Lonnoten, tabletten 10 mg

ATC-Code
C02DC01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Pfizer
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Antihypertensiva
Farmacologische groep Mittel mit wirkung auf die arterielle gefässmuskulatur
Chemische groep Pyrimidin-derivate
Stof Minoxidil

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lonnoten wordt gebruikt wanneer u last heeft van een ernstige hoge bloeddruk en wanneer andere bloeddrukverlagers of een zoutarm dieet niet of onvoldoende effect hebben op uw bloeddruk. Minoxidil, het werkzame bestanddeel in Lonnoten, behoort tot de groep geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen. Het oefent zijn werking uit door de spieren in bepaalde bloedvaten te ontspannen, waardoor deze enigszins verwijden. Hierdoor neemt de bloeddruk af.

Lonnoten mag alleen gebruikt worden in combinatie met andere middelen die de bloeddruk verlagen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U heeft feochromocytoom (een bepaalde tumor in de bijnier), omdat het de afgifte van bepaalde stoffen door de tumor kan stimuleren.
 • U bent overgevoelig voor minoxidil of een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een verminderde nierfunctie of wordt gedialyseerd. (Zie ook onder: Hoe moet Lonnoten worden gebruikt?). Uw arts zal u dan mogelijk een lagere dosis voorschrijven.
 • U heeft recentelijk een hartinfarct gehad; uw arts zal u pas Lonnoten voorschrijven wanneer uw toestand stabiel is.
 • U heeft last van hartfalen of een verhoogde bloeddruk in de longen. Uw arts zal terughoudend zijn bij het voorschrijven van Lonnoten.
 • Omdat Lonnoten ervoor kan zorgen dat u vocht vasthoudt, zal uw arts u tegelijk met Lonnoten een diureticum (ook wel plaspil genoemd) voorschrijven. Wanneer u ten gevolge van het vasthouden van vocht, meer dan 1,5 kilo aankomt, kan het effect van Lonnoten verminderen. Het wordt daarom aanbevolen de instructies van uw arts nauwgezet te volgen.
 • U gebruikt andere middelen die de bloeddruk verlagen. Het effect van deze middelen kan worden versterkt door Lonnoten, waardoor de bloeddruk te laag kan worden. Overleg met uw arts wanneer u andere middelen gebruikt.
 • Wanneer u last krijgt van een versnelde hartslag als gevolg van een lagere bloeddruk (reflextachydardie) en pijn op de borst (angina pectoris) als gevolg van het gebruik van Lonnoten. Omdat Lonnoten een vaatverwijder is, kan een dergelijke reactie optreden. Uw arts zal u een bètablokker (een bepaalde groep middelen tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten en verhoogde oogdruk) voorschrijven, of een ander middel dat het sympatisch zenuwstelsel (activerende zenuwstelsel) onderdrukt, en dat u tegelijkertijd met Lonnoten kunt innemen.
 • Wanneer u last krijgt van overmatige haargroei (hypertrichose) tijdens de behandeling met Lonnoten. Bij de meeste patiënten die met Lonnoten worden behandeld, komt hypertrichose (overmatige haargroei) voor. Wanneer u last krijgt van hypertrichose kunt u, na het stoppen van de behandeling met Lonnoten, binnen één tot zes maanden verwachten dat de overmatige haargroei verdwenen is.

Gebruik bij kinderen

Tijdens de behandeling met minoxidil moeten kinderen onder controle blijven bij een specialist. De dagelijkse dosering wordt door de specialist bepaald en deze kan worden aangepast aan wat voor het kind noodzakelijk is. De arts zal tijdens de behandeling de kinderen ook andere medicijnen voorschrijven om een snelle hartslag en het vasthouden van vocht in het lichaam te voorkomen. U moet contact opnemen met uw arts als uw kind last heeft van één van de volgende verschijnselen: een erg snelle hartslag, snelle ademhaling, opzwellen van benen, een snelle toename van het lichaamsgewicht en minder urine. Uw kind moet regelmatig voor controle naar de arts tijdens de behandeling met minoxidil.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Lonnoten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Wanneer Lonnoten gelijktijdig gebruikt wordt met andere middelen die de bloeddruk verlagen, kan het effect versterkt worden. De werking van Lonnoten kan een aanvulling zijn op gelijktijdig toegediende middelen tegen een hoge bloeddruk.

Als Lonnoten samen met een met sympathicolytica (middelen die een bepaald deel van het zenuwstelsel remmen) zoals guanethidine of betanidine wordt gegeven kan dit een sterke bloeddrukverlaging geven.

