MULTIBIC 4 mmol/l kalium, oplossing voor hemofiltratie

ATC-Code
B05ZB
MULTIBIC 4 mmol/l kalium, oplossing voor hemofiltratie

Fresenius

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Hemodialytica en hemofiltraten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Fresenius

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Dit geneesmiddel is een oplossing voor bloedfiltratie (hemofiltratie).
 • MULTIBIC 4 mmol/l kalium wordt geleverd in een karton met 2 zakken die elk 5000 ml bevatten.
 • MULTIBIC 4 mmol/l kalium wordt gebruikt bij patiënten met plotseling nierfalen waarbij continue bloedfiltratie (hemofiltratie) noodzakelijk is.

Bijsluiter

Multibic 4 mmol/l kalium, oplossing voor hemofiltratie

Gebruik MULTIBIC 4 mmol/l kalium niet:

 • Als u lijdt aan hyperkaliëmie (teveel kalium in het bloed)
 • Als u lijdt aan metabole alkalose (een verhoogde zuurgraad van het bloed).

De behandeling met hemofiltratie niet toepassen:

 • Als u lijdt aan nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren) met verhoogd hyperkatabolisme (overmatige weefselafbraak) als de uremische verschijnselen (hoog ureum in het bloed) niet kunnen worden gecompenseerd door hemofiltratie.
 • Als er vanuit uw bloedsomloop onvoldoende bloed stroomt naar de dialyseapparatuur.
 • Als u een verhoogd risico hebt op bloedingen als gevolg van systemische antistolling (antistollingsmiddelen in het bloed).

Pas goed op met MULTIBIC 4 mmol/l kalium:

 • Uw kaliumconcentratie in het serum zal regelmatig gecontroleerd worden voor en tijdens bloedfiltratie (hemofiltratie)
 • Als u lijdt aan een te hoge kaliumconcentratie in het bloed. De arts kan overschakelen naar een oplossing met een lagere kaliumconcentratie.
 • Als er een teveel aan kalium is bij u of zich dreigt te ontwikkelen, kan een verhoging van de filtratiesnelheid en/of veranderen naar een oplossing met een lagere kaliumconcentratie nodig zijn naast de standaard maatregelen van intensieve zorg.
 • De lijnen die gebruikt worden om MULTIBIC kaliumvrij oplossing toe te dienen moeten om de 30 minuten gecontroleerd worden. Als neerslag in de lijnen wordt waargenomen, moet de zak en lijnen onmiddellijk worden vervangen en de patiënt moet zorgvuldig worden bewaakt. Zie rubriek 3 voor verdere informatie.

Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van MULTIBIC 4 mmol/l kalium in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van MULTIBIC 4 mmol/l kalium in combinatie met voedsel en drank

Niet van toepassing.

Zwangerschap

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik bij zwangere vrouwen. De bicarbonaat gebufferde oplossing mag alleen toegediend worden na overwegen van de mogelijke risico’s en voordelen voor kind en moeder.

Borstvoeding

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik bij vrouwen die borstvoeding geven. De bicarbonaat gebufferde oplossing mag alleen toegediend worden na overwegen van de mogelijke risico’s en voordelen voor kind en moeder.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Bijsluiter

Multibic 4 mmol/l kalium, oplossing voor hemofiltratie

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MULTIBIC 4 mmol/l kalium

Niet van toepassing.

Gebruik van MULTIBIC 4 mmol/l kalium in combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Het correct doseren van vervangingsoplossingen en de strikte opvolging van klinische parameters en vitale functies zal de interactie met andere geneesmiddelen vermijden. De volgende interacties kunnen zich voordoen :

 • Bloedfiltratie (hemofiltratie) kan de bloedconcentratie van bepaalde geneesmiddelen verminderen. Uw arts kan eventueel de dosis van deze geneesmiddelen aanpassen.
 • Toxische effecten van digitalis (middel gebruikt bij hartfalen) kunnen verborgen worden door een teveel aan kalium, een teveel aan magnesium en een tekort aan calcium. De correctie van deze zouten door bloedfiltratie (hemofiltratie) kan die signalen en symptomen van digitalis toxiciteit, bijv. een verstoord hartritme doen verschijnen.

Bloedfiltratie (hemofiltratie) bij patiënten met plotseling nierfalen evenals het voorschrijven van vervangings oplossingen moet onder de verantwoordelijkheid van een dokter met ervaring in deze behandeling gebeuren.

Instructies voor gebruik

 1. Verwijdering van de omverpakking en nauwkeurige controle van de hemofiltratie zak. De omverpakking moet slechts kort voor gebruik verwijderd worden. Plastic zakken kunnen sporadisch beschadigd raken gedurende transport van de fabrikant naar de kliniek of binnen de kliniek zelf. Dit kan leiden tot contaminatie en microbiologische of schimmel groei in de hemofiltratie oplossing. Nauwkeurige visuele inspectie van de zak en oplossing is daarom noodzakelijk alvorens deze aan te sluiten en te gebruiken. Speciale aandacht dient te worden besteed aan zelfs de kleinst mogelijke beschadiging aan de sluiting, de lasnaad en de hoeken van de zak met het oog op mogelijke vervuiling. De oplossing dient alleen te worden gebruikt wanneer deze helder en kleurloos is en wanneer de zak en connectoren onbeschadigd en intact zijn. In geval van twijfel moet de behandelend arts beslissen over het gebruik van de zak.
 2. Mengen van de oplossingen in de tweekamerzak De twee oplossingen worden kort voor gebruik gemengd teneinde een gebruiksklare oplossing te verkrijgen.

A) B) C)

Bijsluiter

Multibic 4 mmol/l kalium, oplossing voor hemofiltratie

Ontrol het kleine compartiment.

Rol de zak met oplossing op en begin daarbij in de hoek schuin tegenover het kleine compartiment...

... totdat de lasnaad tussen beide compartimenten langs de volledige lengte is geopend en de oplossing uit beide compartimenten gemengd is.

Na het mengen van beide compartimenten moet gecontroleerd worden of de lasnaad volledig geopend is, dat de oplossing helder en kleurloos is en dat de zak niet lekt.

3. Gebruiksklare oplossing.

Indien voorgeschreven kunnen geneesmiddelen worden toegevoegd aan gebruiksklare hemofiltratie oplossing. Dit mag pas plaatsvinden nadat de lasnaad tussen de twee compartimenten volledig geopend is en beide oplossingen goed gemengd zijn. De toevoeging van een geneesmiddel aan de hemofiltratie oplossing zou alleen op advies van de arts gedaan mogen worden en voorzichtig gedaan moeten worden om geen verontreinigingen in de zak te brengen. Na zo’n toevoeging moet de oplossing weer volledig worden gemengd voordat de infusie gestart wordt. De zakken moeten geëtiketteerd worden met de naam en hoeveelheid van het geneesmiddel, tezamen met datum en tijd.

De gebruiksklare oplossing moet onmiddellijk worden gebruikt, niet worden bewaard boven 25ºC en binnen maximaal 48 uur na mengen worden gebruikt.

De gebruiksklare oplossing moet direct voor infusie worden verwarmd tot ongeveer lichaamstemperatuur (36,5ºC - 38,0ºC). De exacte temperatuur moet op advies van de arts worden geselecteerd afhankelijk van de klinische toestand. Gebruik alleen apparaten die goedgekeurd zijn voor het verwarmen van hemofiltratie oplossingen. Het gebruik van een geschikt apparaat voor hemofiltratie behandelingen, die tevens de oplossing voor hemofiltratie verwarmd voorafgaand aan infusie, wordt aangeraden.

Magnetrons moeten niet gebruikt worden om MULTIBIC 4 mmol/l kalium te verwarmen vanwege het gevaar voor plaatselijke oververhitting.

De lijnen die gebruikt worden om MULTIBIC kaliumvrij oplossing toe te dienen moeten om de 30 minuten gecontroleerd worden. Als neerslag in de lijnen wordt waargenomen, moet de zak en lijnen onmiddellijk worden vervangen en de patiënt moet zorgvuldig worden bewaakt.

De hemofiltratie oplossing is voor eenmalig gebruik; Ongebruikte oplossingen en beschadigde zakken moeten worden weggegooid.

In geval van plotseling nierfalen is de duur van de behandeling beperkt en wordt deze stopgezet wanneer de nierfunctie weer geheel hersteld is.

MULTIBIC 4 mmol/l kalium is uitsluitend bedoeld voor intraveneuze (via de aderen) infusie.

Bijsluiter

Multibic 4 mmol/l kalium, oplossing voor hemofiltratie

De filtratiesnelheid wordt voorgeschreven door de behandelende arts afhankelijk van de klinische status en het lichaamsgewicht van de patiënt. Een maximum filtratievolume van 75 l per dag is aangewezen.

Er zijn geen klinische studies voorhanden over het gebruik en de dosering van dit product bij kinderen.

Wat u moet doen wanneer u MULTIBIC 4 mmol/l kalium vergeet te gebruiken

Niet van toepassing.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met MULTIBIC 4 mmol/l kalium wordt gestopt

Niet van toepassing

Wat u moet doen als u meer van MULTIBIC 4 mmol/l kalium heeft gebruikt dan voorgeschreven:

Na gebruik van de aanbevolen dosis zijn nog geen meldingen van noodsituaties aan het licht gekomen; des te meer omdat de toediening van de oplossing op elk ogenblik kan stopgezet worden. Wanneer de vochtbalans niet adequaat gevolgd en berekend wordt kan teveel vocht (hyperhydratatie) of te weinig vocht (hypohydratatie) voorkomen, met de geassocieerde effecten op de bloedsomloop. Deze kunnen zich voordoen onder de vorm van veranderingen in bloeddruk, druk in de centrale aderen (centraal veneuze druk), hartritme en druk in de longslagaderen (pulmonaire arteriële druk). In het geval van teveel vocht (hyperhydratatie) kan hartfalen geassocieerd met stuwing (congestief hartfalen) en/of (vocht)ophoping in de longen (longcongestie) geïnduceerd worden.

In het geval van teveel vocht (hyperhydratatie), moet de mate van vochtafvoer (ultrafiltratie) verhoogd worden, en de snelheid en het volume van de toegediende vervangingsvloeistof moet verminderd worden. In het geval van uitdroging (dehydratatie) moet de mate van vochtafvoer (ultrafiltratie) verminderd of stopgezet worden, en het volume van de toegediende vervangingsoplossing verhoogd worden.

Overbehandeling kan leiden tot verstoring van de elektrolytenconcentraties en van het zuur-base evenwicht, bijv. een overdosis van bicarbonaat kan voorkomen wanneer een onaangepast groot volume van de vervangingsoplossing werd toegediend. Dit kan mogelijk leiden tot verstoring van de zuur base balans (metabole alkalose), daling van geïoniseerd calcium of spasmen (tetanie).

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan MULTIBIC 4 mmol/l kalium bijwerkingen hebben.

Bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, spierkrampen, lage bloeddruk (hypotensie) en hoge bloeddruk (hypertensie) kunnen voortkomen uit de behandeling zelf of kunnen geïnduceerd worden door de vervangingsoplossing. In het algemeen is de tolerantie tegenover de bicarbonaat gebufferde hemofiltratie-oplossing goed. Desondanks kunnen volgende mogelijke bijwerkingen van de behandeling optreden:

Teveel of te weinig vocht (hyper- of hypohydratatie), verstoring van zouten (bijv. tekort aan kalium (hypokaliëmie)), tekort aan fosfaten (hypofosfatemie), hyperglycemie (teveel suiker in het bloed) en verstoring van de zuur-base-balans (metabole alkalose).

Bijsluiter

Multibic 4 mmol/l kalium, oplossing voor hemofiltratie

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

MULTIBIC buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren beneden 4°C.

Gebruik MULTIBIC 4 mmol/l kalium niet meer na de datum achter “vervaldatum” op het etiket. Met de maand wordt de laatste dag van de maand bedoeld.

De oplossing zal niet gebruikt worden tenzij de oplossing helder is en de zak onbeschadigd.

De gebruiksklare oplossing moet onmiddellijk gebruikt worden, niet worden bewaard boven 25ºC en binnen maximaal 48 uur na mengen worden gebruikt.

Ongebruikte resten moeten vernietigd worden.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: maart 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.