Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch 6.9 g, poeder voor drank

ATC-Code
A06AD65
Medikamio Hero Image

Pharmamatch

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmamatch

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit geneesmiddel is Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch 6,9 g, poeder voor drank. Het is een laxeermiddel voor kinderen. Het wordt gebruikt:

 • voor de behandeling van langdurige of vaak terugkerende verstopping (chronische of habituele obstipatie) bij kinderen van 2 tot en met 11 jaar;
 • voor de behandeling van volledige ernstige verstopping (faecale impactie) bij kinderen van 2 tot en met 11 jaar;
 • ter voorkoming van het opnieuw optreden van een volledige ernstige verstopping bij kinderen van 2 tot en met 11 jaar, wanneer er al eerder een succesvolle behandeling met Macrogol en electrolyten is geweest.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor macrogol 3350, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumchloride of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

MACROGOL EN ELECTROLYTEN JUNIOR PharmaMatch 6,9 g

poeder voor drank

 • U heeft een geperforeerde darmwand (gaatje of scheurtje in de darmwand).
 • U heeft een blokkering in het darmstelsel of een verlamming van de darmspieren
 • U heeft een ontstekingsziekte van het darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) of extreme opzwelling van de dikke darm (toxisch megacolon).
 • U heeft last van plotseling optredende buikpijn.

Als een van deze omstandigheden op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voor advies.

 • Verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.
 • Als u bijwerkingen krijgt zoals zwelling, kortademigheid, vermoeidheid, uitdroging (klachten zoals meer dorst hebben, droge mond en zwakte) of hartproblemen moet u de behandeling met Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch stoppen en onmiddellijk uw arts raadplegen.
 • Als u een volledige ernstige verstopping heeft (faecale impactie) en daarbij tevens chronisch bedlegerig bent of een mogelijk verminderde darmmotiliteit (vermogen van de darmen om te kunnen bewegen) heeft.

Gebruikt u naast Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De opname van andere geneesmiddelen kan tijdelijk verminderd zijn wanneer u Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch heeft ingenomen. Er zijn gevallen gemeld van een verminderde werkzaamheid van geneesmiddelen, waaronder middelen die worden gebruikt bij epilepsie. Er wordt aangeraden minstens 2 uur te wachten tussen de inname van Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch en een ander geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van macrogol bij zwangere vrouwen of tijdens het geven van borstvoeding. Er wordt geen effect verwacht van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding op de pasgeborene/het kind, omdat systemische blootstelling van macrogol verwaarloosbaar is. Als het nodig is kan om deze reden Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch gebruikt worden tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

MACROGOL EN ELECTROLYTEN JUNIOR PharmaMatch 6,9 g

poeder voor drank

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch bevat geen suiker en kan dus gebruikt worden door diabetici. Ook patiënten die een lactose-vrij dieet moeten volgen, kunnen Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch gebruiken. In het geval van een zoutarm dieet moet rekening worden gehouden met het natriumgehalte in Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch (0,095 g per sachet)

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch wordt niet aangeraden bij kinderen onder de 2 jaar. Voor kinderen ouder dan 11 jaar wordt aangeraden om een vergelijkbaar product met 13,8 g Macrogol en electrolyten te gebruiken.

Dit geneesmiddel kan op elk moment met of zonder voedsel worden ingenomen.

De gebruikelijke dosering is:

Behandeling van langdurige of vaak terugkerende verstopping en gebruik ter voorkoming van het opnieuw optreden van een volledige ernstige verstopping bij kinderen

Kinderen van 2 tot en met 6 jaar: de begindosering is 1 sachet per dag; Kinderen van 7 tot en met 11 jaar: de begindosering is 2 sachets per dag

Daarna dient de dosering afhankelijk van het effect te worden ingesteld. De maximaal benodigde dosering is gewoonlijk niet hoger dan 4 sachets per dag.

De arts zal u vertellen hoe lang u Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch moet gebruiken.

