Liposic, ooggel 2 mg/g

ATC-Code
S01XA20
Liposic, ooggel 2 mg/g

Bausch AND Lomb

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere oogheelkundige

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Bausch AND Lomb

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Liposic is een steriele ooggel voor oogheelkundig gebruik. Liposic heeft bevochtigende eigenschappen en wordt door uw arts voorgeschreven:

 • ter bescherming en behandeling van uitdrogingsverschijnselen van de ogen veroorzaakt door (dreigende) keratoconjunctivitis sicca (droge ogen syndroom), zoals bij patiënten met het syndroom van Sjögren.
 • bij (dreigende) uitdroging van het hoornvlies door beschadiging van de oogleden of door zenuwverlammingen bij het oog, waardoor het oog niet gesloten kan worden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u contactlenzen draagt. Contactlenzen moeten worden verwijderd vóór toediening en mogen ongeveer 30 minuten na het indruppelen weer in het oog worden ingebracht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Liposic nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u ook andere geneesmiddelen voor in het oog gebruikt, moet u Liposic altijd als laatste indruppelen, tenminste 15 minuten na de andere oogdruppels.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot de veiligheid van Liposic tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Jan 2011

Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot de veiligheid van Liposic tijdens het geven van borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Na het inbrengen van de ooggel kan wazig zien vóórkomen waardoor het gezichtsvermogen gedurende zo'n 5 minuten verminderd is. Als u last heeft van wazig zien, bestuur dan geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Behandeling van droge ogen met Liposic gebeurt op individuele basis. Het aantal keren dat Liposic per dag gebruikt moet worden verschilt per patiënt. Breng 3 tot 5 keer per dag 1 druppel in het te behandelen oog aan. Breng 30 minuten vóór het naar bed gaan de laatste druppel aan.

 • Houd uw hoofd naar achter en trek zachtjes uw onderste ooglid naar beneden met uw wijsvinger.
 • Houd met uw andere hand de tube in een verticale positie boven het oog zonder het oog aan te raken.
 • Laat één druppel vallen in de conjunctivaal zak, dit is het deel van uw oog het dicht bij uw neus.
 • Probeer uw oog open te houden en het te bewegen zodat de gel gelijkmatig verdeeld wordt over het oog.

Let er op kleine druppels toe te dienen om plakkerige oogleden tegen te gaan.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk meer druppels Liposic heeft gebruikt dan voorgeschreven, kan dit een troebel zicht veroorzaken, maar dit zal snel overgaan.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Liposic bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn:

 • plakkerige oogleden
 • overgevoeligheidsreacties
 • oogirritatie
 • jeuk in het oog
 • wazig zien
 • branderigheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Na opening niet langer dan 28 dagen gebruiken.

Jan 2011

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is carbomeer. Dit is aanwezig in een concentratie van 2 mg per gram. De andere stoffen zijn cetrimide, sorbitol (E420), middellange keten triglyceriden, natrium hydroxide (E524) en gezuiverd water.

Hoe ziet Liposic eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Liposic is een witte, geleiachtig, hoog viskeuze, druppelbare gel, en is verpakt in doosjes met 1 of 3 tubes van 5 of 10 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Bausch & Lomb Pharma nv Lambermontlaan 430

1030 Brussel België

Fabrikant:

Dr. Gerhard Mann GmbH

Brunsbütteler Damm 165 - 173

D-13581 Berlijn

Duitsland

Inschrijving in het Register

In het register ingeschreven onder RVG 107234

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.