Mogadon, tabletten 5 mg

ATC-Code
N05CD02
Medikamio Hero Image

Meda

Stof Verdovend Psychotrope
Nitrazepam Nee Nee
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mogadon bevat de actieve stof nitrazepam die behoort tot een groep geneesmiddelen bekend onder de naam benzodiazepinen. Mogadon wordt gebruikt als slaapmiddel en om spasmen en krampen bij epilepsie te verlichten. Bovendien heeft Mogadon een kalmerende werking.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
  • U bent overgevoelig voor andere benzodiazepinen of op benzodiazepinen gelijkende middelen. Wellicht bent u hiervan op de hoogte door een eerder onderzoek naar overgevoeligheid. Overgevoeligheid uit zich meestal in het optreden van huidreacties, zoals huiduitslag, galbulten of jeuk.
  • U heeft een ernstige spierziekte (myasthenia gravis). Mogadon kan spierverslapping veroorzaken.
  • U heeft een ernstige leveraandoening of ernstige ademhalingsproblemen.
  • U heeft het zogenaamde "slaap apnoe syndroom" (een kortdurende onderbreking van de ademhaling tijdens de slaap, dikwijls gepaard gaand met snurken).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Gewenning

Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het slaapverwekkende effect minder worden.

Afhankelijkheid

Behandeling met Mogadon en andere benzodiazepinen kan er toe leiden, dat er bij de gebruiker de neiging ontstaat steeds maar te moeten doorgaan met het innemen van Mogadon en er een

vorm van "geestelijke en lichamelijke verslaving" optreedt: een moeilijk te bedwingen zucht naar herhaald gebruik van méér tabletten.

Deze neiging neemt toe bij langdurig gebruik, bij hoge doseringen en bij patiënten met alcohol- en drugmisbruik.

Als daarna plotseling en volledig wordt gestopt met het innemen van de tabletten, dan kunnen onthoudingsverschijnselen ontstaan zoals extreme angst, spanning, hoofdpijn, spierpijn, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. Soms treden in die situatie verschijnselen op van een nog ernstiger aard, zoals zelfvervreemding, verlies van werkelijkheidszin, een veranderde gehoorsterkte, een doof gevoel en tintelingen in de ledematen, zinsbegoochelingen (hallucinaties), aanvallen van vallende ziekte (epilepsie) en een overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking. Deze klachten zijn het gevolg van lichamelijke afhankelijkheid.

Ook is het mogelijk dat de klachten, waarvoor Mogadon aanvankelijk werd voorgeschreven, in verhevigde mate terugkeren.

Het is daarom gewenst niet plotseling met het gebruik te stoppen, maar de dosis geleidelijk te verlagen.

Geheugenverlies

Een verschijnsel, dat kan voorkomen tijdens de behandeling met Mogadon en soortgelijke middelen, is geheugenverlies gedurende enkele uren die direct volgen op het innemen van de tabletten. Dit dreigt eerder te ontstaan bij te weinig slaap. Daarom dient u er zeker van te zijn dat 7 tot 8 uur slaaptijd beschikbaar is.

Geestelijke stoornissen

Het is bekend dat tijdens het gebruik van benzodiazepinen verschijnselen als rusteloosheid, opwinding, geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, zinsbegoochelingen, geestesziekten, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen. Als dit bij u het geval is, dient u te stoppen met het innemen van Mogadon en uw dokter te raadplegen.

Deze verschijnselen komen vaker voor bij kinderen en ouderen.

Slaapwandelen en geassocieerd gedrag

Slaapwandelen en ander geassocieerd gedrag zoals slaaprijden, bereiden en eten van voedsel, het hebben van telefoongesprekken of het hebben van sex, waarbij geheugenverlies voor de gebeurtenis optreedt, zijn gemeld bij patiënten die nitrazepam hadden gebruikt en niet volledig wakker waren. Het gebruik in combinatie met alcohol en andere geneesmiddelen lijkt het risico op dit gedrag te vergroten. Ook het gebruik van meer nitrazepam dan de aanbevolen maximale dosis lijkt het risico op dit gedrag te vergroten.

Mogadon dient voorzichtig en in lage dosering te worden gebruikt door ouderen.

Dit geldt ook voor personen met chronische ademhalingsziekten vanwege de kans op een verminderde ademhaling.

Dit soort geneesmiddelen mag niet als enige medicijn worden toegepast bij de behandeling van ernstige geestesziekten (psychosen, depressies en angst gepaard met depressies), vanwege het risico van verergering van de symptomen. Bij ernstige leveraandoeningen mag Mogadon niet gebruikt worden.

Bij chronische lever- of nieraandoeningen dient de dosering verlaagd te worden. Als u afhankelijk bent geweest van alcohol of drugs dient Mogadon met de grootste voorzichtigheid te worden gebruikt.

Benzodiazepinen worden niet aangeraden als eerste keus behandeling bij psychosen (geestelijke afwijkingen).

Mogadon en andere benzodiazepinen worden niet aanbevolen voor de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen, tenzij de noodzaak daartoe door de behandelend arts is nagegaan. De behandelingsduur dient in dat geval zo kort mogelijk te zijn.

Bij zuigelingen en kinderen en ook bij bejaarde bedlegerige patiënten kan in zeldzame gevallen

een overmatige afscheiding uit de bronchiën en speekselvloed ontstaan, die kan leiden tot een stoornis bij de ademhaling of longontsteking.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mogadon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bij gelijktijdig gebruik van Mogadon met andere geneesmiddelen kan het voorkomen, dat ze elkaars werking beïnvloeden. Daarom moet u het uw arts altijd meedelen als u andere medicijnen (ook medicijnen zonder recept) gebruikt. Ouderen zijn extra gevoelig voor wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.

Metname alcohol en geneesmiddelen voor psychische aandoeningen, zoals neuroleptica (bij ernstige geestesziekten), slaap- en kalmeringsmiddelen, geneesmiddelen voor depressie, bepaalde pijnstillers ("opiaten"), geneesmiddelen voor vallende ziekte (epilepsie), narcosemiddelen en sommige antihistaminica (middelen bij allergie) zijn van belang, omdat ze het effect van Mogadon kunnen versterken. De genoemde pijnstillers kunnen een onwerkelijk, buitensporig gevoel van welzijn en optimisme (euforie), dat bij gebruik van Mogadon kan optreden, dusdanig versterken dat het gemelde gevaar voor zucht naar dit soort middelen toeneemt.

De uitscheiding van benzodiazepinen kan worden beïnvloed door stoffen zoals rifampicine.

Wanneer Mogadon samen met flumazenil (een middel dat de werking van benzodiazepinen tegengaat) bij epilepsie wordt gebruikt, kan het effect van Mogadon bij epilepsie teniet worden gedaan met als gevolg dat er convulsies (stuipen) kunnen optreden.

Voorts is bekend dat de mogelijkheid bestaat dat de afbraak van Mogadon kan worden vertraagd door geneesmiddelen, die een sterke invloed op de lever hebben.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van Mogadon tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen.

U dient uw arts te raadplegen over het gebruik van Mogadon indien u zwanger bent of denkt te zijn of van plan bent zwanger te worden.

Het gebruik van Mogadon tijdens de zwangerschap is ten sterkste af te raden, omdat ongewenste werkingen voor het kindje er het gevolg van kunnen zijn.

Borstvoeding

Omdat benzodiazepinen overgaan in de moedermelk dient Mogadon niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De kalmerende werking van Mogadon, geheugenverlies, het verminderd concentratievermogen en een verminderde spierfunctie kunnen de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen ongunstig beïnvloeden. Bij te weinig slaap en/of het gebruik van alcohol is dit risico groter.

Mocht u een functie vervullen, waarbij voortdurend goed waarnemen is vereist, dan moet u er rekening mee houden dat u uw werk misschien niet volgens de hoogste normen kunt uitvoeren door het gebruik van Mogadon. Hetzelfde gaat op voor een functie waarbij waakzaam zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te verantwoorden van groot belang is, maar ook indien u uw ledematen ongestoord moet kunnen gebruiken, zoals in auto's of machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Mogadon bevat lactose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De tabletten kunnen in hun geheel of als halve tabletten met wat water of opgelost in water worden ingenomen.

In het algemeen duurt een behandeling niet langer dan twee weken, soms vier weken. In bepaalde gevallen kan uw arts beslissen de behandeling langer te laten duren.

De behandeling moet beginnen met de laagst mogelijke aanbevolen dosering.

Uw arts zal in het begin van de behandeling regelmatig het effect nagaan om zo eventueel de dosering aan te passen.

Dosering bij slaapstoornissen

In de meeste gevallen bedraagt de voorgeschreven hoeveelheid voor volwassenen éénmaal 1 tablet Mogadon van 5 milligram per dag. Deze dosis kan verminderd worden of verhoogd tot 10 milligram.

Voor ouderen en patiënten met een verminderde lever- en/of nierfunctie geldt als normale dosis in het algemeen een ½ tot 1 tablet.

Om een halve tablet te krijgen kunt u de tablet doormidden breken op de breukstreep.

Ook voor patiënten met chronische ademhalingsziekten wordt een lagere dosis aanbevolen. De (halve) tablet(ten) moet u voor het slapen met wat water innemen.

Dosering bij epilepsie

Indien Mogadon wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie bij kinderen geldt in het algemeen als dosering:

bij kinderen tot 1 jaar: 1 tot 2 tabletten per dag, bij kinderen van 2 - 14 jaar: 3 tabletten per dag.

De dagdosis dient, zo mogelijk, over drie giften per dag verdeeld te worden.

Omdat deze hoge doseringen bij zuigelingen overmatige uitscheiding uit de bronchiën kunnen veroorzaken, moet voor de behandeling worden nagegaan of de bovenste luchtwegen vrij zijn.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

U dient bij een overdosis onmiddellijk een arts te waarschuwen of naar de spoedeisende hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

Verschijnselen

Overdosering met benzodiazepinen uit zich gewoonlijk in slaperigheid tot coma. In lichte gevallen bestaan de symptomen ondermeer uit slaperigheid en verwardheid. In ernstigere gevallen, en vooral bij gelijktijdige inname van sommige andere geneesmiddelen en alcohol, kunnen verschijnselen optreden zoals coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang, lage bloeddruk (hypotensie), verminderde ademhaling (respiratoire depressie), coma en, zeer zelden, overlijden.

Behandeling

Als het mogelijk is verdient het aanbeveling, in afwachting van hulp, de patiënt, als deze bij bewustzijn is, te laten braken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet, mag u de gemiste dosis nooit compenseren door de volgende keer een dubbele dosis te nemen. In een dergelijk geval dient u met innemen te wachten tot het tijdstip voor de volgende dosis, om dan gewoon volgens het normale schema verder te gaan.

Als u stopt met het gebruik van dit middel.

De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en duurt in het algemeen niet langer dan vier weken. Alleen uw arts kan beslissen of de behandeling langer mag duren.

De behandeling met Mogadon dient niet plotseling gestopt te worden omdat bij het plotseling stoppen van het innemen van de tabletten de slaapstoornissen, waarvoor Mogadon eigenlijk werd voorgeschreven, versterkt kunnen optreden. Ook kunnen in dat geval stemmingswisselingen, angst en rusteloosheid voorkomen. Dit betekent niet, dat de behandeling te vroeg is beëindigd!

Het is dan gewenst in overleg met uw arts gaandeweg een lagere dosering van Mogadon te gebruiken. Eventueel hernieuwd gebruik van Mogadon of een ander slaapmiddel dient alleen na overleg met uw arts plaats te vinden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Mogadon bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen bij de behandeling met Mogadon.

De frequenties van voorkomende bijwerkingen worden hieronder gegeven.

Zeer vaak ( ≥1/10); Vaak ( ≥ 1/100, < 1/10); Soms (>1/1.000, <1/100); Zelden (≥1/10.000, < 1/1.000), Zeer zelden (<1/10.000), Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Frequentie Niet bekend
Systeem / Orgaanklasse  
Bloed- en lymfestelsel- Bloedafwijkingen.
aandoeningen  
Psychische stoornissen Rusteloosheid, agitatie, geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen,
  woede-uitbarstingen, nachtmerries, waarnemingen van dingen die er niet
  zijn (hallucinaties), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het
  eigen gedrag en handelen gestoord is (psychosen), onaangepast gedrag en
  andere gedragsstoornissen*.
  Stemmingswisselingen, angst, vlakke stemming.
  Geheugenverlies, neerslachtigheid (depressie).
  Slaapwandelen (somnambulisme)
Zenuwstelsel-aandoeningen Slaapstoornissen.
  Slapeloosheid, drugs afhankelijkheid.
  Slaperigheid overdag, verminderde waakzaamheid, hoofdpijn,
  duizeligheid **.
  Coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang.
Oogaandoeningen Visusstoornissen. Dubbelzien**.
Bloedvataandoeningen Lage bloeddruk (hypotensie).
Ademhalingsstelsel-, Afscheiding uit de longen, aspiratie, longontsteking.
borstkas- en mediastinum-  
aandoeningen  
Maagdarmstelsel- Speekselvloed, stoornissen van maag en darmen.
aandoeningen  
Lever- en galaandoeningen Geelzucht.
Huid- en onderhuid- Huidreacties.
aandoeningen  
Skeletspierstelsel- en Spierzwakte**.
bindweefselaandoeningen  
Nier- en urineweg- Vasthouden van urine (urine retentie).
aandoeningen  
Voortplantingsstelsel- en Minder zin in vrijen/seks (verminderd libido).
borstaandoeningen  
Algemene aandoeningen en Verwardheid, vermoeidheid.
toedieningsplaatsstoornissen  
  • Dit soort effecten komt vaker voor bij kinderen en ouderen.
  • Deze verschijnselen doen zich vooral voor tijdens het begin van de behandeling en verdwijnen doorgaans na voortgezet gebruik.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U kunt dan met hem of haar overleggen in hoeverre een verdere behandeling met Mogadon verantwoord is.

Hoe bewaart u dit middel?

Mogadon tabletten zijn in doordrukstrips verpakt en moeten hierin beneden 25°C worden bewaard. U moet de tablet kort voor het gebruik door het aluminiumfolie drukken.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister achter “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is nitrazepam. Een tablet bevat 5 mg nitrazepam.

De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maïszetmeel en magnesiumstearaat (E470B).

Hoe ziet Mogadon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Mogadon tabletten zijn witte ronde tabletten met een breukstreep aan een kant en de inscriptie “V” en “MOG5” aan de andere kant.

Het is beschikbaar in een verpakking van 30 tabletten in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Fabrikant

ICN Polfa Rzeszow S.A. ul.Przemyslowa 2; 35- 959 Rzeszow, Polen

Mogadon tabletten zijn ingeschreven in het register onder RVG 05001.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.