Laxtra Neutraal, poeder voor drank 13,7 g

ATC-Code
A06AD65
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Tramedico
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel gegen obstipation
Farmacologische groep Mittel gegen obstipation
Chemische groep Osmotisch wirkende laxanzien
Stof Macrogol, kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Tramedico

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame bestanddelen van Laxtra zijn macrogol 3350 en een aantal electrolyten (zouten), nl. natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride en kaliumchloride. Macrogol 3350 maakt uw ontlasting zachter waardoor de stoelgang gemakkelijker wordt, en verlicht daardoor uw verstopping. De electrolyten zorgen ervoor dat de normale hoeveelheden natrium, kalium en water in het lichaam gehandhaafd blijven tijdens de behandeling van uw verstopping.

Laxtra is een laxeermiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van verstopping bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, met name wanneer u daar al langere tijd last van heeft. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van ernstige, harde verstopping (faecale impactie) bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die het gevolg kan zijn van langdurige verstopping.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Laxtra niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor macrogol 3350, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumchloride of voor één van de andere bestanddelen van Laxtra.
 • als u een perforatie van de darmwand heeft
 • als u een volledige verstopping van de darmen heeft
 • als u een verlamming van de darmspieren heeft (bijvoorbeeld na een operatie of als gevolg van een ernstige infectie)
 • als u ontstekingen heeft van het darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, zoals terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed, extreme opzwelling van de dikke darm gepaard gaande met hoge koorts, opgezette buik en pijn (toxisch megacolon)
 • als u acute buikpijn heeft.

Raadpleeg uw arts indien het bovenstaande voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Laxtra

 • verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.
 • wanneer u symptomen ervaart als gevolg van een verstoorde zouthuishouding (b.v opgezwollen lichaamsdelen, kortademigheid, toegenomen vermoeidheid, dorst) dient u direct met de behandeling te stoppen. Er dienen dan maatregelen te worden genomen om de zouthuishouding te herstellen.
 • wanneer u een ernstige, harde verstopping heeft (faecale impactie) en daarbij tevens chronisch bedlegerig bent of een mogelijk verminderde darmmotiliteit (vermogen van de darmen om te kunnen bewegen) heeft.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Aangeraden wordt om minstens 2 uur te wachten tussen de inname van Laxtra en een ander geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het gebruik van Laxtra tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding problemen zal opleveren. Daarom kan Laxtra, indien noodzakelijk, zonder bezwaar tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Laxtra heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Laxtra

Laxtra Neutraal en Laxtra Orange bevatten 0,68 mmol (of 26 mg) kalium per sachet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.

Laxtra Neutraal en Laxtra Orange bevatten 8,13 mmol (of 187 mg) natrium per sachet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Laxtra Neutraal en Laxtra Orange bevatten geen suiker en kunnen dus toegediend worden aan diabetici. Ook patiënten die een lactose-vrij dieet moeten volgen, kunnen Laxtra Neutraal en Laxtra Orange gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Laxtra nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Laxtra dient via de mond te worden ingenomen.

Volwassenen, jongeren en ouderen:

De gebruikelijke dosering voor verstopping is 1 tot 2 sachets per dag voor de meeste patiënten. Afhankelijk van het individuele effect kunnen 3 sachets per dag nodig zijn.

Een behandelingskuur duurt gewoonlijk niet langer dan 2 weken. De behandeling kan herhaald worden als dit nodig is.

De gebruikelijke dosering voor ernstige, harde verstopping (faecale impactie) is 8 sachets per dag, in te nemen binnen een periode van 6 uur. De behandeling duurt gewoonlijk niet langer dan 3 dagen.

Patiënten met een verminderde hartfunctie:

Voor de behandeling van ernstige, harde verstopping (faecale impactie) dienen de doses zodanig verdeeld te worden, dat niet meer dan 2 sachets (in 250 ml water) per uur worden ingenomen.

Patiënten met verminderde nierfunctie:

Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor zowel de behandeling van verstopping alswel de behandeling van ernstige, harde verstopping.

Kinderen:

Voor de behandeling van verstopping bij kinderen wordt Laxtra niet aanbevolen omdat er hierover te weinig gegevens bekend zijn.

