Lutinus 100 mg, tabletten voor vaginaal gebruik

ATC-Code
G03DA04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Ferring
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Sexualhormone und modulatoren des genitalsystems
Farmacologische groep Gestagene
Chemische groep Pregnen-4-derivate
Stof Progesteron

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Ferring

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Lutinus mag alleen worden toegepast bij vrouwen die vanwege verminderde vruchtbaarheid in het kader van een programma voor kunstmatige voortplantingstechnieken worden behandeld. De behandeling wordt gestart op de dag waarop de eicellen worden geoogst. Uw arts zal u zeggen wanneer de behandeling wordt gestart.

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;

Lutinus PIL 13029

 • als u last heeft van ongebruikelijk vaginaal bloedverlies dat niet door de arts is beoordeeld;
 • als u een miskraam heeft gehad en uw arts vermoedt dat er nog wat weefsel in de baarmoeder is achtergebleven, of in geval van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap;
 • als u ernstige leverproblemen heeft of die heeft gehad;
 • als er bij u sprake is van bekende of vermoede borstkanker of kanker van de geslachtsorganen;
 • als u bloedstolsels heeft of heeft gehad in benen, longen, ogen of elders in het lichaam;
 • als u lijdt aan een vorm van porfyrie (een groep erfelijke of verworven stoornissen van bepaalde enzymen).

Wees extra voorzichtig en waarschuw onmiddellijk uw arts als u tijdens de behandeling of zelfs een paar dagen na de laatste toediening last heeft van een van de volgende verschijnselen:

 • pijn in de kuiten of op de borst, plotselinge kortademigheid of het ophoesten van bloed, wat kan duiden op mogelijke bloedstolsels in benen, hart of longen;
 • ernstige hoofdpijn of braken, duizeligheid, flauwte of veranderingen in gezichtsvermogen of spraak, zwakte of gevoelloosheid van een arm of been, wat kan duiden op mogelijke bloedstolsels in de hersenen of ogen;
 • verergering van depressieve verschijnselen.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u een van de volgende gezondheidsproblemen heeft of heeft gehad:

 • epilepsie
 • migraine
 • astma
 • niet goed werken van hart of nieren
 • diabetes

Kinderen

Lutinus is niet bestemd voor gebruik bij kinderen.

Gebruikt u naast Lutinus nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking vertonen met vaginale progesterontabletten. Zo kunnen carbamazepine, rifampicine, maar ook kruidenmiddelen die sint-janskruid bevatten, de werkzaamheid verminderen, terwijl geneesmiddelen die ketoconazol bevatten en vaginale crèmes tegen schimmelinfecties de werking van progesteron kunnen beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Lutinus PIL 13029

Lutinus kan worden gebruikt tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap bij vrouwen die extra progesteron nodig hebben tijdens een kunstmatige voortplantingstechniekbehandeling.

De risico’s van bij de geboorte aanwezige afwijkingen, waaronder afwijkingen aan de geslachtsorganen, door blootstelling aan progesteron die tijdens de zwangerschap van buitenaf is toegediend, zijn niet volledig vastgesteld.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lutinus heeft een geringe of matige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Het kan sufheid en/of duizeligheid veroorzaken; daarom is bij bestuurders van voertuigen en bij gebruikers van machines voorzichtigheid geboden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

De gebruikelijke dosering is 100 mg die driemaal daags rechtstreeks in uw vagina wordt ingebracht, te beginnen op de dag waarop de eicellen worden geoogst. De toediening van Lutinus moet gedurende 30 dagen worden voortgezet als zwangerschap is bevestigd.

Gebruiksinstructies

Lutinus moet met de meegeleverde applicator (toedieningssysteem) rechtstreeks in de vagina worden ingebracht.

 1. Haal de applicator uit de verpakking.
 2. Plaats één tablet in de daarvoor bestemde holte aan het uiteinde van de applicator. De tablet moet goed passen en mag er niet uit vallen.
 3. De applicator met de tablet kan in de vagina worden ingebracht terwijl u staat, zit of met opgetrokken knieën op uw rug ligt. Breng voorzichtig het dunne uiteinde van de applicator diep in de vagina in.
 4. Druk de zuiger in om de tablet af te geven.

Verwijder de applicator en spoel deze grondig met warm stromend water af, droog hem met een zachte tissue en bewaar de applicator voor later gebruik.

Lutinus PIL 13029

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer van Lutinus heeft gebruikt dan uw arts heeft aangegeven.

Breng de dosis in zodra u eraan denkt en ga daarna verder zoals anders. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Vraag uw arts of apotheker om advies als u van plan bent te stoppen of bent gestopt met het gebruik van Lutinus. Abrupt stoppen met het toedienen van progesteron kan leiden tot meer angstgevoelens, humeurigheid en verhoogde gevoeligheid voor toevallen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, vaginale aandoeningen en baarmoederkrampen.

Lutinus PIL 13029

De volgende vaak voorkomende bijwerkingen treden op bij 1 tot 10 op de 100 behandelde patiënten:

 • hoofdpijn
 • opgezette buik
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • baarmoederkrampen

De volgende soms voorkomende bijwerkingen treden op bij 1 tot 10 op de 1000 behandelde patiënten:

 • duizeligheid
 • slapeloosheid
 • diarree
 • verstopping (obstipatie)
 • netelroos (urticaria)
 • huiduitslag
 • vaginale aandoeningen (bijv. onaangenaam gevoel in de vagina, branderig gevoel, afscheiding, droogheid en bloedverlies)
 • schimmelinfectie in de vagina
 • borstaandoeningen (bijv. pijn, zwelling en drukgevoeligheid van de borsten)
 • jeuk in de schaamstreek
 • perifeer oedeem (zwelling in de ledematen door ophoping van vocht)

De volgende bijwerkingen zijn gezien nadat het product op de markt is gebracht:

 • moeheid
 • braken
 • allergische reacties

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Lutinus PIL 13029

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is progesteron
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • Hydrofoob colloïdaal silicium
  • Lactosemonohydraat
  • Gepregelatineerd maïszetmeel
  • Povidon
  • Vetzuur
  • Natriumwaterstofcarbonaat
  • Natriumlaurylsulfaat
  • Magnesiumstearaat

Dit geneesmiddel is een tablet voor vaginaal gebruik. Het is een witte tot gebroken witte, platte, ovale tablet met de inscriptie “FPI” op de ene zijde en “100” op de andere zijde.

Verpakkingsgrootten: 21of 90 tabletten voor vaginaal gebruik met 1 polyethyleen applicator. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Ferring B.V. Polarisavenue 130 2132 JX Hoofddorp

Fabrikant

Ferring GmbH

Wittland 11, D-24109 Kiel, Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Slowakije, Spanje en Zweden: Lutinus Portugal: Luferti

Roemenië: Lutinus 100 mg, comprimate vaginale Slovenië: Lutinus 100 mg vaginalne tablete Groot-Brittannië: Lutigest

Lutinus is in het register ingeschreven onder RVG 102442.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013

Lutinus PIL 13029

Lutinus PIL 13029

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.