Moduretic, tabletten 5/50 mg

Illustratie van Moduretic, tabletten 5/50 mg
Toelating Nederland
Producent Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Verdovend Nee
ATC-Code C03EA01
Farmacologische groep Diuretica en kaliumsparende middelen in combinatie

Vergunninghouder

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het amiloridehydrochloride in MODURETIC behoort tot een groep geneesmiddelen die antikaliuretica (kaliumsparende geneesmiddelen) worden genoemd; amiloride is ook een zwak diureticum. Het hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die diuretica (plaspillen) worden genoemd.

Waarom heeft uw arts MODURETIC voorgeschreven

Uw arts heeft u MODURETIC voorgeschreven ter behandeling van oedeem (zwelling van enkels, voeten, benen door het vasthouden van water), ascites (waterophoping in uw buik) wegens cirrose (leverziekte) en ter handhaving van de normale hoeveelheid kalium in uw bloed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik MODURETIC niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor amiloridehydrochloride, hydrochloorthiazide of een van de andere bestanddelen van MODURETIC
 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor een middel met sulfonamide (middel tegen infectie)
 • als u al van nature hoge kaliumhoeveelheden in uw bloed heeft
 • als u andere kaliumsparende middelen of kaliumtoevoegingen gebruikt
 • als u een verminderde werking van uw nieren heeft.

Wees extra voorzichtig met MODURETIC

 • als u nierproblemen heeft
 • als u een hart- of longziekte heeft
 • als u leverproblemen heeft
 • als u diabetes mellitus (suikerziekte) of vastgestelde hypoglykemie (laag bloedsuikergehalte) heeft
 • als u lupus erythematosus (ontstekingachtige ziekte van de huid en/of gewrichten en/of nieren) heeft
 • als u jicht heeft

Update 102009,

Voorgestelde tekst, versie 2, 18 augustus 2010

Vóór een operatie of verdoving (zelfs bij de tandarts) moet u de arts melden dat u MODURETIC gebruikt, daar er een plotselinge verlaging van de bloeddruk kan optreden.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, wil uw arts mogelijk nagaan of deze nog goed werken als u met MODURETIC begonnen bent:

 • bloeddrukverlagende middelen
 • bepaalde pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking die onder andere worden gebruikt bij artritis (NSAIDs)
 • angiotensineconversie-enzym (ACE)-remmers
 • angiotensine-II-receptorantagonisten
 • andere kaliumsparende middelen of kaliumtoevoegingen
 • andere diuretica (plaspillen)
 • harsen die een verhoogd cholesterol verlagen
 • antidiabetische middelen, waaronder insuline
 • spierontspanners
 • vasopressoraminen zoals norepinefrine
 • ontstekingsremmende middelen (steroïden)
 • middelen die de afweer onderdrukken zoals ciclosporine en tacrolimus
 • lithium (een middel om een bepaalde vorm van neerslachtigheid te behandelen)
 • slaapmiddelen, kalmerende middelen, alcohol en pijnstillers (analgetica) kunnen een wisselwerking met MODURETIC aangaan. Als u één van de bovenstaande middelen gebruikt, moet u dat uw arts melden.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, raadpleeg dan uw arts voordat u MODURETIC inneemt zodat een andere behandeling overwogen kan worden. MODURETIC moet niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Thiaziden, een van de bestanddelen van MODURETIC, worden uitgescheiden in moedermelk. Tijdens het gebruik van MODURETIC moet de borstvoeding worden gestaakt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Individuele reacties op geneesmiddelen kunnen verschillen. Bepaalde bijwerkingen, zoals vermoeidheid, duizeligheid en slaperigheid die gemeld zijn voor MODURETIC kunnen het vermogen om auto te rijden of machines te bedienen beïnvloeden (Zie Mogelijke bijwerkingen).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MODURETIC

MODURETIC bevat lactose als hulpstof. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Update 102009,

Voorgestelde tekst, versie 2, 18 augustus 2010

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft een bepaalde hoeveelheid MODURETIC voorgeschreven. Het is van groot belang dat u zich aan dit voorschrift houdt. De tabletten kunnen in hun geheel ingenomen worden met water.

Oedeem

De normale begindosering is één tablet MODURETIC per dag.

Cirrose met ascites

De normale begindosering is één tablet MODURETIC per dag.

De maximale dosering is voor alle indicaties twee tabletten per dag.

Gebruik bij kinderen

MODURETIC moet niet aan kinderen worden gegeven.