Behandeling van een volledige ernstige verstopping bij kinderen

Doseringsschema:

  Aantal sachets Macrogol en electrolyten Junior    
  PharmaMatch          
Leeftijd Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
2-4 jaar 2 4 4 6 6 8 8

MACROGOL EN ELECTROLYTEN JUNIOR PharmaMatch 6,9 g

poeder voor drank

Het dagelijkse aantal sachets moet verdeeld over de dag ingenomen over een periode van 12 uur. De behandeling kan gestopt worden als de werking is opgetreden. Dit is wanneer het kind grote hoeveelheden ontlasting en/of waterige diarree produceert.

Patiënten met een verminderde hartfunctie:

Er wordt aangeraden de totale dagelijkse dosis langzaam in te nemen.

 • Kinderen van 2 tot en met 4 jaar dienen niet meer dan 2 sachets per uur in te nemen;
 • Kinderen van 5 tot en met 11 jaar dienen niet meer dan 3 sachets per uur in te nemen.

Patiënten met een verminderde nierfunctie:

Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor de behandeling van een volledige ernstige verstopping.

Wijze van gebruik

De inhoud van één sachet oplossen in ongeveer 70 ml water (half glas) en goed roeren tot het volledig is opgelost. Vervolgens de oplossing opdrinken.

Voor de behandeling van volledige ernstige verstopping kan het makkelijk zijn om het juiste aantal sachets van tevoren op te lossen in de bijbehorende hoeveelheid water. Bijvoorbeeld 10 sachets kunnen worden opgelost in 700 ml water.De oplossing maximaal 24 uur in de koelkast (2 – 8 ˚C) en afgedekt bewaren. De vloeistof niet in 1 keer opdrinken, maar de helft in de ochtend en de helft in de avond opdrinken.

Wanneer u te veel Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u last heeft van ernstige diarree of hevig braken moet u veel drinken, bij voorkeur vruchtensap.

Neem een dosis zodra u eraan denkt en hervat de behandeling zoals daarvoor. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen aan het maagdarmstelsel komen het meest voor. Het is mogelijk dat u diarree krijgt als u begint met Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch in te nemen, maar deze vermindert gewoonlijk bij het verlagen van de dosis.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn:

 • Overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties), allergische uitslag

MACROGOL EN ELECTROLYTEN JUNIOR PharmaMatch 6,9 g

poeder voor drank

 • Jeuk, huiduitslag
 • Buikpijn, diarree, braken, misselijkheid en winderigheid. Deze bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van het uitzetten van de darminhoud en een toename van de darmbewegingen. Deze bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk 24 tot 48 uur na het stopzetten van de behandeling.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld, maar het is niet bekend hoe vaak deze voorkomen (de frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

 • Vochtophoping/zwelling, bijvoorbeeld van de ledematen, het gezicht, de lippen, keel, mond of tong (perifeer oedeem of angio-oedeem)
 • Roodheid van de huid (erytheem)
 • Netelroos (urticaria)
 • Kortademigheid
 • Wijziging van de zoutwaarden in het bloed, met name een verhoogde of verlaagde hoeveelheid kalium.
 • Hoofdpijn
 • Gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • Uitrekking van de darm
 • Darmgeruis
 • Anaal ongemak

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Ongeopende sachet: geen speciale bewaarcondities.

Als u Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch heeft opgelost in water, maar u gaat het nog niet opdrinken, dek het goed af en bewaar de drank in de koelkast (2°C tot 8°C). Gooi alle drank weg, die binnen 24 uur niet is opgemaakt.

Spoel ongebruikte geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

MACROGOL EN ELECTROLYTEN JUNIOR PharmaMatch 6,9 g

poeder voor drank

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn macrogol 3350 (6,563g), natriumchloride (175,4 mg), natriumwaterstofcarbonaat (89,3 mg) en kaliumchloride (23,3 mg).
 • De andere stoffen in dit middel zijn citroensmaakstof en acesulfaamkalium (E950) als zoetstof. De citroensmaakstof bevat de volgende ingrediënten: acasiagom (E414) en smaakstof.

Macrogol en electrolyten Junior PharmaMatch is een wit poeder verpakt in sachets. Het is beschikbaar in doosjes met 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 of 100 sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmamatch BV Egelenburg 2

1081 GK Amsterdam Nederland

Fabrikant

Chanelle Medical

Loughrea, Co. Galway

Ierland

In het register ingeschreven onder

RVG 110615

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2013.

1112.3v.AP

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.