Moviprep, poeder voor drank in sachets

Illustratie van Moviprep, poeder voor drank in sachets
Toelating Nederland
Producent Dr. Fisher Farma
Verdovend Nee
ATC-Code A06AD65
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

MOVIPRE P is een laxeer middel met citroe nsmaak dat verpakt is in

vier sachets. Er zijn twee rote sachets (‘Sachet A’) en twee kleine sachets (‘Sachet B’). U hebt al deze sachets nodig voor één behandeling.

U moet MOVIPREP innemen om uw da men te reinige n als voorbereiding op een on derzoek.

MOVIPR P maakt uw d rmen leeg, zod at u mag verw chten dat u een waterige stoelgang zal h ebben.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmidde l zitten. Deze stoffen k unt u vinden onder punt 6.

 als u een obstructie ( erstopping) heeft in uw darmen.  als u een geperforeerde (doorboorde) darmwand heeft.  als u een stoornis vertoont bij het legen van de maag.

 • als u een verlamming van de darm hebt (treedt vaak op na een operatie aan de buik)
 • als u lijdt aan fenylketonurie. Dit is e n erfelijke ziek e waarbij het lichaa m niet in staat i s om een specifiek aminozuur e gebruiken. MOVI PREP bevat ee n bron van fenylalanine.
 • als uw lichaam niet in staat is om voldoende

glucose-6-fosfaatdeh ydrogenase aa te maken.

 • als u een toxisch meg acolon (een er nstige complicatie van acute ontsteking van de dik ke darm) heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zij met dit midd el?

Als u een zwakke gezon dheid heeft of als u een ernstige medische aandoening heeft, moet u extra rekenin houden met de mogelijke bijwerking en vermeld on der punt 4. Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich zorg en maakt.

Voor u M OVIPREP inne mt, moet u uw arts laten weten of u een van de volgende problemen heeft:

 • u moet vloeistoffen dikker maken om ze zonder pro lemen te kunn en doorsl kken

- neigin g tot het overgeven van ingeno men drank, vo dsel of maagz uur

 • nierziekte
 • hartfalen
 • uitdrog ing
 • terugkerende ernstige ontsteking van de darmen.

MOVIPR P mag niet worden gegeven a an patiënten met een verstoord bewustzijn zonder toezicht van een arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Als u nog andere genees middelen neem t, neem ze dan minstens één uur voor MOVIPREP in neemt of minstens één uur nadien, omdat ze kunnen worden weggesp oeld uit uw spijsverteringsstel el en daardoor niet zo doeltreffend kunnen zijn.

Gebruikt u naast MOVIP REP nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan?

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddele n waar u ge en voorschrift v oor nodig heeft.

Waarop moet u letten m et eten en drinken?

Eet geen vast voedsel va naf het momen t dat u start met de inname van MOVIPR P tot na het on derzoek.

Z wangerschap e n borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikb aar over het ge bruik van MOVIPREP tij dens de zwang erschap of het geven van bors voeding; daarom mag he t alleen worde gebruikt als d e arts dit noodzakelijk vindt. Al s u dus

z anger bent of orstvoeding ge eft, bespreek dit dan met uw a rts voor u MOVIPREP inne emt.

Wilt u zwanger worden, bent u zw anger of geeft u borstvoeding? N eem dan contact op met uw arts of apothek er voordat u geneesmiddelen gebruikt.

R jvaardigheid en het gebruik van machines

MOVIPREP heef geen invloed o p uw rijvaardigheid of uw verm ogen om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening mo et houden

Dit geneesmidde bevat 56,2 mm ol absorbeerb ar natrium per liter.

V oorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Dit geneesmidde bevat 14,2 mm ol kalium per liter. Voorzichtigheid is ge boden bij patiënten met een v erminderde nierfunctie of patiënten op ee n gecontroleerd kaliumdieet.

B evat een bron van fenylalanine. Kan schadelij zijn voor men en met fenylketonurie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik MOVIPREP altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft ve rteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker De gebruikelij ke dosering is 2 liter oplossing, die op vo lgende manier wordt bereid:

D eze verpakking bevat 2 doorzic htige folies die elk twee sachets be vatten: Sachet A en sachet B.

