Mestinon 60, dragees 60 mg

ATC-Code
N07AA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Meda
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Andere mittel für das nervensystem
Farmacologische groep Parasympathomimetika
Chemische groep Cholinesterasehemmer
Stof Pyridostigmin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mestinon bevat pyridostigminebromide en behoort tot de geneesmiddelengroep van cholinesterase- remmers. Mestinon wordt gebruikt voor de behande-ling van de spierziekte myasthenia gravis (pseudo-paralytica).

Mestinon tabletten zijn wit en bevatten 10 milligram pyridostigminebromide en de hulpstoffen: maiszetmeel, colloïdaal siliciumdioxyde, gepregelatineerd aardappelzetmeel, lactose, talk en magnesiumstearaat.

Een glazen pot bevat 250 tabletten. Registratienummer RVG 03820.

Mestinon dragees zijn zalmroze en bevatten 60 milligram pyridostigminebromide en de hulpstoffen: colloïdaal siliciumdioxyde, gepregelatineerd aardappelzetmeel, povidon, maïszetmeel, talk, magnesiumstearaat, sucrose, rijstzetmeel, gesproeidroogde acacia, vast paraffine, dun vloeibare paraffine, geel ijzeroxide (E 172) en rood ijzeroxide (E 172).

Een glazen pot bevat 150 dragees. Registratienummer RVG 03821.

Registratiehouder:

Meda Pharma BV, Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen

U mag Mestinon niet gebruiken als u weet dat u allergisch of overgevoelig bent voor één of meer bestanddelen van het geneesmiddel of voor geneesmiddelen die op Mestinon lijken, zoals distigmine. U mag Mestinon niet gebruiken indien u een afsluiting van de darm of urinewegen heeft. Raadpleeg uw arts indien u dat niet zeker weet.

Mestinon mag niet worden gebruikt indien:

  • uw hartslag traag is;
  • u last heeft van astma;
  • u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft;

- u onlangs aan het maagdarmkanaal bent geopereerd.

U dient de behandelend arts hiervan op de hoogte te stellen.

Het gebruik van Mestinon kan een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid, het gedrag in het verkeer en/of het bedienen van machines, op grond van mogelijke vermindering van de reactiesnelheid.

Voordat u met de behandeling begint, dient u uw arts te vertellen dat u zwanger bent, dit denkt te zijn of het voornemen hebt zwanger te worden. In dat geval beslissen u en uw arts of u wel of niet Mestinon kunt nemen.

Over het gebruik van Mestinon tijdens de zwangerschap is bekend dat schadelijkheid voor de vrucht niet kan worden uitgesloten. Indien de moeder gedurende de zwangerschap werd behandeld met een zeer hoge dosis Mestinon, kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat de pasgeborene lijdt aan ernstige spierzwakte (myasthenie). Deze aandoening kan echter door injecties van neostigmine snel worden genezen bij de baby.

Over de effecten van Mestinon in dierproeven bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Mestinon gaat over in de moedermelk. Daarom zijn ernstige bijwerkingen bij zuigelingen niet uitgesloten. Er zijn echter aanwijzingen dat een dosering van 120-300 milligram per dag (2 tot 5 dragees per dag) Mestinon bij zogende moeders aanvaardbaar is. Bij hogere doseringen is voorzichtigheid geboden en dient het belang van de behandeling door u en uw arts te worden afgewogen tegen mogelijke schadelijkheid voor de zuigeling.

Voordat met de behandeling wordt begonnen, dient u uw arts te laten weten of u nog andere geneesmiddelen gebruikt (ook als ze vrij verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld zonder recept bij de drogist, of door een andere arts zijn voorgeschreven). Dit is van groot belang, aangezien gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen de werking ervan kan afzwakken of juist kan versterken.

Daarom mag u Mestinon niet tegelijk met andere geneesmiddelen gebruiken, tenzij u uw arts hierover hebt ingelicht en zijn of haar goedkeuring hebt gekregen.

Beïnvloeding van of door Mestinon vindt plaats bij gelijktijdig gebruik van atropine bevattende produkten (voor krampen van het maagdarm-kanaal of de urinewegen) en van bepaalde spierverslappers zoals suxamethonium.

Gebruik Mestinon altijd strikt volgens de aanwijzingen van uw arts. Hij of zij zal een voor u geschikte dosis voorschrijven.

Het volledig effect van het gebruik van Mestinon treedt geleidelijk op, meestal binnen 15 tot 30 minuten na inname, hoewel dit effect per persoon kan verschillen. Voor volwassenen wordt meestal 30-60 mg (3-6 tabletten van 10 milligram, 3-4 maal per dag) voorgeschreven. Indien noodzakelijk wordt deze dosis, eventueel tot 5 à 20 dragees van 60 milligram per dag, opgevoerd totdat een geschikt effect ontstaat.

Mestinon is effectief gedurende 4 uur na inname overdag en 6 uur 's nachts.

Het tijdstip van innemen van Mestinon dient te worden afgestemd op de grootste lichamelijke inspanningen, zoals opstaan en het nuttigen van de maaltijd.