Indien mogelijk moet geruime tijd voordat met Lonnoten wordt begonnen, met guanethidine worden gestopt. Indien dit niet mogelijk is, dient de behandeling met Lonnoten in het ziekenhuis te worden

begonnen en moet u nauwgezet in de gaten worden gehouden met betrekking tot duizeligheidsklachten bij het opstaan.

Voedsel en drinken hebben geen invloed op het effect van Lonnoten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van minoxidil in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Nadelige effecten op het kind kunnen niet worden uitgesloten. Om deze reden dient Lonnoten niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen.

Borstvoeding

Lonnoten gaat over in de moedermelk. Er is mogelijk een risico voor zuigelingen. Wanneer behandeling met minoxidil absoluut noodzakelijk is, moet de borstvoeding worden gestopt. Overleg met uw arts over een voor u geschikte behandeling tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over het effect van minoxidil op de vruchtbaarheid bij de mens.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of Lonnoten invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen. Wanneer u last heeft van een bijwerking , dient u rekening te houden met een mogelijk negatieve invloed op uw rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Dit kan vooral in het begin van de behandeling voorkomen.

Lonnoten bevat lactose

Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u al middelen gebruikt om uw bloeddruk te verlagen, zal uw arts de dosering van deze middelen mogelijk aanpassen voor u met Lonnoten begint.

Lonnoten wordt meestal in combinatie geven met een plaspil (diureticum) en een bèta-blokker (middelen die gebruikt worden bij hoge bloeddruk en andere aandoeningen van het hart).

Gebruik bij kinderen ouder dan 12 jaar

Voor patiënten ouder dan 12 jaar is de aanbevolen begindosis 5 mg per dag. De dosis kan worden verhoogd tot de beoogde bloeddrukdaling is bereikt. De tijd tussen twee verhogingen van de dosis moet tenminste drie dagen zijn. De maximale hoeveelheid is 100 mg per dag. Lonnoten kan in een keer of verdeeld over de dag worden ingenomen.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar

De dagelijkse dosering wordt door de specialist bepaald en deze kan worden aangepast aan wat voor het kind noodzakelijk is.

Wanneer u teveel Lonnoten heeft ingenomen kunt u last krijgen van slaapzucht (lethargie) of in coma raken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel van Lonnoten heeft gebruikt/ingenomen.

Neem geen dubbele dosis van Lonnoten om zo de vergeten dosis in te halen. Overleg met uw arts wat u het beste kunt doen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts zal ervoor zorgen dat de behandeling met Lonnoten langzaam wordt afgebouwd, of u een vervangend bloeddrukverlagend middel voorschrijven, om ervoor te zorgen dat uw bloeddruk niet onmiddellijk stijgt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lonnoten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:

 • Overmatige haargroei (hypertrichose)
 • Verhoging van de hartfrequentie, versnelde hartslag (tachycardie)
 • Ontsteking van het hartzakje (pericarditis)
 • Veranderingen van de haarkleur
 • Afwijkingen in het elektrocardiogram (ECG)

Vaak voorkomende bijwerkingen:

 • Ten gevolge van het gebruik van Lonnoten kan uw lichaam vocht en/of natrium (zout) vasthouden (vochtretentie en/of natriumretentie)
 • Vochtophoping (oedeem)
 • Verminderde aanzuiging van bloed door het hart (pericardiale effusie) als gevolg van vochtophoping in het hartzakje (pericard) waardoor er minder bloed kan worden rondgepomt (harttamponade).
 • Onvermogen van de maag en darmen om bepaalde stoffen te verdragen (gastrointestinale intolerantie)

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • Abnormale vochtophoping van pleuravocht tussen de longvliezen (pleura-effusie)
 • Gevoelige borsten

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • Bloedafwijking die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
 • Bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
 • Ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom)
 • Huidontsteking waarbij blaren ontstaan (dermatitis bullosa)
 • Huiduitslag

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet kan worden bepaald met de beschikbare gegevens:

 • Beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • Toxische epidermale necrolyse (TEN; een zeldzame huidaandoening, gekenmerkt door het ontstaan van blaren (afsterven van de huid) waaruit vocht kan komen en infecties kunnen ontstaan)
 • Een tijdelijke stijging van creatinine en bloedureumstikstof
 • Vochtophoping in enkels, benen of armen (perifeer oedeem) in combinatie met of zonder gewichtstoename

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC.

Bewaar geneesmiddelen niet in de badkamer. Vochtige lucht kan de kwaliteit van geneesmiddelen verminderen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter “Niet gebruiken na:”of “Exp.:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is minoxidil.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide, lactose, maïszetmeel en magnesiumstearaat.

Lonnoten 10 mg tabletten wordt geleverd in flacons met 100 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636).

Lonnoten is in het register ingeschreven onder RVG 08426

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.