Wat u moet doen als u meer van MODURETIC heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel MODURETIC heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De meest voorkomende symptomen bij overdosering zijn: dehydratie (waterverlies door toename van de hoeveelheid uitgescheiden urine); elektrolytstoornissen, zoals verhoging of verlaging van het kalium, verlaging van het chloor en verlaging van het natrium; verandering in hartslag, licht gevoel in het hoofd of duizelig wegens bloeddrukverlaging, overdreven dorst, verwarring, of verandering in de hoeveelheid uitgescheiden urine.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten MODURETIC in te nemen

Probeer MODURETIC volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen. Neem geen dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Ga de volgende dag gewoon met het gebruikelijke schema verder.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan MODURETIC bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Infecties:

Speekselklierontsteking

Bloed- en lymfestelsel:

Tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaand met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) of gepaard gaand met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie en neutropenie); bloedarmoede (anemie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaan met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Afweersysteem:

Plotselinge levensbedreigende allergische reactie

Spijsvertering:

Te veel glucose in bloed en/of glucose in de urine, te veel urinezuur in het bloed (‘jicht’), te weinig natrium in het bloed, te veel of juist te weinig kalium in het bloed, verandering in of gebrek aan eetlust

Psychische stoornissen en zenuwstelsel:

Hoofdpijn, duizeligheid, flauwvallen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is, verdoving, trillen, slapeloosheid, zenuwachtigheid, verwardheid, depressie, minder zin in seks, rusteloosheid, slaperigheid, aandoening van de hersenenen gekenmerkt door bv. stuipen of bewustzijnsverlaging (encefalopathie), vieze smaak

Update 102009,

Voorgestelde tekst, versie 2, 18 augustus 2010

Ogen:

Afwijkingen in gezichtsvermogen en kleuren zien

Oren:

Oorsuizen, draaierigheid

Hart en bloedvaten:

Hartritmestoornissen, onregelmatige of snelle hartslag, verlaagde bloeddruk (hypotensie) bij opstaan, hartkramp, ontsteking van de vaatwand, opvliegers

Luchtwegen:

Kortademigheid, hoesten, ademhalingsstoornissen waaronder ontsteking van het longweefsel en ophoping van vocht, hikken, verstopte neus

Maag en darmen:

Misselijkheid, braken, diarree, verstopping, buikpijn, maagdarmbloeding, winderigheid, opgeblazen gevoel, alvleesklierontsteking, krampen, maagirritatie, onbehagelijk gevoel in de maag, droge mond

Lever en gal:

Geelzucht, leverfunctie-afwijkingen

Huid:

Uitslag, jeuk, transpiratie, haaruitval, lichtgevoeligheid, netelroos, ernstige loslating van de huid, bloeduitstortingen in de huid (purpura)

Botten en spieren:

Rugpijn, pijn in nek, schouders, armen en benen, spierkrampen, gewrichtspijn

Urineweg en nieren:

Pijn bij het plassen, ’s nachts plassen, herhaaldelijk plassen, blaaskrampen, incontinentie, nierfunctiestoornis, nierontsteking

Geslachtsorganen en borsten:

Impotentie

Algemeen:

Zwakte, moeheid, gevoel van onwelzijn (malaise), pijn op de borst, koorts, dorst

Oogonderzoeken:

Verhoogde oogdruk

Letsels/vergiftigingen

Te hoge concentratie van het geneesmiddel digitalis in het bloed.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaartemperatuur.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Update 102009,

Voorgestelde tekst, versie 2, 18 augustus 2010

Gebruik MODURETIC niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na”. De eerste twee nummers verwijzen naar de maand; de laatste vier naar het jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat MODURETIC

 • Tabletten MODURETIC bevatten 5 mg amiloridehydrochloride anhydraat en 50 mg hydrochloorthiazide.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, oranjegeel (E110), maïszetmeel, gepregelatineerd zetmeel, calciumwaterstoffosfaat, guargom, magnesiumstearaat (E572)

Hoe ziet MODURETIC er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Tabletten MODURETIC zijn diamantvormig, perzikkleurig, met de ingeslagen code ‘MSD 917’.

Verpakking: doosjes met drie of tien strips met tien tabletten, doosjes met vier strips met zeven tabletten en doosjes met tien strips met vijf tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Merck, Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

e-mail: msdbvnl@merck.com

In het register ingeschreven onder RVG 05857.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2010.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Verdovend Nee
ATC-Code C03EA01
Farmacologische groep Diuretica en kaliumsparende middelen in combinatie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.