Magnesiumhydroxide PCH, kauwtabletten 724 mg

Illustratie van Magnesiumhydroxide PCH, kauwtabletten 724 mg
Stof(fen) Magnesiumoxide
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A02AA02
Farmacologische groep Antacida

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
CitraFleet, poeder voor drank Citroenzuur Magnesiumoxide Natrium picosulfaat Casen Recordati

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Magnesiumhydroxide PCH behoort tot de groep van maagzuurbindende geneesmiddelen. Tevens heeft het een laxerende werking.

Gebruiken

 • bij brandend maagzuur
 • bij irritatie van de slokdarm
 • bij maag- of darmzweer
 • bij irritatie van de maagwand (gastritis)

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Magnesiumhydroxide PCH niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor magnesiumhydroxide of voor andere bestanddelen van de kauwtablet
 • wanneer de werking van uw nieren ernstig verminderd is

Gerenvooieerde versie

MAGNESIUMHYDROXIDE PCH kauwtabletten

Wees extra voorzichtig met Magnesiumhydroxide PCH

 • bij langdurig gebruik en bij een verminderde werking van de nieren. Er kan een teveel aan magnesium in het lichaam ontstaan. Kenmerken hiervan zijn: een vertraagde hartslag, verminderde ademhaling, verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken en coma.
 • indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze kauwtabletten met:

 • kinidine (een middel tegen ritmestoornissen van het hart)
 • acetylsalicylzuur (een middel bij pijn)
 • mycofenolzuur (een afweer onderdrukkend middel)

Wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Met de volgende geneesmiddelen kan ook een wisselwerking optreden. Bij deze geneesmiddelen kan dat opgelost worden door deze middelen als eerste in te nemen, na enige tijd gevolgd door Magnesiumhydroxide PCH. U hoeft dan geen advies van uw arts of apotheker te vragen.

Hieronder staat per middel aangegeven hoe lang u het beste kunt wachten met innemen van Magnesiumhydroxide PCH, na inname van het andere geneesmiddel.

 • bisfosfonaten (middelen tegen botontkalking); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • cefpodoxim en cefuroxim (middelen van het cefalosporinetype, tegen infecties); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • antischimmelmiddelen (itraconazol en ketoconazol); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • penicillamine (een middel bij o.a. reuma en ziekte van Wilson); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • tetracyclines (bepaalde middelen tegen infecties, o.a. doxycyline, tetracycline, minocycline); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen

Gerenvooieerde versie

MAGNESIUMHYDROXIDE PCH kauwtabletten

 • schildklierhormonen; minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • hartglycosiden (middelen tegen hartzwakte, bv. digoxine); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • ijzerpreparaten (middelen tegen bloedarmoede); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • fluoriden (middelen tegen botontkalking): minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen. Dit geldt NIET voor fluoride in een lage dosis, gebruikt ter voorkoming van cariës (tandbederf)
 • chloorpromazine (een middel tegen o.a. een ernstige psychische stoornis); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • isoniazide (een middel tegen tuberculose); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • cimetidine (een middel tegen maag- of darmzweren); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • bisacodyl (een middel tegen verstopping); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • middelen gebruikt bij HIV-infectie (amprenavir, indinavir, nelfinavir, zalcitabine, delavirdine); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • atropine (een middel tegen o.a. hartritmestoornissen); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen
 • chinolonen (bepaalde middelen tegen infecties, o.a. ciprofloxacine, levofloxacine, norfloxacine, ofloxacine, pipemidinezuur); minimaal 4 uur voor Magnesiumhydroxide PCH innemen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gerenvooieerde versie

MAGNESIUMHYDROXIDE PCH kauwtabletten

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Magnesiumhydroxide PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

Bij brandend maagzuur, irritatie van de maag, irritatie van de slokdarm door oprisping van maagzuur, maag- of darmzweer: 1-2 kauwtabletten (724-1448 mg magnesiumhydroxide) 1 uur na elke maaltijd en bij het naar bed gaan. Zonodig vult u dit tussentijds aan met 1 tablet (724 mg magnesiumhydroxide) iedere 2 uur.

Als u merkt dat Magnesiumhydroxide PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste eerst goed worden gekauwd en dan met een ruime hoeveelheid water (=1 glas) worden doorgeslikt.

Gebruik de kauwtabletten niet langer dan 14 dagen zonder uw arts daarover te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Magnesiumhydroxide PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Magnesiumhydroxide PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Magnesiumhydroxide PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Magnesiumhydroxide PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief incidentele meldingen
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Gerenvooieerde versie

MAGNESIUMHYDROXIDE PCH kauwtabletten

Stofwisseling en voeding (spijsvertering)

Niet bekend: Te veel magnesium in het bloed, soms gepaard gaande met sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie). Dit kan bijvoorbeeld ook optreden bij langdurig gebruik van dit geneesmiddel door patiënten met een gestoorde nierfunctie (zie ook "Wees extra voorzichtig met Magnesiumhydroxide PCH").

Maag en darmen

Vaak: Diarree.

Spieren en botten

Niet bekend: Botverweking (osteomalacie).

Nieren en urinewegen

Zelden: Niersteenvorming.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Magnesiumhydroxide PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Magnesiumhydroxide PCH

 • Het werkzame bestanddeel is magnesiumhydroxide, per tablet 724 mg (overeenkomend met 500 mg magnesiumoxide).
 • De andere bestanddelen zijn: gepregelatineerd zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose (E460), siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Magnesiumhydroxide PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Gerenvooieerde versie

MAGNESIUMHYDROXIDE PCH kauwtabletten

De kauwtabletten zijn wit, bol en hebben een doorsnede van 12,5 mm. Ze zijn voorzien van een breukstreep en code “TAS-YL”.

De tabletten zijn verpakt in een blisterverpakking à 300, 400, 500 en 600 stuks, in eenheidsafleververpakkingen à 50 stuks en in potten à 100, 250 en 1000 stuks. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 52077

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2010

0410.9v.HW

Advertentie

Stof(fen) Magnesiumoxide
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A02AA02
Farmacologische groep Antacida

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.