Elk paar sachets (A en B) moet opgelost worden in water om één liter op lossing te maken. Deze verpakking is daarom voldoende om 2 liter MOVIPREP oplo ssing te bereide n.

V oor u MOVIPRE P inneemt, moet u de volgende instructies aandachtig lezen. U moet weten:

 • Wanneer u M OVIPREP moet innemen
 • Hoe u MOVIPREP moet bereiden
 • Hoe u MOVIPREP moet drinken
 • Wat u kan verwachten dat er zal gebeuren
Wanneer moet u MOVIPREP in nemen?

U heeft van uw a ts of verpleegster richtlijnen g ekregen over wanneer u MOVIPREP moe innemen. Uw behandeling m t MOVIPREP oet

be ëindigd zijn vo or uw klinisch onderzoek en kan ingenomen w orden:

ofwel

ve rdeeld als 1 liter MOVIPREP o p de avond vo r en 1 liter in de vroege oc htend op de dag van het onderzoek,

ofwel

2 liter op de avond voor het onderzoek.

B elangrijk: Eet een vast voed sel meer vanaf het moment dat u de inname MOVIPREP begint tot na het onderzo ek.
H oe moet u MO IPREP bereiden?

 Open één doorzichtige folie e n neem er de sachets A en B uit

 • Voeg de inho d van ZOWEL sachet A als B toe aan een m atbeker van een 1 liter
 Giet water in e beker tot aan het merkteken van 1 liter en roer tot al
het poeder is opgelost en de MOVIPREP oplossing helder o f licht
troebel is. Dit kan 5 minuten duren.
H oe moet u MO IPREP drinken?

D ink de eerste li er van de MOV IPREP oplossing over een periode van éé n tot twee uur.

Probeer om de 1 0-15 minuten e en glas leeg te drinken.

Als u hiermee klaar bent, bereid dan de tweede liter MOVIPREP

op lossing met de inhoud van de sachets A en B van de resterende folie, en drink deze oplossing op.

Tijdens deze behandeling is het a anbevolen om n og een extra liter heldere vl oeistof(fen) te drnken om te voorkomen dat u te veel dorst krijgt en dat u ui gedroogd raakt. Water, heldere soep, vruchtensap (zonder vruc htvlees), frisdranken, thee o f koffie (zonder melk) zijn allem al geschikt. U m ag deze dranken drinken op elk moment d at u dit wenst.

Wat u kan verwa chten dat er zal gebeuren

Als u de MOVIPR EP oplossing b egint te drinke , moet u in de nabijheid va n een toilet blij ven.

Op een bepaald moment zal u een waterige stoelgang beginnen te krijgen. Dit is volkomen normaal en wijst erop dat de MOVIPREP oplossing werkt. De stoelgang zal snel stoppen nadat u gestopt bent met drinken.

Als u deze richtlijnen volgt, zullen uw darmen leeg zijn, en dit zal helpen om uw onderzoek te doen slagen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer MOVIPREP inneemt dan u zou mogen, kan u overvloedige diarree krijgen, wat kan leiden tot uitdroging. Drink overvloedige hoeveelheden vloeistof, vooral vruchtensappen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet MOVIPREP in te nemen, neem dan de dosis zodra u beseft dat u het niet hebt ingenomen. Als dit meerdere uren is na het tijdstip waarop u het moest innemen, vraag uw arts of apotheker dan om advies. Het is belangrijk dat uw voorbereiding minstens één uur voor het onderzoek is afgelopen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen
MOVIPREP mag niet ingenomen worden door kinderen onder de 18 jaar.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan MOVIPREP bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het is normaal dat u diarree krijgt als u MOVIPREP inneemt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

(treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:

Buikpijn, gezwollen buik, vermoeidheid, algemeen gevoel van onwel zijn, pijn rond de anus en misselijkheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen

(treden op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) zijn: Honger, slaapproblemen, duizeligheid, hoofdpijn, braken, spijsverteringsstoornissen, dorst en rillingen.

Soms voorkomende bijwerkingen

(treden op bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) zijn:

Ongemak, slikproblemen en wijzigingen in de leverfunctietesten.

De volgende bijwerkingen werden soms gezien maar het is niet bekend hoe vaak deze voorkomen omdat de frequentie niet kan worden geschat op basis van de beschikbare gegevens:

flatulentie (winderigheid), een tijdelijke toename van de bloeddruk, kokhalzen (neigingen tot overgeven), zeer lage natriumwaarden in het bloed welke kunnen leiden tot convulsies (stuipen) en wijziging van de zoutwaarden in het bloed zoals afname van bicarbonaatwaarden, toename of afname van calciumwaarden, toename of afname van chloridewaarden en afname van fosfaatwaarden in het bloed. De kalium- en natriumwaarden in het bloed zouden ook kunnen afnemen, met name bij patiënten die geneesmiddelen innemen met een effect op de nieren, zoals ACE-remmers en diuretica (plasmiddelen) welke worden gebruikt voor de behandeling van hartziekten.

Gewoonlijk treden deze reacties alleen op voor de duur van de behandeling. Wanneer de problemen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.

Als u één van de volgende effecten ondervindt, stop dan met de inname van MOVIPREP en neem onmiddellijk contact op met uw arts. U mag geen MOVIPREP meer innemen totdat u navraag heeft gedaan bij uw arts.

 • uitslag of jeuk
 • zwelling van uw gezicht, enkels of een ander deel van uw lichaam
 • hartkloppingen
 • extreme vermoeidheid
 • kortademigheid.

Als u geen stoelgang krijgt binnen 6 uur na inname van MOVIPREP, stop dan de inname en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “ Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar MOVIPREP sachets op kamertemperatuur (niet boven 25ºC).

Nadat u MOVIPREP heeft opgelost in water, kan de oplossing (afgedekt) bewaard worden bij kamertemperatuur (niet boven 25ºC).

Deze kan ook worden bewaard in de koelkast (2°C-8ºC). Bewaar de oplossing niet langer dan 24 uur.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE  
Welke stoffen zitten er in dit middel?  
De werkzame stoffen in dit middel zijn:  
Sachet A  
Macrogol (ook bekend als polyethyleenglycol) 3350 100 g
Watervrij natriumsulfaat 7,500 g
Natriumchloride 2,691 g
Kaliumchloride 1,015 g
Sachet B  
Ascorbinezuur 4,700 g
Natriumascorbaat 5,900 g

De concentratie aan elektrolyten als beide sachets bereid zijn tot één liter oplossing is de volgende:

Natrium 181,6 mmol/l (waarvan niet meer dan 56,2 mmol
  absorbeerbaar is)
Sulfaat 52,8 mmol/l
Chloride 59,8 mmol/l
Kalium 14,2 mmol/l
Ascorbaat 29,8 mmol/l

De andere stoffen in dit middel zijn:

Citroenaroma (bevat maltodextrine, citral, citroenolie, limoenolie, xanthan gom, vitamine E), aspartaam (E951) en kalium acesulfaam (E950) als zoetstoffen.

Hoe ziet MOVIPREP er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Deze verpakking bevat 2 doorzichtige folies die elk twee sachets bevatten: sachet A en sachet B.

Elk paar sachets (A en B) moet opgelost worden in water om één liter oplossing te maken.

Moviprep poeder voor drank in sachets bevat per verpakking 4 sachets.

Fabrikant:

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Verenigd Koninkrijk.

Registratiehouder / Ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer

Moviprep , poeder voor drank in sachets

RVG 110155//34072 L.v.H.: Italië

-------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Noot voor medisch personeel:

MOVIPREP moet met voorzorg toegediend worden aan kwetsbare patiënten met een zwakke gezondheid of patiënten met ernstige klinische stoornissen zoals:

 • verstoorde braakreflex, of met neiging tot aspiratie of regurgitatie
 • verstoord bewustzijn
 • ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min)
 • hartinsufficiëntie (NYHA klasse III of IV)
 • dehydratie
 • ernstige acute ontstekingsziekte

De aanwezigheid van dehydratie moet gecorrigeerd worden voor MOVIPREP wordt gebruikt.

Halfbewuste patiënten of patiënten die gevoelig zijn voor aspiratie of regurgitatie moeten nauwgezet geobserveerd worden tijdens de toediening, vooral als dit via nasogastrische weg gebeurt.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2013

BS10353 / 03 / 25 juni 2013 (Herziening: juli 2012)

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Dr. Fisher Farma
Verdovend Nee
ATC-Code A06AD65
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.