Indien u slikmoeilijkheden heeft is het raadzaam de Mestinon tabletten fijn te maken en geen dragees te gebruiken.

Voor kinderen wordt als gangbare dosering per dag 7 mg per kilogram lichaamsgewicht voorgeschreven. De arts zal bij kinderen steeds heel zorgvuldig doseren.

Voor oudere patiënten zijn geen speciale aanpassingen van de dosering van Mestinon vereist. Voor hen gelden dezelfde doses en adviezen als hierboven is vermeld.

Bij patiënten met een nierziekte kan het nodig zijn de dosering te verlagen. Aan de hand van het effect zal de dosering trapsgewijs worden vastgesteld.

Overdosering van Mestinon leidt tot het ontstaan van verhoogde speekselvloed, voortdurende aandrang tot urineren en gezichtsstoornissen. Voorts kunnen een tragere of snellere hartslag, spiertrekkingen en verlammingen van de skeletspieren optreden, alsmede een toename van de spierzwakte. In al deze gevallen dient het gebruik van Mestinon onmiddellijk te worden gestaakt en moet zo snel mogelijk een arts worden ingeschakeld of een ziekenhuis worden bezocht, waar direct medisch kan worden gehandeld, vooral omdat er ernstige ademhalingsmoeilijkheden kunnen ontstaan.

Uw arts weet het beste wanneer u met het gebruik van Mestinon moet stoppen. Normaal gesproken wordt het gebruik ervan beëindigd door uw arts wanneer uw klachten en verschijnselen zijn verdwenen.

U dient uw arts in te lichten indien u met het gebruik van Mestinon wilt stoppen.

Naast de gunstige werking van Mestinon kunnen er tijdens de behandeling, ook bij gebruik volgens aanwijzingen, bijwerkingen optreden. Mestinon wordt door de meeste patiënten goed verdragen, maar mocht u klachten of verschijnselen krijgen tijdens de gebruiksperiode van Mestinon die niet in dit hoofdstuk voorkomen, wordt u uitdrukkelijk verzocht deze mee te delen aan uw arts of apotheker.

De meest voorkomende bijwerkingen van Mestinon zijn misselijkheid, braken, diarree, maagkramp, geborrel in de buik, veel speeksel, tranenvloed, een trage hartslag (polsslag) en vernauwde pupillen (waardoor het gezichtsver-mogen nadelig wordt beïnvloed).

Ook andere bijwerkingen zijn bekend, namelijk spierkrampen, spierzwakte en spiertrekkingen.

Overgevoeligheid voor Mestinon kan bij sommige personen optreden. De reactie uit zich als huiduitslag, die echter meestal snel verdwijnt na het staken van het gebruik van Mestinon. Omdat broom in Mestinon voorkomt, moet ook het gebruik van broomhoudende geneesmiddelen worden vermeden.

Als de eerste verschijnselen van dergelijke bijwerkingen - of van elke reactie die u abnormaal voorkomt - bij u optreden dient u contact met uw arts op te nemen voor overleg.

Indien u zich ongerust maakt over deze of andere bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts of apotheek.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

De verpakking zorgvuldig gesloten houden.

Bewaren beneden 25ºC.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet na de op de buitenverpakking vermelde uiterste gebruiksdatum, achter "niet te gebruiken na". Na die datum is het niet zeker, dat Mestinon de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Mestinon is uitsluitend voor eigen gebruik voorgeschreven en mag derhalve in geen geval aan iemand anders worden gegeven.

Denk eraan eventuele ongebruikte geneesmiddelen naar uw apotheek terug te brengen, waar men ervoor zal zorgen dat ze op milieuvriendelijke wijze worden vernietigd.

Algemene opmerkingen

Voordat u Mestinon wilt gebruiken, dient u er zeker van te zijn dat u de juiste verpakking (bijvoorbeeld uit uw medicijnkastje) neemt en dat de juiste tabletten of dragees in het doosje zitten. Als uw gezichtsvermogen beperkt is, laat anderen u hierbij helpen. Neem nooit geneesmiddelen uit de verpakking in het donker of bij slechte verlichting.

Het is van belang dat u steeds vóór het gebruik van een nieuwe verpakking de bijsluiter nog eens leest, omdat hierin informatie wordt verstrekt die aan nieuwe bevindingen of inzichten kan zijn aangepast. De bijsluiter kan dus nieuwe, voor u belangrijke informatie bevatten. Uw arts die Mestinon heeft voorgeschreven, en de apotheker die de verpakking heeft afgeleverd, worden regelmatig op de hoogte gehouden van de eigenschappen of veranderingen van dit middel. Indien u onzeker bent over de wijze van gebruik van Mestinon, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker.

Het is aanbevelenswaardig, dat ook anderen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt. Bewaar daarom ook deze informatie op een voor hen toegankelijke plaats.

Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Mocht u het land verlaten, dan is het zinvol een schriftelijke verklaring van uw arts over uw geneesmiddelengebruik mee te nemen, welke u desgevraagd bij grenscontroles of in het buitenland kunt tonen.

Versie april 2013

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.