Muscalgon PharmaMatch, hydrofiele creme

Illustratie van Muscalgon PharmaMatch, hydrofiele creme
Stof(fen) Cayennepeper Salicylaten Nicotine
Toelating Nederland
Producent PharmaMatch B.V. Van Boshuizenstraat 12 1083 BA AMSTERDAM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 31.12.1992
ATC-Code M02AC
Farmacologische groep Actuele producten voor gewrichts- en spierpijn

Vergunninghouder

PharmaMatch B.V. Van Boshuizenstraat 12 1083 BA AMSTERDAM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Als hulpmiddel bij de behandeling van spierpijn, bijvoorbeeld na sportbeoefening, spit, stijve nek. Hulpmiddel bij sportmassage.

De crème heeft een vaatverwijdende en pijnstillende werking.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of voor salicylzuurverbindingen. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Wanneer u onderhuidse bloeduitstortingen heeft.
  • Bij zuigelingen en kinderen mag dit middel niet gesmeerd worden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • als u een beschadigde huid heeft, mag de crème niet worden aangebracht
  • de crème mag niet in aanraking komen met de ogen, slijmvliezen, neus of andere gevoelige delen van het lichaam
  • bij toepassing van deze crème dient u niet gelijktijdig gebruik te maken van warmtelampen, hoogtezon en solarium.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Muscalgon PharmaMatch nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, echter niet gedurende langere tijd en niet op grote oppervlakken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid. Een invloed is echter niet waarschijnlijk.

Muscalgon PharmaMatch bevat methylhydroxybenzoaat

Deze stof kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel is bestemd voor gebruik bij volwassenen.

De crème op de pijnlijke plaats aanbrengen en uitsmeren. Zacht inwrijven totdat de witte kleur van de crème geheel is verdwenen. Enige minuten later wordt de huid plaatselijk warm en rood. Gebruik voldoende crème voor het gewenste effect. Zonodig kan de crème verscheidene malen per dag worden aangebracht. Na het gebruik de handen goed wassen.

Komt de crème per ongeluk in de ogen, de neus, de mond of in een wondje, dan direct met veel water spoelen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng geen dubbele hoeveelheid crème aan om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Irritaties van de huid, allergische reacties en roodheid

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn per gram crème 1 mg capsicumextract, 100 mg glycolsalicylaat, 1 mg histaminedihydrochloride en 10 mg methylnicotinaat.
  • De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat (E218), lanettewas, sorbitol (E420), stearinezuur en triethanolamine.

Hoe ziet Muscalgon PharmaMatch eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De crème is een nagenoeg witte tot roze hydrofiele crème.

Muscalgon PharmaMatch is verpakt in tubes à 30 g crème en in potten à 1 kg crème Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning

PharmaMatch BV

van Boshuizenstraat 12 1083 ’BA Amsterdam Nederland

Fabrikant

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW ’s-Hertogenbosch

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 52893

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2020

Advertentie

Stof(fen) Cayennepeper Salicylaten Nicotine
Toelating Nederland
Producent PharmaMatch B.V. Van Boshuizenstraat 12 1083 BA AMSTERDAM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 31.12.1992
ATC-Code M02AC
Farmacologische groep Actuele producten voor gewrichts- en spierpijn

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.