Natecal D3 600 mg + 400 I.E., kauwtabletten

Illustratie van Natecal D3 600 mg + 400 I.E., kauwtabletten
Toelating Nederland
Producent Italfarmaco
Verdovend Nee
ATC-Code A12AX
Farmacologische groep Calcium

Vergunninghouder

Italfarmaco

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Natecal D3 kauwtabletten bevatten twee actieve bestanddelen, calciumcarbonaat en cholecalciferol (vitamine D3). Zowel calcium als vitamine D3 komen voor in voedsel; vitamine D wordt ook geproduceerd in de huid na blootstelling aan zon. Natecal D3 kauwtabletten kunnen worden voorgeschreven door artsen om vitamine D-/calcium-tekort te behandelen of te voorkomen.

Natecal D3 wordt gebruikt:

 • om calcium en vitamine D gebreken bij ouderen te corrigeren
 • in combinatie met osteoporosebehandelingen, waarbij calcium en vitamine D spiegels te laag zijn of wanneer er een hoog risico bestaat dat deze te laag zijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmidddel zitten (in het bijzonder sojaboonolie). Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u een hoog calciumgehalte in uw bloed (hypercalciëmie) of urine (hypercalciurie) heeft.
 • Als u lijdt aan nierfalen
 • Als u nierstenen heeft.
 • Als u een hoog vitamine D gehalte in uw bloed heeft (hypervitaminose D).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u nierstenen of andere nierproblemen heeft gehad (uw arts zal uw behandeling nauwkeurig in de gaten houden als uw nieren niet goed werken, om te voorkomen dat het calciumgehalte in uw bloed te hoog wordt).
 • Als u voor lange tijd (maanden) bedlegerig bent en u botontkalking (osteoporose) heeft, aangezien u een hoog calciumgehalte in uw bloed kan hebben.
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die calcium of vitamine D bevatten; uw arts of uw apotheker kan u dit vertellen indien dit het geval is.
 • Indien u lijdt aan sarcoïdose (langdurige systeemziekte); uw arts kan u dit vertellen indien dit het geval is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Natecal D3 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Neem dit product niet in zonder dit te overleggen met uw arts of apotheker indien u gebruikt:

 • Een ander geneesmiddel dat vitamine D bevat.
 • Geneesmiddelen voor het hart: digoxine of andere hartglycosiden.
 • Tetracycline en fluoroquinolone antibiotica; het wordt aanbevolen minimaal een periode van 3 uur te laten verstrijken voor Natecal D3 kauwtabletten in te nemen.
 • Thiazide diuretica.
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt om botaandoeningen te behandelen, zoals bifosfonaten of natriumfluoride, wordt het aanbevolen minimaal een periode van 3 uur te laten verstrijken voor Natecal D3 kauwtabletten in te nemen.
 • Fenytoïne (een geneesmiddel bij epilepsie) en barbituraten (geneesmiddelen die gebruikt worden bij epilepsie of die u helpen te slapen), omdat deze vitamine D3 minder effectief maken.
 • Orlistat (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om obesitas te behandelen), cholestyramine, laxeermiddelen zoals paraffine olie, omdat deze de hoeveelheid vitamine D3, die uw lichaam opneemt, vermindert.
 • Estramustine (een geneesmiddel gebruikt bij chemotherapie), schildklierhormonen of geneesmiddelen die ijzer, zink of strontium bevatten, omdat de hoeveelheid die geabsorbeerd wordt kan worden verminderd. Neem deze geneesmiddelen minimaal 2 uur voor of na inname van Natecal D3.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Dit product zal waarschijnlijk interactie hebben met sommige voedingsmiddelen, bijvoorbeeld voedsel dat oxaalzuur bevat (zoals spinazie, rabarber, veldzuring, cacao, thee...), voedsel dat fosfaten bevat (zoals ham, worst, smeerkaas...) of dat fytinezuur bevat (zoals peulvruchten, volkoren granen, chocolade...). Het wordt daarom aangeraden Natecal D3 twee uur voor of na maaltijden met dit soort voedsel in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Natecal D3 kauwtabletten dienen tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding alleen gebruikt te worden indien voorgeschreven door een arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Natecal D3

Dit product bevat: Sorbitol (E420), aspartaam (E951), lactose, gehydrogeneerd sojaboon olie, sucrose.

