Livazo 4 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Livazo 4 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Pitavastatine
Toelating Nederland
Producent Kowa Pharmaceutical
Verdovend Nee
ATC-Code C10AA08
Farmacologische groep Lipide modificerende middelen, gewoon

Vergunninghouder

Kowa Pharmaceutical

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Vezepra 4mg filmomhulde tabletten Pitavastatine Kowa Pharmaceutical
Livazo 1 mg filmomhulde tabletten Pitavastatine Kowa Pharmaceutical
Vezepra 1mg filmomhulde tabletten Pitavastatine Kowa Pharmaceutical
Vezepra 2mg filmomhulde tabletten Pitavastatine Kowa Pharmaceutical
Livazo 2 mg filmomhulde tabletten Pitavastatine Kowa Pharmaceutical

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Livazo bevat een geneesmiddel, pitavastatine. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘statines’ worden genoemd. Livazo wordt gebruikt voor het corrigeren van de vetniveaus (lipiden) in uw bloed. Een verkeerde verhouding van vetten, met name cholesterol, kan soms leiden tot een hartaanval of beroerte.

U hebt Livazo gekregen omdat u een verkeerde verhouding van vetten hebt en het veranderen van uw dieet en het aanbrengen van veranderingen in uw manier van leven niet voldoende zijn geweest om dit te corrigeren. U dient uw cholesterolverlagende dieet en de veranderingen in de manier van leven voort te zetten terwijl u Livazo gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor pitavastatine, elke andere statine of de andere stoffen in Livazo. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.
 • U bent een vrouw die kinderen kan krijgen en gebruikt geen betrouwbare anticonceptiemethode (zie ‘Zwangerschap en borstvoeding’).
 • U hebt thans leverproblemen.
 • U neemt ciclosporine – gebruikt na een orgaantransplantatie.
 • U hebt herhaalde of onverklaarde spierpijn of pijn.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker alvorens Livazo te nemen.

Overleg met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt:

 • als u ernstig ernstige ademhalingsproblemen hebt.
 • wanneer u ooit problemen hebt gehad met uw nieren.
 • wanneer u eerder leverproblemen hebt gehad. Bij een klein aantal mensen kunnen ‘statines’ de lever schaden. Uw arts zal gewoonlijk een bloedtest uitvoeren (leverfunctietest) vóór en tijdens de behandeling met Livazo.
 • wanneer u ooit problemen hebt gehad met uw schildklier.
 • wanneer u of enig ander lid van uw familie een voorgeschiedenis heeft van spierproblemen.
 • wanneer u een voorgeschiedenis hebt van spierproblemen bij het innemen van andere cholesterolverlagende geneesmiddelen (bijv. statines of fibraten).
 • wanneer u overmatige hoeveelheden alcohol drinkt.

Wanneer een van de bovengenoemde punten op u van toepassing is (of u het niet zeker weet), praat dan met uw arts alvorens Livazo in te nemen.

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Gebruikt u naast Livazo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars goede werking belemmeren.

Informeer uw arts of apotheker met name wanneer u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • andere geneesmiddelen die ‘fibraten’ worden genoemd – zoals gemfibrozil en fenofibraat.
 • erytromycine, fusidinezuur of rifampicine – bepaalde ssorten antibiotica die worden gebruikt voor infecties.
 • warfarine of alle andere geneesmiddelen die worden gebruikt als bloedverdunner.
 • geneesmiddelen voor HIV, ‘proteaseremmers’ genoemd.
 • niacine (vitamine B3).

Wanneer één van de bovengenoemde punten op u van toepassing is (of u het niet zeker weet), praat dan met uw arts alvorens Livazo in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Livazo niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u Livazo inneemt. Als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen, moet u een betrouwbare anticonceptiemethode gebruiken terwijl u Livazo inneemt. Stop met het innemen van Livazo en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u zwanger raakt tijdens het innemen van Livazo. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt, wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Livazo kan met en zonder voedsel worden ingenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Livazo wordt niet verwacht dat het uw vermogen een voertuig te besturen of machines te bedienen zal beïnvloeden. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap wanneer u duizelig of slaperig wordt bij gebruik van Livazo.

Stoffen in Livazo waarmee u rekening moet houden

Livazo bevat lactose (een type suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt of kunt verteren, praat dan met uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Livazo altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het innemen van dit geneesmiddel

Slik de tablet heel door met water, al dan niet met voedsel. U kunt het op elk moment van de dag innemen. Probeer uw tablet echter elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Hoeveel u moet innemen

 • De gebruikelijke aanvangsdosis is eenmaal daags 1 mg. Na een paar weken kan uw arts beslissen uw dosis te verhogen. De maximale dosis is 4 mg per dag.
 • Als u leverproblemen hebt dient u maximaal 2 mg per dag in te nemen.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik van Livazo wordt afgeraden bij kinderen onder de 18 jaar.

Andere dingen die u moet weten terwijl u Livazo inneemt

 • Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen of wordt behandeld voor een ander probleem, vertel het medische personeel dan dat u Livazo gebruikt.
 • Uw arts zal mogelijk regelmatig uw cholesterol controleren.
 • Stop niet met het innemen van Livazo zonder dit eerst te bespreken met uw arts. Uw cholesterolspiegels kunnen stijgen.

Als u meer Livazo inneemt dan u zou mogen, praat dan met uw arts of ga meteen naar het ziekenhuis. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Maakt u zich geen zorgen, neem gewoon de volgende dosis op het juiste tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Livazo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen met dit geneesmiddel.

 • allergische reactie – u kunt dit merken aan: ademhalingsproblemen, zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel, slikproblemen, ernstig jeuken van de huid (met bulten).
 • onverklaarde spierpijn of zwakte, met name wanneer u zich onwel voelt, koorts hebt of roodbruine urine hebt. Livazo kan zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 mensen) onaangename effecten op de spieren veroorzaken. Wanneer dit niet wordt onderzocht, kan het leiden tot ernstige problemen zoals abnormale afbraak van spieren (rabdomyolyse), en dit kan weer leiden tot nierproblemen.
 • Ademhalingsproblemen waaronder aanhoudend hoesten en/of kortademigheid of koorts.
 • Leverproblemen, die gele verkleuring van de huid en ogen (geelzucht) kunnen veroorzaken.
 • pancreatitis (ernstige pijn in de buik en rug).

Andere bijwerkingen omvatten:

Vaak (treft minder dan 1 op de 10 mensen)

 • gewrichtspijn, spierpijn
 • constipatie, diarree, indigestie, misselijk zijn
 • hoofdpijn.

Soms (treft minder dan 1 op de 100 mensen)

 • spierspasmen
 • zich zwak, moe of onwel voelen
 • zwelling van de enkels, voeten of vingers
 • maagpijn, droge mond, misselijk zijn, verlies van eetlust, smaakverandering
 • bleke huid en zich zwak voelen en buiten adem zijn (bloedarmoede)
 • jeuk of uitslag
 • oorsuizingen
 • duizelig of slaperig zijn, slapeloosheid (andere slaapstoornissen inclusief nachtmerries)
 • vaker naar het toilet moeten (urinefrequentie)
 • ongevoeligheid en verminderd gevoel in de vingers, tenen, benen en het gezicht

Zelden (treft minder dan 1 op de 1.000 mensen)

 • roodheid van de huid, jeukende huid met bulten
 • verslechtering van het gezichtsvermogen
 • pijn in de tong
 • onaangenaam gevoel of ongemak in de maag

Andere mogelijke bijwerkingen

 • Geheugenverlies
 • Seksuele problemen
 • Depressie
 • Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C. De doordrukstrips in de doos bewaren ter bescherming tegen licht. De doordrukstrips en de doos zijn voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum. Gebruik deze

tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaar uw tabletten op een veilige plaats buiten het bereik en zicht van kinderen. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Livazo-tabletten bevatten pitavastatinecalcium overeenkomend met 1 mg, 2 mg of 4 mg pitavastatine. Uw tabletten bevatten ook lactosemonohydraat, LS-hydroxypropylcellulose, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), triethylcitraat (E1505) magnesiumaluminometasilicaat, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide.

Livazo filmomhulde tabletten worden geleverd in verpakkingen van 7, 28, 30, 90 of 100. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden voor elke sterkte in de handel gebracht. De tabletten zijn rond, wit en aan een kant gemarkeerd met de letters ‘KC’. Als hulpmiddel bij het identificeren van de verschillende sterktes, zijn ze allemaal verschillend in grootte en gemarkeerd met hetzij ‘1’, ‘2’ of ‘4’ aan de andere kant.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Kowa Pharmaceutical Europe Co Ltd

Winnersh Triangle, Wokingham, RG41 5RB VK Fabrikant: Pierre Fabre Médicament Production*,

Rue du Lycée, 45502 Gien Cedex, FRANKRIJK Of

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA* Via M Civitali 1, 20148 Milaan, ITALIË

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012.

*Alleen de fabricagelocatie die verantwoordelijk is voor productvrijgifte in een individuele markt zal in de folder worden vermeld in die specifieke markt.

Advertentie

Stof(fen) Pitavastatine
Toelating Nederland
Producent Kowa Pharmaceutical
Verdovend Nee
ATC-Code C10AA08
Farmacologische groep Lipide modificerende middelen, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.