Voor de behandeling van ernstige, harde verstopping (faecale impactie) bij kinderen is een afwijkend doseringsschema van toepassing. Hiervoor is Laxtra niet geschikt, maar zijn andere geneesmiddelen verkrijgbaar.

Wijze van innemen:

Voor het innemen moet een sachet Laxtra volledig worden opgelost in een glas water (125 ml). Als u behandeld wordt voor ernstige, harde verstopping kunt u de inhoud van alle 8 sachets samen oplossen in 1 liter water. Deze oplossing kan afgedekt worden bewaard in de koelkast (2 - 8°C), en moet binnen 6 uur worden gebruikt. Als een oplossing niet binnen 6 uur is gebruikt moet deze worden weggegooid.

Wat u moet doen als u meer van Laxtra heeft ingenomen dan u zou mogen

U kunt dan last krijgen van diarree. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem grote hoeveelheden vloeistof, met name vruchtensap, in.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Laxtra in te nemen

Als u bent vergeten Laxtra in te nemen, neem deze dan zodra u er aan denkt, en ga daarna volgens het normale schema verder. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Laxtra

Maak altijd de kuur af die door uw arts is voorgeschreven om zoveel mogelijk baat van de behandeling te hebben. Anders kunnen de verschijnselen waar u last van heeft blijven bestaan.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Laxtra bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen aan het maagdarmstelsel komen het vaakst voor. Het is mogelijk dat u diarree krijgt als u begint met Laxtra in te nemen, maar deze vermindert gewoonlijk bij het verlagen van de dosis.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten);
 • met onbekende frequentie voorkomen (de freqentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens)

Immuunsysteemaandoeningen:

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties), allergische uitslag Frequentie onbekend: netelroos (urticaria), kortademigheid

Maagdarmstelselaandoeningen:

Zeer zelden: buikpijn, diarree, winderigheid, braken, misselijkheid Frequentie onbekend: uitrekking van de darm, darmgeruis, anaal ongemak.

Deze bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van het uitzetten van de darminhoud en een toename van de darmbewegingen. Deze bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk 24 tot 48 uur na het stopzetten van de behandeling.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Zeer zelden: jeuk, huiduitslag

Onderzoeken:

Frequentie onbekend: Wijziging van de zoutwaarden in het bloed, met name een verhoogde of verlaagde hoeveelheid kalium.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Laxtra niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de sachet en op de doos na Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar ongeopende sachets beneden 25°C.

Gebruik Laxtra niet als u merkt dat de sachet beschadigd is.

Aangemaakte oplossingen kunnen afgedekt worden bewaard in de koelkast (2 - 8°C), en moeten binnen 6 uur worden gebruikt. Als een oplossing niet binnen 6 uur is gebruikt moet deze worden weggegooid.

Ongebruikte sachets Laxtra dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Laxtra

Laxtra Neutraal:

 • De werkzame bestanddelen zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg), natriumchloride (350,7 mg) en kaliumchloride (46,6 mg).
 • Het andere bestanddeel is: acesulfaam K (E950).

Laxtra Orange:

 • De werkzame bestanddelen zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg), natriumchloride (350,7 mg) en kaliumchloride (46,6 mg).
 • De andere bestanddelen zijn: acesulfaam K (E950) en sinaasappelaroma (bevat: natuurlijke smaakstoffen, maltodextrine en propyleenglycol [E1520]).

Hoe ziet Laxtra er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Laxtra Neutraal is een wit, los poeder, verpakt in sachets. Iedere sachet Laxtra Neutraal bevat 13,71 g poeder. Een verpakking bevat 2, 8, 10, 20, 30 of 50 sachets (papier/LDPE/Al).

Laxtra Orange is een wit, los poeder met sinaasappelgeur, verpakt in sachets. Iedere sachet Laxtra Orange bevat 13,77 g poeder. Een verpakking bevat 2, 8, 10, 20, 30 of 50 sachets (papier/LDPE/Al).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Tramedico B.V.

Pampuslaan 186

1382 JS Weesp

RVG-nummer

Laxtra Neutraal: RVG 103747

Laxtra Orange: RVG 103756

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.