Het product bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor patiënten met fenylketonurie.

Het product bevat lactose, sucrose en sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Het product bevat sojaboonolie. Indien u allergisch bent voor pinda of soja, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en ouderen is één tablet tweemaal per dag (b.v. één in de ochtend en één in de avond) bij voorkeur na de maaltijd. De tablet mag gekauwd of opgezogen worden, maar mag niet in zijn geheel worden doorgeslikt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem contact op met uw arts. Indien dit niet mogelijk is, ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en eerste hulp afdeling. Neem de overgebleven tabletten en de verpakking met u mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem de tablet in zodra u het u herinnert. Neem hierna uw volgende dosering op de gebruikelijke tijd. Echter indien het bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u dan de gemiste dosis over en vervolg als gebruikelijk.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen komen soms voor: (komen voor bij tussen de 1 en 10 op de 1000 patiënten)

 • hypercalciëmie (te veel calcium in het bloed) – de symptomen zijn misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, verstopping, buikpijn, botpijn, ernstige dorst, een behoefte om meer urine te laten passeren dan normaal, spierzwakte, slaperigheid en verwarring.
 • hypercalciurie (te veel calcium in de urine).

De volgende bijwerkingen komen zelden voor: (komen voor bij tussen de 1 en 10 op de 10.000 patiënten)

 • misselijkheid
 • buikpijn
 • verstopping
 • diarree
 • winderigheid
 • jeuk
 • uitslag
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes

De frequentie van de volgende bijwerkingen is onbekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): ernstige allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) zoals het opzwellen van het gezicht, lippen of de tong.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden

via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 30°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn: calciumcarbonaat (1500 mg overeenkomend met 600 mg calcium) en cholecalciferol (vitamine D3) (400 I.E. overeenkomend met 0,01 mg).
 • De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol (E420), maltodextrine, natriumcroscarmellose (E468), aspartaam (E951), natriumsaccharine (E954), lactose monohydraat, kraamanijs smaakstof, pepermunt smaakstof, molasse smaakstof, magnesiumstearaat, DL-α-tocoferol (E307), gehydrogeneerde sojaboon olie, gelatine, sucrose, maïszetmeel.

Hoe ziet Natecal D3 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tablet heeft een ronde, met schuine randen aflopende vorm, is wit tot bijna wit en heeft de inscriptie "D" op één kant.

Tablet container met 12 of 60 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

ITALFARMACO S.p.A.

Viale F. Testi, 330

20126 Milaan

Italië

Fabrikant

ITALFARMACO S.p.A. Viale F. Testi, 330 20126 Milaan

Italië

Tel. +39 02 64431

Fax. +39 02644346

e-mail: info@italfarmaco.com

In het register ingeschreven onder:

Natecal D3 is in het register ingeschreven onder RVG 34274

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Natecal D3 600 mg + 400 I.E. kauwtabletten

België Natecal D3 600 mg + 400 I.U., kauwtabletten / comprimés à croquer /
  Kautabletten  
Frankrijk Natecal Vitamine D3, 600 mg/400 UI, comprimé orodispersible
Duitsland Natecal D3 600 mg + 400 I.E. Kautabletten
Griekenland Natecal D3 600mg + 400 I.U. μασώμενα δισκία
Hongarije Natecal D3 600 mg/400 NE rágótabletta
Italië Natecal D3 600mg + 400 U.I. compresse masticabili
Polen Natecal D3, 600 mg Ca2+ + 400 j.m., tabletki do żucia
Verenigd Koninkrijk Natecal D3 600 mg + 400 I.U. chewable tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Italfarmaco
Verdovend Nee
ATC-Code A12AX
Farmacologische groep Calcium

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.