Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank

ATC-Code
A06AD65
Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank

Sandoz

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van langdurige verstopping (obstipatie). Het wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Macrogol 3350 maakt uw ontlasting zachter en makkelijker uit te scheiden, waardoor de obstipatie verlicht wordt. De elektrolyten (zouten) helpen om de normale hoeveelheden natrium, kalium en water in uw lichaam te handhaven tijdens uw behandeling voor obstipatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een gaatje of scheurtje in de darmwand.
 • U heeft een afsluiting van de darm (darmobstructie, ileus).
 • U heeft een ernstige darmontsteking, zoals ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn of toxisch megacolon.

Als een van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Sommige geneesmiddelen, bijv. middelen tegen epilepsie, zijn mogelijk minder werkzaam als u ook Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g gebruikt.

Gebruikt u naast Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g kan op ieder moment van de dag ingenomen worden, met of zonder eten of drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g bevat 0,63 mmol (25 mg) kalium per sachet. Hier moet u rekening mee houden als u meer dan één sachet per dag neemt en een verminderde nierfunctie heeft of een kaliumbeperkt dieet volgt.

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g bevat 8,1 mmol (187 mg) natrium per sachet. Hier moet u rekening mee houden als u een natriumbeperkt dieet volgt.

Het sinaasappelaroma in dit middel bevat glucose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Het sinaasappelaroma en het citroen-limoenaroma bevatten zwaveldioxide (E220), dat in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) en bronchospasme (plotselinge kortademigheid en piepende ademhaling) kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen, kinderen (12 jaar en ouder) en ouderen:

De gebruikelijke dosis voor obstipatie is een tot drie maal per dag 1 sachet.

Wijze van bereiden

Maak het sachet open en doe de inhoud in een glas. Voeg ongeveer 125 ml water toe. Roer goed totdat het poeder opgelost is en drink het dan op.

Duur van de behandeling

Voor obstipatie mag de duur van de behandeling normaal gesproken niet langer zijn dan 2 weken.

U kunt last krijgen van heftige pijn en zwelling in de buik, braken of diarree. Als dit gebeurt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de dosis alsnog in zodra u eraan denkt en ga dan verder met het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Om het beste resultaat te krijgen moet u altijd de hele behandelingskuur afmaken zoals in deze bijsluiter beschreven is. De obstipatie zal dan volledig oplossen. Als u te vroeg stopt, kunnen uw symptomen aanhouden.

Worden uw symptomen na 14 dagen niet minder of worden ze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van onderstaande bijwerkingen, stop dan met het gebruik van Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g en ga onmiddellijk naar uw arts:

 • tekenen van een allergische reactie, zoals uitslag, jeuk, kortademigheid of moeite met ademhalen
 • tekenen van een verandering van de water- of elektrolytenbalans (zoutgehaltes) in uw lichaam, zoals zwelling (vooral van de enkels), zich zwak of steeds vermoeider voelen of meer dorst samen met hoofdpijn.

De volgende bijwerkingen zijn ook mogelijk:

 • buikpijn
 • lichte diarree (bij het begin van de behandeling; dit verdwijnt meestal als u het aantal sachets dat u gebruikt vermindert)
 • misselijkheid
 • braken
 • gezwollen buik (opgeblazen gevoel)
 • rommelende maag
 • winderigheid
 • pijn aan de anus

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het sachet na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25ºC.

Gebruik Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g niet als u ziet dat een van de sachets beschadigd is.

Opgeloste macrogol drank kan afgedekt in de koelkast (2-8°C) bewaard worden en moet binnen 24 uur gebruikt worden. Gooi drank die niet binnen 24 uur gebruikt is weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride (0,3507 g), natriumwaterstofcarbonaat (0,1785 g) en kaliumchloride (0,0466 g).

De andere stoffen in dit middel zijn colloïdaal watervrij silicium, sacharinenatrium, sinaasappelaroma (bevat natuurlijke smaakstoffen, glucose, maltodextrine, acaciagom, alfa-tocoferol, zwaveldioxide [E220]) en citroen-limoenaroma (bevat natuurlijke smaakstoffen en extracten, natuurgelijke smaakstoffen, maltodextrine, acaciagom, citroenzuur, zwaveldioxide [E220]).

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g is een wit poeder.

Elk sachet bevat 13,8 gram poeder en is verpakt in doosjes met 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 of 100 sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Klocke Pharma-Service GmbH

Compound Macrogol 13.8g Powder for Oral SolutionLaxoglam - Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Macrogol + elektrolytes Sandoz poeder voor drankGangiden LaxirivaMacrogol HEXAL plus Elektrolyte Pulver zur Herstellung einer Lösung zum EinnehmenMacrolief 13.8g sachet, powder for oral solution MACROGOL SANDOZMacrogol + elektrolytes Sandoz poudre pour solution buvable Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g, poeder voor drank Macrogol SandozMacrogol SandozMacrogol Placasod 13,7 g polvo para solución oral Laxiriva

Strassburger Strasse 77,

77767 Appenweier

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Hermes Pharma GmbH

Allgäu 36

9400 Wolfsberg

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

Macrogol en elektrolyten Sandoz 13,8 g is in het register ingeschreven onder RVG 113312.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk: Oostenrijk:

België:

Denemarken:

Finland:

Duitsland:

Ierland:

Italië:

Luxemburg:

Nederland:

Polen:

Portugal:

Spanje:

Zweden:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.