Minims Tetracainehydrochloride 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Illustratie van Minims Tetracainehydrochloride 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Stof(fen) Tetracaïne
Toelating Nederland
Producent Bausch AND Lomb
Verdovend Nee
ATC-Code S01HA03
Farmacologische groep Lokale anesthetica

Vergunninghouder

Bausch AND Lomb

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Minims Tetracainehydrochloride 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing Tetracaïne Bausch AND Lomb

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Als lokaal verdovingsmiddel bij het verwijderen van vreemde voorwerpen uit het oog en bij kleine chirurgische ingrepen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
  • Als u allergisch bent voor lokaal verdovende middelen van het amidetype of het estertype, of voor para-aminobenzoëzuur (een afbraakproduct van tetracaïne).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Tetracaine mag niet frequent en langdurig worden toegepast, omdat het hoornvlies daardoor kan beschadigd worden.

Na het indruppelen van deze verdovende oogdruppels, moet het oog beschermd worden tegen stof en besmetting door bacteriën, en dit zo lang de verdoving aanhoudt.

Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, of door de ogen 3 minuten gesloten te houden, wordt voorkomen dat de oplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. Dit vermindert de kans op opname van de actieve stof in het lichaam, wat resulteert in minder bijwerkingen in het lichaam en een grotere werkzaamheid op het oog. Dit wordt sterk aanbevolen bij kinderen.

PIL Oct 2010

Kweekmateriaal dient, indien nodig, voor het indruppelen te worden afgenomen, omdat tetracaïne zelf schadelijk is voor bacteriën.

De Minims zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Tetracaïne mag niet gebruikt worden indien u behandeld wordt met een geneesmiddel dat sulfonamiden bevat.

Gebruikt u naast Minims Tetracaïnehydrochloride nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is slechts een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van tetracaïne in zwangere vrouwen of bij dieren beschikbaar. Bij gebruik van oogdruppels is de hoeveelheid tetracaïne die in het lichaam terecht komt waarschijnlijk verwaarloosbaar. Minims Tetracaïnehydrochloride mogen gebruikt worden wanneer de arts dit noodzakelijk vindt.

Er zijn weinig gegevens over de uitscheiding van tetracaïne in moedermelk. Omdat de hoeveelheid tetracaïne die in het lichaam terecht komt waarschijnlijk verwaarloosbaar is, wordt geen invloed op de zuigeling verwacht. Minims Tetracaïnehydrochloride kunnen gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan bij het indruppelen tijdelijk een wazig zicht veroorzaken. Bestuur geen auto of ander voertuig en bedien geen machines of gereedschap tot het zicht opnieuw helder is.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vowassenen en kinderen : één of meer druppels per keer.

Gebruiksaanwijzing

De Minims zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

Premature babies:

PIL Oct 2010

De veiligheid en werkzaamheid van dit middel werd niet vastgesteld bij premature babies.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk teveel van dit middel heeft gebruikt, moet u het oog overvloedig spoelen met water of een fysiologische zoutoplossing.

Reacties bij overdoseren uiten zich in het algemeen via het centrale zenuwstelsel en cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten). Symptomen van het zenuwstelsel zijn spraakstoornissen, duizeligheid, wazig zien en convulsies (stuipen).

De cardiovasculaire symptomen zijn een verlaagde bloeddruk en sterke vermindering van de hartfunctie.

In het algemeen worden stuipen behandeld door intraveneuze toediening van 5-10 mg diazepam, en worden reacties op hart en bloedvaten behandeld met epinefrine intraveneus. Verdere behandeling is symptomatisch.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Minims Tetracaïnehydrochloride bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Na indruppeling werden tekenen van oogirritatie gemeld.

Bij langdurig gebruik werden beschadiging en vertraagde wondheling van het hoornvlies (cornea) gemeld.

Volgende nevenwerkingen werden gemeld met een frequentie die op basis van de bekende gegevens niet kon worden vastgesteld:

Overgevoeligheid (hypersensitiviteit), ondraaglijke pijn in een overigens ongevoelig hoornvlies wat ten onrechte aanleiding kan geven tot nog vaker druppelen (anaesthesia dolorosa), brandend gevoel of pijn in de ogen, oppervlakkige ontsteking van het hoornvlies met vorming van grijze stipjes (keratitis punctata), oedeem en erosie van het hoornvlies, verminderde gezichtsscherpte,

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren.

PIL Oct 2010

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na gebruik onmiddellijk wegwerpen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is tetracaïnehydrochloride. Elke ml oplossing bevat 5 mg of 10 mg tetracaïnehydrochloride.
  • De andere stoffen in dit middel zijn: waterstofchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Minims Tetracaïnehydrochloride er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Minims zijn oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims).

Doos met 20 Minims (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml oplossing.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bausch&Lomb Pharma

Lambermontlaan 430 1030 Brussel

België

Fabrikant

Laboratoire Chauvin

ZI Ripotier Haut

FR-Aubenas

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2010.

Advertentie

Stof(fen) Tetracaïne
Toelating Nederland
Producent Bausch AND Lomb
Verdovend Nee
ATC-Code S01HA03
Farmacologische groep Lokale anesthetica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.