Advertentie

Auteur: Norgine


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit product is MOVICOLON Liquid Sinaasappel 13,9 g/25 ml, concentraat voor drank.

MOVICOLON Liquid Sinaasappel is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor behandelingen van chronische verstopping (obstipatie) bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als er bij u sprake is van een volledige afsluitingvan de darmen, perforatie van de darmwand (gaatje of scheurtje in de darmwand) of verlamming van de darmspieren.
 • Als u lijdt aan ontstekingsziekten van het darmkanaal, zoals:
  • terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen (ziekte van Crohn) gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering;
  • terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed;
  • acute verwijding van het colon, wijzend op mogelijke perforatie (toxisch megacolon).
 • Als u acute buikpijn heeft.
 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.
 • Als u symptomen ervaart als gevolg van een verstoorde zouthuishouding (b.v opgezwollen lichaamsdelen, kortademigheid, toegenomen vermoeidheid, dorst) dient u direct met de behandeling te stoppen. Er dienen dan maatregelen te worden genomen om de zouthuishouding te herstellen.
 • Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, zie voor meer informatie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.

Neem contact op met uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast MOVICOLON Liquid Sinaasappel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De opname van andere geneesmiddelen kan tijdelijk verminderd zijn wanneer u MOVICOLON Liquid Sinaasappel heeft ingenomen. Er zijn gevallen gemeld van een verminderde werkzaamheid van geneesmiddelen, waaronder middelen die worden gebruikt bij epilepsie. Er wordt aangeraden minstens 2 uur te wachten tussen de inname van MOVICOLON Liquid Sinaasappel en een ander geneesmiddel.

Dit geneesmiddel kan op elk moment ingenomen worden, met of zonder voedsel of drank

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

MOVICOLON Liquid Sinaasappel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene worden gebruikt tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding (lactatie).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

MOVICOLON Liquid Sinaasappel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat 45,6 mg benzylalcohol per dosis van 25 ml concentraat (is gelijk aan 125 ml verdunde drank). Gebruik niet meer van MOVICOLON Liquid Sinaasappel dan de aanbevolen dosering.

In het geval van een zoutarm dieet moet rekening worden gehouden met het natriumgehalte in MOVICOLON Liquid Sinaasappel (0,19 g/25 ml).

Dit geneesmiddel bevat ethyl- en methylparahydroxybenzoaat wat, mogelijk vertraagd, allergische reacties kan veroorzaken.

Het bevat ook kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis van 25 ml concentraat (is gelijk aan 125 ml verdunde drank).

MOVICOLON Liquid Sinaasappel bevat geen suiker en kan dus gebruikt worden door diabetici. Ook patiënten die een lactose-vrij dieet moeten volgen, kunnen MOVICOLON Liquid Sinaasappel gebruiken.

Voor meer informatie over de stoffen die in dit middel zitten, zie rubriek 6.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dit product mag NIET onverdund ingenomen worden.

Eén dosis van MOVICOLON Liquid Sinaasappel is 25 ml concentraat, welke verdund moet worden met 100 ml water (komt overeen met 125 ml drank).

De maximale dagelijkse dosering van 3 maal per dag 25 ml concentraat, telkens verdund met 100 ml water, in afzonderlijke dosissen mag NIET overschreden worden (zie rubriek"Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden")

Dosering

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen, jongeren en ouderen:

25 ml concentraat, verdund met 100 ml water, 1 tot 3 maal per dag. De gewoonlijke dosering voor de meeste patiënten is 1-2 keer per dag. Afhankelijk van het individuele effect kunnen 3 dosissen per dag nodig zijn.

Het laxerend effect treedt 24 tot 48 uur na inname op.

De benodigde dosis kan bij langdurig gebruik geleidelijk minder worden.

De arts zal u vertellen hoe lang u MOVICOLON Liquid Sinaasappel moet gebruiken.

Patiënten met een verminderde nierfunctie:

Er is geen aanpassing van de dosis nodig.

Kinderen beneden 12 jaar:

MOVICOLON Liquid Sinaasappel 13,9 g dient NIET te worden gebruikt voor chronische verstopping bij kinderen. In geval van chronische verstopping bij kinderen zijn andere vormen van MOVICOLON beschikbaar.

Wijze van gebruik

Open de fles en meet 25 ml van het concentraat af met behulp van de bijgevoegde maatbeker. Giet het concentraat in een glas en voeg er dan 100 ml (ongeveer een half glas) kraanwater aan toe. Roer goed tot alle geconcentreerde vloeistof gelijkmatig verdund is en de MOVICOLON Liquid Sinaasappel oplossing helder is. Drink vervolgens de oplossing op. Spoel het dopje uit na gebruik en plaats het terug op de fles.

Wanneer u te veel MOVICOLON Liquid Sinaasappel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem grote hoeveelheden vloeistof, met name vruchtensap, in.

Neem geen dubbele dosis van MOVICOLON Liquid Sinaasappel om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan MOVICOLON Liquid Sinaasappel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen aan het maagdarmstelsel komen het vaakst voor. Het is mogelijk dat u diarree krijgt als u begint met MOVICOLON Liquid Sinaasappel in te nemen, maar deze vermindert gewoonlijk bij het verlagen van de dosis.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn:

 • Overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties), allergische uitslag
 • Jeuk, huiduitslag
 • Buikpijn, diarree, braken, misselijkheid en winderigheid. Deze bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van het uitzetten van de darminhoud en een toename van de darmbewegingen. Deze bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk 24 tot 48 uur na het stopzetten van de behandeling.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld, maar het is niet bekend hoe vaak deze voorkomen (de frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

 • Vochtophoping/zwelling, bijvoorbeeld van de ledematen, het gezicht, de lippen, keel, mond of tong (perifeer oedeem of angio-oedeem)
 • Roodheid van de huid (erytheem)
 • Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • Kortademigheid
 • Wijziging van de zoutwaarden in het bloed, met name een verhoogde of verlaagde hoeveelheid kalium
 • Hoofdpijn
 • Gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • Uitrekking van de darm
 • Darmgeruis
 • Anaal ongemak

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles na: “EXP/Niet te gebruiken na:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. De fles niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Het product 30 dagen na de eerste opening weggooien.

Als u MOVICOLON Liquid Sinaasappel verdund hebt in water en u kunt het niet meteen opdrinken, bewaar het dan afgedekt. Gooi elke oplossing die niet binnen 24 uur gebruikt werd weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn: Macrogol 3350, natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride en kaliumchloride.
 • De overige stoffen in dit middel zijn: Sinaasappelaroma, kalium acesulfaam (E950) en sucralose als zoetstoffen, en water. MOVICOLON Liquid Sinaasappel bevat ook een conserveermiddel dat benzylalcohol, methylparahydroxybenzoaat (E218) en ethylparahydroxybenzoaat (E214) bevat.

Sinaasappelaroma bevat ethanol (alcohol).

Een dosis van 25 ml, verdund tot 125 ml oplossing, bevat:

Macrogol 3350 13,125 g

MOVICOLON Liquid Sinaasappel is een heldere, kleurloze vloeistof.

Elke verpakking bestaat uit een doos met een plastic fles MOVICOLON Liquid Sinaasappel die 500 ml concentraat bevat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam

Fabrikant

Norgine Pharma, 29. rue Ethé Virton, 28109 Dreux Cedex, Frankrijk

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8 SJ, Verenigd Koninkrijk

Registratienummer

RVG 106664

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK