Advertentie

Auteur: Sanofi


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

MULTAQ bevat een werkzaam bestanddeel, dronedarone genoemd. Het behoort tot een groep geneesmiddelen, anti-aritmica genoemd, die uw hartslag helpen reguleren.

MULTAQ wordt gebruikt als u een probleem hebt met uw hartslag (uw hartslag is onregelmatig (voorkamerfibrilleren)) en een behandeling die cardioversie wordt genoemd uw hartritme heeft hersteld tot een normaal hartritme.

MULTAQ voorkomt de herhaling van onregelmatige hartslag.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een probleem met de zenuwen in uw hart (hartblok). Uw hart kan zeer traag slaan of u kunt zich duizelig voelen. Als bij u een pacemaker is geplaatst ter behandeling van dit probleem, kunt u MULTAQ gebruiken.
 • U heeft een zeer trage hartslag (minder dan 50 slagen per minuut).
 • Uw ECG (elektrocardiogram) geeft een hartprobleem aan dat “verlengd QT gecorrigeerd interval” wordt genoemd (dit interval is meer dan 500 milliseconden).
 • U hebt een type atriumfibrilleren, permanent atriumfibrilleren (AF) genoemd. Bij permanent AF was AF langdurig (minstens gedurende 6 maanden) aanwezig en er is besloten om uw hartritme niet te herstellen tot een atriaal hartritme met een behandeling die cardioversie wordt genoemd.
 • U hebt of had een probleem waarbij uw hart het bloed onvoldoende kan rondpompen in uw lichaam (een aandoening die hartfalen wordt genoemd) . U kunt last hebben van gezwollen voeten of benen, ademhalingsproblemen als u ligt of slaapt, of kortademigheid als u rondloopt.
 • omdat het percentage bloed dat uw hart uitstoot telkens als het samentrekt, te laag is (een aandoening die linkerventrikel disfunctie wordt genoemd).
 • U nam vroeger amiodaron en had long- of leverproblemen.
 • U neemt geneesmiddelen in voor een infectie (waaronder een schimmelinfectie of AIDS), allergieën, hartslagproblemen, depressie, na een transplantatie (zie rubriek hieronder “Gebruikt

u nog andere geneesmiddelen?”; deze rubriek geeft u meer details over de specifieke geneesmiddelen die u niet mag innemen samen met MULTAQ).

 • U heeft een ernstig leverprobleem.
 • U heeft een ernstig nierprobleem.
 • U neemt dabigatran in (zie rubriek hieronder “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Als één van de hierboven vermelde waarschuwingen op u van toepassing is, neem MULTAQ dan niet in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als

 • u een probleem hebt dat de kalium- of magnesiumspiegel in uw bloed verlaagt. Dit moet gecorrigeerd worden voordat u de behandeling met MULTAQ start,
 • u ouder dan 75 jaar bent,
 • u een aandoening hebt waarbij het bloedvat dat bloed naar de hartspier voert, verhard en vernauwd wordt (coronaire hartziekte).

Tijdens het gebruik van MULTAQ, waarschuw uw arts als

 • uw atriumfibrilleren permanent wordt terwijl u MULTAQ inneemt. U dient de inname van MULTAQ te stoppen,
 • u last hebt van gezwollen voeten of benen, ademhalingsproblemen als u ligt of slaapt, kortademigheid als u rondloopt of gewichtstoename,
 • informeer onmiddellijk uw arts als u één van deze tekenen en symptomen van leverproblemen ontwikkelt: pijn of last in de maagstreek, verlies van eetlust, misselijkheid, braken, gele verkleuring van de huid of het wit van de ogen (geelzucht), ongebruikelijke donkere verkleuring van de urine, vermoeidheid (vooral in associatie met andere symptomen die hierboven opgesomd zijn), jeuk.,
 • u kortademigheid of niet-productieve hoest heeft. Waarschuw uw arts, hij/zij zal uw longen controleren.

Als één van de hierboven vermelde waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u MULTAQ inneemt.

Hart- en bloedtesten

Terwijl u MULTAQ inneemt, kan uw arts testen uitvoeren om uw medische toestand te controleren en na te gaan hoe het geneesmiddel bij u werkt.

 • Uw arts kan de elektrische activiteit van uw hart bestuderen met behulp van een ECG (elektrocardiogram).
 • Uw arts zal bloedonderzoeken aanvragen om uw leverfunctie te controleren voordat u start met het innemen van MULTAQ en tijdens de behandeling. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de behandeling met MULTAQ te stoppen.
 • Uw arts kan ook andere bloedtesten uitvoeren. De resultaten van één van de bloedtesten (creatininespiegels in het bloed) kunnen veranderd zijn door MULTAQ. Uw arts zal hiermee rekening houden bij de controle van uw bloedspiegels en zal een andere referentie van de “normale” creatininewaarde gebruiken.

Vertel iedereen die uw bloed controleert, dat u MULTAQ inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

MULTAQ wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Uw arts kan u aanbevelen om een geneesmiddel tegen de vorming van bloedstolsels in te nemen, afhankelijk van uw toestand.

MULTAQ en sommige andere geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden en ernstige bijwerkingen veroorzaken. Uw arts kan de dosis van andere geneesmiddelen die u inneemt, aanpassen.

U mag geen van de volgende geneesmiddelen samen met MULTAQ innemen:

 • andere geneesmiddelen die gebruikt worden om een onregelmatige of snelle hartslag te controleren zoals flecaïnide, propafenon, kinidine, disopyramide, dofetilide, sotalol, amiodaron,
 • sommige geneesmiddelen voor schimmelinfecties zoals ketoconazol, voricanozol, itraconazol of posaconazol,
 • sommige geneesmiddelen voor infecties, macroliden genoemd,
 • sommige geneesmiddelen voor depressie, tricyclische antidepressiva genoemd,
 • sommige kalmerende geneesmiddelen, fenothiazines genoemd,
 • bepridil voor pijn op de borst die wordt veroorzaakt door hartziekten,
 • telithromycine, erythromycine of clarithromycine (antibiotica voor infecties),
 • terfenadine – voor allergieën,
 • nefazodon – voor depressie,
 • cisapride – voor het terugdringen van voedsel en zuur vanuit uw maag naar uw mond,
 • ritonavir - voor AIDS-infectie,
 • dabigatran – voor het voorkomen van de vorming van bloedklonters.

Vertel uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • andere geneesmiddelen voor hoge bloeddruk, voor pijn op de borst veroorzaakt door hartziekten, of andere hartproblemen, zoals verapamil, diltiazem, nifedipine, metoprolol, propranolol of digoxine,
 • sommige geneesmiddelen voor een verlaging van de cholesterolspiegel in uw bloed (zoals simvastatine, lovastatine, atorvastatine, rosuvastatine of pravastatine),
 • sommige geneesmiddelen die de vorming van bloedklonters tegengaan, zoals warfarine,
 • sommige geneesmiddelen voor epilepsie, met name fenobarbital, carbamazepine of fenytoïne,
 • sirolimus, tacrolimus, everolimus en ciclosporine (gebruikt na een transplantatie),
 • Sint-Janskruid – een kruidengeneesmiddel tegen depressie,
 • rifampicine – tegen tuberculose.

Gebruikt u naast MULTAQ nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem één tablet tijdens het ontbijt en één tablet tijdens de avondmaaltijd.

Drink geen pompelmoes-/grapefruitsap terwijl u MULTAQ gebruikt. Dit kan de werking van MULTAQ beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

 • MULTAQ wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt zijn.
 • Neem MULTAQ niet in als u een vrouw op geslachtsrijpe leeftijd bent en als u geen betrouwbare voorbehoedsmiddelen gebruikt.
 • Stop de inname van uw tabletten en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u zwanger wordt terwijl u MULTAQ gebruikt.
 • Als u borstvoeding geeft, moet u uw arts raadplegen voordat u MULTAQ gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

MULTAQ bevat lactose

MULTAQ bevat lactose, een type suiker. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u moet overschakelen van amiodaron (een ander geneesmiddel voor een onregelmatige hartslag) naar MULTAQ, zal uw arts deze verandering voorzichtig aanpakken.

Hoeveel innemen

De gebruikelijke dosering is één tablet van 400 mg tweemaal daags. Neem:

 • één tablet tijdens het ontbijt in en
 • één tablet tijdens de avondmaaltijd.

Als u denkt dat het effect van uw geneesmiddel te sterk of te zwak is, raadpleeg uw arts of apotheker.

Inname van dit geneesmiddel

Slik de tabletten in hun geheel in met wat water tijdens de maaltijd.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop de inname van dit geneesmiddel niet zonder eerst uw arts of apotheker te raadplegen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd met dit geneesmiddel:

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voorkomen)

 • veranderingen in de resultaten van een bepaalde bloedtest: uw creatinine bloedspiegel,
 • veranderingen in uw ECG (elektrocardiogram),
 • probleem waarbij uw hart het bloed onvoldoende kan rondpompen in uw lichaam (congestief hartfalen), wat aanleiding kan geven tot kortademigheid of zwelling van de enkels. Tijdens het klinisch onderzoek, waarbij patiënten die Multaq kregen vergeleken werden met patiënten die placebo kregen, kwam deze bijwerking in beide patiëntengroepen ongeveer even vaak voor.

Vaak (kan bij 1 op de 10 gebruikers voorkomen)

 • problemen met uw spijsvertering zoals diarree, misselijkheid, braken en buikpijn,
 • een gevoel van vermoeidheid,
 • een trage hartslag,
 • huidproblemen zoals huiduitslag of jeuk,
 • verandering van de resultaten van de bloedonderzoeken die gebruikt worden om uw leverfunctie te controleren.

Soms (kan bij 1 op de 100 gebruikers voorkomen)

 • andere huidproblemen zoals roodheid van de huid of eczeem (roodheid, jeuk, brandend gevoel of blaarvorming),
 • uw huid wordt gevoeliger voor de zon,
 • verandering in de manier waarop dingen smaken,
 • ontsteking van de longen (met inbegrip van littekenvorming en verdikking van de longen).

Zelden (kan bij 1 op de 1000 gebruikers voorkomen)

 • verlies van smaak,
 • leverproblemen waaronder levensbedreigend leverfalen,
 • allergische reacties, inclusief zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u enige zichtbare tekenen van bederf bemerkt (zie in rubriek 6 “Inhoud van de verpakking en overige informatie”).

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is dronedarone. Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg dronedarone (als hydrochloride).
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • in de kern van de filmomhulde tabletten: hypromellose, maïszetmeel, crospovidon, poloxameer 407, lactosemonohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
  • in de omhulling van de filmomhulde tabletten: hypromellose, macrogol 6000, titaniumdioxide (E171), carnaubawas.

Hoe ziet MULTAQ eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

MULTAQ is een witte, ovale, filmomhulde tablet (tablet) gemerkt met een “dubbele golf”-teken op de ene zijde en “4142” op de andere zijde.

MULTAQ filmomhulde tabletten zijn verpakt in verpakkingen van 20, 50, 60 tabletten in opaak PVC/aluminium blisters en 100x1 tabletten in opaak PVC/aluminium geperforeerde eenheidsblisterverpakkingen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sanofi

54, rue La Boétie F-75008 Paris – Frankrijk

Fabrikanten

Sanofi Winthrop Industrie

1 rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc Cedex – Frankrijk

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd

2112 Veresegyhaz Lévai u.5

Hongarije

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
sanofi-aventis Belgium sanofi-aventis Belgium
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)
България Magyarország
sanofi-aventis Bulgaria EOOD sanofi-aventis zrt., Magyarország
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 Tel.: +36 1 505 0050
Česká republika Malta
sanofi-aventis, s.r.o. sanofi-aventis Malta Ltd.
Tel: +420 233 086 111 Tel: +356 21493022
Danmark Nederland
sanofi-aventis Denmark A/S sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +31 (0)182 557 755
Deutschland Norge
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH sanofi-aventis Norge AS
Tel: +49 (0)180 2 222010 Tlf: +47 67 10 71 00
Eesti Österreich
sanofi-aventis Estonia OÜ sanofi-aventis GmbH
Tel: +372 627 34 88 Tel: +43 1 80 185 – 0
Ελλάδα Polska
sanofi-aventis AEBE sanofi-aventis Sp. z o.o.
Τηλ: +30 210 900 16 00 Tel.: +48 22 280 00 00
España Portugal
sanofi-aventis, S.A. Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +34 93 485 94 00 Tel: +351 21 35 89 400
France România
sanofi-aventis France sanofi-aventis România S.R.L.
Tél: 0 800 222 555 Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23  
Ireland Slovenija
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 Tel: +386 1 560 48 00
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33 100 100
Italia Suomi/Finland
sanofi-aventis S.p.A. sanofi-aventis Oy
Tel: +39 02 393 91 Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300
Κύπρος Sverige
sanofi-aventis Cyprus Ltd. sanofi-aventis AB
Τηλ: +357 22 871600 Tel: +46 (0)8 634 50 00
Latvija United Kingdom
sanofi-aventis Latvia SIA Sanofi
Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505 515
Lietuva  
UAB sanofi-aventis Lietuva  
Tel: +370 5 2755224  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK