worden gehanteerd.

Gewicht Patiënten zonder verworven Patiënten met verworven
  natuurlijke bescherming gedeeltelijke bescherming
  tegen malaria tegen malaria
van 5 t/m 20 kg ¼ tablet per 2,5-3 kg* in één gift ¼ tablet per 4 kg* in één gift
  of of
  1 tablet per 10-12 kg* in één gift 1 tablet per 16 kg* in één gift
van 20 t/m 25 kg 2 tabletten in één gift 1½ tablet in één gift
van 25 t/m 35 kg 3 tabletten in één gift 2 tabletten in één gift
van 35 t/m 45 kg 3 tabletten in één gift 3 tabletten in één gift
6 tot 8 uur later 1 tablet geen
van 45 t/m 60 kg 3 tabletten in één gift 3 tabletten in één gift
6 tot 8 uur later 2 tabletten in één gift geen
meer dan 60 kg 3 tabletten in één gift 3 tabletten in één gift
6 tot 8 uur later 2 tabletten in één gift 1 tablet
6 tot 8 uur later 1 tablet geen

* kilogram lichaamsgewicht

Als u binnen 30 minuten na inname moet overgeven, neem dan een tweede volledige dosis. Treedt het overgeven 30 tot 60 minuten na inname op, neem dan een aanvullende halve dosis.

Indien binnen 48 tot 72 uur geen verbetering optreedt, moet een andere behandelingsmethode worden overwogen. Als er toch malaria optreedt, ondanks het gebruik van Lariam ter voorkoming van malaria, neem dan contact op met uw arts. Uw arts zal zorgvuldig nagaan welk ander antimalariamiddel gebruikt kan worden. Voor het gebruik van halofantrine, zie "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?".

Bij de behandeling van ernstige malariagevallen kan een behandeling met intraveneus toegediend (in een ader ingespoten) kinine worden ingezet, gevolgd door Lariam. Versterking van bijwerkingen kan grotendeels worden voorkomen door de toediening van Lariam tenminste tot twaalf uur na de laatste dosis kinine uit te stellen.

Als Lariam is gebruikt om malaria te behandelen die is veroorzaakt door Plasmodium vivax, kan het nodig zijn om een ander antimalariamiddel (bijvoorbeeld primaquine) aan te wenden om te zorgen dat in de lever voorkomende vormen van deze parasiet niet opnieuw malaria veroorzaken.

Het kan voorkomen dat ondanks een behandeling met Lariam tegen malaria, de ziekteverschijnselen terugkomen.

Noodbehandeling ("Stand by" behandeling)

Het kan voorkomen dat u Lariam krijgt voorgeschreven om op de plaats van bestemming bij het optreden van malaria met de behandeling te beginnen (de zogenaamde nood- of "stand by" behandeling).

Deze "stand by" behandeling kan toegepast worden bij volwassenen en alleen als u denkt malaria te hebben en als er geen directe medische hulp voorhanden is. Voor de ziekteverschijnselen van malaria, zie rubriek 1: "Waarvoor wordt dit middel gebruikt?" in deze bijsluiter.

Het is echter zeer belangrijk om, zodra dat maar enigszins mogelijk is, medische hulp in te roepen, ook als u meent genezen te zijn.

Als u de "stand by" behandeling toepast, is het volgende van belang.

 • U begint met ongeveer 15 milligram per kilogram lichaamsgewicht.
 • Indien binnen 24 uur geen medische hulp beschikbaar kan zijn en als er geen ernstige bijwerkingen optreden, neemt u 6 tot 8 uur later de volgende dosis.
 • Indien u zwaarder bent dan 60 kilogram, neemt u 6 tot 8 uur na de tweede dosis nog een dosis.
 • De uiteindelijke totale ingenomen hoeveelheid Lariam moet gelijk zijn aan de hoeveelheid zoals boven is aangegeven bij de normale behandeling.
 • U kunt daarbij het volgende doseringsschema hanteren.
Gewicht Dosering
van 45 t/m 60 kg 3 tabletten in één gift
6 tot 8 uur later 2 tabletten in één gift
meer dan 60 kg 3 tabletten in één gift
6 tot 8 uur later 2 tabletten in één gift
6 tot 8 uur later 1 tablet
 • Het wordt aanbevolen de behandeling ter voorkoming van malaria één week na de beëindiging van de "stand by" behandeling te hervatten.
Voorkoming van malaria

Ter voorkoming van malaria dient de eerste dosis ten minste 1 week (bij voorkeur 3 weken) voor vertrek naar een malariagebied te worden ingenomen; de volgende innamen tijdens en na het bezoek aan een malariagebied.

De tablet of gedeelte ervan moet eenmaal per week worden ingenomen, steeds op dezelfde dag van de week.

Om het risico te verminderen dat er alsnog malaria optreedt na vertrek uit een malariagebied, moet u nog 4 weken na vertrek doorgaan met de wekelijkse inname van Lariam.

Ter voorkoming van malaria bedraagt de aanbevolen dosering ongeveer 5 milligram per kilogram lichaamsgewicht één keer per week. Het onderstaande schema kan worden gehanteerd.

Personen van meer dan 45 kilogram: 1 tablet per week
Kinderen en volwassenen  
van 31-45 kilogram: ¾ tablet per week
van 20-30 kilogram: ½ tablet per week
van 15-19 kilogram: ¼ tablet per week

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zodra u eraan denkt en zet de behandeling dan volgens schema voort.

Voor ouderen is geen speciale aanpassing van de dosis noodzakelijk.

De ervaring bij kinderen jonger dan 2 jaar of die minder wegen dan 15 kilogram is beperkt. Bij bepaalde personen, bijvoorbeeld als ook andere geneesmiddelen worden gebruikt, kan het gewenst zijn 2 tot 3 weken voor het vertrek met de inname van Lariam ter voorkoming van malaria te beginnen. Dan kan bekeken worden of de combinatie van geneesmiddelen goed wordt verdragen.

Als de inname van Lariam ter voorkoming van malaria problemen oplevert, kan de toepassing van een ander antimalariamiddel nodig zijn. Bespreek dit met uw arts.

"Last Minute" toepassing

Het kan voorkomen dat u niet in staat bent 1 week voor het vertrek met de inname van Lariam ter voorkoming van malaria te beginnen (bij onverwacht vertrek). In dat geval kan in overleg met uw arts een zogenaamd oplaadschema gevolgd worden:

Personen van meer dan 45 kilogram:

een tablet Lariam per dag gedurende drie opeenvolgende dagen (dag 1, 2 en 3), gevolgd door een tablet op dag 8 en 15 en vervolgens elke week een tablet tot 4 weken na het vertrek uit het malariagebied

Kinderen en volwassenen van 31-45 kilogram:

¾ tablet Lariam per dag gedurende drie opeenvolgende dagen (dag 1, 2 en 3), gevolgd door ¾ tablet op dag 8 en 15 en vervolgens elke week ¾ tablet tot 4 weken na het vertrek uit het malariagebied

Kinderen van 20-30 kilogram:

½ tablet Lariam per dag gedurende drie opeenvolgende dagen (dag 1, 2 en 3), gevolgd door ½ tablet op dag 8 en 15 en vervolgens elke week ½ tablet tot 4 weken na het vertrek uit het malariagebied

Kinderen van 15-19 kilogram:

¼ tablet Lariam per dag gedurende drie opeenvolgende dagen (dag 1, 2 en 3), gevolgd door ¼ tablet op dag 8 en 15 en vervolgens elke week ¼ tablet tot 4 weken na het vertrek uit het malariagebied

Hoe merkt u de werking bij de behandeling van malaria

Bij nauwkeurig opvolgen van het voorschrift is de werking van Lariam te merken aan het onderdrukken van de aanvallen, die in rubriek 1: "Waarvoor wordt dit middel gebruikt?" beschreven zijn. Als u denkt dat Lariam niet of onvoldoende werkt en dat uw klachten niet of te weinig afnemen, ga dan terug naar de arts die u voor de malaria behandelt. Deze kan dan beslissen of voortzetting van de behandeling met Lariam wenselijk is. Misschien kiest hij dan voor een andere behandeling.

Wat u verder kunt doen om malaria te voorkomen

De beste bescherming tegen malaria is voorkomen dat u door de malariamug wordt gestoken.

Malariamuggen steken voornamelijk gedurende de schemering en de nacht. Daarom worden de volgende voorzorgsmaatregelen aanbevolen:

 • zorg ervoor dat in de avond en nacht uw huid zoveel mogelijk bedekt is;
 • gebruik een anti-muggenmiddel op die plaatsen die niet bedekt zijn;
 • als u verblijft in kamers die niet beschermd zijn tegen muggen, gebruik dan een doeltreffende klamboe (muskietennet) en zorg ervoor dat die goed afgesloten is;
 • gebruik eventueel anti-insectenmiddelen.

Voorzorgsmaatregelen kunnen geen volledige bescherming bieden tegen het krijgen van malaria.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

In geval u of iemand anders teveel Lariam heeft ingenomen, roep dan meteen medische hulp in.

Opname in een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn. In afwachting van medische hulp de betreffende persoon laten overgeven.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Behandeling van malaria

De behandeling van een malaria-aanval is beëindigd wanneer u het voorgeschreven aantal tabletten heeft ingenomen.

Voorkoming van malaria

Het gebruik van Lariam ter voorkoming van malaria wordt beëindigd vier weken nadat het malariagebied is verlaten.

Lariam kunt u op een later tijdstip weer innemen, indien uw arts dit middel opnieuw voorschrijft.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lariam bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Lariam heeft naast de gewenste werking ook een aantal ongewenste effecten. Deze effecten kunnen zowel tijdens de inname ter voorkoming van malaria als tijdens de behandeling van malaria voorkomen.De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van Lariam ter voorkoming van malaria zijn: misselijkheid, braken, en duizeligheid. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en kunnen afnemen bij langdurig gebruik.

Bij een klein aantal patiënten werd gemeld dat duizeligheid en evenwichtsstoornissen aanhielden tot enkele maanden na het stoppen van de behandeling met het geneesmiddel.

Bij doseringen, zoals die gebruikt worden bij de behandeling van malaria, zijn sommige bijwerkingen moeilijk te onderscheiden van de verschijnselen die optreden bij malaria.

Deel 2

Bij ieder orgaansysteem zijn de bijwerkingen vermeld op volgorde van frequentie waarbij de frequentie als volgt wordt gedefinieerd:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij 10 of meer op de
  100 patiënten)
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de
  1000 patiënten)
Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de
  10.000 patiënten)
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de
  10.000 patiënten)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:

Frequentie niet bekend: zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedarmoede door onvoldoende aanmaak van bloedcellen (aplastische anemie), bloedafwijking resulterend in verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), teveel witte bloedcellen (leukocytose), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:

Frequentie niet bekend: verminderde eetlust.

Psychische stoornissen:

Frequentie zeer vaak: slaapstoornissen (slapeloosheid, abnormale dromen). Frequentie vaak: angst, depressie.

Frequentie niet bekend: opwinding en onrust (agitatie), rusteloosheid, stemmingswisselingen, paniekaanvallen, verwardheid, hallucinaties, agressie, psychotische aandoening, versterkte achterdocht (paranoia).

Er zijn enkele zeldzame gevallen van zelfmoordneiging gemeld. De relatie met Lariam is in deze gevallen is niet duidelijk.

Zenuwstelselaandoeningen:

Frequentie vaak: duizeligheid, hoofdpijn.

Frequentie niet bekend: evenwichtsstoornissen, slaperigheid, plotselinge bewustzijnsverlies (syncope), toevallen, vermindering van het geheugen, zenuwstoornissen (waaronder tintelingen, bevingen en coördinatiestoornissen), hersenaandoening gekenmerkt door bijvoorbeeld stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie).

Oogaandoeningen:

Frequentie vaak: stoornissen bij het zien.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen :

Frequentie vaak: duizeligheid.

Frequentie niet bekend: stoornissen aan het evenwichtsorgaan, waaronder oorsuizen (tinnitus) en verminderd gehoor.

Hartaandoeningen:

Frequentie niet bekend: versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitatie), vertraagde hartslag (bradycardie), onregelmatige hartslag, overslaan van het hart (extrasystolen), andere voorbijgaande stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart, verstoring van de geleiding van de elektrische prikkel van de boezems naar de kamers (AV-blok).

Bloedvataandoeningen:

Frequentie niet bekend: stoornissen in de bloedcirculatie (verlaagde of verhoogde bloeddruk, opvliegers).

Ademhalingsstelselaandoeningen:

Frequentie niet bekend: kortademigheid (dyspneu), longontsteking (pneumonitis) met een mogelijk allergische oorsprong.

Maagdarmstelselaandoeningen:

Frequentie vaak: misselijkheid, diarree, buikpijn, braken.

Frequentie niet bekend: gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie).

Lever- en galaandoeningen :

Frequentie niet bekend: leveraandoeningen uiteenlopend van een tijdelijke toename van leverenzymen (zonder klachten) tot leverfalen.

Huidaandoeningen:

Frequentie vaak: jeuk.

Frequentie niet bekend: huiduitslag (urticaria), roodheid van de huid (erytheem), haaruitval (alopecia), overmatig zweten, huidaandoening met zwelling, bultjes en blaasjes (erythema multiforme), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom).

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:

Frequentie niet bekend: spierzwakte, spierkramp, spierpijn, gewrichtspijn.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:

Frequentie niet bekend: vochtophoping (oedeem), pijn op de borst, gevoel van zwakte, gevoel van onwel zijn, vermoeidheid, rillingen, koorts.

Bijwerkingen kunnen nog geruime tijd na het staken van het gebruik van Lariam optreden of voortduren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Lariam tabletten met gekruiste breukgleuven worden afgeleverd in doordrukstrips. De verpakkingen van Lariam dient u in de gesloten originele verpakking, buiten invloed van vocht te bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Lariam niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is 250 milligram mefloquine, aanwezig als 274,09 mg mefloquinehydrochloride
 • De andere bestanddelen zijn poloxameer 3800, microkristallijn cellulose, lactose, maïszetmeel, crospovidon, ammoniumcalciumalginaat, talk, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Lariam er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Lariam tabletten zijn ronde, witte tabletten met gekruiste breukgleuven aan één kant en gekruiste breukgleuven en de imprint "ROCHE" met een hexagon aan de andere kant. Door de breukgleuven kunnen zij gemakkelijk in tweeën of in vieren kunnen worden gebroken.

Lariam wordt geleverd in blisterstrips van 8 tabletten, die in een doosje verpakt zijn.

Fabrikant

F. Hoffmann – La Roche A.G., Basel, Zwitserland.

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer  
Lariam tabletten, 250 mg  
RVG 109367 // 11154 L.v.h.: Griekenland
Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013

BS12005-2 / 05 / 18 april 2013 (Herziening: juni 2012)

BS12005-1 / 05 / 18 april 2013 (Herziening: juni 2012)

Zie vervolg “deel 2”

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK