Nasivin zonder conserveermiddel 0,5 mg/ml doseerspray, neusspray

ATC-Code
R01AA05
Nasivin zonder conserveermiddel 0,5 mg/ml doseerspray, neusspray

Merck Selbstmedikation

Stof(fen)
Oxymetazoline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Merck Selbstmedikation

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nasivin vermindert de zwelling van het neusslijmvlies. De gezwollen slijmvliezen slinken omdat oxymetazolinehydrochloride in de neus een vaatvernauwende werking heeft.

Nasivin wordt gebruikt bij zwelling van het neusslijmvlies bij neusverkoudheid.

Nasivin zonder conserveermiddel 0,5 mg/ml niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Nasivin 0,5 zonder conserveermiddel mg/ml doseerspray

 • Het gebruik is één tot drie maal daags één keer sprayen in elk neusgat, het maximale gebruik is 4-6 maal daags één keer sprayen in elk neusgat. Het flesje rechtop houden en het beschermkapje afnemen. Alleen bij het eerste gebruik meerdere malen indrukken totdat een gelijkmatige nevel ontstaat. De doseerspray is vervolgens steeds gebruiksklaar. De spraypunt in het neusgat brengen, eenmaal sprayen en gelijktijdig door de neus inademen. Daarbij het hoofd licht voorover buigen. Na gebruik de spraypunt goed reinigen en het beschermkapje terugplaatsen. NIET INNEMEN!

U mag Nasivin niet langer dan 7 dagen achter elkaar gebruiken. Bij langdurig gebruik kan oxymetazolinehydrochloride, het werkzame bestanddeel van Nasivin, het slijmvlies van de neus beschadigen.

Langdurig gebruik en overdosering moeten worden vermeden, in het bijzonder bij kinderen.

In geval u bemerkt dat Nasivin te sterk of juist onvoldoende werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Nasivin heeft gebruikt

Wanneer u teveel van Nasivin heeft gebruikt of wanneer u per ongeluk Nasivin heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen die bij een overdosering of het per ongeluk inslikken kunnen ontstaan, zijn: angst, opwinding, hallucinaties, stuiptrekkingen afgewisseld met dalende lichaamstemperatuur, slaapzucht, slaperigheid en coma.

Verder kunnen optreden: verwijding en vernauwing van de pupillen, zweten, bleekheid, blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen, hartkloppingen en kortademigheid.

Met name bij kinderen kunnen nog optreden: langzame hartslag en hoge bloeddruk gevolgd door lage bloeddruk.

In combinatie met aanzienlijk misbruik en overdosering of het per ongeluk inslikken van Nasivin kunnen misselijkheid, braken, koorts, ademhalingsdepressie en stoornissen ontstaan door psychische oorzaken en invloeden optreden.

Wat u moet doen wanneer u heeft vergeten Nasivin te gebruiken

Neem nooit een dubbele dosis Nasivin om zo de vergeten dosis in te halen, maar ga door met de behandeling zoals deze eerder in deze bijsluiter is beschreven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Nasivin niet:

 • bij een ontsteking van het neusslijmvlies zonder zwelling (rhinitis sicca).
 • bij overgevoeligheid voor oxymetazolinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Nasivin 0, 5 mg/ml.
 • wanneer u kortgeleden bepaalde operaties aan het hoofd heeft ondergaan.
 • bij verhoogde oogboldruk (nauwehoekglaucoom).

Wees extra voorzichtig met Nasivin:

 • bij een verhoogde oogdruk.
 • bij ernstige aandoeningen aan het hart of de bloedvaten (zoals aandoeningen aan de kransslagaders) en hoge bloeddruk.
 • bij een bepaald gezwel in het bijniermerg (feochromocytoom).
 • bij een bepaalde aandoening van de stofwisseling: een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie).
 • bij een bepaalde aandoening van de stofwisseling: suikerziekte (diabetes mellitus).
 • bij een vergroting van de prostaat.
 • bij een bepaalde aandoening heeft die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie).
 • als u behandeld wordt met bepaalde geneesmiddelen tegen depressies (MAO- remmers) en andere geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen.

Niet gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar. Bij kinderen kan het overmatig gebruik van Nasivin leiden tot vergiftigingsverschijnselen, zoals bewustzijnsverlies en verhoogde bloeddruk.

Misbruik van Nasivin kan leiden tot verschrompeling van het neusslijmvlies (mukeuze atrofie), bloedaandrang met een verstopt gevoel in de neus (reactieve hyperemie met rhinitis medicamentosa), beschadiging van het neusslijmvlies (het mukeuze epitheel) waardoor de activiteit vermindert en onherstelbare schade aan het neusslijmvlies (mucosa) en ontsteking van het neusslijmvlies zonder zwelling (rhinitis sicca).

Gebruik van Nasivin met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Nasivin kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken. Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Nasivin te gebruiken.

 • Bepaalde geneesmiddelen bij depressie (bepaalde monoamino-oxidase [MAO] remmers, tricyclische antidepressiva); deze kunnen samen met Nasivin de bloeddruk verhogen als gevolg van het effect op hart en bloedvaten.
 • Bepaalde geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen; deze kunnen de bloeddruk ontregelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vrouwen die zwanger zijn dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken tenzij een arts anders besluit na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

Vrouwen die borstvoeding geven dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken tenzij een arts anders besluit na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij langdurig gebruik of inname van Nasivin 0,5 mg/ml in doses die hoger zijn dan aanbevolen, kunnen effecten op hart en bloedvaten niet worden uitgesloten. Hierdoor kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen nadelig beïnvloed worden.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nasivin bijwerkingen veroorzaken. Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Bijwerkingen die vaak (tussen 1 op de 100 patiënten en 1 op de 10 patiënten) voorkomen:

Droge mond, misselijkheid, branderig gevoel in de neus, niezen, irritatie en een droog gevoel in de neus, irritatie van de keel.

Bijwerkingen die soms (tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 100 patiënten) voorkomen:

Hoofdpijn, angst, rusteloosheid, slaapstoornissen (slaperigheid, slapeloosheid). Wanneer de werkzaamheid van dit geneesmiddel tijdens het gebruik minder wordt, kan het gevoel van een verstopte neus optreden.

Bijwerkingen die zelden (tussen 1 op de 10.000 en 1 op de 1.000 patiënten) voorkomen:

Hartkloppingen, versnelde hartslag, vermoeidheid, prikkelbaarheid (irritatie), overgevoeligheid, gezwollen en rood neusslijmvlies (hyperemie), verhoging van de bloeddruk.

Bijwerkingen die zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen:

Stoornissen in hartritme, sufheid (sedatie), ademhalingsdepressie, toevallen of stuipen (convulsies).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Houdbaarheid:

Drie jaar; na opening twaalf maanden.

De gebruikstermijn na openen dient de houdbaarheid niet te overschrijden.

Nasivin is ongeopend houdbaar tot de datum die op de verpakking staat achter “niet te gebruiken na” of “exp.”

Anvullende Informatie

Wat bevat Nasivin zonder conserveermiddel 0,5 mg/ml

Het werkzame bestanddeel is oxymetazolinehydrochloride 0,5 mg/ml.

Andere bestanddelen zijn citroenzuur monohydraat (E330), natriumcitraat (E331), glycerol 85% (E442) en gezuiverd water..

Hoe ziet Nasivin zonder conserveermiddel 0,5 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Nasivin zonder conserveermiddel 0,5 mg/ml doseerspray is een neusspray en wordt geleverd in een flesje met een doseerpompje, het flesje bevat 10ml/15 ml vloeistof.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Merck Selbstmedikation GmbH Rößlerstraße 96

64293 Darmstadt Duitsland

In het register ingeschreven onder: RVG 22718

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.